16
Ndəjɨ-je, kɨ̀ lapiya kɨ̀ ndigɨ ra lə Pol
Mꞌin̰ə kɔ̰nan-ji Pobe kɨ́ to njèkində kəm-é go né-tɨ lə njékəwna̰-je kɨ́ ɓebo Sankré-tɨ mḛḛ ji-si-tɨ, kdɔ kadɨ uwəi-é kɨ rɔ-si-tɨ kdɔ nam kɨ́ ḛ nam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ gangɨ-é kɨ́ tuwə kuwə-né njékaa njay-je kɨ rɔ-si-tɨ. ꞌRai siə mḛḛ né-je-tɨ lay kɨ́ à kɔw ndoo-é rɔ-si-tɨ; kdɔ ḛ ra kɨ̀ dow-je n̰a̰ rəm, ɓá ma̰ ya kàrè ḛ ra sə-m rəm tɔ.
16:3 Knj 18:2ꞌRai lapiya Priska-je kɨ̀ Akilasɨ kɨ́ ꞌto madkullə-je lə-m mḛḛ kullə-tɨ lə Jeju Kristɨ; dḛ dꞌilə rɔ-dé kɔgɨ ɓá dꞌajɨ-m-né ta yo-tɨ; to ma̰ kɨ̀ kár-m ɓá mꞌra-dé oiyo al, njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay lay kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kàrè ꞌra-dé oiyo tɔ. ꞌRai lapiya njékəwna̰-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌkəw-na̰ mḛḛ kəy-tɨ lə-dé. ꞌRai lapiya Epaynɛtɨ kɨ́ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ. Ḛ ya to dow kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ adɨ mḛḛ Kristɨ dɔnangɨ Aji-tɨ. ꞌRai lapiya Mari kɨ́ ra kullə ɔɔ rɔgɨ-rɔgɨ kdɔ ta lə-si kin. ꞌRai lapiya Andronikusɨ-je kɨ̀ Jiniyasɨ, kɨ́ ꞌto nojɨ-m-je rəm, madɨ dangay-je lə-m rəm, ɓá ꞌto njékɔwkulə-je kɨ́ dꞌun ta-dé dan madɨ-dé-je-tɨ, ɓá dḛ dꞌadɨ mḛḛ-dé Kristɨ kete nɔ̰̀-m-tɨ rəm tɔ. ꞌRai lapiya Ampliyatusɨ kɨ́ to dow kɨ́ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ mḛḛ nam-tɨ kɨ́ jꞌnam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ. ꞌRai lapiya Urbḛ kɨ́ to madɨ kullə lə-m mḛḛ kullə-tɨ lə Kristɨ rəm, ꞌrai lapiya Istakisɨ kɨ́ to dow kɨ́ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ kin rəm tɔ. 10 ꞌRai lapiya Apelɛsɨ kɨ́ tɔjɨ ndajɨ nam kɨ́ ḛ nam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ. ꞌRai lapiya dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Aristobul. 11 ꞌRai lapiya nojɨ-m Erodiɔ̰n. ꞌRai lapiya dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Narsisɨ kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ. 12 ꞌRai lapiya Tripḛn-je kɨ̀ Tripojɨ kɨ́ ꞌto dené-je kɨ́ dꞌɔɔ rɔgɨ-rɔgɨ kdɔ kullə lə ꞌƁaɓe. ꞌRai lapiya Pɛrsidɨ kɨ́ mꞌində-é dan kəm-m-tɨ, ḛ ɔɔ rɔgɨ-rɔgɨ kdɔ kullə lə ꞌƁaɓe. 13  16:13 Mar 15:21ꞌRai lapiya Rupusɨ kɨ́ to dow kɨ́ ꞌƁaɓe mbətɨ-é kin rəm, ꞌrai lapiya kɔ̰-é kɨ́ to kɔ̰-m kin rəm tɔ. 14 ꞌRai lapiya Asḛnkritɨ, Plegɔ̰, Ermɛsɨ, Patrobasɨ, Ermasɨ, kɨ̀ ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ-je kɨ́ dꞌisɨ sə-dé. 15 ꞌRai lapiya Pilologɨ-je kɨ̀ Juli, Nere-je kɨ̀ kɔ̰nan-é, Olḛmpasɨ kɨ̀ njékaa njay-je kɨ́ dꞌisɨ sə-dé. 16 ꞌRai-na̰ lapiya kuwə-na̰ kàdɨ̀-na̰-tɨ kɨ̀ mḛḛ kɨ́ aa njay. Njékəwna̰-je lə Kristɨ lay ya ꞌra-si lapiya.
17 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, dow-je kɨ́ njékɔsɨ néndó kɨ́ ingəi kin ngərəngɨ kɨ̀ kəm rəbɨ sulə dow-je kadɨ ꞌgangɨ-na̰ rəm, kɨ̀ kəm rəbɨ ra-dé kadɨ dꞌusɨ mḛḛ majal-tɨ rəm kinlé, mꞌulə dingəm mḛḛ-si-tɨ kadɨ ooi go rɔ-si rɔ-dé-tɨ. Ɔri rɔ-si ngərəngɨ kɔgɨ rɔ-dé-tɨ. 18 Kdɔ ko dow-je kɨ́ bè kinlé ꞌra kullə lə ꞌƁaɓe lə-ji Kristɨ al, ngà ꞌra kullə kdɔ mḛḛ-dé ya par; ta-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ̀ ta pitɨ-na̰-je ɓá dꞌədɨ-né dow-je kɨ́ njékəmkɔr al. 19 Ə sə̰i rəmə, dow-je lay ya ꞌgə təl rɔ go ta-tɨ lə-si; adɨ mꞌra rɔnəl kdɔ ta lə-si, ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ néra kɨ́ majɨ lé, kadɨ ꞌtoi njégosɨ-je ə kɨ́ sɔbɨ dɔ néra kɨ́ majal rəmə, kadɨ aai njay tɔ. 20 Nà̰y n̰a̰ al kadɨ Lubə kɨ́ njèlapiya lər Sata̰ gin nja-si-tɨ lər-lər. Kadɨ ramajɨ lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju nà̰y sə-si! 21  16:21 Knj 16:1Timote kɨ́ madkullə lə-m ra-si lapiya, ɓá Lisiyusɨ, Jasɔ̰ kɨ̀ Sojipatɛr kɨ́ ꞌto nojɨ-m-je ꞌra-si lapiya tɔ. 22 Ma̰ Tɛrtusɨ kɨ́ njèndàngɨ mbete lé kàrè, mꞌra-si lapiya kɨ̀ takul nam kɨ́ mꞌnam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ tɔ. 23  16:23 a Knj 19:29; 1Kɔ 1:14; b 2Ti 4:20Gayusɨ kɨ́ njèkuwə-m ma̰ Pol mba kɨ rɔ-é-tɨ rəm, njèkadɨ njékəwna̰-je ꞌkəw-na̰ rɔ-é-tɨ kinlé, ra-si lapiya tɔ. Erastɨ kɨ́ to njèkoo go né-je lə ɓebo ra-si lapiya rəm, ɓá ngonkɔ̰-ji Kartusɨ kàrè ra-si lapiya tɔ. 24 [Kadɨ ramajɨ lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ nà̰y sə-si lay! Amḛn!]* 16:24 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 25 Lubə ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kɨ́ asɨ mbusɨ nja-si kɨ̀ kəm rəbɨ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju Kristɨ kɨ́ mꞌisɨ mꞌilə mbḛ-é. Poyta kɨ́ Majɨ kinlé ɓá to kəm rəbɨ kɨ́ ḛ tɔjɨ-né né-je kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ low lə low-je nṵ, 26 ɓá ɓone bè ḛ tḛḛ kɨ̀ dɔ-é kɨ̀ takul mbete-je lə njépata-je kɨ́ ta-é-tɨ kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ́ go ndu-tɨ kɨ́ ḛ kɨ́ to Lubə kɨ́ njèkisɨ sartagangɨ un adɨ-dé ə in̰ə kadɨ gin dow-je lay kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ꞌgə, kdɔ kadɨ dꞌadɨ-é-né mḛḛ-dé ə ꞌtəl-né rɔ-dé go ta-tɨ liə. 27 Kadɨ Lubə kɨ́ ḛ ya kɨ̀ kár-é to njègosɨ lé, riɓa to ꞌliə kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ Jeju Kristɨ-tɨ! Amḛn!

16:3 16:3 Knj 18:2

16:13 16:13 Mar 15:21

16:21 16:21 Knj 16:1

16:23 16:23 a Knj 19:29; 1Kɔ 1:14; b 2Ti 4:20

*16:24 16:24 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.