15
Jə̰i kɨ́ tɔ́gɨ-ji tò lé, tò kadɨ jꞌgəti dḛ kɨ́ ꞌyay ə kadɨ jꞌsangi né kɨ́ nəl-ji jə̰i ya par al. Kadɨ dow kɨ́ rá-rá dan-ji-tɨ ra né kɨ́ nəl madɨ-é kdɔ majɨ liə rəm, ɓá kɔw kɨ kete-kete liə rəm tɔ. Kdɔtalə Kristɨ sangɨ né kɨ́ nəl-é al, ngà ꞌndàngɨ ꞌpanè: «Tajsul lə njétajɨ-i-je nà̰y dɔ-m-tɨ.» Ə ta-je lay kɨ́ ndɔkɨ ꞌndàngɨ lé, tò kdɔ kadɨ ndó-ji né, bè kdɔ kadɨ kilə mḛḛ dɔ madɨ-é-tɨ kɨ̀ sɔlmḛḛ kɨ́ Mbete kɨ́ aa njay ndó-ji lé, ra adɨ jꞌɔwi kɨ̀ kində mḛḛ dɔ-tɨ. Kadɨ Lubə kɨ́ njèkadɨ dow-je mḛḛ kɨ́ kilə dɔ madɨ-é-tɨ, kɨ̀ njèsɔl mḛḛ dow-je lé, ra adɨ tagɨr kɨ́ káre-rè kin ya ɔwi-né dɔ-na̰-tɨ titɨ kɨ́ mḛḛ Jeju Kristɨ ndigɨ-né, bè kdɔ Kadɨ indəi ndi-si natɨ kɨ̀ mḛḛ-si kɨ́ káre-rè ɔsi-né gajɨ Lubə kɨ́ to Bɔbɨ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ. Uwəi-na̰ kɨ rɔ-na̰-tɨ, titɨ kɨ́ Kristɨ uwə-si-né kɨ rɔ-é-tɨ, kdɔ kadɨ ri Lubə ɓa-né.
Kristɨ to ngonnjèkullə lə dow-je lay
Adɨ mꞌndigɨ kidə-si kɨ́ Kristɨ təl ngonnjèkullə lə jipɨ-je kdɔ tɔjɨ-né kɨ́ Lubə to njèra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kdɔ kadɨ kunmindɨ-je kɨ́ sɔbɨ dɔ ka-ji-je lé né-é ra-né né, ə dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al lé, dꞌɔsɨ gajɨ Lubə kdɔ koo kəmtondoo liə, titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè: Gin-é kin ɓá mꞌa tɔ́y-i-né nɔ̰̀ gin dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, ə mꞌa kusɨ pa kɔsɨ-né gajɨ-i. 10 ꞌPa ɓəy ꞌpanè: Sə̰i gin dow-je kɨ́ ꞌtoi jipɨ-je al, ꞌrai rɔnəl kɨ̀ dow-je lə Lubə. 11 Ə ꞌpa ya ɓəy ꞌpanè: Ɔsi gajɨ ꞌƁaɓe, sə̰i gin dow-je lay kɨ́ ꞌtoi jipɨ-je al, ə kadɨ gin dow-je lay dꞌulə riɓa dɔ-é-tɨ! 12 Ejay njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa tɔ panè: Dow káre à tḛḛ ginkojɨ-tɨ lə Jese, ḛ ɓá à kḭ kdɔ kɔ̰ɓe dɔ ndəgɨ gin dow-je-tɨ, ə gin dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al dꞌa kində mḛḛ-dé dɔ-é-tɨ. 13 Kadɨ Lubə kɨ́ to nékində mḛḛ dɔ-tɨ adɨ rɔnəl kɨ̀ lapiya rusɨ mḛḛ-si mḛḛ kadmḛḛ-tɨ, kdɔ kadɨ kində mḛḛ dɔ-tɨ lə-si tò kɨ dɔ madɨ-é-tɨ madɨ-é-tɨ, kɨ̀ takul tɔ́gɨ lə Ndil kɨ́ aa njay!
Kullə lə Pol kɨ̀ kɔjɨ kɔw mba liə
2Kɔ 10:13-18
14 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kɨ́ sɔbɨ dɔ-si lé, ma̰ kɨ̀ dɔ-m mꞌgə majɨ kɨ́ ramajɨ rusɨ mḛḛ-si njḭ-njḭ, négə rusɨ dɔ-si rəm, asi gakɨ kadɨ sə̰i ya ꞌndəji-na̰ rəm tɔ. 15 Bè ya kàrè, lo madɨ-je-tɨ lé, mꞌndàngɨ ta-je kɨ́ ná̰-je kɨ̀ rɔtungə pilingɨ, kdɔ kole-né mḛḛ-si dɔ né-je-tɨ madɨ. Kdɔ Lubə ra sə-m majɨ 16 ɓá adɨ-m mꞌto njèrakullə lə Jeju Kristɨ, kdɔ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al; mꞌadɨ rɔ-m kdɔ kullə kɨ́ tò tagay kɨ́ to kullə kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lə Lubə, kdɔ kadɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ꞌto-né kadkare kɨ́ nəl Lubə rəm, Ndil kɨ́ aa njay ində tagay rəm. 17 Adɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kullə lə Lubə lé, mꞌa kɔsɨ gajɨ rɔ-m kdɔ nam kɨ́ mꞌnam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ. 18 Kdɔ né kɨ́ rangɨ kɨ́ ɓo kɔsɨ kagɨ dɔ-tɨ ra-m ya goto; ḛ kɨ́ Kristɨ ra kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ-m-tɨ ree-né kɨ̀ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al adɨ ꞌtəl rɔ-dé go ta-tɨ kin ya par. Ḛ ra kɨ̀ kəm rəbɨ ta-je lə-m kɨ̀ kullə ra-m-je, 19 kɨ̀ takul tɔ́gɨ kɨ́ tɔjɨ rɔ-é mḛḛ nékɔjɨ-je-tɨ kɨ̀ né-je kɨ́ tò ɓəl-ɓəl rəm, kɨ̀ takul tɔ́gɨ lə Ndil kɨ́ aa njay rəm tɔ. Beɓa kḭ ɓebo Jorijalḛm-tɨ nṵ ya sar tḛḛ-né dɔnangɨ Iliri-tɨ kinlé, mꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lə Kristɨ titɨ, mꞌgəkɨ lo gəkɨ-gəkɨ. 20 Ə ma̰ mꞌndigɨ kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lo-tɨ kɨ́ ri Kristɨ ɓa-tɨ al ɓəy, bè kdɔ kadɨ mꞌində gin-é dɔ ꞌlə dow madɨ-tɨ al, titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè:
21 Dḛ kɨ́ mbḛ ta liə usɨ mbi-dé-tɨ al ya, dꞌa koo-é;
ə dḛ kɨ́ dꞌoo ta kɨ́ dɔ-é-tɨ al, dꞌa gə mḛḛ ta liə.
22  15:22 Rɔm 1:13Né kin ya taá-taá ɔgɨ-m kɔw rɔ-si-tɨ. 23 Ngà kɨ́ ɓone bè kinlé, kullə lə-m goto dɔnangɨ-é-je-tɨ kin ngá, ə low nṵ asɨ ɓal-je n̰a̰ ya mꞌndingə kadɨ lokɨ mꞌisɨ mꞌɔw kɨ dɔnangɨ Espa̰y-tɨ rəmə, mꞌɔw rɔ-si-tɨ; 24 mꞌində mḛḛ-m dɔ-tɨ kadɨ lokɨ mꞌisɨ mꞌɔw rəmə, mꞌdəə nɔ̰ɔ̰ mꞌoo-si; ə lokɨ kisɨ-m rɔ-si-tɨ usɨ rɔ-m-tɨ sḛ ngá rəmə, sə̰i a kindəi-mi rəbəə kadɨ mꞌɔw. 25  15:25 1Kɔ 16:1-4Kɨ́ ɓone bè kinlé, mꞌisɨ mꞌɔw kɨ Jorijalḛm, kdɔ ra kullə kdɔ njékaa njay-je. 26 Kdɔtalə njékəwna̰-je kɨ́ dɔnangɨ Maseduwan-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Akay-tɨ ꞌndigɨ mbɔ̰ né kdɔ njéndoo-je kɨ́ dan njékaa njay-je-tɨ kɨ́ dꞌisɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ. 27  15:27 1Kɔ 9:11Dḛ ꞌndigɨ majɨ n̰a̰ kadɨ ꞌra sə-dé, ə to kurə dɔ-dé-tɨ kadɨ ꞌra; kdɔtalə kinə dow-je kɨ́ to jipɨ-je al dꞌubə majɨ né-je kɨ́ sɔbɨ dɔ Ndil kɨ́ aa njay kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ jipɨ-je-tɨ lé, to tó-é kadɨ dḛ kàrè dꞌa ra kɨ̀ jipɨ-je kɨ̀ né-je kɨ́ kadɨ ꞌra-né kɨ̀ rɔ-dé tɔ. 28 Go né-je kin à gangɨ ə mꞌa kadɨ-dé né-je kɨ́ ꞌmbɔ̰ kinlé ngá ɓá lokɨ mꞌisɨ mꞌɔw dɔnangɨ Espa̰y-tɨ rəmə, mꞌa dəə rɔ-si-tɨ nɔ̰ɔ̰ kdɔ koo-si. 29 Mꞌgə kɨ́ kɔw-m rɔ-si-tɨ kinlé, mꞌa kɔw kɨ̀ tɔrndi lə Kristɨ kɨ́ n̰a̰. 30 [Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ]* 15:30 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ., mꞌulə dingəm mḛḛ-si-tɨ kɨ̀ takul ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ, kɨ̀ takul ndigna̰ kɨ́ ḭ rɔ Ndil kɨ́ aa njay-tɨ, kadɨ ori kàdɨ̀-m lo rɔ-tɨ kɨ̀ kəm rəbɨ ta-je kɨ́ pa kɨ̀ Lubə kdɔ-m, 31 kdɔ kadɨ mꞌtḛḛ mḛḛ ji njémḛḛnga̰-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ Jude-tɨ, ə kadɨ kadkare kɨ́ mꞌisɨ mꞌɔw-né kɨ Jorijalḛm kinlé njékaa njay-je ꞌtaa kɨ̀ rɔnəl; 32 beɓa mꞌa tḛḛ rɔ-si-tɨ kɨ̀ rɔnəl, ə kinə Lubə ndigɨ rəmə, mꞌa kuwə rɔ-m rɔ-si-tɨ nɔ̰ɔ̰ ndḛ. 33 Kadɨ Lubə kɨ́ njèlapiya nà̰y sə-si lay! Amḛn!

15:22 15:22 Rɔm 1:13

15:25 15:25 1Kɔ 16:1-4

15:27 15:27 1Kɔ 9:11

*15:30 15:30 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.