14
Njétɔ́gɨ-je kɨ̀ njéyay-je
14:1 Kol 2:16Dow kɨ́ yay mḛḛ kadmḛḛ-tɨ lé, uwəi-é kɨ rɔ-si-tɨ majɨ, ɓɨ gangi ta dɔ tagɨr-je-tɨ liə al. Kdɔtalə dow madɨ gə kɨ́ nꞌa kuso né-je lay kare; ə dow kɨ́ rangɨ kɨ́ yay uso mbikamna̰y-je ya par. Kadɨ dow kɨ́ njékuso né-je lay nədɨ njèmbatɨ né-je madɨ al; ɓá kadɨ njèmbatɨ kuso né-je madɨ gangta dɔ njèkuso-é-tɨ al rəm, kdɔtalə Lubə uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ majɨ. I ə, i to ná̰ ɓá ꞌgangɨ ta dɔ ngonnjèkullə-tɨ lə madɨ-i wa? Lé ḛ a̰ taá əse usɨ kàrè to ta lə ꞌƁa-é ya. Ngà ḛ à ka̰ taá, kdɔtalə ꞌƁaɓe ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kdɔ gətɨ-é-né. Dow madɨ oo adɨ ndɔ kɨ́ bè kin itə ndɔ kɨ́ bè kin; ə ḛ kɨ́ madɨ oo adɨ ndɔ-je dꞌasɨ-na̰ lay. Kadɨ ná̰-ná̰ ya mḛḛ-é usɨ nangɨ pɔ̰́ dɔ tagɨr-tɨ liə kɨ́ sɔbɨ dɔ-é. Dow kɨ́ ɔr kəm ndɔ-je kàrè, ɔr kəm-é kdɔ ꞌƁaɓe. Dow kɨ́ uso né-je lay kàrè, uso kdɔ ꞌƁaɓe, kdɔtalə ḛ ra oiyo Lubə kdɔ; ə dow kɨ́ uso né-je madɨ al kàrè rəmə, uso al kdɔ ꞌƁaɓe; ə ḛ ya kàrè ra oiyo Lubə kdɔ tɔ. Kdɔtalə dow madɨ kɨ́ dan-ji-tɨ kɨ́ isɨ kɨ̀ dɔ-é taá ta kɨ́ liə-tɨ ya goto rəm; dow kɨ́ oy ta kɨ́ liə-tɨ kàrè goto rəm tɔ. Kdɔtalə kinə jꞌisi kɨ̀ dɔ-ji taá rəmə, jꞌisi kdɔ ꞌƁaɓe; ə kinə jꞌoyi rəmə, jꞌoyi kdɔ ꞌƁaɓe. Lé jꞌisi-né kɨ̀ dɔ-ji taá əse jꞌoyi-né kàrè, jꞌtoi kɨ́ lə ꞌƁaɓe. Kdɔ Kristɨ oy ɓá təl isɨ kəm, kdɔ kadɨ to ꞌƁaɓe lə dow-je kɨ́ dꞌoy kɨ̀ dḛ kɨ́ dꞌisɨ kəm. 10  14:10 2Kɔ 5:10Ngà i ə, ꞌgangɨ ta dɔ ngonkɔ̰-i-tɨ kdɔ ri wa? Əse ꞌnədɨ ngonkɔ̰-i kdɔ ri wa? Jə̰i lay ya jꞌa ka̰i nɔ̰̀ Lubə-tɨ logangta-tɨ liə. 11 Kdɔtalə ꞌndàngɨ ꞌpanè: ꞌƁaɓe panè, mꞌisɨ kəm, dow-je lay ya dꞌa kɔsɨ məkəjɨ-dé nangɨ nɔ̰̀-m-tɨ, ə ndɔ̰ dow-je lay à kɔsɨ gajɨ-m ma̰ Lubə. 12 Beɓa ná̰-ná̰ ya dan-ji-tɨ à kɔr go kullə ra-é kɨ́ sɔbɨ dɔ-é nɔ̰̀ Lubə-tɨ. 13 Ə́n ə́ adɨ jꞌgangi ta dɔ-na̰-tɨ al. Né kɨ́ tò kadɨ un ndi-i dɔ-tɨ lé, to təl kɨ́ kadɨ ꞌtəl jigɨ ꞌtugə ngonkɔ̰-i kɨ́ njèkadmḛḛ əse ꞌtəl kəm rəbɨ kusɨ liə mḛḛ majal-tɨ al. 14 Mꞌgə majɨ, ə mḛḛ-m usɨ nangɨ pɔ̰ɔ̰ kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe Jeju-tɨ kɨ́ né kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ ya goto; ngà kinə dow madɨ oo adɨ né kɨ́ bè kin tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ lé, kɨ rɔ dowbé-tɨ kin rəmə né-é tò n̰ḛ ya. 15 Kinə ta lə nékuso ɓá i ꞌtujɨ-né mḛḛ ngonkɔ̰-i rəmə, i njiyə kɨ́ go ndigɨ dow-je-tɨ al. Dow kɨ́ Kristɨ oy kdɔ ta liə lé, ꞌtəl gin tujɨ liə kdɔ nékuso-i al. 16 Né kɨ́ majɨ kɨ rɔ-si-tɨ lé, adi təl né kɨ́ kadɨ dow-je ꞌpa-né ta kɨ́ majɨ al dɔ-si-tɨ al. 17 Kdɔtalə kɔ̰ɓe lə Lubə lé, to ta lə nékuso kɨ̀ néka̰y al, ngà to né ra kɨ́ njururu, to lapiya, ə to rɔnəl kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay. 18 Dow kɨ́ ra kullə adɨ Kristɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ bè kinlé rəmə, dowbé nəl Lubə rəm, ɓá dow-je ꞌndigɨ ta liə rəm. 19 Ə́n ə́ adɨ jꞌsangi né kɨ́ à ree kɨ̀ lapiya kɨ̀ né kɨ́ à kɔw kɨ̀ dow-je kete-kete. 20 ꞌTujɨ kullə lə Lubə kdɔ nékuso al! Tɔgrɔ-tɨ, né-je lay ya aa njay; ngà kḛ ɓá to né kɨ́ majɨ al kadɨ dow uso né ə təl-né jigɨ tugə madɨ-é-je. 21 Majɨ kadɨ usoi da̰ al rəm, a̰yi yibɨ nduu al rəm, əse né-je lay kɨ́ à to jigɨ nɔ̰̀ ngonkɔ̰-si-tɨ kɨ́ njèkadmḛḛ [kadɨ usɨ əse yay* 14:21 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.] lé ɔgi rɔ-si dɔ-tɨ. 22 Kadmḛḛ lə-i kɨ́ ɔw-né dɔ né-je-tɨ kinlé, ꞌngəm ta kɨ́ lə-i-tɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ. Dow kɨ́ ra né kɨ̀ mḛḛnda ka̰y ə mḛḛ-é uwə-é kɨ̀ ta dɔ-tɨ al ɓá to njènékumə̰! 23 Ngà dow kɨ́ mḛḛ-é a̰ sɔbɨ dɔ né kɨ́ ḛ uso rəmə ta tò dɔ-é-tɨ, kdɔtalə né kɨ́ ḛ ra lé ɔw go-na̰-tɨ kɨ̀ kadmḛḛ liə al. Ə né lay kɨ́ dow ra kɨ̀ kadmḛḛ al lé to majal.

14:1 14:1 Kol 2:16

14:10 14:10 2Kɔ 5:10

*14:21 14:21 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.