5
Ta kɨ́ gangɨ dɔ kaya-tɨ
Kaya kɨ́ ra tò dan-si-tɨ adɨ dow-je dꞌoo ta-é kɨ̀ lo-lo, ə to kaya kɨ́ njékadmḛḛ al-je ya kàrè tò dan-dé-tɨ nja káre al ɓəy; ꞌpanè dow káre dan-si-tɨ taá ne bɔbɨ-é! Ya rəmə sə̰i indəi-né kàdɨ̀-si ɓəy al ɓan! Lé ndingə ɓá a ndingəi ndoo, kdɔ kadɨ dow kɨ́ njèra né kɨ́ bè kinlé, kadɨ tokɨ tubə-é dan-si-tɨ kɔgɨ! Ma̰ lé, dajɨ rɔ-m goto sə-si, ngà mḛḛ ndil-tɨ ə mꞌa̰ sə-si natɨ, adɨ dow kɨ́ njèra né kɨ́ bè kinlé, ma̰ mꞌgangɨ ta dɔ-é-tɨ ngá, titɨ né kɨ́ mꞌa̰ lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ bè. Lokɨ ꞌkəwi-na̰ kɨ̀ ri ꞌƁaɓe Jeju lé, mḛḛ ndil-tɨ rəmə, mꞌisɨ sə-si natɨ kɨ̀ takul tɔ́gɨ lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju: Dow kɨ́ titɨ-na̰ bè kinlé, kadɨ tokɨ kin̰ə-é ji Sata̰-tɨ kadɨ Sata̰ tujɨ dajɨ rɔ-é, ə kadɨ ndil-é ajɨ ndɔ ree ꞌƁaɓe Jeju-tɨ.
5:6 Gal 5:9Kində kàdɨ̀ lə-si lé, majɨ-é goto! Əm kɨ́ ndḛ bè ya adɨ ndujɨ kɨ́ lɔ̰y mḛḛ né-tɨ lay ḭ lé, sə̰i ꞌgəi al wa? Ɔri əm kɨ́ low rɔ-si-tɨ kɔgɨ, adi rɔ-si kdɔ kadɨ ꞌtoi ndujɨ kɨ́ lɔ̰y kɨ́ sigɨ, kdɔtalə sə̰i lé, əm goto rɔ-si-tɨ; kdɔ Kristɨ kɨ́ to ngon batɨ Pakɨ lə-ji lé, dꞌilə məsɨ-é nangɨ* 5:7 Əm kɨ́ low lé tɔjɨ panjiyə kɨ́ majɨ al kɨ́ kete. Ndɔ ra na̰y Pakɨ lé, mḛḛ kəy kɨ́ rá-rá ya ꞌtɔl ngonbatɨ-tɨ. Ngà kete ɓá kadɨ ndɔ ra na̰y Pakɨ asɨ lé Israyel-je dꞌɔr əm kɨ́ mḛḛ kəy-je-tɨ lə-dé kɔgɨ kadɨ tɔjɨ kaa rɔ dɔ majal-tɨ (Tḛt 12:8,20).. Ə́n ə́, adi jꞌrai na̰y Pakɨ kɨ̀ əm kɨ́ low al rəm, kɨ̀ əm kɨ́ to néra kɨ́ majɨ al al rəm, kɨ̀ mḛḛndul al rəm, ngà kadɨ jꞌrai kɨ̀ mbə̀ kɨ́ əm goto-tɨ, kɨ̀ mḛḛ kɨ́ aa njay, kɨ̀ néra kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
Mꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ lə-m kɨ́ madɨ-si lé mꞌpanè: Uwəi nam kɨ̀ njérakaya-je al. 10 Ma̰ mꞌpa ta mꞌɔsɨ-né kagɨ dɔ dow-je-tɨ lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kɨ́ ꞌto njérakaya-je, kɨ̀ njérakəmnda-je, kɨ̀ bɔkaya-je, kɨ̀ njépole magɨ-je kin al; kdɔ sə̰i a kasi tḛḛi dɔnangɨ-tɨ kɔgɨ al. 11 Adɨ mbete kɨ́ ndɔkɨ mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si kinlé, mꞌndàngɨ kdɔ kadɨ dow kɨ́ ɓa rɔ-é njèkadmḛḛ ɓá to njèrakaya, əse njèrakəmnda, əse njèpole magɨ, əse njètajsul, əse gɔ̰yibɨ, əse bɔkaya lé, uwəi siə nam al rəm, ɓá kuso ya kàrè kadɨ usoi né kɨ̀ dow kɨ́ bè kin al rəm. 12 Se to ta lə-m kadɨ ma̰ ɓá mꞌgangɨ ta dɔ njékadmḛḛ al-je-tɨ wa? Njékadmḛḛ-je ɓá sə̰i a gangi ta dɔ-dé-tɨ ya al wa? 13 Njékadmḛḛ al-je lé, Lubə ɓá à gangta dɔ-dé-tɨ. ꞌTubəi njèmḛḛndul dan-si-tɨ kɔgɨ.

5:6 5:6 Gal 5:9

*5:7 5:7 Əm kɨ́ low lé tɔjɨ panjiyə kɨ́ majɨ al kɨ́ kete. Ndɔ ra na̰y Pakɨ lé, mḛḛ kəy kɨ́ rá-rá ya ꞌtɔl ngonbatɨ-tɨ. Ngà kete ɓá kadɨ ndɔ ra na̰y Pakɨ asɨ lé Israyel-je dꞌɔr əm kɨ́ mḛḛ kəy-je-tɨ lə-dé kɔgɨ kadɨ tɔjɨ kaa rɔ dɔ majal-tɨ (Tḛt 12:8,20).