6
Səkɨ-na̰ lə njékadmḛḛ-je
Mat 5:38-41
Lokɨ dow káre dan-si-tɨ ɔw kɨ̀ ta kɨ̀ madɨ-é lé, à səkɨ-é nɔ̰̀ njékadmḛḛ al-je-tɨ ɓɨ nɔ̰̀ njékaa njay-je-tɨ al wa? Sə̰i ꞌgəi kɨ́ njékaa njay-je dꞌa gangta dɔ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ ya al wa? Ə kinə sə̰i ɓá a gangi ta dɔ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ rəmə, ta-je kɨ́ ndḛ-ndḛ kin ɓá a kasi gangi al tɔ ɓəy wa? Sə̰i ꞌgəi kɨ́ jꞌa gangi ta dɔ malayka-je-tɨ ya al wa? Ngà ta kɨ́ sɔbɨ dɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kɨ́ ban ɓá jꞌa kasi gangi al wa? Ə lokɨ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè tò dan-si-tɨ rəmə jè, dow-je kɨ́ njékəwna̰-je ꞌnədɨ-dé kin ɓá dꞌa to njégangta-é wa? Mꞌɔw kɨ̀ pa ta kin kulə-né rɔsɔl dɔ-si-tɨ; adɨ dow káre-rè kɨ́ dan-si-tɨ kɨ́ to njègosɨ kɨ́ asɨ kadɨ gangta kɨ́ dan ngankɔ̰-é-je-tɨ kɨ́ njékadmḛḛ ya goto wa? Ə́ njèkadmḛḛ ya səkɨ njèkadmḛḛ madɨ-é, ə to nɔ̰̀ njékadmḛḛ al-je-tɨ ɓəy ə́n! Sə̰i rəmə, səkɨ kɨ́ ꞌsəki-na̰ kin ya, to kusɨ ya usi ngá tin. Kdɔ ri ə́ ꞌra-si majɨ al kàrè kisɨ ya isi dɔ-tɨ al wa? Kdɔ ri ə́ kin̰ə ya in̰əi adɨ ꞌtaa né-je lə-si al wa? Rəmə sə̰i ɓəy ɓá ꞌrai né kɨ́ njururu al, adɨ uwəi dow-je ꞌtaai né-je lə-dé, ə to ngankɔ̰-si-je kɨ́ njékadmḛḛ ɓəy ə́n! Kɔw kɨ́ njéra né kɨ́ njururu al-je dꞌa kɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə al kinlé, sə̰i ꞌgəi ya al wa? Ədi rɔ-si al: Njérakaya-je, kɨ̀ njépole magɨ-je, kɨ̀ njékin̰ə ne-dé-je əse ngɔw-dé-je ə sangɨ dow-je kɨ̀ rangɨ, 10 njétəl rɔ-dé dené-je-tɨ, kɨ̀ dingəm-je kɨ́ njésangɨ dingəm madɨ-dé-je, kɨ̀ dené-je kɨ́ njésangɨ dené madɨ-dé-je, kɨ̀ njéɓogɨ-je, kɨ̀ njéra kəmnda-je, kɨ̀ gɔ̰yibɨ-je, kɨ̀ njétajsul-je, kɨ̀ bɔkaya-je dꞌa kandɨ kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə al. 11 Né-je kin ɓá ndɔkɨ to kullə ra dow-je madɨ kɨ́ dan-si-tɨ. Ngà togɨ ɓá ꞌtogɨ-si rəm, dꞌində-si tagay rəm, dꞌɔr ta dɔ-si-tɨ kɨ̀ ri ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ rəm, kɨ̀ takul Ndil Lubə lə-ji rəm.
Koo go rɔ dɔ kaya-tɨ
12  6:12 1Kɔ 10:23Né-je lay ya tò kadɨ mꞌra, ngà né-je lay majɨ dɔrɔ al. Né-je lay ya tò kadɨ mꞌra, ngà mꞌa kin̰ə rɔ-m kadɨ né madɨ ra-m ɓə-tɨ al. 13 Nékuso tò kdɔ mḛḛ dow, ə mḛḛ dow tò kdɔ nékuso, ə Lubə à tujɨ-dé joo lay. Ngà rɔ dow tò kdɔ kaya al. Rɔ dow tò kdɔ ꞌƁaɓe, ə ꞌƁaɓe tò kdɔ rɔ dow. 14 Ə Lubə kɨ́ adɨ ꞌƁaɓe tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ lé, tɔ́gɨ-é à kadɨ jꞌtɔsi ꞌndəli jꞌindəi lo jꞌtḛḛi tɔ. 15 Sə̰i ꞌgəi kɨ́ rɔ-si to ngan rɔ Kristɨ ya al wa? Adɨ mꞌa kɔy ngan rɔ Kristɨ kdɔ kadɨ mꞌtəl-dé ngan rɔ kaya dené-tɨ wa? 16 Nda̰ bè al! Sə̰i ꞌgəi kɨ́ dow kɨ́ ində rɔ-é natɨ kɨ̀ kaya dené lé, dḛ siə ꞌto kubru rɔ kɨ́ káre-rè ya al wa? Kdɔtalə ꞌndàngɨ ꞌpanè: Dḛ joo lay ꞌtəl kubru rɔ kɨ́ káre-rè. 17 Ngà dow kɨ́ ində rɔ-é natɨ kɨ̀ ꞌƁaɓe lé, dḛ siə natɨ mḛḛ ndil-tɨ kɨ́ káre-rè. 18 A̰yi kaya kɨ́ ra. Ndəgɨ majal-je lay kɨ́ dow ra lé, tò gidɨ dajɨ rɔ-é-tɨ ndaa-tɨ nè. Ngà dow kɨ́ ra kaya rəmə, ḛ ra majal kɨ̀ dajɨ rɔ-é ḛ ya. 19  6:19 1Kɔ 3:16; 2Kɔ 6:16Sə̰i ꞌgəi né kin al wa? Dajɨ rɔ-si lé, to kəy kisɨ Ndil kɨ́ aa Njay, kɨ́ tò mḛḛ-si-tɨ, kɨ́ sə̰i ingəi rɔ Lubə-tɨ, ə sə̰i ꞌtoi dow-je dɔ rɔ-si al. 20 Kdɔtalə Lubə gangɨ dɔ-si kɨ̀ né kɨ́ gatɨ-é n̰a̰. Ə́n ə́ adi dajɨ rɔ-si ulə riɓa dɔ Lubə-tɨ [ə kadɨ tagɨr lə-si kɨ́ to ꞌlə Lubə kinlé ulə riɓa dɔ-é-tɨ* 6:20 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ..]

6:12 6:12 1Kɔ 10:23

6:19 6:19 1Kɔ 3:16; 2Kɔ 6:16

*6:20 6:20 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.