Kilə tadəjɨ-je-tɨ
7
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ taa-na̰
Mat 19:3-12
Jꞌreei dɔ ta-tɨ kɨ́ ꞌndàngi mḛḛ mbete-tɨ adi-mi ꞌpainè: Kadɨ dingəm tò kɨ̀ dené al lé, to né kɨ́ majɨ. Ngà kdɔ kadɨ dow usɨ dan kaya-tɨ al lé ɓá kadɨ dingəm kɨ́ rá-rá ya ɔw kɨ̀ ne-é ne-é, ə kadɨ dené kɨ́ rá-rá ya ɔw kɨ̀ ngɔbɨ-é ngɔbɨ-é tɔ. Kadɨ dingəm adɨ né lə ne-é kɨ́ sɔbɨ dɔ-é, bè ya tɔ ə kadɨ dené adɨ né lə ngɔbɨ-é kɨ́ sɔbɨ dɔ-é tɔ. Dené ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ rɔ-é-tɨ al, ngà ngɔbɨ-é ɓá ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ-tɨ; bè ya tɔ ə́ dingəm ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ rɔ-é-tɨ al, ngà ne-é ɓá ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ-tɨ. Ɔgi-na̰ rɔ-si al, kinə ta-si asɨ-na̰ dɔ-tɨ, kdɔ kadɨ uni kaglo madɨ ꞌpai-né ta kɨ̀ Lubə je bè ɓane; ə go-tɨ ꞌtəli kɨ rɔ-na̰-tɨ gogɨ, nè kinə asi kori mḛḛ-si al rəmə, Sata̰ à kingə lo kdɔ na̰-si-né. Ta kɨ́ mꞌpa kinlé, to ndukun al, ngà to takɔjɨ. Mꞌndigɨ n̰a̰ kadɨ dow-je lay ya ꞌtitɨ-na̰ sə-m bè; ngà ná̰-ná̰ ya Lubə adɨ-é kadkare kɨ́ sɔbɨ dɔ-é; adɨ ḛ kɨ́ káre kadkare kɨ́ bè kin ə ḛ kɨ́ káre kadkare kɨ́ bè kin tɔ.
ꞌNgabo-je, kɨ̀ njéngɔwkoy-je rəmə, mꞌidə-dé mꞌpanè kadɨ dꞌisɨ titɨ-na̰ sə-m bè ɓá majɨ. Ngà kinə dꞌa kasɨ kore mḛḛ-dé al rəmə, kadɨ ꞌtaa dené əse ꞌtaa ngɔw; kdɔ taa dow kisɨ siə tò sotɨ itə kadɨ rɔ kɔ̰̀.
10  7:10 Mat 5:32; 19:9; Mar 10:11,12; Luk 16:18Ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ dḛ kɨ́ ꞌtaa-na̰ lé, to ma̰ ɓá mꞌun ndu kɨ̀ dɔ-m al, ngà ꞌƁaɓe ɓá panè: Kadɨ dené mbatɨ ngɔbɨ-é al; 11 kinə ḛ mbatɨ ngɔbɨ-é rəmə, kadɨ-é taa ngɔw al, bè al rəmə kadɨ təl ulə nojɨ natɨ kɨ̀ ngɔbɨ-é gogɨ, ə kadɨ dingəm tubə ne-é al tɔ.
12 Ə kɨ́ sɔbɨ dɔ ndəgɨ dow-je rəmə, to ꞌƁaɓe al, ngà ma̰ ɓá mꞌpanè: Kinə ngonkɔ̰-ji kɨ́ njèkadmḛḛ isɨ kɨ̀ dené kɨ́ njèkadmḛḛ al, ɓá dené-é ndigɨ kisɨ siə rəmə, kadɨ tubə-é al; 13 ə dené kɨ́ ngɔbɨ-é to njèkadmḛḛ al, ɓá kinə ngɔbɨ-é lé ndigɨ kadɨ isɨ siə rəmə, kadɨ mbatɨ-é al tɔ. 14 Kdɔtalə dingəm kɨ́ njèkadmḛḛ al lé tò tagay kɨ̀ takul ne-é, ə dené kɨ́ njèkadmḛḛ-é al lé tò tagay kɨ̀ takul ngɔbɨ-é kɨ́ to njèkadmḛḛ tɔ, bè al rəmə ngan-si-je dꞌa kaa njay al, ngà kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, ꞌto tagay ya. 15 Ngà kinə to njèkadmḛḛ al ɓá ndigɨ kin̰ə njèkadmḛḛ rəmə, kadɨ in̰ə-é; lo kin-tɨ lé, ngonkɔ̰-ji əse kɔ̰nan-ji kɨ́ njèkadmḛḛ lé, né kɨ́ dɔɔ-é natɨ siə goto. Kdɔtalə Lubə ɓa-ji kadɨ jꞌisi kɨ̀ lapiya.* 7:15 Ta kɨ́ ꞌpanè Lubə ɓa-ji kinlé mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ ná̰-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ lé to Lubə ɓa-si. 16 I kɨ́ dené lé, dɔmajɨ ə i ɓá ꞌa kajɨ ngɔbɨ-i ə i ꞌgə wa? Ə i kɨ́ dingəm lé, dɔmajɨ ə i ɓá ꞌa kajɨ ne-i ə i ꞌgə wa?
Kadɨ ná̰-ná̰ ngəm gangɨ kisɨ-é kɨ́ isɨ-né ɓá Lubə ɓa-é-né
17 Tò ɓá tò kadɨ ná̰-ná̰ ya isɨ gangɨ kisɨ-é-tɨ kɨ́ ꞌƁaɓe adɨ-é, kɨ́ go ɓa-tɨ kɨ́ Lubə ɓa-é-né. Ḛ kin ɓá to ndu kɨ́ mꞌun mꞌadɨ njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay lay. 18 Dow kɨ́ dꞌijə-é ganjangɨ ngá ɓá Lubə ɓa-é rəmə, gangɨ-é kin ya isɨ-né; ə dow kɨ́ dꞌijə-é ganjangɨ al ɓəy ɓá Lubə ɓa-é rəmə, adɨ dꞌijə-é ganjangɨ al ngá. 19 Kijə ganjangɨ to né madɨ al rəm, ɓá kijə ganjangɨ al kàrè to né madɨ al rəm, ngà né kɨ́ majɨ lé, to təl rɔ go ndukun-tɨ lə Lubə. 20 Kadɨ ná̰-ná̰ ya isɨ gangɨ kisɨ-é-tɨ kɨ́ ḛ isɨ-né ɓá Lubə ɓa-é-né kin ya. 21 Lé ꞌto ɓə ɓá Lubə ɓa-i kàrè ꞌndingə rɔ-i al; ngà kinə kəm lo tò kadɨ ꞌtḛḛ mḛḛ ɓə-tɨ rəmə, majɨ kɨ majɨ ə́n ə́ ꞌtḛḛ mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ. 22 Kdɔtalə ɓə kɨ́ ꞌƁaɓe ɓa-é lé, to dow kɨ́ ꞌƁaɓe taa-é ilə-é taá; bè ya tɔ, dow kɨ́ to ɓə al kɨ́ ꞌƁaɓe ɓa-é lé, ḛ to ɓə lə Kristɨ tɔ. 23 Lubə gangɨ dɔ-si kɨ̀ né kɨ́ gatɨ-é n̰a̰ ɓɨ ꞌtəli ɓə lə dow-je gogɨ al. 24 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kadɨ ná̰-ná̰ ya isɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ gangɨ kisɨ-é-tɨ kɨ́ ḛ isɨ-né ɓá Lubə ɓa-é-né kin ya.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ꞌgə dené əse ꞌgə dingəm al
25 Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ꞌgə dené əse ꞌgə dingəm al lé, ꞌƁaɓe adɨ-m ndu dɔ-tɨ al; ngà mꞌpa kɨ́ go koo-é-tɨ lə-m, ma̰ kɨ́ ꞌƁaɓe adɨ-m mꞌto dow kɨ́ njèka̰ dɔ ndi-m-tɨ kɨ̀ takul koo kəmtondoo liə.
26 Kdɔ ta lə kɔ̰̀-je kɨ́ mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ ɓone bè kinlé, né kɨ́ ma̰ mꞌoo kɨ́ à majɨ ə́n: Dow kɨ́ rá-rá isɨ gangɨ-é-tɨ kɨ́ ḛ isɨ-né kin ya ɓá majɨ. 27 Kinə i ꞌtaa dené rəmə, ꞌsangɨ kadɨ ꞌmbatɨ-é al; ə kinə i ꞌtaa dené al ɓəy rəmə, ꞌsangɨ taa dené al. 28 Ngà kḛ ɓá kinə i ꞌndigɨ taa dené kàrè, to majal al rəm, ə kinə ngonmandɨ kɨ́ gə dingəm al ɓəy ndigɨ taa ngɔw kàrè to majal al rəm; ngà njétaa-na̰-je kinlé kisɨ-dé kɨ̀ dɔ-dé taá rəmə, dꞌa kingə kɔ̰̀; ə ma̰ mꞌndigɨ kɔr-si mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ.
29 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ta kɨ́ mꞌndigɨ pa ə́n: Ndɔ nà̰y gɔjɨ; kḭ nè kɔw kɨ kete kinlé, dḛ kɨ́ dꞌisɨ kɨ̀ dené-je kàrè, kadɨ dꞌisɨ tokɨ né kɨ́ dꞌisɨ kɨ̀ dené-je al bè; 30 dḛ kɨ́ dꞌisɨ ꞌnɔ̰ kàrè, kadɨ ꞌtokɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌnɔ̰ al bè; dḛ kɨ́ dꞌisɨ ꞌra rɔnəl kàrè, kadɨ ꞌtokɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌra rɔnəl al bè; dḛ kɨ́ dꞌində néndogɨ kàrè, kadɨ ꞌtokɨ dow-je kɨ́ né lə-dé goto bè; 31 dḛ kɨ́ dꞌisɨ dꞌubə majɨ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ né kàrè, kadɨ dꞌisɨ tokɨ dow-je kɨ́ dꞌubɨ majɨ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè al bè; kdɔtalə né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, à dəə kɔgɨ. 32 Ə mꞌndigɨ kadɨ mḛḛ-si a̰ kə́kə́kə́ al. Dow kɨ́ taa dené al lé, né-je lə ꞌƁaɓe, kɨ̀ kəm rəbɨ-je kɨ́ à nəl-é-né ɓá mḛḛ-é tò dɔ-tɨ gə́rə́rə́. 33 Ngà dow kɨ́ taa dené lé, mḛḛ-é a̰ kə́kə́kə́ kdɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè rəm, kdɔ kəm rəbɨ-je kɨ́ à nəl-né ne-é rəm, 34 adɨ mḛḛ-é ra joo. Bè ya tɔ ə́, dené kɨ́ taa ngɔw al əse ngonmandɨ kɨ́ gə dingəm al ɓəy lé, mḛḛ-é tò gə́rə́rə́ dɔ né-je-tɨ lə ꞌƁaɓe, kdɔ kadɨ dajɨ rɔ-é kɨ̀ tagɨr liə aa njay; ə njètaa ngɔw lé, mḛḛ-é a̰ kə́kə́kə́ kdɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè rəm, kdɔ kəm rəbɨ-je kɨ́ à nəl-né ngɔbɨ-é rəm.
35 Mꞌpa ta kin bè kdɔ majɨ lə-si, ɓɨ to gum ɓá mꞌiyə kdɔ kuwə-si-né al, ngà kdɔ kadɨ ꞌrai né kɨ́ majɨ rəm, kadɨ ꞌnami-né kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ kɨ̀ mḛḛ-si kɨ́ joo al rəm.
36 Kinə dow madɨ uwə dɔ ngonmandɨ ɓá oo kɨ́ ɓal-é ɔw kɨ̀ dəə ə́ oo kɨ́ né-je à kɔw go-na̰-tɨ majɨ rəmə, kadɨ-é ra né kɨ́ mḛḛ-é ndigɨ; kadɨ ꞌtaa-na̰; to majal al. 37 Ngà dow kɨ́ ḛ ya ɔjɨ mḛḛ-é-tɨ ɓá un ndu ə a̰ dɔ-tɨ njángɨ kadɨ nꞌɔw suwə̀ ɓá asɨ kore mḛḛ-é, ə kinə to mḛḛ ndigɨ liə ya ɓɨ to mḛḛndigɨ lə dow kɨ́ rangɨ al rəmə ra-é liə kin majɨ. 38 Beɓa dow kɨ́ taa dené kɨ́ ḛ uwə dɔ-é lé, ra né kɨ́ majɨ, ə dow kɨ́ uwə dɔ dené ɓá taa-é al rəmə, to né kɨ́ majɨ n̰a̰ ya ɓəy. 39 Dené kɨ́ ngɔbɨ-é isɨ kɨ̀ dɔ-é taá ɓəy lé, ḛ à kisɨ kdɔ ngɔbɨ-é ya; ngà kinə ngɔbɨ-é oy rəmə, ta ɔr dɔ-é-tɨ, adɨ kinə ḛ ndigɨ taa ngɔw kɨ́ rangɨ rəmə à taa, ngà kḛ ɓá kadɨ taa dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é ꞌƁaɓe ɓane. 40 Bè ya kàrè koo-é-tɨ lə-m lé, kinə dené lé, təl taa ngɔw al rəmə, à kisɨ kɨ̀ rɔnəl n̰a̰. Ə ma̰ ya kàrè, mꞌgə kɨ́ Ndil Lubə isɨ mḛḛ-m-tɨ tɔ.

7:10 7:10 Mat 5:32; 19:9; Mar 10:11,12; Luk 16:18

*7:15 7:15 Ta kɨ́ ꞌpanè Lubə ɓa-ji kinlé mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ ná̰-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ lé to Lubə ɓa-si.