8
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ da̰ kɨ́ ꞌpole-né magɨ-je
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ da̰ kɨ́ ꞌpole-né magɨ-je lé, jꞌgəi kɨ́ jə̰i lay ya jꞌtoi njégə-é-je. Ngà négə lé, ree kɨ̀ kində kàdɨ̀, ə ndigɨ dow-je ɓá adɨ dow ɔw kɨ kete-kete mḛḛ kadmḛḛ-tɨ. 8:1 Rɔm 14:13-23 Kinə dow madɨ gɨr kɨ́ nꞌgə né madɨ rəmə, ḛ gə titɨ kɨ́ lé à gə-né al ya ɓəy. Ngà kinə dow madɨ ndigɨ Lubə rəmə, dowbé kinlé, Lubə gə-é tɔ. Ə ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kuso da̰ kɨ́ ꞌpole-né magɨ-je lé, jə̰i jꞌgəi kɨ́ magɨ goto dɔnangɨ-tɨ nè, Lubə ya kɨ̀ káre-rè. Tɔgrɔ-tɨ ya, né-je kɨ́ dɔra̰-tɨ əse kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kɨ́ dow-je ꞌɓa-dé lubə-je tò nɔ̰ɔ̰ ya, adɨ lubə-je ꞌn̰a̰ rəm, ɓá ꞌɓaɓe-je ꞌn̰a̰ rəm. Ngà jə̰i rəmə, Lubə kɨ́ Bɔbɨ ra káre-rè, ḛ ɓá né-je lay ḭ rɔ-é-tɨ, ə kɨ̀ takul-é ɓá jə̰i jꞌisi-né; ə ꞌƁaɓe ra káre-rè, to Jeju Kristɨ, kɨ́ takul-é ɓá né-je lay tò-né rəm, ɓá jə̰i jꞌisi-né rəm tɔ.
Ngà dow-je lay ɓá ꞌgə né kin al. Kdɔ dḛ kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ dꞌin̰ə ta ꞌpole magɨ-je ngɔsnè ɓəy lé, dꞌisɨ dꞌuso da̰-je kinlé rəmə, ꞌgɨr kɨ́ to da̰-je kɨ́ ḭ nɔ̰̀ magɨ-je-tɨ ya ɓəy adɨ tagɨr lə-dé kɨ́ gɔjɨ kinlé, təl-né né kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ. To nékuso ɓá à kɔw sə-ji ngɔsi rɔ Lubə-tɨ al; lé jꞌusoi da̰-je kinlé al kàrè, jꞌusi kəm-tɨ al rəm, ɓá lé jꞌusoi kàrè, jꞌingəi né kəm-tɨ al rəm. Ngà koo ɓá ooi majɨ, nè ra kɨ́ kadɨ ꞌrai né kɨ́ mḛḛ-si ndigɨ kinlé, à kḭ təl to gin kusɨ lə njéyay-je. 10 Kdɔtalə kinə, i kɨ́ ꞌto njègə né-je kinlé ɓá dow madɨ oo-i kɨ́ isɨ uso né kəy pole magɨ-je-tɨ lé, à ra kadɨ dow kɨ́ tagɨr liə gɔjɨ kinlé ḭ uso-né da̰ kɨ́ ꞌpole-né magɨ-je al wa? 11 Ə négə lə-i ɓá isɨ təl gin koy njèyay kin, kɨ́ to ngonkɔ̰-ji njèkadmḛḛ kɨ́ Kristɨ oy kdɔ ta liə kin ɓan al wa? 12 Ra kɨ́ ꞌrai majal kɨ́ titɨ-na̰ bè kin kɨ̀ ngankɔ̰-si-je kɨ́ njékadmḛḛ adɨ ɔri-né tɔ́gɨ-dé kdɔ tagɨr lə-dé kɨ́ gɔjɨ kinlé, to Kristɨ ya tɔ ɓá sə̰i ꞌrai siə majal. 13 Gin-é kin ɓá, kinə ta lə nékuso ɓá ngonkɔ̰-m kɨ́ njèkadmḛḛ à kusɨ-né mḛḛ majal-tɨ rəmə, mꞌa kuso da̰ kdɔ kadɨ to gin kusɨ mḛḛ majal-tɨ lə ngonkɔ̰-m kɨ́ njèkadmḛḛ kin nda̰ al.

8:1 8:1 Rɔm 14:13-23