9
Pol in̰ə né-je kɨ́ to tó-é kadɨ ingə
2Kɔ 11:7-12; 12:13-15
Ma̰ lé mꞌto ɓə al ya al wa? Mꞌto njèkɔwkulə ya al wa? Mꞌoo ꞌƁaɓe lə-ji Jeju ya al wa? Sə̰i ꞌtoi kandɨ kullə lə-m kɨ́ mꞌra mꞌadɨ ꞌƁaɓe ya al wa? Kinə dow-je kɨ́ rangɨ ɓá dꞌoo-m kɨ njèkɔwkulə al kàrè, sə̰i rəmə ꞌgəi kɨ́ mꞌto njèkɔwkulə ya; kdɔ sə̰i ya ꞌtoi ndajɨ kullə lə njèkɔwkulə kɨ́ mꞌra mꞌadɨ ꞌƁaɓe. Né kɨ́ mꞌɔr-né ta dɔ-m-tɨ nɔ̰̀ njékilə ta dɔ-m-tɨ-je ə́n: Jḛ lé, to tó-é kadɨ jꞌuso rəm, jꞌa̰y rəm ya al wa? To tó-é kadɨ jꞌadɨ kɔ̰nan-ji káre kɨ́ njèkadmḛḛ kɨ́ to ne-ji ɔw sə-ji titɨ kɨ́ njékɔwkulə-je kɨ́ rangɨ ꞌra-né, əse titɨ kɨ́ ngankɔ̰ ꞌƁaɓe dḛ kɨ̀ Sepasɨ ꞌra-né kin ya tɔ al wa? Ə se jḛ kɨ̀ Barnabasɨ ya kɨ̀ kár-ji ɓá tò kadɨ jꞌra kullə ya tá wa? Ná̰ ra kullə asgar ə́ un là liə ya ɓá ugə-né rɔ-é wa? Ná̰ ma̰ nduu ya uso kandɨ-é al wa? Ná̰ ul da̰-je ya a̰y mbà-dé al wa? Se ta kinlé mꞌpa kɨ́ dow-tɨ wa? Ndukun kàrè pa bè ya tɔ al wa? 9:9 1Ti 5:18Kdɔ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete ndukun-tɨ lə Moiyijɨ ꞌpanè: Mangɨ kɨ́ dꞌadɨ-é a̰ njiyə dɔ ko-tɨ kdɔ kadɨ ka̰a̰-é tal lé, Ꞌa dɔ ta-é al. 9:9 Det 25:4 Lubə pa bè lé, mangɨ-je ɓá ta lə-dé to rɔ-é, 10 əse jḛ ya par ɓá ḛ pa ta kin sɔbɨ-né dɔ-ji wa? Oiyo, ta kinlé, ꞌndàngɨ sɔbɨ dɔ-ji ya; dow kɨ́ a̰ ndɔr lé, tò kadɨ ndɔr ində-né mḛḛ-é dɔ ko-tɨ, ə dow kɨ́ a̰ ində ko kàrè, kadɨ ində mḛḛ-é dɔ kingə nédɔji-é-tɨ tɔ. 11  9:11 Rɔm 15:27Né-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ to né-je lə Ndil kɨ́ aa njay ɓəy ə́ jꞌdubɨ mḛḛ-si-tɨ, ngà nékingə-si-je ɓá jꞌubə majɨ-é rəmə, to né kɨ́ à tò ɓəl n̰a̰ wa? 12 Dow-je kɨ́ rangɨ ɓəy ə́ dꞌubə majɨ né-je lə-si ə́ to tó-é, ngà jḛ kɨ́ ban ɓá jꞌa kubə majɨ né lə-si ə́ à to tó-é al wa? To tó-é kadɨ jꞌubə majɨ né lə-si ya, ngà kḛ ɓá jḛ jꞌdəjɨ né ji-si-tɨ al; kore ɓá jḛ jꞌore mḛḛ-ji mḛḛ né-je-tɨ lay, kdɔ kadɨ jꞌilə kagɨ Poyta kɨ́ Majɨ lə Kristɨ al.
13 Sə̰i ꞌgəi ya al wa? Dow-je kɨ́ dꞌa̰ ꞌra kullə mḛḛ kəy-tɨ lə Lubə lé, né kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Lubə ya to nékuso-dé; ə dḛ kɨ́ dꞌa̰ ꞌra kullə logugɨ né-tɨ lə Lubə lé, dꞌubə majɨ né kɨ́ dow-je dꞌadɨ logugɨ né-tɨ lé ya tɔ al wa? 14  9:14 Mat 10:10; Luk 10:7Bè ya tɔ ə́ ꞌƁaɓe ində ndu kadɨ, dow-je kɨ́ dꞌisɨ dꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lé, dꞌa kingə nékuso kɨ̀ kəm rəbɨ Poyta-tɨ kɨ́ Majɨ ya tɔ.
15 Ngà ma̰ Pol lé, né-je kɨ́ to tó-é kadɨ mꞌubə majɨ-é kinlé, né káre ya kàrè mꞌdəjɨ al, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin bè kdɔ kadɨ dow adɨ-m-né né al rəm; kdɔ mꞌndigɨ kadɨ koy tá mꞌoy ə tò sotɨ ...! Né kɨ́ mꞌɔsɨ-né gajɨ rɔ-m kinlé, dow kɨ́ à kɔr dɔ-m-tɨ goto. 16 Kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lé, to né kɔsɨ gajɨ rɔ lə-m al; kdɔtalə to kullə kɨ́ tò dɔ-m-tɨ kadɨ mꞌra ya tá; kinə mꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kin al lé, to tujɨ ɓá usɨ dɔ-m-tɨ tin! 17 Kinə mꞌilə mbḛ-é kɨ̀ mḛḛndigɨ lə-m rəmə, mꞌa kingə nédɔji-m; ngà kinə mꞌra kullə-é kɨ nɔ̰ɔ̰ bè par rəmə, to né kɨ́ dꞌində kullə-é dɔ-m-tɨ kɨ kində tɔ. 18 Ə nékugə dɔji-m lé to ri wa? To mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ mꞌilə kare, ə né kɨ́ to tó-é kadɨ mꞌingə kɨ̀ kəm rəbɨ Poyta kɨ́ Majɨ kin kàrè mꞌdəjɨ al.
19 Tɔgrɔ-tɨ, rɔ dow-je-tɨ lay ə mꞌto ɓə al ya, ngà mꞌtəl rɔ-m ngonnjèkullə-tɨ lə dow-je lay, kdɔ kadɨ mꞌingə-né dow-je kɨ́ ꞌn̰a̰ kɨ́ ꞌtò nduy-nduy. 20 Lokɨ mꞌa̰ rɔ jipɨ-je-tɨ, ə mꞌra rɔ-m jipɨ-tɨ, kdɔ kadɨ mꞌingə-né jipɨ-je; lokɨ mꞌa̰ rɔ njékisɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ ə mꞌra rɔ-m dow-tɨ kɨ́ njèkisɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ tɔ – ma̰ mꞌisɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ al – ya ngà mꞌra bè kdɔ kingə-né dow-je kɨ́ dꞌisɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ; 21 lokɨ mꞌa̰ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ dꞌisɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ al ə mꞌra rɔ-m dow-tɨ kɨ́ isɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ al, bè kdɔ kadɨ mꞌingə-né dow-je kɨ́ dꞌisɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ al. Ə ma̰ ya bè lé, ma̰ mꞌɔr rɔ-m kɔgɨ mḛḛ ndukun-tɨ lə Lubə al, ngà kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, mꞌisɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ lə Kristɨ – 22 Lokɨ ma̰ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌyay mḛḛ kadmḛḛ-tɨ ə mꞌra rɔ-m dow-tɨ kɨ́ yay, kdɔ kadɨ mꞌingə-né dow-je kɨ́ ꞌyay mḛḛ kadmḛḛ-tɨ. Mꞌtəl rɔ-m né-je-tɨ lay kdɔ kadɨ lé ri-ri kàrè mꞌadɨ dḛ kɨ́ ná̰-je dꞌajɨ ya tá. 23 Né-je lay kinlé, mꞌra kdɔ ta lə Poyta kɨ́ Majɨ, kdɔ kadɨ mꞌingə-né nédɔji-m mḛḛ-é-tɨ.
24 Dow-je kɨ́ dꞌa̰y ngɔdɨ lo kində dɨrə-tɨ lé, dꞌa̰y natɨ lay ya, ngà dow káre-rè ɓá ingə nédɔji lé, sə̰i ꞌgəi ya al wa? A̰yi ngɔdɨ kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ a kingəi-né nédɔji ɓane. 25 Dow-je lay kɨ́ ꞌto njékində-na̰ dɨrə mulə kɨ́ kuwə lé, dꞌɔgɨ rɔ-dé dɔ né-je-tɨ kɨ́ gay-gay lay; dḛ lé, ꞌra bè kdɔ kingə-né jɔgɨ kɨ́ à tujɨ, ngà jə̰i rəmə jꞌrai kdɔ kingəi-né jɔgɨ kɨ́ à tujɨ al. 26 Adɨ ma̰ mꞌa̰y ngɔdɨ mꞌilə-né birikɔ̰yɔ̰ kare al; mꞌɓɨr ji-m kdɔ kɔsɨ-né né, ɓɨ mꞌɓɨr ji-m kdɔ kɔsɨ-né ndaa lo kare al. 27 Kində ɓá mꞌində dɔ rɔ-m-tɨ nga̰, ə mꞌtəl rɔ-m gin tɔ́gɨ-m-tɨ, nè ma̰ kɨ́ mꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ mꞌadɨ dow-je kɨ́ rangɨ kinlé ɓá dꞌa kḭ kɔr-m mḛḛ kullə-é-tɨ kɔgɨ.

9:9 9:9 1Ti 5:18

9:9 9:9 Det 25:4

9:11 9:11 Rɔm 15:27

9:14 9:14 Mat 10:10; Luk 10:7