10
Kun néndajɨ dɔ poyta-tɨ lə Israyel-je
Əbr 3:7-19
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌndigɨ kole mḛḛ-si dɔ ka-ji-je-tɨ kɨ́, lokɨ dḛ lay ya ꞌnjiyə gin kilndi-tɨ* 10:1 Israyel-je lé, lokɨ ꞌtḛḛ ɓe ɓə-tɨ Ejiptɨ dꞌisɨ dꞌɔw kɨ Kana̰ lé, Lubə adɨ kilndi ɓá ɔr nɔ̰̀-dé (Tḛt 13:21-22). rəm, dḛ lay ya dꞌində dan babo ꞌgangɨ rəm, dḛ lay ya tokɨ ra-dé batḛm dan kilndi-tɨ rəm, dan babo-tɨ rəm, kɨ̀ takul nam kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀ Moiyijɨ-tɨ; dḛ lay ya dꞌuso né kɨ́ káre-rè kɨ́ to nékuso kɨ́ ḭ rɔ Ndil-tɨ kɨ́ aa njay rəm, ɓá dḛ lay ya dꞌa̰y man kɨ́ káre-rè kɨ́ to man kɨ́ ḭ rɔ Ndil-tɨ kɨ́ aa njay, kdɔtalə dḛ dꞌa̰y man kɨ́ tḛḛ kàdɨ̀ mbal-tɨ kɨ́ ḭ rɔ Ndil-tɨ kɨ́ aa njay, kɨ́ to mbal kɨ́ njèdan-dé, ə mbal-é kinlé to Kristɨ. Ngà dow-je n̰a̰ dan-dé-tɨ ya kullə ra-dé nəl Lubə al, gin-é kin ɓá dꞌoy-né diləlo-tɨ. Ə né-je kinlé ra né bè kdɔ kadɨ təl to néndó adɨ-ji, kdɔ kadɨ jə̰i jꞌadi ɓo né-je kɨ́ majɨ al ra-ji titɨ kɨ́ ra-dé-né kin al ngá. ꞌTəli njépole magɨ-je titɨ kɨ́ ndɔkɨ dḛ kɨ́ ná̰-je kɨ́ dan-dé-tɨ ꞌra-né ɓá ꞌndàngɨ-né ta-é mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay kin al ngá; ꞌndàngɨ ꞌpanè: Kosɨ dow-je dꞌisɨ nangɨ dꞌuso rəm, dꞌa̰y rəm, ə go-tɨ dꞌḭ ꞌla-na̰. Adi jꞌtoi njéra kaya-je titɨ kɨ́ ndɔkɨ dḛ kɨ́ ná̰-je kɨ́ dan-dé-tɨ ꞌra-né, adɨ dow-je ɓudɔgɨ lo kɔrjoo gidɨ-é mutə dꞌoy-né mḛḛ ndɔ-tɨ kɨ́ káre-rè kin al ngá. Adi jꞌna̰i ꞌƁaɓe titɨ kɨ́ ndɔkɨ dḛ kɨ́ ná̰-je kɨ́ dan-dé-tɨ ꞌna̰-é-né adɨ li-je ꞌtɔ̰́-dé-né tɔl-dé kin al ngá. 10 Adi jꞌyuni ta titɨ kɨ́ ndɔkɨ dḛ kɨ́ ná̰-je kɨ́ dan-dé-tɨ ꞌyun-né ta adɨ malayka kɨ̀ njètɔɔ ko dow-je tɔɔ-né ko-dé kin al ngá. 11 Né-je kinlé tḛḛ dɔ-dé-tɨ bè kdɔ kadɨ təl néndó adɨ-ji rəm, ɓá ꞌndàngɨ kdɔ ndəjɨ-ji-né jə̰i kɨ́ jꞌisi dɔbəy ndɔ-tɨ kin rəm. 12 Ə́n ə́, dow kɨ́ gɨr kɨ́ nꞌa̰ taá rəmə, kadɨ oo majɨ nè à kḭ kusɨ! 13 Néna̰ kɨ́ tḛḛ dɔ-si-tɨ kɨ́ to néna̰ kɨ́ asɨ ta tɔgɨ dow-tɨ al ya goto. Lubə to njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ, à kin̰ə-si kadɨ né na̰-si al dɔ tɔ́gɨ-si al; lokɨ néna̰ tḛḛ dɔ-si-tɨ lé, ḛ à kilə kəm rəbɨ kadɨ ꞌtḛḛi-né kəm-tɨ rəm, à kadɨ-si tɔ́gɨ kadɨ ori-né mḛḛ-si rəm tɔ.
Ndəjɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ magɨ kɨ́ pole
2Kɔ 6:14-18; Rɔm 14:13-23
14 Gin-é kin ɓá, sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ lé, a̰yi magɨ kɨ́ pole. 15 Mꞌpa sə-si ta kəm dow-je kɨ́ njégə né-je; sə̰i ya ꞌgɔ̰i ta kin ooi. 16  10:16 Mat 26:26-28; Mar 14:22-24; Luk 22:19,20Kobɨ man nduu kɨ́ tɔrndi tò dɔ-tɨ ə jꞌisi jꞌrai oiyo Lubə kdɔ kinlé, to kuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ məsɨ Kristɨ ya al wa? Mbə̀ kɨ́ jꞌisi jꞌgángi-na̰ kinlé, to kuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ dajɨ rɔ Kristɨ ya al wa? 17 Titɨ kɨ́ mbə̀ ra-né káre-rè lé, jə̰i kɨ́ jꞌn̰a̰i kin ya, jꞌtəli kubru rɔ kɨ́ káre-rè tɔ; kdɔtalə mbə̀ kɨ́ káre-rè kin ya jꞌori-na̰ dɔ-tɨ lay. 18 Ooi Israyel-je kɨ́ kojɨ kəy kin al wa? Dḛ kɨ́ dꞌuso da̰-je kɨ́ dꞌilə məsɨ-dé nangɨ logugɨ né-tɨ lə Lubə lé, to kuwə ɓá dꞌuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ logugɨ né ya al wa? 19 Se mꞌndigɨ panè da̰ kɨ́ ꞌpole-né magɨ to né kɨ́ ngay wa? Əse magɨ to né kɨ́ ngay wa? (Nda̰ bè al). 20 Ngà mꞌpanè: Né kɨ́ ꞌpole-né magɨ lé, dꞌadɨ ndil-je kɨ̀ majal ɓɨ dꞌadɨ Lubə al; ə ma̰ mꞌndigɨ kadɨ uwəi-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ ndil-je kɨ́ majɨ al al. 21 Sə̰i a ka̰yi né kɨ́ mḛḛ kobɨ-tɨ lə ꞌƁaɓe rəm, né kɨ́ mḛḛ kobɨ-tɨ lə ndil-je kɨ́ majɨ al rəm al; ɓá à kisi ta nékuso-tɨ lə ꞌƁaɓe rəm, ta nékuso-tɨ lə ndil-je kɨ́ majɨ al rəm al. 22 Se jꞌndigi ndúi jangɨ lə ꞌƁaɓe wa? Se tɔ́gɨ-ji n̰a̰ itə-é wa? 23  10:23 1Kɔ 6:12Né-je lay ya to tó-é kadɨ dow à ra, ngà né-je lay ɓá majɨ dɔrɔ al; né-je lay ya to tó-é kadɨ dow à ra, ngà né-je lay ɓá à kadɨ dow ɔw kɨ kete-kete al. 24 Kadɨ dow sangɨ majɨ liə kɨ́ sɔbɨ dɔ-é ya par al, ngà kadɨ sangɨ majɨ lə dow-je kɨ́ rangɨ tɔ. 25 Né-je lay kɨ́ dꞌində sukɨ-tɨ lé, usoi kɨ kuso ya ɓɨ ꞌdəji ta dɔ-tɨ al, kdɔ kadɨ mḛḛ-si usɨ nangɨ. 26 Kdɔtalə dɔnangɨ, kɨ̀ né-je kɨ́ mḛḛ-é-tɨ lay ya to ꞌlə ꞌƁaɓe. 27 Kinə njèkadmḛḛ al ɓa-si lo nékuso-tɨ ɓá sə̰i ꞌndigi kɔwi lé, né-je lay kɨ́ ində nɔ̰̀-si-tɨ ya usoi, ɓɨ ꞌdəji ta dɔ-tɨ al nè mḛḛ-si à kḭ kusɨ nangɨ dɔ-tɨ al. 28 Ngà kinə dow idə-si panè: Né kin to né kɨ́ ꞌpole-né magɨ rəmə, usoi al, kdɔtalə [dow kɨ́ njèkidə-si kete kinlé rəm, kdɔtalə] 10:28 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ mḛḛ kusɨ nangɨ al kɨ́ à tò rəm. 29 Ta kinlé, mꞌpa kdɔ mḛḛ kusɨ nangɨ al lə-si sə̰i al, ngà kdɔ mḛḛ kusɨ nangɨ al lə dowbé kinlé. Kdɔtalə ri ə́ né kɨ́ ma̰ mꞌra kɨ̀ mḛḛ kusɨ nangɨ lé, mḛḛ kusɨ nangɨ al lə dow kɨ́ rangɨ à kɔw siə kadɨ gangta dɔ-tɨ wa? 30 Kinə mꞌra oiyo Lubə dɔ né-tɨ kɨ́ mꞌisɨ mꞌuso lé, né kɨ́ mꞌra oiyo Lubə dɔ-tɨ kinlé, dow à pa sə-m ta kɨ́ majɨ al dɔ-tɨ kdɔ ri ɓəy wa? 31 Adɨ lé to né ɓá usoi, əse to né ɓá a̰yi, əse to ri-ri ɓá ꞌrai kàrè, ꞌrai kdɔ riɓa lə Lubə. 32 Adi kullə ra-si təl jigɨ tugə grɛkɨ-je al rəm, tugə jipɨ-je al rəm, ɓá tugə njékəwna̰-je lə Lubə al rəm, 33 titɨ kɨ́ ma̰ kàrè mꞌsangɨ kadɨ mꞌnəl-né dow-je lay mḛḛ né-je-tɨ lay kin bè; beɓa mꞌsangɨ né kɨ́ kadɨ majɨ sə-m par al, ngà né kɨ́ à majɨ kɨ̀ kosɨ dow-je n̰a̰ kdɔ kadɨ dꞌajɨ-né.

*10:1 10:1 Israyel-je lé, lokɨ ꞌtḛḛ ɓe ɓə-tɨ Ejiptɨ dꞌisɨ dꞌɔw kɨ Kana̰ lé, Lubə adɨ kilndi ɓá ɔr nɔ̰̀-dé (Tḛt 13:21-22).

10:16 10:16 Mat 26:26-28; Mar 14:22-24; Luk 22:19,20

10:23 10:23 1Kɔ 6:12

10:28 10:28 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ