11
11:1 1Kɔ 4:16; Plp 3:17ꞌNdaji kullə ra-m titɨ kɨ́ ma̰ ya kɨ̀ dɔ-m mꞌisɨ mꞌndajɨ-né kullə ra Kristɨ kin bè tɔ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ nékɔɔ lə dené-je kɨ́ ꞌto njékadmḛḛ-je
Epɛ 5:22-24; 1Ti 2:8-14
Mꞌpitɨ-si kdɔ mḛḛ-si kɨ́ ole dɔ-m-tɨ mḛḛ né-je-tɨ lay rəm, kdɔ né-je kɨ́ mꞌndó-si kɨ́ sə̰i uwəi dɔ-si-tɨ titɨ kɨ́ mꞌndó-si-né lé ya bè kin rəm. Ngà né kɨ́ mꞌndigɨ kadɨ ꞌgəi ə́n: Dingəm kɨ́ rá-rá kàrè, Kristɨ to kɨ́ boy dɔ-é-tɨ, ə dingəm to kɨ́ boy dɔ dené-tɨ, ə Lubə to kɨ́ boy dɔ Kristɨ-tɨ. Dingəm kɨ́ rá-rá kɨ́ dɔɔ dɔ-é ɓá pa-né ta kɨ̀ Lubə əse pa-né ta kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, ulə rɔsɔl dɔ ꞌboy-tɨ liə* 11:4 Ta kɨ́ ꞌpanè: Ulə rɔsɔl dɔ ꞌboy-tɨ liə kinlé, ḛ kɨ́ tò kɨ̀ ta grɛkɨ lé ꞌndàngɨ ulə rɔsɔl dɔ «dɔ-tɨ» ya par. Gin-é kin ɓá dow-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè «dowbé ulə rɔsɔl “dɔ” ꞌboy-tɨ liə» ə dḛ dan-tɨ-je ꞌpanè «dowbé ulə rɔsɔl dɔ rɔ-é ḛ-tɨ ya.». Ə dené kɨ́ rá-rá kɨ́ dɔɔ dɔ-é al ya pa-né ta kɨ̀ Lubə əse pa-né ta kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, ulə rɔsɔl dɔ ꞌboy-tɨ liə 11:5 Ta kɨ́ ꞌpanè: Ulə rɔsɔl dɔ ꞌboy-tɨ liəkinlé, tokɨ pa ta dɔ-tɨ lo ndó-é-tɨ kɨ́ sɔ nɔ̰ɔ̰.; tokɨ kɨ né kɨ́ ḛ ndisə dɔ-é bè. Kdɔtalə kinə dené dɔɔ dɔ-é al rəmə, kadɨ ijə dɔ-é tɔ ɓane. Ə kinə dené ijə dɔ-é əse ndisə dɔ-é ə tò rɔsɔl rəmə, kadɨ dɔɔ dɔ-é tɔ ɓane. Dingəm à dɔɔ dɔ-é al, kdɔtalə ḛ to takəm Lubə rəm, to riɓa lə Lubə rəm, ə dené to riɓa lə dingəm. Kdɔtalə Lubə ɔr dingəm rɔ dené-tɨ al, ngà dené ɓá Lubə ɔr-é rɔ dingəm-tɨ; ə Lubə ra dingəm kdɔ ta lə dené al, ngà dené ɓá Lubə ra-é kdɔ ta lə dingəm. 10 Gin-é kin ɓá, kdɔtalə malayka-je lé, dené à kɔw kɨ̀ né dɔ-é-tɨ kadɨ tɔjɨ kisɨ kɨ́ ḛ isɨ gin tɔ́gɨ-tɨ lə ꞌboy liə. 11 Bè ya kàrè, kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ lé, dingəm ɔw ndoo dené rəm, ɓá dené kàrè ɔw ndoo dingəm rəm tɔ. 12 Kdɔtalə titɨ kɨ́ Lubə ɔr-né dené rɔ dingəm-tɨ lé, bè ya tɔ ə́ dené ojɨ-né dingəm tɔ; ə né-je lay ḭ rɔ Lubə-tɨ. 13 Sə̰i ya ꞌgɔ̰i né kin ooi: Kadɨ dené dɔɔ dɔ-é al ya pa-né ta kɨ̀ Lubə lé, to né kɨ́ tuwə ra ɓan wa? 14 Kadɨ dingəm in̰ə dɔ-é adɨ ngal puu-puu lé tò rɔsɔl, kɨ́ koɓe-tɨ ya kàrè ꞌgəi kɨ́ tò bè ya al wa? 15 Ngà dené ɓá dɔ kɨ́ ngal puu-puu to riɓa liə. Kdɔtalə dené lé, dꞌadɨ-é bəl dɔ kadɨ to né kɔn dɔ-é. 16 Kinə dow madɨ ndigɨ najɨ ta kin rəmə, kadɨ dowbé gə kɨ́ to kullə ra-ji al rəm, ɓá to kullə ra njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay lə Lubə al rəm.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ nékuso nam lə ꞌƁaɓe
Mat 26:26-28; Mar 14:22-25; Luk 22:14-20
17 Ta-je kɨ́ mꞌɔw kɨ̀ pa kinlé, mꞌɔw kɨ̀ ndɔr-né mbi-si kɨ ndɔr ɓɨ mꞌa pitɨ-si al; kdɔtalə lokɨ ꞌkəwi-na̰ rəmə, ꞌkəwi-na̰ kdɔ ra né kɨ́ tò sotɨ al, ngà kdɔ ra né kɨ́ majɨ al itə kɨ́ kete ɓəy. 18 Kɨ́ dɔsa̰y ya lé, mꞌoo kɨ́ lokɨ sə̰i kɨ́ ꞌtoi njékəwna̰-je ingəi-na̰ rəmə, gángɨ-na̰ tò dan-si-tɨ, ə ta-je kɨ́ mꞌoo lé, mꞌgə kɨ́ dan-tɨ-je to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 19 Ə gángɨ-na̰ lé, kadɨ tò dan-si-tɨ bè ya tɔ ɓane, kdɔ kadɨ dḛ kɨ́ dan-si-tɨ kɨ́ dow-je dꞌoo-dé kɨ́ dꞌasɨ gakɨ lé, ꞌtɔjɨ-né rɔ-dé ndaa-tɨ rəsɨ. 20 Adɨ lokɨ sə̰i ꞌkəwi-na̰ rəmə, ꞌkəwi-na̰ kdɔ nékuso lə ꞌƁaɓe al; 21 kdɔ lokɨ isi usoi né rəmə, ná̰-ná̰ ya ində kungəsa uso né liə, adɨ dḛ kɨ́ ná̰-je ɓo ra-dé, ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je yibɨ ra-dé tɔ. 22 Kəy-je lə-si goto ɓá usoi né-tɨ əse a̰yi né-tɨ al wa? Se ꞌnədi njékəwna̰-je lə Lubə rəm, uləi rɔsɔl dɔ dḛ-tɨ kɨ́ né lə-dé goto rəm ɓan al wa? Əjè mꞌidə-si mꞌpanè ri wa? Se mꞌa pitɨ-si wa? Ra-é kɨ́ bè kinlé, mꞌa pitɨ-si-né nda̰ bè al. 23 Kdɔtalə ma̰ lé, né kɨ́ mꞌingə rɔ ꞌƁaɓe-tɨ ɓá mꞌndó-si tin. ꞌƁaɓe Jeju lé, ndɔɔ, ndɔ-é-tɨ kɨ́ dꞌa kilə-é-né ji dow-je-tɨ lé, un mbə̀ 24 ə lokɨ ra oiyo Lubə lé, uwə gangɨ dana̰ ə panè: Kin to dajɨ rɔ-m, kɨ́ tò kdɔ ta lə-si; ꞌrai né kin bè kdɔ kadɨ mḛḛ-si ole-né dɔ-m-tɨ. 25 Bè ya tɔ, go nékuso-tɨ, (un) kobɨ kɨ́ man nduu tò-tɨ ə panè: Man nduu kinlé to kulənojɨ kɨ́ sigɨ kɨ́ tò kɨ̀ takul məsɨ-m; ꞌrai né kin bè kdɔ kadɨ mḛḛ-si ole-né dɔ-m-tɨ kaglo-je lay kɨ́ a ka̰yi-né. 26 Kdɔtalə kaglo-je lay kɨ́ isi usoi mbə̀ kin rəm, isi a̰yi man nduu kin rəm lé, to mbḛ koy lə ꞌƁaɓe ɓá isi iləi sar kadɨ-é ree-né. 27 Gin-é kin ɓá dow kɨ́ uso mbə̀, əse a̰y man nduu lə ꞌƁaɓe kɨ nɔ̰ɔ̰ bè par lé, ta kɨ́ gangɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ dajɨ rɔ ꞌƁaɓe kɨ̀ məsɨ-é à kusɨ dɔ-é-tɨ. 28 Ə́n ə́ kadɨ ná̰-ná̰ ya tən mḛḛ-é majɨ oo, ɓəy tá kadɨ uso mbə̀ rəm, a̰y man nduu rəm; 29 kdɔ dow kɨ́ uso ə a̰y bè ya par ɓɨ oo adɨ to dajɨ rɔ ꞌƁaɓe al lé, dowbé uso rəm, a̰y rəm ilə-né ta dɔ rɔ-é-tɨ ya. 30 Gin-é kin ɓá njémɔ̰y-je, kɨ̀ njétɔ́gɨ goto-je ꞌn̰a̰-né dan-si-tɨ rəm, ɓá dow-je n̰a̰ dan-si-tɨ dꞌoy-né rəm. 31 Kinə jə̰i ya jꞌtəni mḛḛ-ji majɨ lé, ta kɨ́ gangɨ à kusɨ dɔ-ji-tɨ al. 32 Ngà ꞌƁaɓe gangɨ ta dɔ-ji-tɨ, ində-ji ɔjɨ-ji kdɔ kadɨ ta kɨ́ gangɨ usɨ dɔ-ji-tɨ natɨ kɨ̀ njékadmḛḛ al-je al. 33 Beɓa ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, lokɨ ꞌkəwi-na̰ ta nékuso-tɨ lə ꞌƁaɓe rəmə, ꞌngəbi-na̰. 34 Dow kɨ́ ɓo ra-é rəmə, kadɨ uso né ɓee, ɓɨ kadɨ kəw-na̰ lə-si ree kɨ̀ ta kɨ́ gangɨ dɔ-si-tɨ al. Ndɔ kɨ́ mꞌa tḛḛ rɔ-si-tɨ ɓá mꞌa gɔl ndəgɨ ta-je kɨ́ rangɨ ɓəy.

11:1 11:1 1Kɔ 4:16; Plp 3:17

*11:4 11:4 Ta kɨ́ ꞌpanè: Ulə rɔsɔl dɔ ꞌboy-tɨ liə kinlé, ḛ kɨ́ tò kɨ̀ ta grɛkɨ lé ꞌndàngɨ ulə rɔsɔl dɔ «dɔ-tɨ» ya par. Gin-é kin ɓá dow-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè «dowbé ulə rɔsɔl “dɔ” ꞌboy-tɨ liə» ə dḛ dan-tɨ-je ꞌpanè «dowbé ulə rɔsɔl dɔ rɔ-é ḛ-tɨ ya.»

11:5 11:5 Ta kɨ́ ꞌpanè: Ulə rɔsɔl dɔ ꞌboy-tɨ liəkinlé, tokɨ pa ta dɔ-tɨ lo ndó-é-tɨ kɨ́ sɔ nɔ̰ɔ̰.