12
Kadkare-je lə Ndil kɨ́ aa njay
Epɛ 4:4-16; Rɔm 12:3-8
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kadkare-je lə Ndil kɨ́ aa njay lé, mꞌndigɨ kadɨ ꞌgəi gin-é majɨ. Sə̰i ꞌgəi kɨ́ lokɨ ndɔkɨ ꞌtoi-né njékadmḛḛ-je al ɓəy lé, dow-je dꞌɔr-si go-dé-tɨ titɨ njékəmtɔ-je bè dꞌɔw sə-si nɔ̰̀ magɨ-je-tɨ kɨ́ ꞌpa ta al. Gin-é kin ɓá mꞌa kidə-si rəsɨ kɨ́ dow kɨ́ pa ta kɨ̀ takul Ndil Lubə kɨ́ à panè: «Kadɨ ndɔl tò dɔ Jeju-tɨ» ya goto! Rəm ɓá dow kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay isɨ mḛḛ-é-tɨ al lé, à panè: «Jeju to ꞌƁaɓe» al rəm tɔ.
12:4 Rɔm 12:6-8Kadkare-je tò gay-gay, ngà to Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ káre-rè ɓá adɨ; kullə-je tò gay-gay, ngà to ꞌƁaɓe kɨ́ káre-rè; kullə ra dow-je tò gay-gay, ngà to Lubə kɨ́ káre-rè ya isɨ ra né-je lay mḛḛ dow-je-tɨ lay. Ə ná̰-ná̰ ya Ndil kɨ́ aa njay tɔjɨ rɔ-é mḛḛ kullə ra-é-tɨ kdɔ majɨ lə dow-je lay. Kdɔtalə, dow káre Ndil kɨ́ aa njay adɨ-é to njèpata kɨ̀ gosɨ ə Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ káre-rè kin ya adɨ dow kɨ́ rangɨ to njèpata kɨ̀ négə; Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ káre-rè kin ya adɨ dow káre kadmḛḛ, Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ káre-rè kin ya adɨ dow kɨ́ rangɨ kadkare-je kdɔ kadɨ-né lapiya njémɔ̰y-je; 10 adɨ dow káre kadkare ra nékɔjɨ-je; adɨ dow kɨ́ rangɨ kadkare pa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ; adɨ dow káre kadkare kɔr gangɨ né-je lə Ndil kɨ́ aa njay kɨ̀ né-je lə ndil-je kɨ́ majɨ al; adɨ dow káre kadkare pa ndɔ̰ta-je kɨ́ gay-gay; adɨ dow kɨ́ rangɨ kadkare kɔr mḛḛ ndɔ̰ta-je kɨ́ rangɨ. 11 Ndil kɨ́ aa njay ra káre-rè, ə ḛ ya kɨ̀ kár-é ə́ ra né-je kin lay ə adɨ ná̰-ná̰ ya kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ ḛ ndigɨ kadɨ-é.
12  12:12 Rɔm 12:4,5Kdɔ, titɨ kɨ́ kubru rɔ dow ra káre-rè ya ngan rɔ-é n̰a̰-né kin rəm, titɨ kɨ́ ngan rɔ-je lay kɨ́ kubru rɔ dow-tɨ ꞌna̰ ya kàrè ꞌto kubru rɔ dow kɨ́ káre-rè kinlé, kɨ́ sɔbɨ dɔ nam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ kàrè tò bè ya tɔ. 13 Kdɔtalə jə̰i lay ya ꞌra-ji batḛm lə Ndil kɨ́ káre-rè ɓá jꞌtəli-né kubru rɔ dow kɨ́ káre-rè adɨ jipɨ-je, kɨ̀ grɛkɨ-je, kɨ̀ ɓə-je, kɨ̀ dow-je kɨ́ ꞌto ɓə-je al rəm, jə̰i lay ya jꞌa̰yi man kɨ́ ḭ rɔ Ndil kɨ́ aa njay-tɨ kɨ́ káre-rè kin ya; 14 beɓa kubru rɔ dow lé, ngon rɔ-é ra káre-rè al, ngà ngan rɔ-é-je ꞌn̰a̰. 15 Kinə nja panè: Ma̰ mꞌto ji al, adɨ mꞌto ꞌlə kubru rɔ al lé, se pa-é kin ya ḛ à to-né ꞌlə kubru rɔ al tɔ wa? 16 Ə kinə mbi panè: Ma̰ mꞌto kəm al, adɨ mꞌto ꞌlə kubru rɔ al lé, se pa-é kin ya ḛ à to-né ꞌlə kubru rɔ al tɔ wa? 17 Kinə kubru rɔ dow lay ya to kəm lé, lo koo ta à tò rá wa? Ə kinə to lo koo ta ya lay, ə lo taa ba̰y né à tò rá wa? 18 Ngà ngan rɔ-je lé, ḛ kɨ́ rá-rá ya Lubə adɨ-é tò kubru rɔ-tɨ, lo-tɨ kɨ́ mḛḛ-é ndigɨ. 19 Kinə dḛ lay ya ꞌto ngon rɔ kɨ́ káre-rè lé, kubru rɔ à tò rá wa? 20 Yən, ngan rɔ-je ꞌn̰a̰, ngà kubru rɔ ra káre-rè. 21 Kəm à kidə ji panè: «Usɨ-m ri dɔ-i-tɨ» wa al, ɓá dɔ à kidə nja panè: «Usɨ-m ri dɔ-i-tɨ» wa al rəm. 22 Ngà kɨ́ tɔgrɔ-tɨ bè lé, ngan rɔ-je kɨ́ kubru rɔ dow-tɨ kɨ́ ꞌtokɨ né kɨ́ tɔ́gɨ-dé goto n̰a̰ bè kinlé, dḛ ɓá ꞌto ngan rɔ-je kɨ́ dꞌa tò ya tá. 23 Ə ngan rɔ-je kɨ́ kubru rɔ dow-tɨ kɨ́ jə̰i ya jꞌooi-dé kɨ né kɨ́ riɓa-é n̰a̰ al kinlé ɓá jꞌtəli jꞌuləi riɓa dɔ-dé-tɨ n̰a̰. Ngan rɔ-ji-je kɨ́ tuwə kin̰ə ndaa-tɨ al kinlé, dḛ ɓá jꞌtɔsi kəm-ji go-dé-tɨ n̰a̰, 24 rəmə dḛ kɨ́ ꞌtuwə kin̰ə ndaa-tɨ lé ɓá dꞌɔw ndoo tɔsɨ kəm go-tɨ kɨ́ bè kin al. Lubə tulə ngan rɔ-je kubru rɔ dow-tɨ, kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ à kulə-né riɓa kɨ́ n̰a̰ dɔ dḛ-tɨ kɨ́ riɓa nal-dé. 25 Bè kdɔ kadɨ gángɨ-na̰ goto-né kubru rɔ-tɨ, ngà kadɨ ngan rɔ-je ꞌtɔsɨ-né kəm-dé go-na̰-tɨ. 26 Ə kinə ngon rɔ káre ingə kɔ̰̀ rəmə, ngan rɔ-je lay dꞌingə kɔ̰̀ siə natɨ; kinə ngon rɔ káre ingə riɓa rəmə, ngan rɔ-je lay ꞌra rɔnəl siə natɨ. 27 Sə̰i ꞌtoi kubru rɔ Kristɨ, ə ꞌtoi ngan rɔ-é-je; ná̰-ná̰ ya to ngon rɔ-é káre-káre. 28  12:28 Epɛ 4:11Dan njékəwna̰-je-tɨ lé, dɔsa̰y Lubə ində njékɔwkulə-je, njèkungɨ-tɨ joo ində njépata-je kɨ́ ta-é-tɨ, njèkungɨ-tɨ mutə ində njéndó dow-je né; go-tɨ, kadkare ra nékɔjɨ-je tò nɔ̰ɔ̰, ɓá kadkare kadɨ lapiya njémɔ̰y-je rəm, kadkare ra kɨ̀ dow-je rəm, kadkare kɔr nɔ̰̀ njékəwna̰-je rəm, ɓá kadkare pa ndɔ̰ta-je kɨ́ gay-gay rəm. 29 Dow-je lay ya ꞌto njékɔwkulə-je wa? Dow-je lay ya ꞌto njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ wa? Dow-je lay ya ꞌto njéndó dow-je né wa? Dow-je lay ya ꞌto njéra nékɔjɨ-je wa? 30 Dow-je lay ya dꞌɔw kɨ̀ kadkare kadɨ lapiya njémɔ̰y-je wa? Dow-je lay ya ꞌpa ndɔ̰ta-je kɨ́ gay-gay wa? Dow-je lay ya ꞌto njékɔr mḛḛ ndɔ̰ta-je kɨ́ gay-gay wa? 31 Adi kadkare-je kɨ́ majɨ itə ndəgɨ-é-je ɓá ɓo-é ra-si.
Ə mꞌa kɔjɨ-si rəbɨ kɨ́ majɨ rətɨ-rətɨ ya ɓəy.

12:4 12:4 Rɔm 12:6-8

12:12 12:12 Rɔm 12:4,5

12:28 12:28 Epɛ 4:11