13
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ndigɨ dow-je
Mat 22:36-40; Rɔm 13:8-10; Ja̰ 3:16-19; 1Ja̰ 4:7-21
Lé mꞌpa ndɔ̰ta-je lə dow-je kɨ́ gay-gay, kɨ̀ ꞌlə malayka-je ya kàrè ɓá, kinə ndigɨ dow-je goto mḛḛ-m-tɨ rəmə, mꞌtokɨ ngɔwla kɨ́ ɓa kḛng-kḛng əse mꞌtokɨ mbare kɨ́ ɓa sə̀kɨ-sə̀kɨ kare kin bè. 13:2 Mat 17:20; 21:21; Mar 11:23Ə lé mꞌɔw kɨ̀ kadkare pa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ, kɨ̀ kadkare gə gin né-je lay kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-tɨ rəm, mꞌgə né-je lay rəm, ɓá lé mꞌɔw kɨ̀ kadmḛḛ kɨ́ asɨ gakɨ sar adɨ mꞌadɨ mbal-je dꞌɔtɨ-né lo ka̰-dé-tɨ kɨ rangɨ ya kàrè ɓá kinə ndigɨ dow-je goto mḛḛ-m-tɨ rəmə, mꞌto né kɨ́ kare. Lé mꞌləbɨ nékingə-m lay njéndoo-je, ɓá lé mꞌun rɔ-m ya mꞌadɨ ꞌró pər kdɔ ta lə dow-je ya kàrè ɓá kinə ndigɨ dow-je goto mḛḛ-m-tɨ rəmə, né kɨ́ mꞌingə-tɨ goto. Njèndigɨ dow-je lé, to njèkilə mḛḛ-é dɔ madɨ-é-tɨ rəm, to njèra kɨ̀ dow-je rəm, to njèra kəmnda al rəm; njèndigɨ dow-je lé, ɔjɨ rɔ-é al rəm, ində kàdɨ̀-é al rəm, njèndigɨ dow-je lé, ra né kɨ́ tò rɔsɔl al rəm, sangɨ né kdɔ rɔ-é ya par al rəm, ra wɔngɨ al rəm, uwə ta mḛḛ-é-tɨ al rəm, né kɨ́ njururu al lé, ḛ ra rɔnəl dɔ-tɨ al, ngà ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓá ḛ ra rɔnəl dɔ-tɨ; njèndigɨ dow-je lé, to njèkin̰ə go majal-je lay kɔgɨ rəm, adɨ mḛḛ-é né-je lay rəm, ində mḛḛ-é dɔ né-je-tɨ lay rəm, ore mḛḛ-é dɔ né-je-tɨ lay rəm. Ndigɨ dow-je à goto nda̰ al. Pa ta-je kɨ́ ta Lubə-tɨ à goto; ndɔ̰ta-je kɨ́ gay-gay à goto; négə à goto. Kdɔtalə né kɨ́ jꞌgəi lé, to man dɔ-é kare ɓəy, ɓá ta kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ jꞌisi jꞌpai kàrè jꞌisi jꞌpai man dɔ-é ɓəy rəm tɔ; 10 ngà lokɨ né kɨ́ ɔr njutɨ à ree lé, man dɔ né à goto. 11 Ndɔkɨ mꞌnà̰y-né ngon ɓəy lé, tapa-m to tapa ngon rəm, tagɨr lə-m to tagɨr lə ngon rəm, ɓá takɔr lə-m to takɔr lə ngon rəm; lokɨ mꞌtɔgɨ ngá rəmə, mꞌra néra ngon al ngá. 12 Ɓone bè lé, jꞌisi jꞌooi ndil né titɨ kɨ́ dow oo-né rɔ-é sɔɔbɔ-tɨ bè, adɨ jꞌooi pitɨ-pitɨ, ngà ndɔ-é ɓá jꞌa kooi kɨ̀ kəm-ji ndə̰-ndə̰ ɓəy; né kɨ́ ɓone bè mꞌgə lé to man dɔ-é kare ɓəy, ngà ndɔ-é ɓá mꞌa gə titɨ kɨ́ Lubə gə-m-né kin bè. 13 Ɓone bè né-je kɨ́ mutə kin tò lo tò-é-tɨ adɨ to: Kadmḛḛ rəm, kində mḛḛ dɔ-tɨ rəm, ɓá ndigɨ dow-je rəm; ngà ḛ kɨ́ boy itə-dé lay lé, to ndigɨ dow-je.

13:2 13:2 Mat 17:20; 21:21; Mar 11:23