14
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ pata kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ̀ pa ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al
ꞌSangi kadɨ ꞌndigi dow-je. Adi ɓo kadkare-je lə Ndil kɨ́ aa njay ra-si, ngà kɨ́ boy n̰a̰ lé, kadkare pa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ ɓá kadɨ ɓo-é ra-si. Kdɔtalə dow kɨ́ njèpa ta kɨ̀ ndɔ̰ta kɨ́ dow gə al lé, pa ta kɨ̀ dow-je al, ngà ḛ pa ta kɨ̀ Lubə; kdɔ dow gə mḛḛ ta liə al; kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay ɓá ḛ pa-né ta dɔ né-je-tɨ kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-tɨ. Ngà dow kɨ́ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, ḛ pa ta kɨ̀ dow-je ra-né sə-dé adɨ dꞌɔw kɨ kete-kete rəm, ulə-né dingəm mḛḛ-dé-tɨ rəm, ɓá sɔl-né mḛḛ-dé rəm tɔ. Dow kɨ́ njèpata kɨ̀ ndɔ̰ta kɨ́ dow gə al lé, ḛ ya par ə́ ta lé ra siə adɨ ɔw kɨ kete-kete; ngà dow kɨ́ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, ra kɨ̀ njékəwna̰-je adɨ dꞌɔw kɨ kete-kete. Mꞌge kadɨ sə̰i lay ya ꞌpai ta kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al ya, ngà mꞌge n̰a̰ ya ɓəy kadɨ ꞌpai ta kɨ́ ta Lubə-tɨ. Dow kɨ́ pa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, itə njèpata kɨ̀ ndɔ̰ta kɨ́ dow gə al nja n̰a̰; bè al rəmə, kadɨ njèpata kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al kinlé, ɔr mḛḛ-é adɨ njékəwna̰-je adɨ dꞌɔw-né kɨ kete-kete ɓane.
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, kinə mꞌree rɔ-si-tɨ, ə mꞌpa ta kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al, ɓɨ mꞌtḛḛ kɨ̀ dɔ né kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-tɨ mꞌadɨ-si ooi al rəm, mꞌadɨ-si négə al rəm, mꞌpa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ mꞌadɨ-si al rəm, ɓá mꞌndó-si né al rəm lé, ri ɓá to majɨ kɨ́ mꞌra sə-si wa? Bè ya tɔ ə́ né-je kɨ́ ꞌtaa koo al kɨ́ ꞌto né-je kɨ́ ká-dé ɓa kɨ́ tokɨ nàl-je, kɨ̀ kunduməngrə-je bè kinlé, kinə ꞌra dꞌadɨ ɓa kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é al lé, dow à gə mindɨ pa nàl ban, əse à gə mindɨ pa kunduməngrə ban wa? Ə kinə ká təbɨ mbanga ɓa aa yə́rə́rə́ al lé, ná̰ à ra rɔ-é kdɔ kɔw rɔ-tɨ wa? Sə̰i kàrè, bè ya tɔ, kinə ꞌpai ta kɨ̀ ndɔ̰ta kɨ́ rangɨ ɓá tokɨ kɔr mḛḛ-é al lé, dow à gə mḛḛ ta lə-si lé ban wa? Sə̰i ꞌpai ta dan yə́l-tɨ kɔgɨ kare. 10 Ndɔ̰ta-je kɨ́ gay-gay kɨ́ ꞌn̰a̰ dɔnangɨ-tɨ nè kinlé, kɨ́ káre kɨ́ mḛḛ-é tò al ya goto. 11 Adɨ kinə dow pa ta kɨ̀ ndɔ̰ta kɨ́ mꞌgə al lé, ma̰ mꞌto mba rɔ dowbé-tɨ rəm, ɓá dowbé kàrè to mba rɔ-m-tɨ rəm tɔ. 12 Sə̰i kàrè bè ya tɔ, titɨ kɨ́ ɓo kadkare-je lə Ndil kɨ́ aa njay ra-si-né lé, kadkare ra kɨ̀ njékəwna̰-je kadɨ dꞌɔw kɨ kete-kete kinlé ɓá ꞌsangi kadɨ ingəi mburukɨ-mburukɨ.
13 Gin-é kin ɓá, dow kɨ́ njèpata kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al lé, kadɨ pa ta kɨ̀ Lubə kadɨ adɨ-é ɔr mḛḛ-é adɨ dow-je. 14 Kdɔtalə kinə mꞌpa ta kɨ̀ Lubə kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al lé, mꞌisɨ mꞌpa ta kɨ̀ Lubə tagɨr-tɨ lə-m, ngà négə lə-m rəmə tò kɔgɨ kare. 15 Bè ngà se ri ɓá mꞌa ra wa? Mꞌa pa ta kɨ̀ Lubə tagɨr-tɨ lə-m ya, ngà mꞌa pa ta kɨ̀ Lubə kɨ̀ négə lə-m tɔ; mꞌa kusɨ pa tagɨr-tɨ lə-m ya, ngà mꞌa kusɨ pa kɨ̀ négə lə-m tɔ. 16 Ə kinə i ꞌra oiyo Lubə tagɨr-tɨ lə-i lé, dow kɨ́ isɨ dan dow-je-tɨ kɨ kisɨ bè ya par kɨ́ gə mḛḛ ta kɨ́ i ꞌpa lé al lé, à ra Amḛn dɔ oiyo-tɨ lə-i ban wa? 17 Tɔgrɔ-tɨ, oiyo lə-i kɨ́ i ꞌra Lubə lé, majɨ n̰a̰ ya, ngà ra ɓá ra kɨ̀ dowbé kinlé adɨ ɔw kɨ kete-kete al. 18 Mꞌra oiyo Lubə kdɔ kadɨ kɨ́ adɨ-m mꞌpa ta kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow-je ꞌgə al mꞌitə-si lay; 19 ngà dan njékəwna̰-je-tɨ lé, ma̰ mꞌndigɨ n̰a̰ kadɨ mꞌpa ta mḭ kɨ̀ négə lə-m kdɔ ndó-né né dow-je itə kadɨ mꞌpa ta ɓudɔgɨ lo dɔgɨ kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al.
20 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔr kəm né-je rəmə, kadɨ ꞌtoi ngan-je mḛḛ-é-tɨ al, ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ néra kɨ́ majɨ al ɓá, kadɨ ꞌtoi ngan-je kɨ́ ndḛ bè mḛḛ-é-tɨ, ə kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔr kəm né-je rəmə, kadɨ ꞌtoi dow-je kɨ́ tɔgɨ gangɨ mḛḛ-é-tɨ. 21 ꞌNdàngɨ mḛḛ mbete ndukun-tɨ ꞌpanè: Mꞌa kadɨ dow-je kɨ́ ndɔ̰ta lə-dé tò gay ꞌpa ta kɨ̀ gin dow-je kan, mꞌa ndumə̰ ta mba-je kdɔ pa-né sə-dé ta, ə bè ya kàrè, dꞌa koo ta lə-m al, ꞌƁaɓe ɓá pa bè.
22 Bè rəmə, ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al lé, to nékɔjɨ kdɔ njékadmḛḛ-je al, ngà to nékɔjɨ kdɔ njékadmḛḛ al-je; ə ta kɨ́ ta Lubə-tɨ rəmə, to nékɔjɨ kdɔ njékadmḛḛ al-je al, ngà to nékɔjɨ kdɔ njékadmḛḛ-je. 23 Kinə sə̰i njékəwna̰-je ɓikti lay ꞌkəwi-na̰, ɓá sə̰i lay ya isi ꞌpai ta kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al lé, lokɨ dow-je kɨ́ ꞌree rɔ-si-tɨ kɨ ree bè ya par əse njékadmḛḛ al-je ꞌree dan-si-tɨ lé, dꞌa panè ꞌtoi mbə́-je al ya wa? 24 Ngà kinə sə̰i lay ya isi ꞌpai ta kɨ́ ta Lubə-tɨ, ɓá njèkadmḛḛ al káre əse dow kɨ́ ree rɔ-si-tɨ kɨ ree bè ya par isɨ dan-si-tɨ lé, ta-je lə-si lay ya à kuwə-é kɨ̀ ta rəm, à gangta dɔ-é-tɨ rəm 25 ə né-je kɨ́ ḛ ɓɔyɔ mḛḛ-é-tɨ lay ya gin-é à tḛḛ ndaa-tɨ rəsɨ ə ḛ à tɔɔ burmba nangɨ ə à kɔsɨ dɔ-é nangɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ ɓá à pa ta-é kɨ̀ lo-lo panè: Lubə isɨ dan-si-tɨ ya tɔgrɔ-tɨ.
26 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, bè ngà se ri ɓá jꞌa rai wa? Lokɨ ꞌkəwi-na̰ lé, dow káre à kusɨ pa, dow káre à ndó né dow-je, dow káre à tḛḛ kɨ̀ dɔ né kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ, dow káre à pa ta kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al, dow káre à kɔr mḛḛ-é; kadɨ né-je lay ya tokɨ ra kdɔ kadɨ njékəwna̰-je dꞌɔw-né kɨ kete-kete. 27 Kinə kadɨ tokɨ pa ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al rəmə, kadɨ to dow-je joo, al ə mutə ɓɨ kadɨ dəə dɔ lo kin al, ə kadɨ ꞌpa ta lé dꞌɔsɨ go-na̰ go-na̰ ə kadɨ njèkɔr mḛḛ-é isɨ tɔ ɓane. 28 Kinə dow kɨ́ njèkɔr mḛḛ-é goto rəmə, kadɨ dꞌisɨ dan njékəwna̰-je-tɨ ta-dé mbə́, ə kadɨ ná̰-ná̰ ya pa ta kɨ̀ rɔ-é rəm, pa ta kɨ̀ Lubə rəm. 29 Kɨ́ sɔbɨ dɔ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ rəmə, kadɨ dow-je joo əse mutə ꞌpa ta ə kadɨ dḛ kɨ́ rangɨ ꞌndər gin-é dꞌoo. 30 Kinə Lubə tḛḛ kɨ̀ dɔ né adɨ dow káre kɨ́ rangɨ kɨ́ isɨ nɔ̰ɔ̰ rəmə, kadɨ njèkisɨ pa ta dɔsa̰y lé utɨ ta-é. 31 Kdɔtalə sə̰i lay ya a ꞌpai ta kɨ́ ta Lubə-tɨ kɔsi go-na̰ go-na̰, kdɔ kadɨ sə̰i lay ya ꞌndói-né-na̰ né rəm, uləi-né dingəm mḛḛ-na̰-tɨ rəm. 32 Njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, dḛ ya dꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ kadkare-tɨ lə-dé; 33 kdɔ Lubə lé to Lubə kɨ́ njèree kɨ̀ néra kɨ́ jugɨ-jugɨ al, ngà ḛ to njèree kɨ̀ lapiya.
Titɨ kɨ́ ꞌra-né dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ gay-gay lay kɨ́ dꞌaa njay lé, 34 kadɨ dené-je dꞌisɨ ta-dé mbə́ dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ gay-gay, kdɔ tarəbɨ tò kadɨ ꞌpa ta dan njékəwna̰-je-tɨ al; ngà kadɨ dꞌulə dɔ-dé gin tɔ́gɨ dingəm-je-tɨ titɨ kɨ́ ndukun pa-né tɔ* 14:34 Kgn 3:16; 1Kɔ 11:3; Epɛ 5:22; 1Ti 2:12; Tit 2:5. 35 Kinə ꞌndigɨ ꞌgə gin né madɨ rəmə, kadɨ ꞌdəjɨ ngɔbɨ-dé-je mḛḛ kəy-tɨ; kdɔ tuwə kadɨ dené pa ta dan njékəwna̰-je-tɨ al. 36 Sə̰i ɓá ta lə Lubə ḭ rɔ-si-tɨ wa? Əse sə̰i kɨ̀ kár-si ɓá ta lə Lubə ɔw dan-si-tɨ wa? 37 Kinə dow madɨ oo rɔ-é kɨ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ, əse oo rɔ-é kɨ dow kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ɓá ɔsɨ-é kadɨ ra né madɨ rəmə, kadɨ dowbé gə kɨ́ ta kɨ́ mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si kinlé to ndukun lə ꞌƁaɓe. 38 Ə kinə dow madɨ gə kɨ́ ta kin to ndukun lə ꞌƁaɓe al rəmə, dowbé kinlé, Lubə gə-é al tɔ. 14:38 Ta kɨ́ ꞌpanè: [Lubə] gə-é al kinlé, ḛ kɨ́ tò kɨ̀ ta grɛkɨ lé ꞌndàngɨ ꞌpanè [ꞌgə-é al] ya par. Beɓa dow-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè to Lubə ɓá gə-é al ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè to dow-je ɓá ꞌgə-é al.
39 Beɓa, ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, adi ɓo pa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ ra-si, ə ɔgi dow lo pa ta kɨ̀ ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al al. 40 Ngà ra ɓá kadɨ ꞌrai né-je lay kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ tuwə ra-né rəm, kadɨ ɔw go-na̰-tɨ mbḛlḛngɨ-mbḛlḛngɨ rəm.

*14:34 14:34 Kgn 3:16; 1Kɔ 11:3; Epɛ 5:22; 1Ti 2:12; Tit 2:5

14:38 14:38 Ta kɨ́ ꞌpanè: [Lubə] gə-é al kinlé, ḛ kɨ́ tò kɨ̀ ta grɛkɨ lé ꞌndàngɨ ꞌpanè [ꞌgə-é al] ya par. Beɓa dow-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè to Lubə ɓá gə-é al ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè to dow-je ɓá ꞌgə-é al.