Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ
15
Tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lə Jeju
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌole mḛḛ-si dɔ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ kɨ́ mꞌilə mbḛ-é mꞌadɨ-si ə́ ꞌndigi dɔ-tɨ rəm, a̰i dɔ-tɨ njángɨ rəm kinlé, kinə oyi rigɨ-rigɨ dɔ gangɨ-é-tɨ kɨ́ mꞌilə-né mbḛ-é mꞌadɨ-si kinlé rəmə, ḛ ɓá sə̰i aji-né; ə kinə bè al tɔ rəmə, sə̰i adi mḛḛ-si kɨ̀ ndangɨ kare. Néndó kɨ́ mꞌingə lé ya tɔ ɓá mꞌndó-si kete nɔ̰̀ né-je-tɨ lay. Adɨ to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Kristɨ kɨ́ oy kdɔ majal-je lə-ji, titɨ kɨ́ ta-é tò-né mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay; 15:4 Mat 12:40; Knj 2:24-32ꞌdubɨ-é ə tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ ndɔ-tɨ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə titɨ kɨ́ ta-é tò-né mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay. 15:5 a Luk 24:34; b Mat 28:16,17; Mar 16:14; Luk 24:36; Ja̰ 20:19Sepasɨ* 15:5 Sepasɨ lé to Piyər ə dḛ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo lé to njéndó né-je lə Jeju. oo-é rəm, ɓá dḛ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo dꞌoo-é rəm. Go-tɨ, njékadmḛḛ-je kɨ́ kɔr-dé tɔy ɓumḭ ya dꞌoo-é natɨ; ə dan-dé-tɨ lé, dḛ kɨ́ dꞌisɨ kɨ̀ dɔ-dé taá nè ɓəy ɓá ꞌn̰a̰, ngà dḛ kɨ́ madɨ-je ɓá dꞌoy ngá. Go-tɨ, Jakɨ oo-é rəm, ɓá njékɔwkulə-je lay ya dꞌoo-é rəm tɔ. 15:8 Knj 9:3-6Go dḛ-je-tɨ kin lay lé, Jeju tɔjɨ rɔ-é adɨ ma̰ kɨ́ mꞌtokɨ ngon kɨ́ dꞌɔr-é kɨ kɔr bè kin kàrè mꞌoo-é tɔ. 15:9 Knj 8:3Kdɔ ma̰ mꞌto kɨ́ ndḛ bè dan njékɔwkulə-je-tɨ, ɓá mꞌtuwə kadɨ dow ɓa-m njèkɔwkulə al rəm, kdɔtalə ndɔkɨ mꞌulə kəm njékəwna̰-je lə Lubə ndoo. 10 Takul ramajɨ lə Lubə ɓá mꞌto-né né kɨ́ mꞌto kin, ə majɨ liə kɨ́ ḛ ra sə-m kinlé tò kɔgɨ kare al; tɔgrɔ-tɨ, tò kɔgɨ kare al ya, kdɔ mꞌra kullə mꞌitə-dé lay. To ma̰ ya kɨ̀ dɔ-m al, ngà to ramajɨ lə Lubə ɓá nà̰y sə-m. 11 Ə lé to ma̰ əse to dḛ kàrè, né kɨ́ jꞌilə mbḛ-é lé, ḛ ya sə̰i adi-é mḛḛ-si tin.
Tɔsɨ ndəl tḛḛ lə dow-je kɨ́ dꞌoy
12 Kinə jꞌilə mbḛ tɔsɨ kɨ́ Kristɨ tɔsɨ ndəl tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy lé, ban ɓəy ɓá dow-je madɨ dan-si-tɨ ꞌpanè dow-je kɨ́ dꞌoy dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ al wa? 13 Kinə dow-je kɨ́ dꞌoy dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ al rəmə, Kristɨ ya kàrè tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ al tɔ. 14 Ə kinə Kristɨ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ al rəmə, mbḛ kilə lə-ji to né kɨ́ kɔgɨ kare rəm, ɓá kadmḛḛ lə-si kàrè to né kɨ́ kɔgɨ kare rəm tɔ. 15 Kinə tɔgrɔ-tɨ ya dow-je kɨ́ dꞌoy dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ al rəmə, jə̰i jꞌtə́ti ta kɨ́ ndangɨ kare ta Lubə-tɨ. Kdɔtalə Lubə adɨ Kristɨ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy al ya, jə̰i jꞌpainè Lubə adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ. 16 Kdɔ kinə dow-je kɨ́ dꞌoy ꞌtɔsɨ ndəl ꞌtḛḛ al rəmə, Kristɨ ya kàrè tɔsɨ ndəl tḛḛ al ya tɔ. 17 Ə kinə Kristɨ tɔsɨ ndəl tḛḛ al rəmə, kadmḛḛ lə-si to né kɨ́ kɔgɨ kare rəm, isi dan majal-je-tɨ lə-si ya ɓəy rəm, 18 ɓá dḛ kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ ɓá dꞌoy kinlé kàrè ta-dé tḭḭ rəm tɔ. 19 Kinə jꞌindəi mḛḛ-ji dɔ Kristɨ-tɨ kdɔ kisɨ kɨ̀ dɔ taá kɨ́ ɓone kin ya par rəmə, jə̰i ya kəm-ji tò ndoo itə dow-je lay.
Jeju Kristɨ ya to kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ njètɔsɨ ndəl tḛḛ
20 Ngà kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, Kristɨ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy; ḛ ya to kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ tɔsɨ ndəl ində lo ꞌtḛḛ adɨ tɔjɨ kɨ́ dow-je kɨ́ dꞌoy dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ tɔ. 21 Kdɔ koy ree kɨ̀ takul dow káre-rè, rəmə takul dow káre-rè ya tɔ ə́ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy tò-né tɔ. 22 Gangɨ-é kɨ́ koy ree-né dɔ dow-je-tɨ lay kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ Adam-tɨ kinlé, gangɨ-é kin ya tɔ ə́ dow-je lay kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ lé, dꞌa təl kisɨ-né kəm tɔ, 23 ngà tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lé, tò kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é. Kristɨ ya to kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ, ə dḛ lay kɨ́ ꞌto dow-je liə dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ ndɔ ree-é-tɨ tɔ. 24 Lokɨ ḛ à tujɨ tɔ́gɨ ndil-je kɨ́ majɨ al lay, kɨ̀ kɔ̰ɓe-je lay, kɨ̀ tɔ́gɨ-je lay lé, ḛ à təl kɨ̀ kɔ̰ɓe kadɨ Bɔbɨ-ji Lubə rəmə, go-tɨ à to sɔ̰y né-je tɔ. 25 Kdɔ tò kadɨ-é ɔ̰̀ ɓe sar kadɨ Lubə təl njéba-je liə lay gin tɔ́gɨ-é-tɨ. 26 Sɔ̰y njèba kɨ́ à tujɨ-é lé to koy. 27 Kdɔ Lubə adɨ né-je lay tò gin tɔ́gɨ Kristɨ-tɨ. Ngà pa kɨ́ Kristɨ panè né-je lay tò gin tɔ́gɨ-nꞌḛ̀-tɨ kinlé, tɔjɨ ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ njèkadɨ né-je lay tò gin tɔ́gɨ-é-tɨ lé, ḛ rəmə isɨ gin tɔ́gɨ-é-tɨ lé al. 28 Ə lokɨ né-je lay à tò gin tɔ́gɨ-é-tɨ lé, ḛ kɨ̀ dɔ-é kɨ́ tò Ngon lə Lubə lé, à kulə dɔ-é gin tɔ́gɨ-tɨ liə ḛ kɨ́ njèkadɨ né-je lay tò gin tɔ́gɨ-é-tɨ, kdɔ kadɨ dajɨ rɔ Lubə ɓikti lay ya tò mḛḛ né-je-tɨ lay tɔ.
29 Ngà kinə tò bè al rəmə, njékadɨ ꞌra-dé batḛm tó dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy kinlé, ꞌra bè kdɔ ri wa? Kinə dow-je kɨ́ dꞌoy dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ al ya riw lé, kdɔ ri ɓá dꞌadɨ ꞌra-dé batḛm tó-dé-tɨ ɓəy wa? 30 Ə jə̰i ya kàrè kdɔ ri ɓá kaglo-je lay ya jꞌilə-né rɔ-ji kɔgɨ bè wa? 31 Ndɔ-je lay ya mꞌa̰ ta yo-tɨ; ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌpa rəsɨ bè kdɔ nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ lə-ji Jeju Kristɨ kinlé to né riɓa lə-m. 32 Kinə rɔ kɨ́ mꞌrɔ kɨ̀ dow-je kɨ́ ɓebo Epɛjɨ-tɨ kɨ́ ꞌtokɨ da̰-je kɨ́ wale bè kinlé, to rɔ kdɔ né kɨ́ go dajɨ rɔ-tɨ ya par lé, se ri ə́ mꞌa kingə mḛḛ-é-tɨ wa? Kinə dow-je kɨ́ dꞌoy lé dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ al rəmə, adi jꞌusoi ə jꞌa̰yi kdɔtalə bore ə jꞌa koyi! 33 Ədi rɔ-si al: Nam kɨ́ majɨ al à tujɨ panjiyə kɨ́ majɨ. 34 Adi kəm-si ijə dɔ rɔ-si-tɨ kijə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, ə ꞌrai majal al. Kdɔ dow-je madɨ dan-si-tɨ ꞌgə Lubə al. Mꞌpa bè mꞌulə-né rɔsɔl dɔ-si-tɨ.
Tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ kɨ̀ dajɨ rɔ kɨ́ ban wa?
35 Ngà dow madɨ à dəjɨ panè: Dow-je kɨ́ dꞌoy lé dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ ban-ban wa? Ə dꞌa tḛḛ kɨ̀ rɔ-dé kɨ́ rá wa? 36 Mbə́ dow! Né kɨ́ i ꞌdubɨ lé, à koy ya ɓá à tḛḛ ɓəy al wa? 37 Ə né kɨ́ i ꞌdubɨ kɨ́ à to ka̰a̰ gemḛ je bè əse ka̰a̰ né madɨ kɨ́ rangɨ kàrè, à to dajɨ rɔ-é kinlé ɓá à kubə al; 38 ə Lubə ɓá adɨ dajɨ rɔ né-é tḛḛ kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ mḛḛ-é ndigɨ, ə ka̰a̰ né kɨ́ rá-rá ya Lubə adɨ tḛḛ dajɨ rɔ né-é né-é. 39 Rɔ né-je lay ya titɨ-na̰ al. Ngà rɔ dow-je tò gay rəm, rɔ da̰-je tò gay rəm, rɔ yəl-je tò gay rəm, ɓá rɔ kanjɨ-je kàrè tò gay rəm tɔ. 40 Rɔ né-je kɨ́ dɔra̰-tɨ tò nɔ̰ɔ̰ rəm, ɓá rɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ tò nɔ̰ɔ̰ rəm tɔ; ngà ndógɨ lə rɔ né-je kɨ́ dɔra̰-tɨ tò gay kɨ̀ ndógɨ lə rɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ. 41 Ndógɨ lə kàdɨ̀ tò gay rəm, ndógɨ lə na̰y tò gay rəm, ɓá ndógɨ lə kərwəḭ-je tò gay rəm tɔ. Ə ndógɨ lə kərwəḭ káre tò gay kɨ́ ꞌlə kərwəḭ kɨ́ madɨ. 42 Adɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ tɔsɨ ndəl tḛḛ lé kàrè tò bè ya tɔ. ꞌDubɨ dow kɨ̀ rɔ-é kɨ́ à ndum ə à tɔsɨ ndəl tḛḛ kɨ̀ rɔ-é kɨ́ à ndum al ngá. 43 ꞌDubɨ dow kɨ̀ rɔ kɨ́ to né madɨ al ə à tɔsɨ ndəl tḛḛ kɨ̀ rɔ kɨ́ ndóle; ꞌdubɨ dow kɨ̀ rɔ kɨ́ yay ə à tɔsɨ ndəl tḛḛ kɨ̀ rɔ kɨ́ tɔ́gɨ-é n̰a̰. 44 ꞌDubɨ dow kɨ̀ rɔ kɨ́ dꞌojɨ-é-né ə à tɔsɨ ndəl tḛḛ kɨ̀ rɔ kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay adɨ-é. Kinə rɔ dow kɨ́ dꞌojɨ-é-né tò rəmə, rɔ-é kɨ́ Ndil adɨ-é tò ya tɔ. 45 Gin-é kin ɓá ꞌndàngɨ-né ꞌpanè: Adam kɨ́ to dow kɨ́ dɔsa̰y lé təl dow kɨ́ isɨ kəm. Adam kɨ́ gogɨ nè təl Ndil kɨ́ njèkadɨ dow-je dꞌisɨ kəm. 46 Né lə Ndil ɓá to kɨ́ dɔsa̰y al, ngà rɔ dow kɨ́ dꞌojɨ-é-né ɓá to kɨ́ dɔsa̰y; né lə Ndil ree go-tɨ gogɨ. 47 Dow kɨ́ dɔsa̰y lé to nangɨ ɓá dubə, adɨ dow to kɨ́ nangɨ nè. Ə ḛ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo ḭ dɔra̰-tɨ. 48 Dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, ꞌtitɨ-na̰ kɨ̀ dow kɨ́ ndɔkɨ to nangɨ ɓá dubə lé ya tɔ; ə dow-je kɨ́ dɔra̰-tɨ lé, ꞌtitɨ-na̰ kɨ̀ njèkḭ dɔra̰-tɨ lé ya tɔ. 49 Gangɨ-é kɨ́ jə̰i jꞌtiti-né-na̰ kɨ̀ dow kɨ́ ndɔkɨ Lubə ubə-é kɨ̀ nangɨ lé, bè ya tɔ ə́ jꞌa titi-né-na̰ kɨ̀ dow kɨ́ njèkḭ dɔra̰-tɨ lé tɔ.
Mbəl rɔ, kɨ̀ tətrɔ kɨ́ dɔbəy-tɨ
1Te 4:13-18
50 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌgə kɨ́ rɔ dow, kɨ̀ məsɨ dꞌa kisɨ kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə al, né kɨ́ ndum à ra ɓe natɨ kɨ̀ né kɨ́ ndum al al.
51  15:51 1Te 4:15-17Yən, mꞌa kidə-si ta kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ: Jꞌa koyi lay al, ngà jə̰i lay ya rɔ-ji à tokɨ mbəl 52 tajinatɨ nè ya, titɨ kəm kɨ́ kində jipɨ bè, lokɨ ká təbɨ mbanga kɨ́ dɔbəy-tɨ à ɓa. Kdɔ lokɨ ká təbɨ mbanga à ɓá lé, dow-je kɨ́ dꞌoy dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ kɨ̀ rɔ kɨ́ dum ndum, ə jə̰i rəmə, rɔ-ji à tokɨ mbəl. 53 Kdɔtalə rɔ kɨ́ à ndum kinlé tò kadɨ à kun rɔ kɨ́ dum ndum ə rɔ kɨ́ à koy kinlé tò kadɨ à kun rɔ kɨ́ à koy al tɔ.
54 Lokɨ rɔ kɨ́ à ndum kin à kun rɔ kɨ́ dum ndum, ə rɔ kɨ́ à koy kin à kun rɔ kɨ́ à koy al rəmə, ta kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé, né-é à ra né. ꞌNdàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: Rɔ tətɨ koy tətɨ kɨ́ sartagangɨ. 55 Koy, tətrɔ lə-i tò rá ngá wa? Koy, nékatɨ lə-i tò rá ngá wa?
56 Nékatɨ lə koy, to majal; ə tɔ́gɨ majal, to ndukun. 57 Ngà oiyo to kɨ́ lə Lubə kɨ́ njèkadɨ jꞌtətrɔ kɨ̀ takul ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ.
58 Gin-é kin ɓá, ngankɔ̰-m-je kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, a̰i dingəm, a̰i lo ka̰-si-tɨ gərərə, ɔwi kɨ kete-kete kɨ̀ ndɔ-je lay mḛḛ kullə-tɨ lə ꞌƁaɓe, kdɔ sə̰i ꞌgəi kɨ́ kullə lə-si tò kɔgɨ kare rɔ ꞌƁaɓe-tɨ al.

15:4 15:4 Mat 12:40; Knj 2:24-32

15:5 15:5 a Luk 24:34; b Mat 28:16,17; Mar 16:14; Luk 24:36; Ja̰ 20:19

*15:5 15:5 Sepasɨ lé to Piyər ə dḛ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo lé to njéndó né-je lə Jeju.

15:8 15:8 Knj 9:3-6

15:9 15:9 Knj 8:3

15:51 15:51 1Te 4:15-17