16
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ némbɔ̰, kɨ̀ sɔ̰y ta-je
Rɔm 15:25-27
16:1 Rɔm 15:25,26Kɨ́ sɔbɨ dɔ némbɔ̰ kdɔ ra-né kɨ̀ njékaa njay-je lé, sə̰i kàrè kadɨ ꞌrai titɨ kɨ́ mꞌun-né ndu mꞌadɨ njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay kɨ́ dɔnangɨ Galati-tɨ kin bè tɔ. Ndɔ kɨ́ dɔsa̰y mḛḛ Dimasɨ-tɨ lé, kadɨ ná̰-ná̰ ya uwə gal né mḛḛ kəy-tɨ liə kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ asɨ dɔ tɔ́gɨ-é-tɨ ində gay, ɓɨ kadɨ tokɨ ngəbɨ ndɔ kɔw-m rɔ-si-tɨ ɓá mbɔ̰-né né al. Ə lokɨ mꞌa kɔw rɔ-si-tɨ rəmə, dow-je kɨ́ a mbəti-dé kadɨ dꞌɔw kɨ̀ némbɔ̰ lə-si Jorijalḛm lé, mꞌa ndàngɨ mbete kadɨ-dé ji-dé-tɨ ɓá dꞌa kɔw-né. Ə kinə tuwə kadɨ ma̰ ya kɨ̀ dɔ-m mꞌɔw ɓane kàrè, dḛ dꞌa kɔw sə-m natɨ. 16:5 Knj 19:21Mꞌa kal dɔnangɨ Maseduwan-tɨ bè ɓá mꞌa kɔw rɔ-si-tɨ, kdɔtalə mꞌa kində dɔnangɨ Maseduwan gangɨ ɓá mꞌa kɔw. Dɔmajɨ ə mꞌa kisɨ rɔ-si-tɨ nɔ̰ɔ̰ mbɔr sḛ, ban al ə na̰y kul kàrè à dəə dɔ-m-tɨ rɔ-si-tɨ, kdɔ kadɨ ꞌrai sə-m kadɨ mꞌɔw lo kɨ́ mꞌa kɔw-tɨ. Kɨ́ nè kinlé, ma̰ mꞌndigɨ kɔw koo-si ə kində gangɨ taá al, ngà kinə ꞌƁaɓe in̰ə tarəbɨ adɨ-m rəmə, ma̰ mꞌɔjɨ mḛḛ-m-tɨ kadɨ mꞌɔw ə mꞌisɨ rɔ-si-tɨ asɨ kaglo sḛ. 16:8 Knj 19:8-10Ngà kḛ ɓá mꞌa kisɨ ɓebo Epɛjɨ-tɨ sar kadɨ ndɔ ra na̰y Pantekotɨ asɨ-né. Kdɔtalə mḛḛ ɓebo Epɛjɨ-tɨ lé, tarəbɨ ra kullə lə-m tḛḛ tatɨ nɔ̰̀-m-tɨ doo rəm, ɓá njéba-je kàrè ꞌn̰a̰ rəm.
10  16:10 1Kɔ 4:17Kinə Timote ɔw tḛḛ rɔ-si-tɨ rəmə, ꞌrai-é adi mḛḛ-é usɨ nangɨ dan-si-tɨ, kdɔtalə ḛ kàrè ra kullə lə ꞌƁaɓe titɨ ma̰ bè tɔ.
11 Kadɨ dow nədɨ-é al. Adi-é né-je kadɨ təl ree-né rɔ-m-tɨ gogɨ kɨ̀ lapiya, kdɔtalə mꞌisɨ mꞌngəbɨ-é natɨ kɨ̀ ngankɔ̰-é-je kɨ́ njékadmḛḛ. 12 Kɨ́ sɔbɨ dɔ Apolosɨ kɨ́ to ngonkɔ̰-ji kɨ́ njèkadmḛḛ lé, ma̰ mꞌulə dingəm mḛḛ-é-tɨ n̰a̰ kadɨ ɔw rɔ-si-tɨ natɨ kɨ̀ ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ kin ya, ngà mḛḛ-é ndigɨ kɔw kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin al; lokɨ ḛ ingə tarəbɨ rəmə à kɔw ɓəy.
13 Isi kəm, a̰i gərərə dɔ kadmḛḛ-tɨ, a̰i dingəm, uwəi rɔ-si nga̰.
14 Adɨ ndigna̰ tò dan-si-tɨ mḛḛ né-je-tɨ lay.
15  16:15 1Kɔ 1:16Sə̰i ꞌgəi kɨ́ Istepanasɨ, kɨ̀ dḛ kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə ɓá ꞌto dow-je kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé dɔnangɨ Akay-tɨ rəm, ꞌto dow-je kɨ́ dꞌadɨ rɔ-dé ꞌra kullə dꞌadɨ njékaa njay-je rəm.
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌtəl mꞌdəjɨ-si ya ɓəy mꞌpanè: 16 Dow-je kɨ́ bè kinlé, uləi dɔ-si gin tɔ́gɨ-dé-tɨ rəm, ɓá dow-je lay kɨ́ dꞌində rɔ-dé natɨ sə-dé ꞌra kullə kàrè, uləi dɔ-si gin tɔ́gɨ-dé-tɨ tɔ. 17 Ree kɨ́ Istepanasɨ-je kɨ̀ Portinatusɨ-je kɨ̀ Akayikusɨ-je ꞌree dꞌoo-m lé, adɨ-m rɔnəl n̰a̰; dḛ ꞌree ꞌra sə-m tó-si-tɨ; 18 kdɔtalə dḛ ꞌra dꞌadɨ mḛḛ-m usɨ nangɨ rəm, sə̰i kàrè mḛḛ-si usɨ nangɨ rəm. Ə dow-je kɨ́ bè kinlé ꞌgəi kadɨ ꞌpiti-dé ɓane. 19  16:19 Knj 18:2Njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay kɨ́ dɔnangɨ Aji-tɨ ꞌra-si lapiya. Akilasɨ-je kɨ̀ Prisil, kɨ̀ njékəwna̰-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə-dé ꞌra-si lapiya n̰a̰ kɨ̀ ri ꞌƁaɓe. 20 Ngankɔ̰-si-je kɨ́ njékadmḛḛ lay ya ꞌra-si lapiya. ꞌRai-na̰ lapiya ə uwəi-né-na̰ kàdɨ̀-na̰-tɨ kɨ̀ mḛḛ kɨ́ aa njay. 21 Ma̰ Pol ya mꞌndàngɨ kɨ̀ ji-m mꞌpanè: Lapiya lə-si. 22 Kinə dow ndigɨ ꞌƁaɓe al rəmə, kadɨ ndɔl tò dɔ-é-tɨ! Maranata (ꞌƁaɓe lə-ji, ꞌree). 23 Kadɨ ramajɨ lə ꞌƁaɓe Jeju nà̰y sə-si! 24 Mꞌndigɨ-si lay ya kdɔ nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ.

16:1 16:1 Rɔm 15:25,26

16:5 16:5 Knj 19:21

16:8 16:8 Knj 19:8-10

16:10 16:10 1Kɔ 4:17

16:15 16:15 1Kɔ 1:16

16:19 16:19 Knj 18:2