Mbete kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Kɔrḛntɨ-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Kɔrḛntɨ-je
Mbete kinlé Pol ndàngɨ adɨ njékəwna̰-je kɨ́ Kɔrḛntɨ ɓal káre go mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ ndàngɨ adɨ-dé. Go mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y lé, Pol ɔw Kɔrḛntɨ kdɔ koo njékəwna̰-je rəmə oo kɨ kulənojɨ liə kɨ̀ njékəwna̰-je kɨ́ Kɔrḛntɨ majɨ al. Kulənojɨ kɨ́ dan-dé-tɨ majal kdɔ dow-je madɨ kɨ́ ꞌɓa rɔ-dé njékɔwkulə-je lə Jeju dꞌɔw ꞌndó né-je kɨ́ ngɔm njékəwna̰-je kɨ́ Kɔrḛntɨ ꞌtəl-né dɔ-dé. Lokɨ né-je kin tò bè lé, Pol ndàngɨ mbete madɨ kɔl-né sə-dé ə to Titɨ ɓá ɔw-né adɨ-dé. Mbete-é kinlé ɓá pa ta-é mḛḛ mbete-tɨ kin tɔ (2Kɔ 2:3-4; 7:8). Mbete kɨ́ ḛ ndàngɨ kɔl-né sə-dé kinlé goto ɓone bè. Lokɨ Titɨ təl ree ɓá ingə Pol dɔnangɨ Maseduwan-tɨ lé, idə-é tokɨ go mbete-tɨ kinlé tagɨr lə njékəwna̰-je kɨ́ Kɔrḛntɨ təl majɨ kɨ rɔ-é-tɨ gogɨ. Kdɔ dow-je n̰a̰ dan-dé-tɨ ꞌtusɨ kullə ra-dé-je kɨ́ majal lé dꞌin̰ə. Beɓa dɔnangɨ Maseduwan-tɨ nɔ̰ɔ̰ ya Pol ndàngɨ mbete kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo kin adɨ njékəwna̰-je kɨ́ Kɔrḛntɨ kdɔ ra-dé-né oiyo rəm, kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ-dé-tɨ go kaglo-tɨ kɨ́ nga̰ kin rəm (2Kɔ 1–7).
Kḭ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 8 tḛḛ 9 lé Pol ɔjɨ-dé ta kɨ́ dɔ némbɔ̰-tɨ kɨ́ kadɨ dꞌɔsɨ-né kutɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ Jorijalḛm kɨ́ ꞌto njéndoo-je (1Kɔ 16). Né-je kin tò bè ya, ngà dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ Kɔrḛntɨ lé, dow-je kɨ́ dan-dé-tɨ kɨ́ ꞌto njéra ta kɨ̀ Pol ꞌra siə ta kəm-dé kɨ kete-kete. Gin-é kin ɓá mḛḛ mbete-tɨ kinlé Pol pa-né ta dɔ né-je-tɨ kɨ́ tɔjɨ kɨ́ nꞌto njèkɔwkulə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ (2Kɔ 10–13). Ta kɨ́ Pol pa dɔ to-tɨ kɨ́ nꞌto njèkɔwkulə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lə Jeju kinlé, to kɔjɨ ɓá ɔjɨ rɔ-é al, ngà ḛ ge kadɨ ꞌgə bè ɓá dꞌa ka̰-né njángɨ dɔ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ kɨ́ nꞌilə mbḛ-é nꞌadɨ-dé kin rəm, dꞌa ꞌgə-né kɨ́ Kristɨ kɨ́ nꞌpa ta liə nꞌadɨ-dé kinlé ḛ ya to ꞌƁaɓe rəm. Adɨ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ rangɨ goto rəm, Kristɨ kɨ́ rangɨ kàrè goto rəm tɔ.
Mbete kinlé ta rɔnəl-je kɨ̀ kɔl-je n̰a̰-tɨ rəm, ɓá ta-je kɨ́ sɔbɨ dɔ Pol kɨ̀ kɔ̰̀-je liə, kɨ̀ né-je kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ́ Lubə tḛḛ kəm-é adɨ-é oo lokɨ né ra-é-né tokɨ nḭ bè kin tò-tɨ rəm.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
1:1 Knj 18:1Ma̰ Pol kɨ́ mꞌto njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ kɨ̀ takul mḛḛndigɨ lə Lubə, jꞌisɨ natɨ kɨ̀ Timote kɨ́ to ngonkɔ̰-ji kɨ́ njèkadmḛḛ, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i njékəwna̰-je lə Lubə kɨ́ isi ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ rəm, mꞌadɨ-si sə̰i ndəgɨ njékaa njay-je lay kɨ́ isi dɔnangɨ Akay-tɨ lay rəm tɔ. Kadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə Bɔbɨ-ji Lubə, kɨ̀ ꞌlə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ nà̰y sə-si! Kɔsgajɨ tò dɔ Lubə-tɨ kɨ́ to Bɔbɨ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ rəm, to Bɔbɨ-ji kɨ́ njèkoo kəmtondoo rəm, to Lubə kɨ́ njèsɔl mḛḛ dow-je mḛḛ né-je-tɨ lay rəm. Ḛ ɓá to njèsɔl mḛḛ-ji dan kɔ̰̀-je-tɨ lə-ji lay, kdɔ kadɨ jḛ ya kɨ̀ dɔ-ji kàrè sɔl kɨ́ ḛ sɔl mḛḛ-ji kinlé jꞌasɨ sɔl-né mḛḛ dḛ kɨ́ dꞌisɨ dan kɔ̰̀-je-tɨ kɨ́ gay-gay tɔ. Kdɔ gangɨ-é kɨ́ kɔ̰̀-je kɨ́ kingə kɨ̀ ri Kristɨ ədɨ-né dɔ-ji-tɨ kɨ ndi bè kinlé, gangɨ-é kin ya sɔlmḛḛ kɨ́ ḭ rɔ Kristɨ-tɨ ree-né dɔ-ji-tɨ titɨ mum bè tɔ. Kinə jꞌingə kɔ̰̀ rəmə, jꞌingə kdɔ kadɨ mḛḛ-si sɔl-né rəm, kdɔ kadɨ aji-né rəm; ə kinə mḛḛ-ji sɔl rəmə, tò kdɔ kadɨ mḛḛ-si sɔl-né ə kadɨ to mḛḛsɔl kɨ́ ra adɨ asi kadɨ uwəi tɔ́gɨ-si nga̰ mḛḛ kɔ̰̀-je-tɨ kɨ́ káre-rè kɨ́ jḛ kàrè jꞌisɨ jꞌingə kin tɔ. Ə mḛḛ-ji kɨ́ jḛ jꞌində dɔ-si-tɨ lé, tò lo tò-é-tɨ njángɨ; kdɔtalə né kɨ́ jḛ jꞌgə ə́n: Gangɨ-é kɨ́ sə̰i ingəi-né kɔ̰̀ natɨ sə-ji lé, gangɨ-é kin ya sə̰i ingəi-né mḛḛsɔl natɨ sə-ji tɔ.
Mbunə̰ Pol-je kɨ̀ Kɔrḛntɨ-je
Kɔ̰̀-je lə Pol kɨ̀ madkullə-je liə
1:8 1Kɔ 15:32Kdɔtalə, ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kɔ̰̀ kɨ́ al dɔ tɔ́gɨ-ji galɨm, kɨ́ jꞌingə dɔnangɨ Aji-tɨ, adɨ mḛḛ-ji gangɨ man sar adɨ jḛ jꞌɔr-né mḛḛ-ji mɨr dɔ rɔ-ji-tɨ kinlé, jꞌndigɨ kadɨ ꞌgəi ta kɨ́ dɔ-tɨ majɨ. Ngà jḛ ya jꞌgə dɔ-ji-tɨ majɨ kɨ́ ꞌgangɨ ta koy dɔ-ji-tɨ, kdɔ kadɨ jꞌində-né mḛḛ-ji dɔ rɔ-ji-tɨ al, ngà kadɨ jꞌində mḛḛ-ji dɔ Lubə-tɨ kɨ́ njèkadɨ dow-je kɨ́ dꞌoy ꞌtɔsɨ ndəl. 10 Lubə ɓá taa-ji ji koy-tɨ ilə-ji taá ə à taa-ji ji koy-tɨ kɨ́ bè kin ya ɓəy. Tɔgrɔ-tɨ, jḛ jꞌində mḛḛ-ji dɔ-tɨ kɨ́ à taa-ji ji koy-tɨ ya ɓəy 11 kɨ̀ takul ta-je kɨ́ sə̰i ya kàrè isi pai siə kdɔ ta lə-ji; adɨ majɨ kɨ́ Lubə ra sə-ji kɨ̀ takul ta-je kɨ́ dow-je n̰a̰ dꞌisɨ ꞌpa siə kdɔ ta lə-ji kinlé, dow-je n̰a̰ ya dꞌa ra-é-né oiyo tɔ. 12 Kdɔtalə né kɨ́ to né riɓa lə-ji lé, to mḛḛ-ji kɨ́ usɨ nangɨ dɔ panjiyə-ji-tɨ kɨ rɔ dow-je-tɨ lay rəm, ɓá kɨ́ boy n̰a̰ lé, to panjiyə-ji kɨ́ dan-si-tɨ kɨ́ to panjiyə kɨ́ aa njay rəm, to panjiyə kɨ́ njururu rəm, to panjiyə kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ ɓɨ to kɨ́ go gosɨ-tɨ lə dow al, ngà tò kɨ̀ takul ramajɨ lə Lubə. 13 Jḛ jꞌndàngɨ ta kɨ́ rangɨ jꞌadɨ-si al, ngà ta kɨ́ sə̰i ꞌndói ə ꞌgəi mḛḛ-é kin ya. Ma̰ mꞌində mḛḛ-m-tɨ kɨ́ sə̰i a gəi mḛḛ-é majɨ ɔr njutɨ, 14 titɨ kɨ́ sə̰i ꞌgəi-né sḛ kɨ́ jḛ jꞌto né riɓa lə-si ə sə̰i a ꞌtoi-né né riɓa lə-ji ndɔ ree ꞌƁaɓe-tɨ lə-ji Jeju. 15 Mḛḛ-m kɨ́ usɨ nangɨ dɔ-si-tɨ kinlé ɓá ma̰ mꞌndigɨ kɔw-né rɔ-si-tɨ sə̰i ya mɔkɨ, kdɔ kadɨ Lubə ra-né sə-si majɨ ra kɨ́ nja joo; 16  1:16 Knj 19:21mꞌa kḭ rɔ-si-tɨ kɔw dɔnangɨ Maseduwan-tɨ, ə mꞌa kḭ dɔnangɨ Maseduwan-tɨ* 1:16 1Kɔ 16:5-6 təl ree rɔ-si-tɨ gogɨ, kdɔ kadɨ ꞌrai sə-m adɨ mꞌɔw dɔnangɨ Jude-tɨ. 17 Kɔjɨ kɨ́ mꞌɔjɨ bè lé, se mꞌpa kɨ ta ndam kare wa? Əse kɔjɨ kɨ́ mꞌɔjɨ mḛḛ-m-tɨ lé, mꞌɔjɨ kɨ́ dow-tɨ kdɔ kadɨ mꞌtəl mꞌpa ta mindɨ-m joo mꞌpanè: Oiyo rəm, á̰-à̰ rəm wa? 18 Lubə kɨ́ njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ ya kàrè gə majɨ kɨ́ ta kɨ́ jꞌidə-si lé, to oiyo rəm, á̰-à̰ rəm al. 19  1:19 Knj 18:5Kdɔtalə Jeju Kristɨ kɨ́ to Ngon lə Lubə, kɨ́ jḛ kɨ̀ Silbḛ-je 1:19 Silbḛ lé ya to Silasɨ. ꞌNdó Knj 15:22, kɨ̀ Timote-je, jꞌilə mbḛ ta liə dan-si-tɨ lé, pa ta mindɨ-é joo panè: Oiyo rəm, á̰-à̰ rəm al; ngà ḛ lé, oiyo ya tò ta-é-tɨ go káre-rè bè. 20 Kdɔtalə kunmindɨ-je lə Lubə lay ya tokɨ panè «oiyo» kinlé dɔ-tɨ kɨ̀ takul Jeju. Rəm ɓá kɨ̀ takul-é ya jḛ kàrè jꞌpa-né ta rəsɨ jꞌadɨ Lubə jꞌpanè: «Amḛn» 1:20 «Amḛn» lé kɔr mḛḛ-é to «oiyo, kadɨ tò bè ya.» kinlé jꞌɔsɨ-né gajɨ Lubə tɔ. 21 Lubə ɓá mbusɨ nja-ji rəm, mbusɨ nja-si rəm adɨ nga̰ kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ, ə ində-ji tagay. 22 Ḛ ɔsɨ-ji kɨ̀ pɔ̰ liə ə adɨ Ndil kɨ́ aa njay isɨ mḛḛ-ji-tɨ kɨ né kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ tɔjɨ né-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ ndɔ-é ə à kadɨ-ji.
23 Ə kɨ́ sɔbɨ dɔ-m ma̰ lé, mꞌpa ta kɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ kadɨ kinə mꞌədɨ ta rəmə, mꞌoy. Ma̰ lé, mꞌtəl mꞌɔw ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ gogɨ al, kdɔ mꞌndigɨ kində-si kɔɔ-tɨ al. 24 To kɔ̰̀ ɓá jꞌɔ̰̀ ɓe dɔ kadmḛḛ-tɨ lə-si al, ngà jḛ jꞌndigɨ kində rɔ-ji natɨ sə-si dɔ rɔnəl-tɨ lə-si, kdɔtalə ka̰ kɨ́ a̰i njángɨ dɔ kadmḛḛ-tɨ.

1:1 1:1 Knj 18:1

1:8 1:8 1Kɔ 15:32

1:16 1:16 Knj 19:21

*1:16 1:16 1Kɔ 16:5-6

1:19 1:19 Knj 18:5

1:19 1:19 Silbḛ lé ya to Silasɨ. ꞌNdó Knj 15:22

1:20 1:20 «Amḛn» lé kɔr mḛḛ-é to «oiyo, kadɨ tò bè ya.»