Mbete kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Timote
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Timote
Pol ingə Timote ɓebo Listrə-tɨ (Knj 16:1-3) ɓá adɨ-é ɔw siə natɨ kadɨ-é to njèkore kàdɨ̀-é mḛḛ kullə kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ. Go kaglo-tɨ kɨ́ dḛ ꞌra-né kullə natɨ sḛ lé, Pol in̰ə kullə kɔr nɔ̰̀ njékəwna̰-je kɨ́ ɓebo Epɛjɨ-tɨ mḛḛ ji-é-tɨ. Go-tɨ ɓəy ngá ɓá Pol ndàngɨ mbete kin ulə-né adɨ-é kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ-é-tɨ rəm, kdɔ ndó-é-né né dɔ madɨ-é-tɨ rəm tɔ.
Pol tḛḛ dangay-tɨ ɓebo Rɔm-tɨ ɓá ndàngɨ mbete kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ adɨ Timote kin rəm, ɓá ndàngɨ-né mbete kɨ́ adɨ Titɨ kin rəm, kdɔ kadɨ dꞌɔr-né nɔ̰̀ njékəwna̰-je. Lokɨ ꞌtəl dꞌuwə Pol dangay-tɨ kɨ́ à to-né sɔ̰y-é ɓá ḛ ndàngɨ mbete kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo adɨ Timote. Mbete-je kɨ́ mutə kinlé, sar ɓone bè ya kàrè majɨ kdɔ kɔr-né nɔ̰̀ njékəwna̰-je rəm, ɓá majɨ kdɔ ndó-né né njékadmḛḛ-je rəm tɔ.
Mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ joo kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Timote kinlé, ḛ ɓa-é ngon-é kɨ́ mḛḛ kadmḛḛ-tɨ adɨ à to Pol ya je bè ɓá ra siə adɨ-é adɨ mḛḛ-é Jeju Kristɨ rəm, ḛ ya ndó-é né adɨ-é to njèndó né lə Kristɨ rəm tɔ. Mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ nè kinlé, Pol ole mḛḛ Timote dɔ-tɨ kdɔ kadɨ ɔsɨ ta njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm. Ḛ adɨ-é ndu-je kdɔ kadɨ un-né dɔ kullə-je lə njékəwna̰-je, ə ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kəm rəbɨ mbətɨ njékɔr nɔ̰̀ njékəwna̰-je, kɨ̀ njékində kəm-dé go né-je-tɨ lə njékəwna̰-je, kɨ̀ kəm rəbɨ kində kəm go kutɨ dow-je-tɨ kɨ́ gay-gay kɨ́ dan njékəwna̰-je-tɨ tò dan ndu-je-tɨ kinlé tɔ.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Tit 1:1-4
Ma̰ Pol kɨ́ Lubə kɨ́ to Njèkajɨ-ji, kɨ̀ Jeju Kristɨ kɨ́ to nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-ji ya dꞌun ndu-dé dꞌadɨ-m mꞌto njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ, 1:2 Knj 16:1ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌulə-né mꞌadɨ-i i Timote kɨ́ mꞌoo-i kɨ́ ngon mḛḛ-m bè mḛḛ kadmḛḛ-tɨ. Kadɨ ramajɨ, kɨ̀ koo kəmtondoo, kɨ̀ lapiya lə Bɔbɨ-ji Lubə rəm, kɨ̀ ꞌlə Jeju Kristɨ kɨ́ to ꞌƁaɓe lə-ji nà̰y sə-i.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm
1Ti 6:3-5; Gal 3:10-12,19-24; 2Ti 2:10-18; Knj 26:9-20
ꞌOo bè, ta kɨ́ ndɔkɨ mꞌidə-i lokɨ mꞌisɨ mꞌɔw kɨ dɔnangɨ Maseduwan-tɨ lé, mꞌtəl mꞌole mḛḛ-i dɔ-tɨ ɓəy. Ndɔkɨ mꞌpanè: ꞌIsɨ ɓebo Epɛjɨ-tɨ nè, kdɔ kadɨ dow-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌto njéndó dow-je né-je kɨ́ rangɨ lé, ꞌɔgɨ-dé dɔ-tɨ rəm, ꞌidə-dé kadɨ dꞌɔr rɔ-dé kɔgɨ mḛḛ kɔr tasu-je-tɨ rəm, ɓá mḛḛ kɔr ginka-je-tɨ kɨ́ sɔ̰y-é goto kin rəm tɔ. Né-je kɨ́ bè kinlé, ojɨ gakɨ-na̰-je, ɓɨ ra kullə lə Lubə kɨ́ to kullə kadmḛḛ kin adɨ ɔw kɨ kete al.
ꞌUn ndu adɨ-dé bè, kadɨ dow-je ꞌndigɨ-na̰ kɨ̀ mḛḛ-dé kɨ́ nda ka̰y rəm, kɨ̀ tagɨr kɨ́ majɨ rəm, ɓá kɨ̀ kadmḛḛ kɨ́ kədkəm goto-tɨ rəm tɔ. Dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌtusɨ né-je kinlé dꞌin̰ə, adɨ dꞌur wale mḛḛ tatidə-je-tɨ kɨ́ mḛḛ wəy kare. Dḛ ꞌɓa rɔ-dé dow-je kɨ́ ꞌngay kɨ́ njéndó dow-je ndukun-je lə Lubə ya rəmə, ta kɨ́ dḛ ya ꞌpa kàrè ꞌtəl ꞌgə mḛḛ-é al rəm, ɓá né kɨ́ ꞌpa ta-é kɨ̀ mḛḛ-dé kɨ́ káre ya kàrè ꞌtəl ꞌgə mḛḛ-é al rəm tɔ. Jə̰i jꞌgəi kɨ́ ndukun lə Lubə lé, majɨ ya, ngà ra ɓá kadɨ dow ra-né kullə kɨ̀ rəbɨ-é tá. Jə̰i jꞌgəi majɨ kɨ́ dow-je kɨ́ njéra né kɨ́ njururu ɓá ndukun tò kdɔ-dé al. Ngà dow-je kɨ́ ndukun tò kdɔ ta lə-dé lé, to njémḛḛndul-je, njémbatɨ təl rɔ-dé go ta-tɨ lə Lubə, njékilə kujɨ dɔ ndu Lubə-tɨ al-je, njéramajal-je, kɨ̀ njénədɨ Lubə, kɨ̀ njésɔkɨ Lubə, kɨ̀ njétɔl bɔbɨ-dé-je əse njétɔl kɔ̰-dé-je, njétɔl dow-je, 10 kɨ̀ njérakaya-je, kɨ̀ dingəm-je kɨ́ njésangɨ dingəm madɨ-dé-je əse dené-je kɨ́ njésangɨ dené madɨ-dé-je, kɨ̀ njékuwə dow-je ndogɨ-dé ɓə-tɨ, kɨ̀ njékədta-je, kɨ̀ njékubɨ rɔ-dé dɔ kədta-je-tɨ, kɨ̀ dow-je kɨ́ njéra né-je lay kɨ́ ɔsɨ ta néndó kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, 11 kɨ́ to néndó kɨ́ ɔw natɨ kɨ̀ Poyta kɨ́ Majɨ lə Lubə kɨ́ njèriɓa, Njèkisɨ dan majɨ-tɨ kɨ́ dum, poyta kɨ́ Lubə ulə ji-m-tɨ.
Pol gə ramajɨ lə Lubə
12 Mꞌra oiyo ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kɨ́ to njèkadɨ-m tɔ́gɨ, kdɔtalə gə kɨ́ ḛ gə-m adɨ mꞌto njèra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓá ində-m adɨ mꞌra kullə liə, 13  1:13 Knj 8:3; 9:4,5ə ma̰ kɨ́ ndɔkɨ mꞌto njèpata kɔbɨ kɨ̀ Jeju rəm, mꞌto njèkulə kəm njékadmḛḛ-je ndoo rəm, ɓá mꞌto njèkadɨ-dé kɔ̰̀ n̰a̰ rəm ya, ngà Lubə oo kəmtondoo lə-m, kdɔtalə to né kɨ́ mꞌra dɔ mbə́-tɨ lokɨ mꞌadɨ-né mḛḛ-m Jeju Kristɨ al ɓəy. 14 Beɓa ramajɨ lə ꞌƁaɓe lə-ji tuu dɔ-m pitɨm, ra sə-m adɨ mꞌadɨ-é mḛḛ-m rəm, ində ndigɨ dow-je mḛḛ-m-tɨ rəm, kdɔ nam kɨ́ mꞌnam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ. 15 Jeju Kristɨ lé, ree dɔnangɨ-tɨ nè kdɔ kajɨ njéramajal-je. Ta kinlé, to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, to ta kɨ́ asɨ gakɨ kadɨ tokɨ ndigɨ dɔ-tɨ ɗigɨm ya rəm tɔ. Ma̰ Pol lé, mꞌoo rɔ-m kɨ njèramajal tɔy dow-je lay. 16 Bè ya kàrè, Lubə oo kəmtondoo lə-m, adɨ Jeju Kristɨ un-m ma̰ kɨ́ mꞌto njèramajal kitə dow-je lay lé, tɔjɨ-né kilə mḛḛ dɔ madɨ-é-tɨ liə kɨ́ n̰a̰, dow-je kɨ́ dꞌa kadɨ-é mḛḛ-dé kdɔ kingə-né kiskəm kɨ́ sartagangɨ lé tɔ. 17 Lubə kɨ́ to ngar kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal, njèkoy al, Lubə kɨ́ dum koo kɨ̀ kəm, Lubə kɨ́ i ya kɨ́ kár-i-rè, riɓa kɨ̀ tɔ́gɨ to ꞌlə-i ya kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal. Amḛn!
Ta dingəm kɨ́ Pol adɨ Timote
18 Timote, i kɨ́ mꞌoo-i kɨ ngon mḛḛ-m bè lé, mꞌulə kullə kin ji-i-tɨ titɨ kɨ́ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ꞌpa-né ta dɔ-i-tɨ. Ta-je lə-dé, à kadɨ-i tɔ́gɨ kdɔ kadɨ ꞌrɔ-né rɔ kɨ́ majɨ. 19 ꞌNgəm kadmḛḛ lə-i rəm, ꞌngəm tagɨr lə-i kɨ́ majɨ kin rəm tɔ. ꞌOo, tagɨr kɨ́ majɨ kinlé, dow-je kɨ́ ná̰-je ꞌtusɨ dꞌin̰ə adɨ ꞌtujɨ-né kadmḛḛ lə-dé kɔgɨ. 20 Dan dowbé-je-tɨ kinlé, to Imene-je kɨ̀ Alegjandrə kɨ́ mꞌin̰ə-dé yakɨ ji Sata̰-tɨ, kadɨ kəm-dé gángɨ dɔ-dé-tɨ ɓá dꞌa pa ta kɔbɨ kɨ̀ Lubə gogɨ al ngá.

1:2 1:2 Knj 16:1

1:13 1:13 Knj 8:3; 9:4,5