2
Pa ta kɨ̀ Lubə kdɔ dow-je lay
Kete nɔ̰̀ né-je-tɨ lay lé, mꞌulə dingəm mḛḛ-si-tɨ kadɨ ꞌpai ta kɨ̀ Lubə rəm, ꞌnɔ̰i ta-é-tɨ rəm, ꞌdəji-é né rəm, ɓá ꞌrai-é oiyo rəm, kdɔ ta lə dow-je lay ya. ꞌRai bè, kdɔtalə ngar-je rəm, kdɔtalə dow-je kɨ́ boy-boy lay rəm, bè kadɨ jꞌisi-né selélé kɨ̀ lapiya mḛḛ kujɨ-tɨ kɨ́ kilə dɔ Lubə-tɨ rəm, ɓá mḛḛ panjiyə-tɨ kɨ́ majɨ rəm tɔ. Né kinlé to né kɨ́ majɨ rəm, ɓá nəl Lubə kɨ́ to Njèkajɨ-ji, kɨ́ ndigɨ kadɨ dow-je lay ya dꞌingə kajɨ rəm, ɓá kadɨ ꞌgə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ* 2:4 Ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ ta-é tò nè kinlé, sɔbɨ dɔ ta lə Lubə. majɨ rəm lé tɔ. Kdɔtalə Lubə ra káre-rè rəm, njèkulə dow-je nojɨ natɨ kɨ̀ Lubə kàrè, ra káre-rè tɔ, adɨ to Jeju Kristɨ kɨ́ to dow. Ḛ ya adɨ rɔ-é gangɨ-né dɔ dow-je lay: Tɔjɨ-né ta kɨ́ Lubə pa sɔbɨ-né dɔ kaglo kɨ́ ḛ ya ɔjɨ. 2:7 2Ti 1:11Ta kinlé ɓá, Lubə ində-m adɨ mꞌto njèndó dow-je rəm, adɨ mꞌto njèkɔwkulə-é rəm, kdɔ kadɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al lé, mꞌndó-dé né kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ rəm, kɨ́ sɔbɨ dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm tɔ. To ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, ɓɨ mꞌədɨ ta al.
Mꞌndigɨ kadɨ lo lay ya dingəm-je ꞌpa ta kɨ̀ Lubə kɨ̀ ji-dé kɨ́ aa njay kɨ́ kɔy kɨ taá 2:8 Jipɨ-je lé, ndɔ-je madɨ dꞌɔy ji-dé kɨ taá ɓá ꞌpa ta kɨ̀ Lubə (ꞌNdó Pa 134:2; NJe 2:19). Ji kɨ́ aa njay tɔjɨ mḛḛ kɨ́ aa njay ɓɨ to ta lə togɨ ji kɨ̀ man kadɨ aa kin al., nal wɔngɨ rəm, ɓá nal kɔsɨ-na̰ ta rəm tɔ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dené-je kɨ́ njékadmḛḛ-je
1Pi 3:1-6; Tit 2:3-5
2:9 1Pi 3:3Bè ya tɔ, kadɨ dené-je ꞌmɔ̰ne kɨ̀ kubɨ-je kɨ́ tuwə kɔɔ-dé rəm, kɨ́ ɔn dɔ rɔ-dé majɨ rəm, kɨ́ ulə rɔsɔl dɔ-dé-tɨ al rəm, kadɨ dꞌuwə dɔ-dé kuwə dɔ kɨ́ gatɨ-é n̰a̰ əse kɨ́ ꞌra kɨ̀ lɔr-je əse kɨ̀ mədkɔsɨ-je al rəm əse dꞌɔɔ kubɨ-je kɨ̀ là-é tò ɓay-ɓay al rəm tɔ. 10 Ngà kadɨ ꞌtɔjɨ mandɨ lə-dé mḛḛ kullə ra-je-tɨ kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ tuwə kullə ra dené-je kɨ́ ꞌto njékilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ ɓane. 11 Kadɨ dené isɨ selélé oo néndó kɨ̀ dɔ kɨ́ sɔl lɔm. 12 Ma̰ mꞌadɨ tarəbɨ dené kadɨ a̰ nɔ̰̀ dingəm-je-tɨ ndó-dé né al rəm, kadɨ ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ dingəm-tɨ al rəm, ngà kadɨ isɨ selélé. 2:12 ꞌNdó Tit 2:3-5 13 Kdɔtalə Lubə ra Adam ya kete, ɓá ra Kawa ɓəy. 14 Ə to Adam ɓá Sú ədɨ-é al. Ngà to dené ɓá Sú ədɨ-é adɨ al dɔ ndu Lubə. 15 Bè ya kàrè, dené à kajɨ kɨ̀ takul təl kɨ́ ḛ təl kɔ̰ ngan-je, kinə uwə rɔ-é nga̰ mḛḛ kadmḛḛ-tɨ, kɨ̀ mḛḛ ndigɨ dow-je-tɨ, kɨ̀ mḛḛ kaa njay-tɨ kɨ̀ panjiyə kɨ́ majɨ.

*2:4 2:4 Ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ ta-é tò nè kinlé, sɔbɨ dɔ ta lə Lubə.

2:7 2:7 2Ti 1:11

2:8 2:8 Jipɨ-je lé, ndɔ-je madɨ dꞌɔy ji-dé kɨ taá ɓá ꞌpa ta kɨ̀ Lubə (ꞌNdó Pa 134:2; NJe 2:19). Ji kɨ́ aa njay tɔjɨ mḛḛ kɨ́ aa njay ɓɨ to ta lə togɨ ji kɨ̀ man kadɨ aa kin al.

2:9 2:9 1Pi 3:3

2:12 2:12 ꞌNdó Tit 2:3-5