3
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njékində kəm-dé go njékəwna̰-je-tɨ
Tit 1:5-9; 1Pi 5:1-4
Kinə dow madɨ ndigɨ kadɨ nꞌto njèkində kəm-nꞌḛ̀ go njékəwna̰-je-tɨ rəmə, to kullə kɨ́ majɨ n̰a̰ ya ə́ ɓo-é ra-é tin. Ta kinlé, to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 3:2 Tit 1:6-9Beɓa njèkində kəm-é go njékəwna̰-je-tɨ lé, à to dow kɨ́ ta goto dɔ-é-tɨ, à to njèdené kɨ́ káre-rè, à to njèkində kəmkaa dɔ rɔ-é-tɨ, à to njèkore rɔ-é ndəngɨ dɔ né-je-tɨ, à to dow kɨ́ panjiyə-é tò jugɨ-jugɨ al, à to njèkuwə mba-je kɨ rɔ-é-tɨ wur-wur, à to dow kɨ́ asɨ ndó dow-je né, à to gɔ̰yibɨ al, à to njèrɔ kɨ̀ dow-je al, ngà à to dow kɨ́ sɔl lɔm-lɔm, à to dow nojɨ, ɓá à to njèrakəmnda là al rəm tɔ. Njèkində kəm-é go njékəwna̰-je-tɨ lé, à to dow kɨ́ njèkində kəm-é go dḛ kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə majɨ rəm, à to dow kɨ́ asɨ gakɨ kadɨ adɨ ngan-é-je ꞌto njétəl rɔ-dé go ta-tɨ rəm tɔ. Kdɔ kinə dow gə kində kəm-é go dḛ kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə al lé, à ra ban ɓá à kasɨ kində kəm-é go njékəwna̰-je-tɨ lə Lubə wa? Njèkində kəm-é go njékəwna̰-je-tɨ lé, à to njèkadmḛḛ sigɨ al, nè kɔjɨ rɔ à kḭ ra-é kadɨ ta kɨ́ Lubə gangɨ dɔ Sú-tɨ kinlé usɨ dɔ-é-tɨ tɔ. Rəm à to dow kɨ́ njékadmḛḛ al-je kàrè, ꞌpa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ majɨ n̰a̰ tɔ, kdɔ kadɨ dow nədɨ-é al rəm, ɓá kdɔ kadɨ usɨ mḛḛ gum-je-tɨ lə Sú al rəm tɔ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njékində kəm-dé go né-tɨ lə njékəwna̰-je
Knj 6:1-6
Bè ya tɔ, njékində kəm-dé go né-tɨ lə njékəwna̰-je lé, dꞌa to dow-je kɨ́ dow-je dꞌilə kujɨ dɔ-dé-tɨ, dꞌa to njépata mindɨ-dé joo al, dꞌa to gɔ̰yibɨ-je al, ɓá dꞌa to njéka̰y ngɔdɨ kɨ́ go rəbɨ-é-tɨ al go nékingə-tɨ al rəm tɔ. Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ ɓá Lubə tḛḛ kɨ̀ dɔ-é lé, kadɨ njékində kəm-dé go né-tɨ lə njékəwna̰-je lé, ꞌtəl rɔ-dé go-tɨ kɨ̀ tagɨr kɨ́ majɨ. 10 Kadɨ tokɨ na̰-dé koo mɔkɨ, ə́ kinə ta goto dɔ-dé-tɨ rəmə, dꞌa ra kullə-é.
11 Dené-je kàrè, dꞌa to dḛ kɨ́ dow-je dꞌilə kujɨ dɔ-dé-tɨ rəm, dꞌa to njékulə ta ndil dow-je-tɨ al rəm, njékində kəmkaa dɔ rɔ-dé-tɨ rəm, ɓá njéra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ mḛḛ né-je-tɨ lay rəm tɔ.
12 Njékində kəm-dé go né-tɨ lə njékəwna̰-je lé, dꞌa to njédené-je kɨ́ káre-rè rəm, dꞌa to dow-je kɨ́ njékində kəm-dé go ngan-dé-je-tɨ, kɨ̀ dḛ kɨ́ mḛḛ kəy-je-tɨ lə-dé dḛ ya majɨ rəm tɔ ɓane. 13 Kdɔtalə dḛ kɨ́ ꞌra kullə lə-dé majɨ lé, dow-je dꞌa kun ta-dé n̰a̰ rəm, ɓá mḛḛ-dé à nda ka̰y-ka̰y dɔ kadmḛḛ-tɨ kɨ́ dꞌadɨ Jeju Kristɨ lé rəm tɔ.
Lubə tḛḛ dɔ né kɨ́ boy kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ
14 Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-i kɨ̀ kində mḛḛ dɔ-tɨ kadɨ mꞌɔw rɔ-i-tɨ ngɔsnè nɔ̰ɔ̰. 15 Ngà kinə lé, nja-m nà̰y ɓəy kàrè, ꞌa gə kəm rəbɨ kɨ́ a mbɔji-né rɔ-si dan dow-je-tɨ lə Lubə, kɨ́ ꞌto njékəwna̰-je lə Lubə kɨ́ njèkisɨ kəm. Njékəwna̰-je kinlé ɓá ꞌto njégətɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ taá titɨ kɨ́ gajɨ kɨ́ ngɔw dan kəy-tɨ gətɨ-né kəy taá kin bè tɔ.
16 Jeju Kristɨ, un rɔ dow ree-né dɔnangɨ-tɨ nè,
Ndil kɨ́ aa njay panè: Ḛ to dow kɨ́ njururu.
Malayka-je dꞌoo-é,
Njékadmḛḛ-je dꞌilə mbḛ ta liə dꞌadɨ gin dow-je kɨ́ gay-gay.
Dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju Kristɨ,
Lubə un-é ɔw siə mḛḛ riɓa-tɨ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ ɓá Lubə tḛḛ dɔ-é kinlé, to né kɨ́ majɨ n̰a̰. To ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya.

3:2 3:2 Tit 1:6-9