4
Ta kɨ́ dɔ njéndó dow-je né-je-tɨ kɨ́ ngɔm
1Ja̰ 4:1-3; Kol 2:16-23; 2Ti 2:4-6
Ngà Ndil kɨ́ aa njay pa adɨ aa yə́rə́rə́ ya panè: Kaglo-je-tɨ kɨ́ dɔbəy-tɨ lé, dow-je kɨ́ dan-tɨ-je dꞌa tusɨ kadmḛḛ lə-dé kin̰ə kdɔ tin̰ə go ndil-je-tɨ kɨ́ njékədɨ dow-je kur-dé wale rəm, kdɔ kun go néndó-je kɨ́ ḭ rɔ ndil-je-tɨ kɨ́ majɨ al rəm tɔ. Dowbé-je kinlé, dꞌa kadɨ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm kɨ́ ꞌto njékədɨ kəm dow-je kin dꞌədɨ-dé dꞌur-dé wale. Njékədkəm dow-je kinlé, dɔ-dé təl adɨ mḛḛ-dé uwə-dé kɨ̀ ta dɔ majal-tɨ al, tokɨ nin kɨ́ dow ɔr ngɔwla pərəə ində rɔ-é-tɨ ya kàrè gə al ngá kin bè. Dḛ dꞌɔgɨ dow-je kadɨ ꞌtaa-na̰ rəm, dꞌɔgɨ-dé kuso né-je kɨ́ dan-tɨ-je rəm tɔ. Ngà né-je kin lay lé, Lubə ya ra kdɔ kadɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ ꞌto njégə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, dꞌoo majɨ-é ꞌra-é-né oiyo. Né-je lay kɨ́ Lubə ra lé majɨ, adɨ né kɨ́ dow à mbatɨ ya goto. Ngà kuso ɓá kadɨ dow uso ra-é-né oiyo tá 4:4 Kgn 1:31. Kdɔtalə né-je lay lé, ta lə Lubə, kɨ̀ ta kɨ́ pa siə təl-dé adɨ aa njay ngá.
Timote, né-je kinlé, kinə i ꞌndó njékadmḛḛ-je rəmə, ꞌa to ngonnjèkullə kɨ́ majɨ lə Jeju Kristɨ, kɨ́ ta kɨ́ dɔ kadmḛḛ-tɨ kɨ̀ néndó kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ i ingə-ingə lé asɨ-i majɨ. Ngà ta tə́tɨ-je, kɨ̀ tasu-je kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ lé, ɔsɨ ngərəngɨ kɨ rangɨ.
Ta dingəm-je kɨ́ Pol adɨ Timote
I ꞌndó kadɨ ꞌilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ. Kdɔtalə ndó ndajɨ njirə rɔ to né kɨ́ majɨ, ngà majɨ kdɔ né-je n̰a̰ al. Ngà kujɨ kɨ́ kilə dɔ Lubə-tɨ lé, majɨ kdɔ né-je lay. Dow-je kɨ́ njékilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ lé, Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ nꞌadɨ-dé kiskəm kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin rəm, ɓá kiskəm kɨ́ sartagangɨ kɨ́ à ree lé rəm tɔ. Ta kinlé, to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, to ta kɨ́ asɨ gakɨ kadɨ tokɨ ndigɨ dɔ-tɨ ɗigɨm ya rəm tɔ. 10 Beɓa jə̰i jꞌrai kullə rəm, jꞌiləi rɔ-ji da̰ rəm, kdɔtalə jꞌindəi mḛḛ-ji dɔ Lubə-tɨ kɨ́ njèkisɨ kəm, kɨ́ to njèkajɨ dow-je lay. Ngà kɨ́ boy n̰a̰ lé, ḛ to njèkajɨ njékadmḛḛ-je. 11 Ta-je kinlé, ꞌndəjɨ njékadmḛḛ-je dɔ-tɨ rəm, ɓá ꞌndó-dé rəm tɔ.
12 ꞌAdɨ dow nədɨ-i kdɔtalə to kɨ́ i ꞌto basa kinlé al. Ngà kadɨ i ꞌto né ndajɨ lə njékadmḛḛ-je, mḛḛ ta pa-i-tɨ rəm, mḛḛ panjiyə-i-tɨ rəm, mḛḛ ndigɨ dow-je-tɨ rəm, mḛḛ kadmḛḛ-tɨ rəm, ɓá mḛḛ kaa njay-tɨ rəm tɔ. 13 ꞌIndə rɔ-i ta ndó mbete-tɨ kɨ́ aa njay dan njékadmḛḛ-je-tɨ rəm, ꞌində rɔ-i ta kulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ rəm, ɓá ꞌində rɔ-i ta ndó-dé né-tɨ rəm tɔ. ꞌRa bè-bè ya sar kadɨ mꞌɔw mꞌingə-i-né. 14 Kadkare kɨ́ Ndil Lubə adɨ-i kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ rəm, kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ ꞌngatɔ́gɨ-je-tɨ kɨ́ dꞌində ji-dé dɔ-i-tɨ rəm lé, ꞌra ꞌndam-né al. 15 ꞌIndə rɔ-i ta né-je-tɨ kinlé rəm, un rɔ-i ɓikti ya ində ta-tɨ, kdɔ kadɨ kɔw kɨ kete lə-i tò ndata rəsɨ takəm dow-je-tɨ lay rəm tɔ. 16 ꞌOo go rɔ-i i ya majɨ rəm, ꞌoo go néndó kɨ́ ꞌisɨ ꞌndó dow-je lé majɨ rəm, ꞌuwə rɔ-i nga̰ titɨ. Kdɔtalə ra-é kɨ́ bè kinlé ɓá, ꞌa kajɨ-né rɔ-i i ya rəm, dow-je kɨ́ dꞌoo ta lə-i kàrè, dꞌa kajɨ-né rəm tɔ.

4:4 4:4 Kgn 1:31