5
Gosɨ ra kullə kɨ̀ dow kɨ́ ra majal
Dingəm kɨ́ ꞌɓugə lé, ꞌndángɨ-é rə̰y-rə̰y al, ngà ꞌɔjɨ-é ta titɨ bɔbɨ-i bè, ꞌɔjɨ ta basa-je titɨ ngankɔ̰-i-je bè, ꞌɔjɨ ta dené-je kɨ́ ꞌɓugə titɨ kɔ̰-i-je bè, ɓá ꞌɔjɨ ta nganmandɨ-je titɨ kɔ̰nan-i-je bè, kɨ̀ tagɨr kɨ́ aa njay.
Ta kɨ́ dɔ njéngɔwkoy-je-tɨ
ꞌOo go njéngɔwkoy-je kɨ́ dow dɔ-dé goto. Ngà kinə njèngɔwkoy kɨ́ ngan-é-je əse nganka-é-je dꞌisɨ nɔ̰ɔ̰ rəmə, né kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dꞌa ra kdɔ kilə-né kujɨ dɔ Lubə-tɨ ə́n: Dḛ dꞌa koo go dḛ kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə-dé dḛ ya rəm, dꞌa koo go njékojɨ-dé-je kdɔ kutɨ kɨ́ ndɔkɨ dꞌutɨ-dé lé tɔ. Ḛ kin ɓá to né kɨ́ nəl Lubə. Njèngɔwkoy kɨ́ isɨ kɨ̀ kár-é, kɨ́ dow dɔ-é goto lé, ḛ ində mḛḛ-é dɔ Lubə-tɨ ə uwə rɔ-é nga̰ pa siə ta rəm, ɓá dəjɨ-é né ndɔɔ-je kɨ̀ kada-je rəm tɔ. Ngà njèngɔwkoy kɨ́ isɨ a̰y ngɔdɨ go né-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, lé isɨ kɨ̀ dɔ-é taá ya kàrè, ḛ oy ngá. Ḛ kin ɓá to né-je kɨ́ ꞌa ndəjɨ-dé dɔ-tɨ, kdɔ kadɨ dow ilə-né ta dɔ-dé-tɨ al. Kinə dow madɨ oo go nojɨ-é-je al, ə kɨ́ boy n̰a̰ lé, kinə oo go dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə al rəmə, to dow kɨ́ ilə kadmḛḛ liə kɔgɨ, ḛ majɨ al n̰a̰ itə njèkadmḛḛ al ɓəy. Njèngɔwkoy kɨ́ njékəwna̰-je dꞌa kində ri-é kdɔ koo go-é lé, ɓal-é à ra kɔrmɛkḛ kɔw kɨ taá ɓane, à to dené kɨ́ ndɔkɨ ore kəm-é go ngɔbɨ-é-tɨ ya káre-rè 10 rəm, à to dené kɨ́ dꞌa gə-é kadɨ kullə ra-é majɨ-majɨ, adɨ à to njèngəm ngan-é-je majɨ rəm, njèkuwə mba-je kɨ rɔ-é-tɨ wur-wur rəm, njètogɨ nja* 5:10 Togɨ nja lé tɔjɨ sɔl dɔ kɨ̀ ndigɨ dow-je titɨ kɨ́ Jeju ra-né kɨ̀ njéndó né-je lé tɔ (Ja̰ 13:1-17). njékaa njay-je rəm, njèra kɨ̀ dangɨ-tɨ-je rəm, ɓá né-je kɨ́ gay-gay lay kɨ́ majɨ ɓá to kullə ra-é rəm tɔ. 11 Ngà njéngɔwkoy-je kɨ́ rɔ-dé tò kare ɓəy lé, ində ri-dé mḛḛ mbete koo go njéngɔwkoy-je-tɨ lé al. Kdɔtalə lokɨ ɓo dingəm ra-dé lé, dꞌubə Kristɨ, dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é dꞌin̰ə-é ə ꞌndigɨ taa ngɔw gogɨ, 12 adɨ dꞌusɨ-né mḛḛ ta kɨ́ gangɨ-tɨ, kdɔtalə kun mindɨ lə-dé kɨ́ dꞌun dꞌadɨ Kristɨ kete lé, ꞌtusɨ dꞌin̰ə kɔgɨ. 13 Ɓəy ɓá njéngɔwkoy-je kɨ́ rɔ-dé tò kare lé, ꞌndigɨ ra kullə al, ɓá ꞌndó kilə kɨ̀ takəy-takəy rəm, dꞌa̰ dɔ-tɨ nɔ̰ɔ̰ ꞌtəl njékində nané-je rəm, njépata-je kɨ́ usɨ-dé-tɨ al rəm, ɓá njépata-je kɨ́ tuwə pa al rəm tɔ. 14 Gin-é kin ɓá, mꞌndigɨ kadɨ njéngɔwkoy-je kɨ́ rɔ-dé tò kare ɓəy lé, ꞌtəl ꞌtaa ngɔw dꞌojɨ-né ngan-je, dꞌoo go mḛḛ kəy-je lə-dé majɨ, kdɔ kadɨ njéba-je lə-ji dꞌingə rəbɨ ꞌpa-né ta kɨ́ majɨ al dɔ-ji-tɨ al. 15 Kdɔtalə njéngɔwkoy-je kɨ́ dan-tɨ-je dꞌilə kadmḛḛ lə-dé kɔgɨ ngá, adɨ dꞌun go Sata̰. 16 Ngà kinə dené kɨ́ to njèkadmḛḛ ɔw kɨ̀ njéngɔwkoy-je mḛḛ kəy-tɨ liə nɔ̰ɔ̰ rəmə, kadɨ oo go-dé, kdɔ kadɨ njékəwna̰-je dꞌin̰ə ji-dé dꞌoo-né go dḛ kɨ́ dow dɔ-dé goto.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ꞌngatɔ́gɨ-je
1Kɔ 9:9-10
17 ꞌNgatɔ́gɨ-je kɨ́ dꞌɔr nɔ̰̀ njékəwna̰-je majɨ lé, tò kadɨ tokɨ kilə kujɨ dɔ-dé-tɨ, ɓá tò kadɨ tokɨ ra sə-dé rəm tɔ. Ə kɨ́ boy n̰a̰ lé, to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dḛ kɨ́ dꞌində rɔ-dé ta ndó dow-je ta-tɨ lə Lubə rəm, ɓá ta ndó dow-je né-tɨ rəm tɔ. 18  5:18 Mat 10:10; Luk 10:7Kdɔ mbete kɨ́ aa njay panè: Mangɨ kɨ́ dꞌadɨ-é a̰ njiyə dɔ ko-tɨ kdɔ kadɨ ka̰a̰-é tal lé, ꞌa dɔ ta-é al, ɓá pa ɓəy panè: Dow kɨ́ ra kullə lé, to tó-é kadɨ à kingə né dɔji-é tɔ.
19 ꞌḬ kalangɨ ꞌndigɨ dɔ ta-tɨ kɨ́ dow-je dꞌilə dɔ ꞌngatɔ́gɨ-tɨ al, ngà kadɨ oo ta-é ta dow-je-tɨ joo əse mutə kɨ́ dꞌoo kɨ̀ mbi-dé əse kɨ̀ kəm-dé tá-je ꞌra-né kullə ɓəy. 20 Dḛ kɨ́ ꞌra majal lé, ꞌndángɨ-dé takəm dow-je-tɨ lay, kdɔ kadɨ ndəgɨ-é-je kàrè ꞌɓəl-né tɔ. 21 Mꞌun ndu mꞌadɨ-i nɔ̰̀ Lubə-tɨ, kɨ̀ nɔ̰̀ Jeju Kristɨ-tɨ, ɓá nɔ̰̀ malayka-je-tɨ kɨ́ Lubə mbətɨ-dé kadɨ ꞌtəl rɔ-i go ndukun-je-tɨ kinlé, ə kadɨ ḭ kalangɨ ꞌgangɨ ta dɔ dow-tɨ al rəm, ɓá kadɨ ꞌra né madɨ ɔr-né kəm dow al rəm tɔ.
Ta-je kɨ́ gay-gay kɨ́ Pol ɔjɨ Timote
22 ꞌḬ kalangɨ ində ji-i dɔ dow-tɨ al rəm, ɓá ꞌində rɔ-i natɨ kɨ̀ dow dɔ majal-je-tɨ liə al rəm tɔ. I ya ꞌitə rɔ-i ngərəngɨ kàdɨ̀ majal-tɨ.
23 ꞌIsɨ ta ka̰y man-tɨ ya par-par al, ngà kadɨ a̰y man nduu sḛ-sḛ kdɔ mḛḛ-i kɨ́ isɨ to-i to-i kin rəm, kdɔ mɔ̰y-je kɨ́ ná̰-je kɨ́ isɨ ra-i taá-taá kin rəm tɔ.
24 Majal-je lə dow-je kɨ́ dan-tɨ-je lé, to ndaa-tɨ rəsɨ takəm dow-je-tɨ pá ɓəy ɓá ꞌgangɨ ta dɔ-tɨ. Ngà ꞌlə dḛ kɨ́ ná̰-je rəmə, kujə rɔ-é go ta kɨ́ gangɨ-tɨ tɔ. 25 Gangɨ-é kɨ́ kullə ra-je kɨ́ majɨ tɔjɨ-né rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ kinlé, bè ya tɔ ə́ kullə ra-je kɨ́ majal kàrè dow à kasɨ ɓɔyɔ-né al rəm tɔ.

*5:10 5:10 Togɨ nja lé tɔjɨ sɔl dɔ kɨ̀ ndigɨ dow-je titɨ kɨ́ Jeju ra-né kɨ̀ njéndó né-je lé tɔ (Ja̰ 13:1-17).

5:18 5:18 Mat 10:10; Luk 10:7