6
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ɓə-je
Epɛ 6:5-8; 1Pi 2:18-20
Kadɨ njékadmḛḛ-je lay kɨ́ ꞌto ɓə-je lé, dꞌoo ꞌɓa-dé-je kɨ dow-je kɨ́ dꞌasɨ gakɨ kadɨ dꞌun ta-dé kun kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kdɔ kadɨ dow-je ꞌpa-né ta kɔbɨ kɨ̀ Lubə al rəm, ꞌpa-né ta kɨ́ majɨ al dɔ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ al rəm tɔ. Dḛ kɨ́ ꞌɓa-dé-je ꞌto njékadmḛḛ-je lé, kadɨ dꞌilə jirə dɔ to kɨ́ dḛ ꞌto ngankɔ̰-dé-je kɨ̀ takul Jeju Kristɨ kin ɓá kadɨ ꞌnədɨ-dé-né al. Ngà kadɨ ꞌra kullə dꞌadɨ-dé majɨ n̰a̰ kɨ kete ya ɓəy, kdɔ kullə-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ dꞌisɨ ꞌra lé, ꞌra dꞌadɨ njékadmḛḛ-je, adɨ to ngankɔ̰-dé-je kɨ́ dḛ dꞌində-dé dan kəm-dé-tɨ.
Ta kɨ́ dɔ néndó-je-tɨ kɨ́ ngɔm kɨ̀ ka̰y ngɔdɨ go nékingə-tɨ
Mat 6:19-34
Né kɨ́ tò kadɨ i ꞌa ndó dow-je ə ꞌa ndəjɨ-dé dɔ-tɨ ə́n: Kinə dow ndó né kɨ́ rangɨ, ɓɨ a̰ njángɨ dɔ ta-je-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ al rəm, a̰ njángɨ dɔ néndó-tɨ kɨ́ ɔw go-na̰-tɨ kɨ̀ kujɨ kɨ́ kilə dɔ Lubə-tɨ kin al rəmə, to njèngɔm kare ya, gə né al, to dow kɨ́ tanajɨ kɨ́ dɔ ngan ta-je-tɨ kɨ́ bɛtɨ-bɛtɨ ɓá to kullə ra-é. Né-je kinlé, ɓá isɨ ree kɨ́ kəmnda-je, kɨ̀ gakɨ-na̰-je, kɨ̀ kulə ta ndil-na̰-tɨ-je, kɨ̀ ta kɨ́ gángɨ rim-rim dɔ-na̰-tɨ-je, kɨ̀ tii-na̰-je kɨ́ sɔ̰y-é goto kɨ́ to kullə ra dow-je kɨ́ dɔ-dé goto. Dḛ ꞌgə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al rəm, ꞌgɨr kɨ́ kadmḛḛ Lubə lé, to kəm rəbɨ kingə né.
Tɔgrɔ-tɨ ya, kinə dow ore kəm-é dɔ né-tɨ kɨ́ tò ji-é-tɨ ya rəmə, kadmḛḛ lé, to kəm rəbɨ kingə né kɨ́ n̰a̰ ya. Kdɔtalə jꞌreei dɔnangɨ-tɨ kɨ̀ ji-ji kare, ə jꞌa təli kɨ̀ ji-ji kare ya tɔ. Kinə jꞌɔwi kɨ̀ nékuso, kɨ̀ kubɨ rəmə, ḛ kin ya asɨ. Ngà dḛ kɨ́ ꞌndigɨ kingə né ya tá lé, dꞌusɨ mḛḛ néna̰-tɨ, kɨ̀ mḛḛ gum-tɨ lə Sú, dꞌusɨ mḛḛ ɓo né-je-tɨ kɨ́ gay-gay kɨ́ majɨ al majɨ al, kɨ̀ né-je kɨ́ ndɔjta, kɨ́ to né-je kɨ́ isɨ ungɨ dow-je dan kɔ̰̀-je-tɨ, ɓá dan tujɨ-tɨ rəm tɔ. 10 Kdɔ kəmnda là lé, to njirə né-je lay kɨ́ majal, ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ dꞌa̰y ngɔdɨ go-tɨ ꞌtusɨ-né kadmḛḛ lə-dé dꞌin̰ə kɔgɨ lé, dḛ ya dꞌun rɔ-dé dꞌilə dan babo kɔ̰̀-tɨ.
Dow lə Lubə: Panjiyə-é kɨ̀ né kɨ́ à kuwə mḛḛ-é
11 Ngà i, dow lə Lubə lé, ꞌɔr rɔ-i ngərəngɨ mḛḛ né-je-tɨ kinlé, ə ꞌsangɨ kadɨ ꞌra né kɨ́ njururu, kadɨ ꞌilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ, kadɨ ꞌində mḛḛ-i dɔ Lubə-tɨ, kadɨ ꞌndigɨ dow-je, kadɨ ꞌilə mḛḛ-i dɔ madɨ-é-tɨ pɔ̰́ rəm, ɓá kadɨ ꞌsɔl lɔm-lɔm rəm tɔ. 12 ꞌRɔ rɔ kɨ́ majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ, ə kiskəm kɨ́ sartagangɨ kɨ́ Lubə ɓa-i-né ɓá i ꞌpa ta-é majɨ n̰a̰ takəm kosɨ dow-je-tɨ lé, ꞌuwə njarara. 13  6:13 Ja̰ 18:37Nɔ̰̀ Lubə-tɨ kɨ́ to njèkadɨ kiskəm né-je lay, ɓá nɔ̰̀ Jeju Kristɨ-tɨ kɨ́ pa ta kɨ́ majɨ n̰a̰ rəsɨ nɔ̰̀ Pɔ̰sɨ Pilatɨ-tɨ lé, mꞌndəjɨ-i, 14 kadɨ ꞌtəl rɔ-i go ndukun-tɨ lə Lubə ə ꞌadɨ rɔ-i aa njay, kadɨ dow ilə ta dɔ-i-tɨ al, sar ya kadɨ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ tḛḛ-né kɔy 15 dɔkaglo-tɨ kɨ́ Lubə ya ɔjɨ. Lubə lé, to Njèkisɨ dan majɨ-tɨ kɨ́ dum, ḛ ya kɨ̀ káre-rè to Njètɔ́gɨ dɔ né-je-tɨ lay, ḛ kɨ́ to Ngar lə ngar-je, ꞌƁaɓe lə ꞌɓaɓe-je, 16 kɨ́ ḛ ya kɨ́ káre-rè ɓá to njèkoy al, njèkisɨ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ kɨ́ dow asɨ kɔw-tɨ al, ḛ kɨ́ dow oo-é al rəm, ɓá dow à kasɨ koo-é al rəm lé, riɓa, kɨ̀ tɔ́gɨ kɨ́ tò sartagangɨ to ꞌliə! Amḛn!
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njénékingə-je
17 I ꞌndəjɨ njénékingə-je kɨ́ dɔkaglo-tɨ kɨ́ ɓone, kdɔ kadɨ ꞌto njékində kàdɨ̀-dé-je al rəm, kadɨ dꞌində mḛḛ-dé dɔ nékingə-tɨ kɨ́ to né kɨ́ à kḭ tujɨ kàdɨ̀ káre-rè kin al rəm, ngà kadɨ dꞌində mḛḛ-dé dɔ Lubə-tɨ, njèkadɨ-ji né-je lay mburukɨ-mburukɨ adɨ jꞌisi jꞌrai rɔnəl-é kin tá. 18 Kadɨ njénékingə-je lé, ꞌra majɨ rəm, kadɨ kullə ra-je kɨ́ majɨ-majɨ ɓá to nékingə-dé, kadɨ ji-dé tḛḛ rəm, ɓá kadɨ ꞌto njéra kɨ̀ dow-je rəm tɔ. 19 Kəm rəbɨ kin ɓá kadɨ ꞌmbɔ̰-né nékingə-dé kdɔ ndɔ kɨ́ bore, lo-tɨ kɨ́ tò gərərə, kadɨ ꞌtḛḛ-né kiskəm-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
Ta lə ngəm néndó kɨ́ tɔgrɔ-tɨ
20 I Timote, ꞌtɔsɨ kəm-i go kullə-tɨ kɨ́ Lubə adɨ-i lé majɨ. Tatidə-je kɨ́ mḛḛ wəy kare kɨ́ to ta-je kɨ́ tò n̰ḛ takəm Lubə-tɨ, kɨ̀ né-je kɨ́ ɔsɨ ta Lubə ya rəmə ꞌpanè to négə ɓóò ri ɓoo kinlé, ꞌɔr rɔ-i ngərəngɨ mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ. 21 Dḛ kɨ́ ná̰-je kɨ́ dꞌoy go-tɨ rigɨ-rigɨ lé, ꞌtusɨ rəbɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ lə-dé dꞌin̰ə dꞌur wale.
Kadɨ ramajɨ lə Lubə nà̰y sə-si!

6:13 6:13 Ja̰ 18:37