Mbete kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Timote
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Timote
Mbete kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ njèkɔwkulə Pol adɨ Timote kinlé to dɔbəy ta kɨ́ idə Timote kete ɓá kadɨ ꞌtɔl-é ɓəy. Ḛ isɨ dangay-tɨ mḛḛ ɓebo Rɔm-tɨ isɨ ngəbɨ kadɨ ꞌtɔl-é. Ḛ ndàngɨ mbete lé kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ Timote-tɨ kadɨ-é uwə rɔ-é nga̰ mḛḛ kadmḛḛ-tɨ rəm, ɓá mḛḛ kullə-tɨ lə ꞌƁaɓe rəm. Kaglo-é-tɨ kinlé, Timote isɨ ɔr nɔ̰̀ njékəwna̰-je kɨ́ ɓebo Epɛjɨ-tɨ ya ɓəy. Mbete-je kɨ́ rangɨ n̰a̰ kɨ́ Pol ndàngɨ lé, ḛ pa ta lə ra kɨ́ Timote ra siə mḛḛ-é-tɨ. Dḛ kɨ́ joo kinlé, ꞌra kullə natɨ kdɔ ta lə ꞌƁaɓe. Pol ɓa Timote ngon-é kɨ́ mḛḛ kadmḛḛ-tɨ titɨ kɨ́ ɓa-é-né mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ ndàngɨ adɨ-é lé. Tò ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ Pol ində Timote kɨ́ to ngon basa kɨ́ njèra siə kullə kin dan kəm-é-tɨ ə ndigɨ kadɨ-é ra kullə majɨ kɨ kete-kete. Ta kɨ́ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1-2 lé, tò kadɨ lé dan kɔ̰̀-je-tɨ kɨ́ dɔkaglo-tɨ kɨ́ ɓone, kɨ̀ né-je kɨ́ to rɔ ya kàrè to kuwə rɔ nga̰ ya. Pol un nétɔjɨ-je n̰a̰ ɓá pa-né ta kɨ́ dɔ kuwə rɔ nga̰-tɨ: Asgar, njèka̰yngɔdɨ lokində dɨrə-tɨ, njèndɔr, njèrakullə, ɓá ḛ pa ta kɨ́ dɔ rɔ-é-tɨ ya tɔ, kdɔ ngɔdɨ kɨ́ ḛ a̰y kaglo kisɨ-é kɨ̀ dɔ-é taá. Ta kɨ́ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 3-4 lé to ta-je kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰̀-je kɨ́ à ree kɨ́ ree ɓəy, ɓá majɨ lə ka̰ dɔ ndi-tɨ rəm, ɓá kilə kujɨ dɔ ta-tɨ lə Lubə rəm. Pol pa ta lə kin̰ə-na̰ ta tɔl ta mbete-tɨ liə, ngà ḛ ində mḛḛ-é-tɨ kɨ́ Timote à kɔw koo-nꞌḛ̀ ɓebo Rɔm-tɨ ə ḛ idə-é ta-je n̰a̰ dɔ kɔw-tɨ kɨ́ à kɔw koo-nꞌḛ̀ lé. To mbete kɨ́ ḛ ndàngɨ adɨ dow káre-rè ya ngà təl to mbete kɨ́ ulə dingəm mḛḛ njékadmḛḛ-je-tɨ kɨ́ ɓone bè ya lay.
1
Lapiya kɨ́ Pol ra
Ma̰ Pol, njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ, kɨ́ go ndigɨ-tɨ lə Lubə kadɨ mꞌilə mbḛ kunmindɨ lə Lubə kɨ́ sɔbɨ dɔ kiskəm kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ, 1:2 Knj 16:1ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-i i Timote kɨ́ mꞌoo-i kɨ ngon-m bè, kɨ́ mꞌində-i dan kəm-m-tɨ. Kadɨ Lubə kɨ́ Bɔbɨ-ji dḛ kɨ̀ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ dꞌadɨ ramajɨ, kɨ̀ koo kəmtondoo, kɨ̀ lapiya lə-dé nà̰y sə-i.
Oiyo kɨ́ Pol ra Lubə
2Ti 2:1-12; Epɛ 1:3-7; 2Te 2:13-15
Lubə kɨ́ ka-m-je ꞌpole-é ɓá mꞌun dɔ nja-dé kɨ̀ tagɨr kɨ́ majɨ lé, mꞌra-é oiyo kdɔ ta lə-i. Lokɨ mꞌisɨ mꞌpa siə ta ndɔɔ-je kɨ̀ kada-je lé, mꞌnal kilə ri-i dan-tɨ al. Lokɨ mḛḛ-m ole dɔ man nɔ̰-tɨ lə-i rəmə, ɓo koo-i ya ra-m lɔtɨ-lɔtɨ kdɔ kadɨ rɔnəl rusɨ-né mḛḛ-m. 1:5 Knj 16:1Mḛḛ-m tò gə́rə́rə́ dɔ kadmḛḛ-tɨ lə-i kɨ́ to kadmḛḛ kɨ́ kədkəm goto-tɨ, kɨ́ tò mḛḛ ka-i kɨ́ dené Loiyisɨ-tɨ ya kete rəm, ɓá tò mḛḛ kɔ̰-i Enisɨ-tɨ rəm tɔ. Kadmḛḛ kinlé, mꞌgə majɨ kɨ́ tò mḛḛ-i-tɨ tɔ.
Ta dingəm kɨ́ Pol adɨ Timote
Gin-é kin ɓá mꞌulə dingəm mḛḛ-i-tɨ, kadɨ ulə pər kutɨ kadkare-tɨ kɨ́ Lubə adɨ-i lokɨ mꞌində-né ji-m dɔ-i-tɨ lé. Kdɔtalə ndil kɨ́ Lubə adɨ-ji lé, to ndil ɓəl al, ngà to ndil tɔ́gɨ rəm, ndil ndigna̰ rəm, ɓá ndil gosɨ rəm tɔ. ꞌAdɨ rɔ-i sɔl-i dɔ pa ta-tɨ lə ꞌƁaɓe kadɨ dow-je al rəm, ꞌadɨ rɔ-i sɔl-i dɔ-m ma̰-tɨ kɨ́ dꞌuwə-m dangay-tɨ kdɔ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-é kin al rəm tɔ. Ngà kadɨ ꞌingə kɔ̰̀ sə-m kdɔ Poyta kɨ́ Majɨ, kɨ̀ takul tɔ́gɨ lə Lubə. Ḛ ɓá ajɨ-ji rəm, ɓa-ji kadɨ jꞌtəli dow-je kɨ́ jꞌaai njay, kɨ̀ takul kullə ra-ji-je al, ngà kɨ́ go kɔjra-tɨ liə ḛ ya rəm, kɨ́ go majɨ-tɨ kɨ́ ḛ ra sə-ji kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ low lə low-je nṵ 1:9 Epɛ 1:3-7. 10 Ramajɨ kinlé, Lubə adɨ tɔjɨ rɔ-é kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin kɨ̀ takul ree lə Njèkajɨ-ji Jeju Kristɨ kɨ́ tətɨ rɔ koy ə tɔjɨ kiskəm kɨ́ sartagangɨ kɨ̀ takul Poyta kɨ́ Majɨ. 11  1:11 1Ti 2:7To ta lə Poyta kɨ́ Majɨ kinlé ɓá Lubə ində-m-né kɨ njèndó dow-je ta liə rəm, njèkɔwkulə rəm, ɓá njèndó né dow-je rəm tin. 12 Adɨ to né kin ɓá, mꞌingə-né kɔ̰̀ tin. Ngà rɔ-m ɓá sɔl-m dɔ-tɨ al, kdɔ mꞌgə ḛ kɨ́ mꞌadɨ-é mḛḛ-m rəm, ɓá mꞌgə majɨ kɨ́ ḛ ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kadɨ ngəm-né né kɨ́ majɨ kɨ́ ḛ in̰ə ji-m-tɨ sar ndɔ təl Jeju-tɨ rəm tɔ.
13 Ga̰ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ ꞌoo ta-m-tɨ lé, ḛ ya ꞌuwə nga̰ kɨ̀ takul kadmḛḛ rəm, kɨ̀ takul ndigɨ dow-je kdɔ nam kɨ́ i ꞌnam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ. 14 Né kɨ́ majɨ kɨ́ tò ji-i-tɨ lé, ꞌngəm kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ isɨ mḛḛ-ji-tɨ lé.
Kuwə rɔ nga̰ lə Onejipɔr
15 I ꞌgə majɨ kɨ́ dḛ lay kɨ́ dꞌisɨ dɔnangɨ Aji-tɨ ꞌtusɨ-m dꞌin̰ə-m, adɨ dan-dé-tɨ lé to Pijɛl dḛ kɨ̀ Ermojḛn. 16 Kadɨ ꞌƁaɓe adɨ koo kəmtondoo liə nà̰y kɨ̀ dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Onejipɔr. Kdɔtalə taá-taá ya isɨ sɔl mḛḛ-m rəm, ɓá rɔ-é sɔl-é kdɔ sil kɨ́ dꞌilə-m kin al rəm tɔ. 17 Ngà lokɨ ḛ ree ɓebo Rɔm-tɨ lé, ḛ sangɨ-m kɨ̀ rɔ tungə-é ya sar ingə-m. 18 Né-je lay kɨ́ Onejipɔr ra adɨ-m ɓebo Epɛjɨ-tɨ lé, i ꞌgə majɨ itə dow-je lay. Kadɨ ꞌƁaɓe adɨ koo kəmtondoo liə nà̰y siə ndɔ gangta-tɨ liə.

1:2 1:2 Knj 16:1

1:5 1:5 Knj 16:1

1:9 1:9 Epɛ 1:3-7

1:11 1:11 1Ti 2:7