Mbete kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́
Ja̰
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo kɨ́ Ja̰ ndàngɨ
Njèkɔwkulə Ja̰ ndàngɨ mbete kɨ́ gɔjɨ kin adɨ «Dené kɨ́ Lubə mbətɨ-é rəm, adɨ ngan-é rəm» kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ-dé-tɨ kadɨ panjiyə-dé ɔw natɨ kɨ̀ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, kadɨ ɔw natɨ kɨ̀ ndigɨ dow-je rəm, ɓá ḛ ndàngɨ mbete kin kdɔ ndəjɨ-dé-né kete sɔbɨ-né dɔ njéndó dow-je né kɨ́ ngɔm. Dow-je kɨ́ Ja̰ ndàngɨ mbete adɨ-dé kinlé, jḛ jꞌgə al ə́ sé to Dené dḛ kɨ̀ ngan-é ya əse to njékəwna̰-je kɨ́ lo madɨ-tɨ wa. Ta kɨ́ rá-tɨ kàrè to njékadmḛḛ-je kɨ́ Ja̰ ndigɨ-dé n̰a̰ ɓá ḛ ndàngɨ mbete kin adɨ-dé. Lo kulə gin mbete-tɨ lé, njèndàngɨ-é tɔjɨ rɔ-é kɨ «Ꞌngatɔ́gɨ.» Dow kɨ́ káre kin ya ndàngɨ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ ri Ja̰ tò dɔ-tɨ kin rəm, ḛ ya ndàngɨ mbete kɨ́ dɔsa̰y, kɨ̀ mbete kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo, kɨ̀ mbete kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə kin rəm, ɓá ndàngɨ mbete Né-je kɨ́ ꞌtḛḛ dɔ-é rəm tɔ. (ꞌNdó ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Ja̰ ndàngɨ). Mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ nè kinlé, Ja̰ pa ta-je titɨ-na̰ kɨ̀ ta-je kɨ́ mḛḛ mbete-tɨ liə kɨ́ dɔsa̰y kinlé tɔ. Ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kɨ̀ ndigɨ dow-je ya dɔsa̰y, ɓá go-tɨ ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njékɔsɨ ta Kristɨ, kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ dow a mbatɨ-né néndó lə-dé kɨ́ ngɔm rəm. Ḛ ulə dingəm mḛḛ dow-je-tɨ liə kɨ́ ḛ adɨ-dé mbete kinlé kadɨ dꞌuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ Lubə rəm, kadɨ dꞌuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ Jeju Kristɨ rəm tɔ.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Ma̰ ꞌngatɔ́gɨ, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ Kiriya* 1:1 Ta lə dené kɨ́ ꞌɓa-é Kiriya kɨ̀ ngan-é kinlé à to ta kɨ́ sɔbɨ njékəwna̰-je kɨ́ lo madɨ-tɨ je bè. dené kɨ́ Lubə mbətɨ-é rəm, mꞌadɨ ngan-é-je kɨ́ mꞌndigɨ-dé ndigɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm. To ma̰ kɨ̀ kár-m ɓá mꞌndigɨ-dé al, ngà dḛ lay kɨ́ ꞌgə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé ꞌndigɨ-dé tɔ. Jḛ jꞌndigɨ-si kdɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ uwə lo kisɨ mḛḛ-ji-tɨ ə à to mḛḛ-ji-tɨ sartagangɨ. Kadɨ ramajɨ, kɨ̀ koo kəmtondoo, kɨ̀ lapiya lə Bɔbɨ-ji Lubə, kɨ̀ ꞌlə Jeju Kristɨ kɨ́ Ngon lə Bɔbɨ-ji Lubə nà̰y sə-ji mḛḛ ta-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kɨ̀ mḛḛ ndigɨ dow-je-tɨ.
Ta kɨ́ dɔ ndigɨ dow-je-tɨ
1Ja̰ 5:1-3
Mꞌra rɔnəl n̰a̰ kdɔ mꞌingə ngan-i-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌnjiyə mḛḛ ta-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ ndukun kɨ́ Bɔbɨ-ji adɨ-ji pa-né lé ya. 1:5 Ja̰ 13:34; 15:12,17Kiriya, mbete kɨ́ mꞌndàngɨ mꞌadɨ-i ngɔsnè kinlé, to ndukun kɨ́ sigɨ al, ngà to ndukun kɨ́ jꞌingəi lo kulə gin-é-tɨ nṵ ya. Mꞌdəjɨ-i kadɨ jə̰i lé jꞌndigi-na̰. Ə ndigna̰ lé to təl rɔ go ndukun-je-tɨ liə. Ḛ kin ɓá to ndukun kɨ́ sə̰i à njiyəi mḛḛ-é-tɨ titɨ kɨ́ ooi-né ta-é lo kulə gin-é-tɨ nṵ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm
1Ja̰ 4:1-6; 2:18-23
Njékədta-je n̰a̰ ya ꞌsane-na̰ kɨ̀ dɔnangɨ lay. Dḛ ꞌnajɨ təl kɨ́ Jeju Kristɨ təl rɔ-é dow-tɨ. Ooi, dow kɨ́ pa ta kɨ́ bè kinlé to njèkədɨ dow-je rəm, njèkɔsɨ ta Kristɨ rəm. Sə̰i ya ooi go rɔ-si majɨ, kdɔ kadɨ kullə kɨ́ jꞌrai lé tò kɔgɨ al, ngà kadɨ jꞌingəi nékugə dɔji-tɨ mburukɨ-mburukɨ ɓane.
Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ɔw mbing ur rangɨ ɓɨ a̰ njángɨ dɔ néndó-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ Kristɨ kin al rəmə, to dow kɨ́ nam kàdɨ̀ Lubə-tɨ al. Ngà dow kɨ́ a̰ njángɨ dɔ néndó-tɨ kin rəmə, to dow kɨ́ nam kàdɨ̀ Bɔbɨ-ji Lubə-tɨ rəm, nam kàdɨ̀ Ngon-é-tɨ rəm. 10 Kinə dow ree rɔ-si-tɨ kɨ̀ néndó ɓá to néndó kin al rəmə, uwəi-é kɨ rɔ-si-tɨ mḛḛ kəy-tɨ lə-si al rəm, ɓá ꞌrai-é lapiya al rəm! 11 Kdɔ dow kɨ́ ra lapiya dowbé rəmə, ḛ ində rɔ-é natɨ siə mḛḛ kullə ra-é-je-tɨ kɨ́ majal lé tɔ.
12 Né-je n̰a̰ tò kadɨ mꞌndàngɨ ta-é mbete-tɨ mꞌadɨ-si ya ngà, mꞌndigɨ ndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ al. Kdɔ mꞌində mḛḛ-m dɔ-tɨ kɨ́ mꞌa kɔw koo-si ə mꞌa pa sə-si kɨ̀ ta-m jà̰-jà̰ kdɔ kadɨ rɔnəl lə-ji ɔr njutɨ.
13 Ngan lə ngonkɔ̰-i kɨ́ dené kɨ́ Lubə mbətɨ-é kinlé ꞌrai lapiya. 1:13 Ta lə dené kɨ̀ ngan-é kɨ́ tò nè kinlé à to ta kɨ sɔbɨ njékəwna̰-je kɨ́ lo madɨ-tɨ kɨ́ njèndàngɨ mbete kinlé isɨ dan-dé-tɨ je bè.

*1:1 1:1 Ta lə dené kɨ́ ꞌɓa-é Kiriya kɨ̀ ngan-é kinlé à to ta kɨ́ sɔbɨ njékəwna̰-je kɨ́ lo madɨ-tɨ je bè.

1:5 1:5 Ja̰ 13:34; 15:12,17

1:13 1:13 Ta lə dené kɨ̀ ngan-é kɨ́ tò nè kinlé à to ta kɨ sɔbɨ njékəwna̰-je kɨ́ lo madɨ-tɨ kɨ́ njèndàngɨ mbete kinlé isɨ dan-dé-tɨ je bè.