Mbete kɨ́ njèkungɨ mutə kɨ́
Ja̰
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ Mbete-tɨ kɨ́ njèkungɨ mutə kɨ́ Ja̰ ndàngɨ
Njèkɔwkulə Ja̰ ndàngɨ mbete kin kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ dingəm-tɨ kɨ́ ri-é lə Gayusɨ. Mbete kinlé, ḛ ya to mbete kɨ́ gɔjɨ itə mbete-je lay kɨ́ mḛḛ Mbete-tɨ lə Lubə. Mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ nè Kinlé Ja̰ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ̀ ndigna̰ titɨ kɨ́ ḛ pa-né mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ joo lé tɔ. Mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ nè kinlé Ja̰ pa ta ɔsɨ-né kagɨ dɔ njéndó dow-je né-je-tɨ kɨ́ ngɔm al, ngà ḛ pa ta ɔsɨ-né kagɨ dɔ dow-tɨ kɨ́ panjiyə majɨ al. Lo tum gin ndàngɨ mbete-tɨ lé, njèndàngɨ-é tɔjɨ rɔ-é kɨ «ꞌngatɔ́gɨ.» Dow kɨ́ káre kin ya ndàngɨ mbete Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ ri Ja̰ tò dɔ-tɨ ɓá ḛ ndàngɨ mbete lə Ja̰ kɨ́ 1, 2, 3 rəm, ndàngɨ mbete Né-je kɨ́ ꞌtḛḛ dɔ-é (ꞌNdó ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Ja̰ ndàngɨ). Ja̰ tum gin tɔjɨ rɔnəl liə kdɔ Gayusɨ kɨ́ isɨ mḛḛ néra-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Ḛ pa ta dɔ ndigɨ-tɨ kɨ́ tò mḛḛ Gayusɨ-tɨ kɨ́ ḛ tɔjɨ lokɨ uwə-né mba-je kɨ́ njékɔw kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lə Kristɨ kɨ rɔ-é-tɨ. Ngà Diotrɛpɨ, dingəm káre kɨ́ dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ Gayusɨ isɨ ɔr nɔ̰̀-dé rəmə, ḛ ra bin al. Ḛ mbatɨ kuwə ngannjékullə-je lə Kristɨ rɔ-é-tɨ rəm, ɓá ɔgɨ dow-je kɨ́ rangɨ kadɨ dꞌuwə-dé kɨ rɔ-dé-tɨ rəm, ḛ ɔsɨ ta Ja̰ rəm tɔ. Go ta-tɨ kɨ́ Ja̰ pa dɔ kullə ra Diotrɛpɨ-tɨ kɨ́ majɨ al lé, ḛ pa ta dɔ kullə ra Démétriyusɨ-tɨ kɨ́ majɨ tɔ. Ta kɨ́ Ja̰ idə Gayusɨ lé, ḛ idə-é kadɨ ndajɨ panjiyə kɨ́ majal kin al, ngà kadɨ ndajɨ panjiyə kɨ́ majɨ (ꞌNdó 11).
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
1:1 Knj 19:29; Rɔm 16:23; 1Kɔ 1:14Ma̰ ꞌngatɔ́gɨ mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-i i Gayusɨ kɨ́ mꞌində-i dan kəm-m-tɨ mḛḛ ta-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Ngonkɔ̰-m kɨ́ mꞌində-i dan kəm-m-tɨ, mꞌndigɨ kadɨ ɔw kɨ kete-kete mḛḛ né-je-tɨ lay ə kadɨ rɔ-i tò kɨ̀ lapiya titɨ kɨ́ ndil-i tò-né kɨ̀ lapiya kare kin bè tɔ.
Kullə ra kɨ́ njururu lə Gayusɨ
Mat 10:40-42
Lokɨ ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ dꞌḭ nṵ ꞌree, ꞌpa ta lə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ tò mḛḛ-i-tɨ rəm, ɓá njiyə kɨ́ i njiyə mḛḛ-é-tɨ rəm kinlé, rɔ-m nəl-m n̰a̰. Rɔnəl lə-m kɨ́ n̰a̰ lé, to koo kɨ́ mꞌoo ꞌpanè ngan-m-je ꞌnjiyə mḛḛ ta-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
I kɨ́ mꞌində-i dan kəm-m-tɨ, i to njèra né kɨ̀ kadmḛḛ adɨ ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ kɨ́ ꞌto mba-je kàrè, i ꞌra sə-dé majɨ. Ta lə ndigɨ kɨ́ i ꞌndigɨ dow-je lé, dḛ ꞌpa ta-é rəsɨ nɔ̰̀ njékəwna̰-je-tɨ. Kɔw mba lə-dé kàrè majɨ kadɨ i ꞌra sə-dé dɔ-tɨ asɨ gangɨ-é-tɨ kɨ́ à nəl Lubə rəm tɔ. Kdɔ dḛ dꞌɔw kdɔ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ꞌƁaɓe ə ꞌtaa né ji njékadmḛḛ al-je-tɨ al. Adɨ dow-je kɨ́ bè kinlé ɓá tò kadɨ jꞌuwəi-dé kɨ rɔ-ji-tɨ, kdɔ kadɨ jꞌtoi njéra sə-dé kullə natɨ sɔbɨ dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
Kullə ra kɨ́ majal lə Diotrɛpɨ kɨ̀ kullə ra kɨ́ njururu lə Démétriyusɨ
1Kɔ 4:18-21
Mꞌndàngɨ mbete sḛ mꞌadɨ njékəwna̰-je; ngà Diotrɛpɨ kɨ́ ɓo to kɨ́ ꞌboy ngay dan-dé-tɨ ra-é kinlé uwə-ji kɨ rɔ-é-tɨ al. 10 Beɓa lokɨ mꞌa tḛḛ rɔ-si-tɨ nɔ̰ɔ̰ rəmə, mꞌa pa ta rəsɨ dɔ kullə ra-é-je-tɨ. Ḛ lé pa ta-je kɨ́ majɨ al majɨ al dɔ-ji-tɨ; kin kàrè usɨ rɔ-é-tɨ al adɨ ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ kɨ́ dꞌɔw kàrè ḛ mbatɨ kuwə-dé kɨ rɔ-é-tɨ rəm, ɓá ngankɔ̰-ji-je kɨ́ ndigɨ kuwə-dé kɨ rɔ-dé-tɨ kàrè ɔgɨ-dé rəm, ɓá tubə-dé dan njékəwna̰-je-tɨ rəm.
11 I kɨ́ mꞌində-i dan kəm-m-tɨ, ꞌndajɨ né ra kɨ́ majɨ al al, ngà né ra kɨ́ majɨ ɓá ꞌndajɨ. Dow kɨ́ njèra né kɨ́ majɨ lé to dow lə Lubə, ngà dow kɨ́ njèra né kɨ́ majɨ al lé, gə Lubə al.
12 Dow-je lay ya ꞌpa ta kɨ́ majɨ dɔ Démétriyusɨ-tɨ, ə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ* 1:12 Mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ́ ta grɛkɨ lé ꞌpanè to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓá pa ta kɨ́ majɨ dɔ Démétriyusɨ-tɨ. kɨ́ ta-é-tɨ kàrè tɔjɨ kɨ́ ḛ to dow kɨ́ majɨ tɔ, ɓá jḛ kàrè jꞌpa ta kɨ́ majɨ dɔ-é-tɨ ə i kàrè ꞌgə kɨ́ ta lə-ji to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
13 Né-je n̰a̰ tò kadɨ mꞌndàngɨ ta-é mbete-tɨ mꞌadɨ-i ya, ngà mꞌndigɨ ndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ al. 14 Mꞌində mḛḛ-m-tɨ kɨ́ mꞌa kɔw rɔ-i-tɨ mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ à ree kin ə jꞌa pa-na̰ ta kɨ̀ ta-ji jà̰-jà̰. 15 Kadɨ lapiya nà̰y sə-i! Nam-i-je ꞌra-i lapiya ə i kàrè ꞌra lapiya nam-ji-je káre-káre lay adɨ-ji tɔ.

1:1 1:1 Knj 19:29; Rɔm 16:23; 1Kɔ 1:14

*1:12 1:12 Mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ́ ta grɛkɨ lé ꞌpanè to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓá pa ta kɨ́ majɨ dɔ Démétriyusɨ-tɨ.