Mbete kɨ́
Judɨ
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Judɨ ndàngɨ
Judɨ ndàngɨ mbete kɨ́ gɔjɨ kin adɨ dow-je kɨ́ Lubə ɓa-dé, ndigɨ-dé ɓá ngəm-dé adɨ Jeju Kristɨ (Lo ndó-é kɨ́ 1). To njékadmḛḛ-je kɨ́ rá ɓá ḛ ndàngɨ mbete lé adɨ-dé kàrè dow gə al. Ḛ ndàngɨ mbete ndəjɨ-dé-né sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm kɨ́ njékisɨ dan majal-tɨ. Njèndàngɨ mbete lé tɔjɨ rɔ-é kɨ́ nꞌto «Judɨ, ngonnjèkullə lə Jeju Kristɨ, nꞌto ngonkɔ̰ Jakɨ» (Lo ndó-é kɨ́ 1). À to Jakɨ kinlé ya ɓá ndàngɨ mbete kɨ́ ri-é tò dɔ-tɨ mḛḛ kunmindɨ-tɨ kɨ́ sigɨ (ꞌNdó ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Jakɨ ndàngɨ). Judɨ dḛ kɨ̀ Jakɨ ꞌto ngankɔ̰ Jeju (ꞌNdó Mat 13:55; Mar 6:3). Néndó-je kɨ́ ngɔm lé isɨ taa lo adɨ Judɨ in̰ə kɔ̰ ta kɨ́ dɔsa̰y ə təl ulə dingəm mḛḛ dow-je kɨ́ ḛ ndàngɨ mbete kin kdɔ kadɨ-dé lé, kdɔ kadɨ ꞌrɔ kdɔ kadmḛḛ (Lo ndó-é kɨ́ 3). Dan njéndàngɨ mbete kunmindɨ kɨ́ sigɨ lé, dow kɨ́ pa ta kɨ́ dɔ ta kɨ́ gangɨ-tɨ lə njékədta-je kin nga̰ n̰a̰ asɨ kɨ̀ Judɨ ya goto. Ta kɨ́ gangɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ majal kɨ́ tò mḛḛ Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Low rəm, ɓá ḛ kɨ́ tò mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ rangɨ kɨ́ goto mḛḛ Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Low rəm lay ya Judɨ təl un pa mḛḛ mbete-tɨ kinlé. Ta-je lə njèkɔwkulə Piyər kɨ́ pa mḛḛ Mbete-tɨ liə (2Pi 2:1–3:4) kin kàrè ḛ pa tɔ. Ḛ ole mḛḛ dow-je kɨ́ ḛ ndàngɨ mbete adɨ-dé, kɨ́ njékɔwkulə-je lə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ ꞌpa ta-é kete kɨ́ ko dow-je kɨ́ bè kin dꞌa ree nɔ̰ɔ̰, ɓá ḛ ulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ kadɨ dꞌa̰ gərərə dɔ kadmḛḛ-tɨ. Ḛ tɔl ta mbete liə kɨ̀ tɔrndi dɔ dow-je-tɨ kɨ́ ḛ ndàngɨ mbete adɨ-dé rəm ɓá ḛ ɔsɨ gajɨ Lubə rəm.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
1:1 Mat 13:55; Mar 6:3Ma̰ Judɨ ngonnjèkullə lə Jeju Kristɨ rəm, ngonkɔ̰ Jakɨ rəm, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i kɨ́ Lubə kɨ́ Bɔbɨ-ji ɓa-si rəm, ində-si dan kəm-é-tɨ rəm, ɓá ngəm-si kdɔ Jeju Kristɨ. Kadɨ Lubə adɨ koo kəmtondoo, kɨ̀ lapiya, kɨ̀ ndigɨ liə tò mburukɨ-mburukɨ dɔ-si-tɨ!
Njékilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ al kɨ̀ kullə ra-dé-je
2Pi 2:1-22; 3:1-3
Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, kajɨ lə-ji kɨ́ jꞌori-na̰ dɔ-tɨ lé low nṵ ya ɓo ndàngɨ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-é kadɨ-si ra-m lɔtɨ-lɔtɨ, ngà kɨ́ nè kinlé mꞌoo kɨ́ tò dɔ-m-tɨ kadɨ mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si kdɔ kadɨ mꞌulə-né dingəm mḛḛ-si-tɨ kadɨ ꞌrɔi dɔ kadmḛḛ-tɨ kɨ́ Lubə adɨ njékaa njay-je nja káre-rè ya sartagangɨ. Kdɔtalə dow-je madɨ ꞌtandɨ dan-si-tɨ nɔ̰ɔ̰ ə to dow-je kɨ́ ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ-dé-tɨ kàrè ta-é tokɨ ndàngɨ low nṵ rəm ngá. Dḛ dꞌilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ lə-ji al, adɨ ta lə ramajɨ liə kin ɓá təl to jirə ra kaya lə-dé rəm, ɓá Ngar lə-ji kɨ́ káre-rè kɨ́ to ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ kin kàrè ꞌnajɨ ꞌpanè ꞌgə-é al rəm tɔ.
To né-je kɨ́ ꞌgəi lay ya ngá, ngà mꞌndigɨ kole mḛḛ-si dɔ-tɨ kɨ́ ndɔkɨ ꞌƁaɓe taa Israyel-je kɨ́ ꞌto gin dow-je liə ilə-dé taá dɔnangɨ Ejiptɨ-tɨ ya, ngá go-tɨ adɨ njémḛḛnga̰-je dꞌoy. Malayka-je kɨ́ ꞌngəm kasɨ gakɨ lə-dé al, ngá dꞌin̰ə lo kisɨ-dé kɨ́ sɔbɨ dɔ-dé lé, ꞌƁaɓe ilə-dé sil kilə kɨ́ sartagangɨ kɨrɨng lo kɨ́ ndul-tɨ kdɔ ngəbɨ-né ndɔ kɨ́ boy kɨ́ to ndɔ gangta. Bè ya tɔ, lokɨ dow-je kɨ́ Sɔdɔm kɨ̀ Gɔmɔr kɨ̀ ɓebo-je kɨ́ tò sə-dé ngɔsi dꞌungɨ-na̰ ko kaya-é-tɨ kin adɨ ꞌra kaya dꞌur-né kɔbɨ-tɨ kɨ́ dum lé, Lubə un pər kɨ́ tò sartagangɨ ɓá adɨ-dé-né kɔ̰̀ kadɨ dow-je dꞌoo-né tɔ.
Lay bè ya kàrè, dowbé-je kɨ́ ꞌtandɨ dan-si-tɨ kinlé, tagɨr-je lə-dé kɨ́ mḛḛ wəy ra adɨ dꞌun rɔ-dé ꞌra-né né kɨ́ tò n̰ḛ rəm, ꞌnədɨ tɔ́gɨ kɨ́ ꞌƁaɓe ɔw-né dɔ-dé-tɨ rəm, ɓá ꞌpa ta kɨ́ majɨ al dɔ njériɓa-je-tɨ* 1:8 Njériɓa-je kinlé dow-je madɨ ꞌpanè to ndil-je, dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌpanè to Malayka-je ə dḛ kɨ́ rangɨ ꞌpanè to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ri-dé ɓa n̰a̰ tɔ. rəm tɔ. 1:9 Ntd 12:7Ə Misəl kɨ́ to káre dan ꞌboy-je-tɨ lə malayka-je kin ya kàrè, lokɨ mbatɨ ta ta Sú-tɨ ə najɨ-é-né ta-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ nin Moiyijɨ lé, ḛ pa ta kɨ́ majɨ al dɔ-é-tɨ gangɨ-né ta dɔ-é-tɨ al. Ngà Misəl lé panè: Kadɨ ꞌƁaɓe ndángɨ-i!
10 Ngà dowbé-je kinlé, né kɨ́ ꞌgə al ya kàrè ꞌpa ta kɨ́ majɨ al dɔ-tɨ ə dḛ lé négə lə-dé kɨ́ kojɨ-dé-tɨ kɨ́ tokɨ négə lə da̰-je bè kinlé, tò kdɔ tujɨ lə-dé ya par. 11 Tujɨ à kusɨ dɔ-dé-tɨ! Kdɔtalə dḛ dꞌun dɔ nja Kayin; ə ta lə là ya dḛ dꞌin̰ə-né rɔ-dé yakɨ ꞌndajɨ-né kullə dɔkində lə Balam rəm, ɓá ko dɔnga̰ lə Kore adɨ dꞌoy kɔgɨ rəm tɔ.
12 Dḛ ɓá ꞌto njéjunglu lo nékuso nam lə-si. Dꞌilə rɔsɔl kɔgɨ ya dꞌuso né ublu-ublu ə kəm-dé tò kɨ dɔ rɔ-dé dḛ-tɨ ya. ꞌTana̰ kɨ́ ndi kɨ́ ɔw kɨ̀ kədɨ al ya kàrè ijə damdər ɓá yə́l ɔr-é kɔgɨ kin bè rəm, ꞌtana̰ kɨ̀ kagɨ-je kɨ́ dꞌa kandɨ na̰ykada ya rəmə dꞌandɨ al kin bè rəm, dꞌɔr-dé kɨ̀ njirə-dé burə, dꞌoy nja joo; 13 ꞌtana̰ kɨ̀ pungum man babo kɨ́ tal bum-bum ə ungɨ əm-é kɨ́ tò n̰ḛ ndaa-tɨ kin bè rəm, ꞌtana̰ kɨ̀ kərwəḭ-je kɨ́ njékilə mbuu ə Lubə ra lo kɨ́ ndul ndḭ-ndḭ kɨ́ à tò sartagangɨ ya isɨ ngəbɨ-dé-né kin bè.
14 Enɔkɨ kɨ́ to gin ka kɨ́ njèkungɨ-tɨ siri go Adam-tɨ lé kàrè, pa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ sɔbɨ-né dɔ dowbé-je kinlé panè: «Ooi, ꞌƁaɓe à ree kɨ̀ kosɨ malayka-je liə kɨ́ dꞌaa njay kɨ́ kɔr-dé ra ɓudɔgɨ dɔgɨ lo n̰a̰ 15 kdɔ gangɨ-né ta dɔ-dé-tɨ lay rəm, kdɔ kadɨ dow-je lay kɨ́ njékilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ al lé, dꞌɔr go kullə ra-dé-je lay kɨ́ ɔsɨ ta Lubə rəm, dꞌɔr go ta-je lay kɨ́ nga̰-nga̰ kɨ́ ꞌpa dꞌɔsɨ-né Lubə kɨ̀ ta kin rəm tɔ.»
16 Dowbé-je kinlé, ꞌto njéyun ta-je, kɨ̀ njéɓaa ta-je, kɨ̀ njéra kəmnda né-je. Dḛ ꞌtidə ta-je kɨ́ al dɔ-dé dɔ-dé dꞌədɨ-né kəm dow-je kdɔ kingə-né né ji-dé-tɨ.
17 Ngà sə̰i kɨ́ jꞌində-si dan kəm-ji-tɨ lé, né-je kɨ́ ndɔkɨ njékɔwkulə-je lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ ꞌpa ta-é dꞌadɨ-si kinlé, adi mḛḛ-si ole dɔ-tɨ. 18  1:18 2Pi 3:3Ndɔkɨ dꞌidə-si ꞌpanè: «Kaglo-je-tɨ kɨ́ dɔbəy-tɨ lé, dow-je dꞌa to njésɔklo-je ə dꞌa ra né-je kɨ́ ilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ al kɨ́ go gangɨ-é-tɨ kɨ́ kəmnda-é ra-dé-né.» 19 Ooi, dowbé-je lé ya ngá ə́n! Dḛ ꞌto njéra dow-je kadɨ ꞌgángɨ-na̰, ꞌto njéra né kɨ́ dajɨ rɔ-dé ndigɨ, ꞌto dow-je kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay goto mḛḛ-dé-tɨ.
Ta kullə dingəm mḛḛ-na̰-tɨ
20 Ngà sə̰i kɨ́ jꞌində-si dan kəm-ji-tɨ kinlé, sə̰i ya kɨ̀ dɔ rɔ-si ꞌmbusi nja-na̰ dɔ kadmḛḛ-tɨ lə-si kɨ́ aa njay kin rəm, ꞌpai ta kɨ̀ Lubə kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay rəm, 21 a̰i gərərə mḛḛ ndigɨ-na̰-tɨ lə Lubə ꞌngəbi-né koo kəmtondoo lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kdɔ kiskəm kɨ́ tò sartagangɨ.
22 Dḛ kɨ́ ná̰-je kɨ́ ꞌtadɨ tii-tii lé, ooi kəmtondoo lə-dé 23 adɨ to kajɨ kɨ́ kadɨ aji-dé ta pər-tɨ. Ngà dḛ kɨ́ dan-tɨ-je rəmə, ooi kəmtondoo lə-dé kɨ̀ ɓəl mḛḛ-si-tɨ, ə itəi majal-je lə-dé ngərəngɨ kɨ̀ kubɨ-je kɨ́ rɔ-dé-tɨ burə titɨ né kɨ́ kubɨ-je lə-dé kàrè majal ra adɨ tò n̰ḛ bè tɔ.
24 Njèkasɨ ngəm-si kadɨ kusɨ ya usi al, kɨ́ to njèkadɨ a̰i dan rɔnəl-tɨ lo riɓa-tɨ liə kɨ̀ ta dɔ-si-tɨ al kinlé, 25 to Lubə ya kɨ̀ kár-é, Njèkajɨ-ji kɨ̀ takul ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ. Low lə low-je rəm, ɓone bè kin rəm, ɓá kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal rəm kin ya kadɨ kɔsgajɨ, kɨ̀ kɔ̰ɓe, kɨ̀ rɔnga̰, kɨ̀ tɔ́gɨ to kɨ́ liə! Amḛn!

1:1 1:1 Mat 13:55; Mar 6:3

*1:8 1:8 Njériɓa-je kinlé dow-je madɨ ꞌpanè to ndil-je, dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌpanè to Malayka-je ə dḛ kɨ́ rangɨ ꞌpanè to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ri-dé ɓa n̰a̰ tɔ.

1:9 1:9 Ntd 12:7

1:18 1:18 2Pi 3:3