12
Koy Jakɨ, kɨ̀ kuwə Piyər dangay-tɨ
Dɔkaglo-é-tɨ kinlé, ngar Erodɨ un kutɨ kulə kəm dow-je madɨ dan njékəwna̰-je-tɨ ndoo. Beɓa ḛ adɨ ꞌtɔl Jakɨ* 12:2 Ḛ kinlé, to Jakɨ kɨ́ ngon lə Jebede. kɨ́ ngonkɔ̰ Ja̰ kɨ̀ kiyərɔ. Lokɨ oo kadɨ né kɨ́ nꞌra kin nəl jipɨ-je n̰a̰ lé, ḛ adɨ dꞌuwə Piyər dꞌilə-é dangay-tɨ tɔ. Ndɔ-é-tɨ kinlé, to ndɔ ra na̰y kɨ́ ꞌra kɨ̀ mbə̀ kɨ́ əm goto-tɨ 12:3 Tḛt 12:1. Lokɨ Erodɨ adɨ dꞌuwə Piyər dꞌilə-é dangay-tɨ lé, ḛ ɔy asgar-je sɔ-sɔ kutɨ sɔ adɨ ꞌngəm ta-é, kdɔtalə ḛ gɨr kadɨ nꞌgangɨ ta dɔ-é-tɨ ndaa-tɨ takəm kosɨ dow-je-tɨ go ra na̰y Pakɨ-tɨ. Lokɨ Piyər a̰ kəy dangay-tɨ lé, njékəwna̰-je ꞌpa ta kɨ̀ Lubə kɨ̀ rɔ tungə-dé ya par-par kdɔ ta liə.
Tḛḛ dangay-tɨ lə Piyər
Ndɔɔ bè, kadɨ lo aa ə Erodɨ à tḛḛ siə dan dow-je-tɨ kdɔ gangta dɔ-é-tɨ lé, Piyər tò ɓi mbunə̰ asgar-je-tɨ joo. Dꞌilə Piyər sil rəm, ɓá njéngəm takəy dangay-je ꞌngəm rəm tɔ. Rəmə kəm kɨ́ kində jipɨ bè ya malayka lə ꞌƁaɓe tḛḛ kɔy ə lokɨ Piyər tò-tɨ lé ndógɨ doo, ngá ɓá Malayka lé ində kàdɨ̀ Piyər ɗə-ɗə ndəl-é-né panè: «Ḭ taá kalangɨ!» Rəmə sil kɨ́ ji-é-tɨ lé ga̰y wɔgrɔ-wɔgrɔ. Ngá ɓá malayka lé idə-é panè: «ꞌUn ndaá dɔɔ ɓədɨ lə-i ꞌdɔ-né ɓədɨ-i ə ꞌulə saba lə-i nja-i-tɨ.» Piyər ra titɨ kɨ́ ḛ idə-é-né, ngá ɓá malayka lé təl idə-é panè: «ꞌUlə kubɨ kul lə-i ə ꞌun go-m.» Piyər tḛḛ kəy dangay-tɨ njiyə go malayka-tɨ. Né kɨ́ malayka ra kinlé, Piyər oo kɨ́ to né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al. Ḛ gɨr panè to nḭ. 10 Lokɨ dꞌində ta njéngəm takəy dangay-je kɨ́ dɔsa̰y ꞌgangɨ, ꞌree dꞌində kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo ꞌgangɨ, ꞌree ꞌtḛḛ tarəbɨ-tɨ kɨ́ ꞌra kɨ̀ ngɔw là kɨ́ to tarəbɨ kɨ́ ɔw kɨ mḛḛ ɓebo-tɨ rəmə, tarəbɨ-é lé tḛḛ nɔ̰̀-dé-tɨ kɨ̀ dɔ rɔ-é ya, adɨ ꞌtḛḛ ndaa-tɨ dꞌun rəbɨ káre bè dꞌisɨ dꞌɔw rəmə, malayka lé, igɨ yɔm go Piyər-tɨ.
11 Ngá ɓá kəm Piyər ijə yərərə adɨ panè: «Kɨ́ nè kin ɓəy ɓá mꞌgə majɨ kɨ́ to ꞌƁaɓe ya ulə malayka liə adɨ ree ɔr-m ji ngar Erodɨ-tɨ rəm, ɔr-m mḛḛ né-je-tɨ kɨ́ majɨ al lay kɨ́ jipɨ-je ꞌndigɨ ra sə-m rəm tɔ.»
12 Lokɨ kəm Piyər ijə dɔ rɔ-é-tɨ majɨ lé, ḛ ɔw ɓe lə Mari kɨ́ kɔ̰ Ja̰. Ja̰ lé, ri gajɨ-é lə Markɨ. Kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya ꞌkəw-na̰ ɓe lə Mari lé, dꞌisɨ ꞌpa ta kɨ̀ Lubə. 13 Lokɨ Piyər ree tḛḛ takəy-tɨ a̰ ində takəy rəmə, ngonnjèkullə kɨ́ dené kɨ́ ꞌɓa-é Rodɨ ree kdɔ koo. 14 Ngà lokɨ ḛ ree ɓá oo ndi Piyər gə rəmə, rɔ-é nəl-é n̰a̰ adɨ ɔr takəy al, ngà təl kɨ̀ ngɔdɨ ɔw idə-dé panè Piyər a̰ ndaa-tɨ takəy-tɨ nɔ̰ɔ̰. 15 Rəmə dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Dɔ-i ində-i wa!» Ngà ḛ təl idə-dé panè: «To Piyər ya lé.» Ngá ɓá dḛ ꞌpanè: «À to malayka liə je bè.» 16 Ngà Piyər ində takəy par-par. Beɓa lokɨ ꞌree ꞌtḛḛ takəy ɓá dꞌoo-é rəmə, lo ta igɨ-dé sə́l. 17 Piyər ra ji-é kəngɨ-dé-né kadɨ ꞌpa ta al, ngá ɓá ḛ ɔr-dé poy né kɨ́ ꞌƁaɓe ra ɓá ɔr-é-né kəy dangay-tɨ tḛḛ-né siə ndaa-tɨ lé. Ḛ təl idə-dé panè: «Idə-i ta-é Jakɨ-je 12:17 Jakɨ kinlé, to ngonkɔ̰ Jeju. Gal 1:19 kɨ̀ ndəgɨ njékadmḛḛ-je.» Ngá ɓá ḛ tḛḛ ɔw lo kɨ́ rangɨ-tɨ ɓəy. 18 Lokɨ lo aa lé, asgar-je dꞌɔw dɔ-na̰-tɨ wúr-wùr adɨ ꞌdəjɨ-na̰ ꞌpanè se ri ɓá tḛḛ dɔ Piyər-tɨ lé wa? 19 Beɓa Erodɨ adɨ dꞌɔw ꞌndole-é, ngà dꞌingə-é al. Ḛ ɓa asgar-je kɨ́ njéngəm takəy-je lé dəjɨ-dé ta ə un ndu kadɨ ꞌtɔl-dé. Go-tɨ, Erodɨ ḭ dɔnangɨ Jude-tɨ ɔw isɨ ɓebo Sejare-tɨ asɨ dɔkaglo sḛ ɓəy.
Koy lə ngar Erodɨ
20 Ta tò dan Erodɨ-tɨ dḛ kɨ̀ dow-je kɨ́ dɔnangɨ Tir-tɨ, kɨ̀ dow-je kɨ́ dɔnangɨ Sidɔ̰-tɨ. Beɓa dḛ dꞌadɨ ta-dé asɨ-na̰ kadɨ ꞌree dꞌingə Erodɨ. Lokɨ dḛ ꞌndogɨ mḛḛ Blastusɨ kɨ́ to gɔ̰rɔ kɨ́ njèkində kəm-é go né-je-tɨ lə ngar Erodɨ lé, dḛ dꞌɔw ꞌdəjɨ ngar kadɨ dꞌulə siə nojɨ natɨ, kdɔtalə ɓekɔ̰ liə ɓá to lo kingə nékuso lə-dé. 21 Erodɨ ɔr ndɔ ulə-né kubɨ ngar liə rɔ-é-tɨ, ə isɨ dɔ kalikɔ̰ɓe-tɨ liə, ɓá pa ta-je kɨ́ nga̰-nga̰ kɨ̀ kosɨ dow-je. 22 Rəmə dow-je ꞌtɔ́y-é mbitɨ-mbitɨ ꞌpanè: «Kay! Kin to ndi magɨ ə́n ɓɨ, to ndi dow al!§ 12:22 Ejk 28:2» 23 Ngá ɓá lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ya malayka lə ꞌƁaɓe ində Erodɨ ɔjɨ-é, kdɔtalə Erodɨ nàjɨ riɓa kɨ̀ Lubə, beɓa tajinatɨ nè ya kode-je dꞌində-é dꞌadɨ-é oy.* 12:23 Dan 5:20
24 Ngà ta lə Lubə sane ɔw kɨ kete-kete. 25 Lokɨ Barnabasɨ-je kɨ̀ Sol ꞌtɔl ta kullə lə-dé kɨ́ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ lé, dḛ dꞌadɨ Ja̰ kɨ́ ri gajɨ-é lə Markɨ lé, təl sə-dé natɨ. 12:25 Knj 11:30

*12:2 12:2 Ḛ kinlé, to Jakɨ kɨ́ ngon lə Jebede.

12:3 12:3 Tḛt 12:1

12:17 12:17 Jakɨ kinlé, to ngonkɔ̰ Jeju. Gal 1:19

§12:22 12:22 Ejk 28:2

*12:23 12:23 Dan 5:20

12:25 12:25 Knj 11:30