15
Kingə-na̰ kɨ́ boy kɨ́ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ
Gal 2:1-9
Dingəm-je kɨ́ dan-tɨ-je dꞌḭ dɔnangɨ Jude-tɨ ꞌree mḛḛ ɓebo Antiosɨ-tɨ, ꞌndó né njékadmḛḛ-je ꞌpanè: «Kinə dꞌijə-si ganjangɨ kɨ́ go nékoɓe-tɨ lə Moiyijɨ al lé, a kaji nda̰ al.» Ngà Pol-je kɨ̀ Barnabasɨ ndigɨ sə-dé al, adɨ najɨ-na̰ ta dɔ-tɨ n̰a̰ bè. Beɓa dꞌadɨ Pol-je kɨ̀ Barnabasɨ rəm, dow-je kɨ́ ná̰-je kɨ́ dan-dé-tɨ kɨ́ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Antiosɨ dꞌɔw ɓebo Jorijalḛm-tɨ kdɔ kində ta-é nɔ̰̀ njékɔwkulə-je-tɨ, kɨ̀ nɔ̰̀ ꞌngatɔ́gɨ-je-tɨ. Njékəwna̰-je kɨ́ ɓebo Antiosɨ-tɨ dꞌɔsɨ kutɨ-dé lo kɔw mba-tɨ lə-dé kinlé. Ta lə dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé lé, dḛ dꞌɔr poy-é taá-taá dꞌində-né dan ɓe-je kɨ́ dɔnangɨ Penisi-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Samari-tɨ ꞌgangɨ adɨ njékadmḛḛ-je lay kɨ́ dꞌoo ta-é lé, rɔ-dé nəl-dé n̰a̰. Lokɨ ꞌree tḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ lé, njékəwna̰-je, kɨ̀ njékɔwkulə-je, kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je dꞌuwə-dé kɨ rɔ-dé-tɨ adɨ dꞌɔr-dé poy né-je lay kɨ́ Lubə ra sə-dé lé. Ngà rəmə dow-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌto njékun go né ndó lə Parisi-je kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju lé ꞌpanè: «Dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé lé, dꞌa kijə-dé ganjangɨ rəm, dꞌa kində dɔ-dé-tɨ kadɨ ꞌtəl rɔ-dé go ndukun-je-tɨ lə Moiyijɨ rəm ɓane.» Beɓa njékɔwkulə-je, kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je dꞌuwə dɔ-na̰ kdɔ koo ta-é.
15:7 Knj 10:1-43Lokɨ dow-je ꞌnajɨ-na̰ ta dɔ-tɨ n̰a̰ lé, Piyər ḭ taá panè: «Ngankɔ̰-m-je, sə̰i ꞌgəi majɨ kɨ́ ma̰ lé Lubə mbətɨ-m dan-si-tɨ kete low kdɔ kadɨ mꞌilə mbḛ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, kdɔ kadɨ dꞌoo Poyta kɨ́ Majɨ ta-m-tɨ ə dꞌadɨ-né mḛḛ-dé Jeju tɔ. 15:8 Knj 10:44; 2:4Beɓa Lubə kɨ́ to njègə mḛḛ dow-je lé, ndigɨ sə-dé dɔ-tɨ adɨ ḛ adɨ-dé Ndil kɨ́ aa njay titɨ-na̰ kɨ́ ḛ adɨ-ji-né lé bè tɔ.* 15:8 Knj 10:44; 11:15 Jə̰i sə-dé-je lé, Lubə ɔr kəm dow al; beɓa lokɨ dḛ dꞌadɨ mḛḛ-dé lé, ḛ togɨ mḛḛ-dé adɨ aa njay. 10 Kdɔ ri ə́ sə̰i ꞌna̰i Lubə wa? Nékutɨ kɨ́ ɔy kɨ́ ka-ji-je kàrè dꞌasɨ kutɨ al rəm, jə̰i kàrè jꞌasi kuti al rəm, ya ꞌndigi kindəi dɔ njéndó né-je-tɨ kdɔ ri wa? 11 Jə̰i lé, jꞌgəi majɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya jꞌajɨ kɨ̀ takul ramajɨ lə ꞌƁaɓe Jeju. Dḛ kàrè, bè ya tɔ ə́ dꞌajɨ-né tɔ.»
12 Lokɨ ḛ pa bè rəmə, dow-je lay ya dꞌisɨ dɔ-na̰-tɨ ndingɨ. ꞌYəl mbi-dé dꞌoo-né ta-je kɨ́ Pol-je kɨ̀ Barnabasɨ dꞌisɨ dꞌidə-dé sɔbɨ dɔ né-je kɨ́ tɔjɨ tɔ́gɨ Lubə, kɨ̀ né-je kɨ́ tò ɓəl-ɓəl kɨ́ Lubə ra kɨ̀ takul-dé dan dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al lé. 13 Lokɨ Pol-je kɨ̀ Barnabasɨ ꞌpa ta lay rəmə, Jakɨ un ta ə panè: 14 «Ngankɔ̰-m-je, ꞌyəli mbi-si ooi-né ta lə-m! Kəm rəbɨ kɨ́ Lubə ra-né né lo kulə gin-é-tɨ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, ɓá ḛ mbətɨ-né dow-je dan-dé-tɨ kdɔ kadɨ ꞌto dow-je liə lé, Simɔ̰ un kutɨ-é ɔr berere-berere lay 15:14 Mat 4:18. 15 Ta-je lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ɔw natɨ kɨ̀ ta kinlé, kdɔ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè:
16 “Go né-je-tɨ kinlé, ma̰ Lubə ya
mꞌa təl ree ra kəykubɨ lə Dabidɨ kɨ́ jɔré nangɨ kin gogɨ,
Lo-é-je kɨ́ tujɨ lé mꞌa təl ra gogɨ,
Rəm mꞌa təl tɔsɨ taá gogɨ.
17 Kdɔ kadɨ ndəgɨ dow-je ꞌsangɨ nja ꞌƁaɓe rəm,
ɓá gin dow-je lay kɨ́ ꞌto jipɨ-je al
kɨ́ mꞌɓa-dé kadɨ ꞌto dow-je lə-m lé, dꞌa sangɨ nja-m tɔ.
18 ꞌƁaɓe Lubə kɨ́ njègə né-je liə
low lə low-je nṵ ya sartagangɨ lé, ɓá pa bè. 15:18 Amo 9:11”»
19 «Gin-é kin ɓá, dow-je kɨ́ dan dow-je-tɨ kɨ́ to jipɨ-je al, kɨ́ dꞌin̰ə panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ ə ꞌree rɔ Lubə-tɨ lé, ma̰ mꞌndigɨ kadɨ dow ində né kɨ́ ɔy kɨ́ rangɨ dɔ-dé-tɨ al ngá. 20 Ngà kadɨ tokɨ ndàngɨ mbete kidə-dé-né kadɨ dꞌuso da̰-je kɨ́ dow-je ꞌtɔl ꞌpole-né magɨ-je al rəm, da̰-je kɨ́ dꞌoy yo kuburu kàrè kadɨ dꞌuso al rəm, kadɨ dꞌuso məsɨ da̰ al rəm, ɓá kadɨ dꞌɔr rɔ-dé kɔgɨ mḛḛ kaya-tɨ rəm tɔ§ 15:20 Tḛt 34:15; Mbl 17:10; 18:6. 21 Kdɔ Ndukun lə Moiyijɨ kinlé, low nṵ ya njéndó dow-je ndukun-je, dꞌisɨ mḛḛ ɓebo-tɨ kɨ́ rá-rá, adɨ ꞌndó dow-je kɨ̀ ndɔ taakoo-je lə jipɨ-je lay, mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə-dé.»
Mbete kɨ́ dꞌulə-né dꞌadɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al
22 Njékɔwkulə-je, kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je, kɨ̀ njékəwna̰-je lay ya dꞌun ndu-dé kdɔ kadɨ ꞌmbətɨ dow-je dan-dé-tɨ kadɨ dꞌulə-dé natɨ kɨ̀ Pol-je kɨ̀ Barnabasɨ mḛḛ ɓebo Antiosɨ-tɨ. Beɓa ꞌmbətɨ Judɨ kɨ́ ꞌɓa-é Barsabasɨ, kɨ̀ Silasɨ kɨ́ ꞌto dow-je kɨ́ njékadmḛḛ-je dꞌun ta-dé ya joo lay. 23 Ta kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ dꞌadɨ-dé ji-dé-tɨ lé ə́n:
«Jḛ njékɔwkulə-je, kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je, kɨ̀ njékadmḛḛ-je lay ya jꞌndàngɨ mbete kin jꞌadɨ-si sə̰i kɨ́ ꞌtoi jipɨ-je al kɨ́ ꞌtəli njékadmḛḛ-je kɨ́ isi mḛḛ ɓebo Antiosɨ-tɨ, kɨ́ dɔnangɨ Siri-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Silisi-tɨ, jꞌra-si-né lapiya. 24 Jḛ jꞌoo poy dow-je kɨ́ dꞌḭ dan-ji-tɨ nè dꞌɔw ꞌpa ta ꞌtəl-né dɔ-si, ɓá dꞌulə-né ɓəl mḛḛ-si-tɨ rəm tɔ. Dowbé-je kinlé, to jḛ ɓá jꞌun ndu jꞌulə-dé-né al ya sar. 25 Beɓa jḛ jꞌində ndi-ji natɨ lay, jꞌmbətɨ dingəm-je jꞌulə-dé-né rɔ-si-tɨ natɨ kɨ̀ Pol-je kɨ̀ Barnabasɨ kɨ́ ꞌto dow-je kɨ́ jꞌində-dé dan kəm-ji-tɨ. 26 Dḛ lé ꞌto dow-je kɨ́ dꞌilə rɔ-dé kɔgɨ kdɔ ri ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ. 27 Jꞌadɨ Judɨ-je kɨ̀ Silasɨ dꞌɔw sə-dé natɨ, kdɔ kadɨ dḛ ya dꞌidə-si ta-je kɨ́ jꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kinlé kɨ̀ ta-dé tɔ. 28 Kdɔtalə Ndil kɨ́ aa njay rəm, jḛ ya rəm lé, jꞌndigɨ kində né kɨ́ ɔy kɨ́ rangɨ dɔ-si-tɨ kore-né dɔ né-je kɨ́ tò kadɨ ꞌrai ya tá kin al ngá. Né-je kɨ́ tò kadɨ ꞌrai ya tá lé ə́n: 29 Sə̰i a kusoi da̰-je kɨ́ ꞌpole-né magɨ-je al rəm, a kusoi məsɨ da̰ al rəm, da̰ kɨ́ oy yo kubru kàrè a kusoi al rəm, ɓá sə̰i a rai kaya al rəm tɔ. Né-je kin ɓá, sə̰i a kɔri rɔ-si mḛḛ-é-tɨ kɔgɨ. Lapiya lə-si ə ndɔ kɨ́ rangɨ-tɨ.»
30 Dow-je kɨ́ ꞌmbətɨ-dé dꞌulə-dé lé, dꞌɔtɨ dꞌɔw. Lokɨ dꞌɔw ꞌtḛḛ mḛḛ ɓebo Antiosɨ-tɨ lé, ꞌɓa kosɨ njékadmḛḛ-je dꞌadɨ-dé mbete lé. 31 Lokɨ ꞌndó mbete-é dꞌadɨ kosɨ njékəwna̰-je lé, rɔ-dé nəl-dé n̰a̰ kdɔ ta dingəm kɨ́ dꞌulə mḛḛ-dé-tɨ mḛḛ mbete-tɨ kinlé. 32 Judɨ-je kɨ̀ Silasɨ kɨ́ ꞌto njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ tɔ lé, ꞌpa ta-je n̰a̰-n̰a̰ dꞌulə-né dingəm mḛḛ njékadmḛḛ-je-tɨ rəm, ɓá ꞌmbusɨ-né nja-dé rəm tɔ. 33 Dḛ ꞌra ndɔ asɨ tatɨ lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰, ngá ɓá njékadmḛḛ-je dꞌin̰ə-dé kadɨ ꞌtəl kɨ̀ lapiya dꞌɔw rɔ njékulə-dé-je-tɨ lé gogɨ 34 [Bè ya kàrè, Silasɨ panè nꞌa kisɨ, adɨ təl isɨ nṵ.]* 15:34 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 35 Ngà Pol-je kɨ̀ Barnabasɨ dꞌisɨ mḛḛ ɓebo Antiosɨ-tɨ. Dꞌində rɔ-dé natɨ kɨ̀ dow-je kɨ́ rangɨ n̰a̰, ꞌndó dow-je ta lə ꞌƁaɓe rəm, ɓá dꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ liə rəm tɔ.
Mba kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ Pol ɔw kdɔ mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ
Ta lə gángɨ-na̰ lə Pol-je kɨ̀ Barnabasɨ
Gal 4:13-15
36 Ndɔ-je kɨ́ rangɨ go-tɨ ngá ɓá Pol idə Barnabasɨ panè: «Adɨ jꞌtəl jꞌɔw gogɨ jꞌgɔ̰ njékadmḛḛ-je kɨ́ mḛḛ ɓebo-je-tɨ lay kɨ́ ndɔkɨ jꞌilə mbḛ ta lə ꞌƁaɓe-tɨ lé jꞌoo se dꞌisɨ ban ngá wa.» 37 Barnabasɨ ndigɨ kadɨ Ja̰ kɨ́ ri gajɨ-é lə Markɨ ɔw sə-dé natɨ, 38  15:38 Knj 13:13ngà Pol ndigɨ kadɨ ɔw sə-dé al, kdɔ ndɔkɨ kete ɔsɨ təl go-dé-tɨ dɔnangɨ Pampili-tɨ, adɨ dan-dé lo kullə-tɨ lə-dé al 15:38 Knj 13:13. 39 Beɓa ndi-dé al-na̰ n̰a̰, adɨ ꞌgángɨ-na̰ lo joo. Barnabasɨ un Markɨ kəm-é-tɨ ə dꞌal mḛḛ bato-tɨ dꞌɔw kɨ dɔnangɨ Siprə-tɨ kɨ́ tò dan ba-tɨ. 40 Rəmə Pol mbətɨ Silasɨ ə njékadmḛḛ-je ꞌdəjɨ kadɨ ramajɨ lə ꞌƁaɓe nà̰y sə-dé, ngá ɓá dꞌun rəbɨ dꞌɔw tɔ. 41 Dḛ dꞌɔw dɔnangɨ Siri-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Silisi-tɨ ꞌmbusɨ nja njékəwna̰-je dɔ kadmḛḛ-tɨ lə-dé.

15:7 15:7 Knj 10:1-43

15:8 15:8 Knj 10:44; 2:4

*15:8 15:8 Knj 10:44; 11:15

15:14 15:14 Mat 4:18

15:18 15:18 Amo 9:11

§15:20 15:20 Tḛt 34:15; Mbl 17:10; 18:6

*15:34 15:34 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

15:38 15:38 Knj 13:13

15:38 15:38 Knj 13:13