18
Pol ɔw mḛḛ ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ
1Kɔ 1:1-9; 2:1-5; 2Kɔ 11:5-12; 12:12-13
Go-tɨ, Pol ḭ mḛḛ ɓebo Atḛn-tɨ ɔw mḛḛ ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ. Lo-é-tɨ kinlé, ḛ ingə dingəm káre kɨ́ to jipɨ kɨ́ ꞌɓa-é Akilasɨ. Ə to dow kɨ́ dɔnangɨ Pɔ̰-tɨ. Dḛ kɨ́ ne-é Prisil dꞌḭ dɔnangɨ Itali-tɨ ꞌree Kɔrḛntɨ ngɔsnè ya ɓəy, kdɔtalə dɔkaglo-é-tɨ kinlé ngar Klodɨ un ndu adɨ ꞌtubə jipɨ-je kɨ́ dꞌisɨ ɓebo Rɔm-tɨ kɔgɨ. Beɓa Pol ɔw ingə-dé ində rɔ-é natɨ sə-dé.* 18:2 Knj 11:28 Dḛ ꞌto kɔdɨ-je kɨ́ njéra kəykubɨ-je titɨ-na̰ kɨ̀ Pol bè tɔ. Beɓa Pol ɔw isɨ mḛḛ kəy-tɨ rɔ-dé-tɨ adɨ ꞌra kullə natɨ. Ndɔ taakoo-je-tɨ lə jipɨ-je lay ya Pol ɔjɨ sə-dé ta mḛḛ kəykəwna̰-tɨ lə-dé. Ḛ sangɨ kadɨ nꞌuwə jipɨ-je, kɨ̀ grɛkɨ-je kɨ̀ ta.
Lokɨ Silasɨ-je kɨ̀ Timote dꞌḭ dɔnangɨ Maseduwan-tɨ ꞌree lé, Pol un rɔ-é ɓikti ində ta kullə ndó dow-je ta-tɨ lə Lubə, tɔjɨ-né jipɨ-je kadɨ ꞌgə kɨ́ Jeju lé, to Kristɨ 18:5 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé ya. 18:5 Knj 17:15 Ngà lokɨ jipɨ-je ꞌpa siə takɔbɨ-je dꞌɔsɨ-é-né ngərəngɨ-ngərəngɨ lé, ḛ gəkɨ kodɨ kɨ́ kubɨ-je-tɨ kɨ́ rɔ-é-tɨ ə idə-dé panè: «Kinə ꞌtuji, rəmə ta məsɨ-si tò dɔ-si sə̰i-tɨ ya! Ma̰ mꞌɔr ta dɔ-m-tɨ ngá. Kḭ nè kɔw kɨ kete kinlé, mꞌa təl kəm-m kɨ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al yó ngá.§ 18:6 Mar 6:11» Go-tɨ, Pol ḭ lo-é-tɨ tin, ɔw isɨ ɓe lə dingəm káre kɨ́ ri-é lə Titiyusɨ Justusɨ. Ḛ to dow kɨ́ njèɓəl Lubə ə kəy liə tò mbɔ́ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je. Ə Krispusɨ kɨ́ to njèkun dɔ kəykəwna̰ lə jipɨ-je kɨ̀ dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə lay, dꞌadɨ mḛḛ-dé ꞌƁaɓe. Dow-je kɨ́ ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ n̰a̰ kɨ́ dꞌoo ta lə Pol lé, dꞌadɨ mḛḛ-dé ꞌƁaɓe tɔ, adɨ ꞌra-dé batḛm* 18:8 Knj 16:15.
Ndɔ káre bè, ndɔɔ ɓá né ra Pol tokɨ nḭ bè rəmə, ꞌƁaɓe pa siə ta panè: «ꞌƁəl al, ꞌpa ta par-par, ɓɨ ꞌoo rɔ-i al. 10 Kdɔtalə ma̰ ꞌƁaɓe ya mꞌa̰ sə-i natɨ. Dow kɨ́ à kasɨ kuwə-i kdɔ ra-i majɨ al ya goto. Kdɔ mꞌɔw kɨ̀ dow-je n̰a̰ mḛḛ ɓebo-tɨ kin.» 11 Pol isɨ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Kɔrḛntɨ, ndó dow-je ta lə Lubə ɓal káre kɨ̀ na̰y mɛkḛ.
Dꞌɔw kɨ̀ Pol logangta-tɨ
12 Dɔkaglo-tɨ kɨ́ Galiɔ̰ to-né gubərnər dɔnangɨ Akay-tɨ lé, ta jipɨ-je asɨ-na̰ adɨ dꞌuwə Pol dꞌɔw siə logangta-tɨ 13 ɓá ꞌpanè: «Dingəm kanlé sangɨ kadɨ dow-je ꞌtəl dꞌɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ kɨ̀ go rəbɨ kɨ́ rangɨ kɨ́ ɔw go-na̰-tɨ kɨ̀ ndukun al.» 14 Ngà lokɨ Pol ɔw kdɔ kun ta pa lé, Galiɔ̰ idə jipɨ-je panè: «Kinə to ta tɔl dow əse ta lə né ra kɨ́ njururu al rəmə, mꞌa yəl mbi-m kdɔ koo-né ta lə-si sə̰i jipɨ-je lé berere-berere, titɨ kɨ́ tò kadɨ mꞌra-né ya. 15 Ngà kinə to tanajɨ kɨ́ dɔ ta-je-tɨ madɨ, kɨ̀ dɔ ri-je-tɨ, kɨ̀ dɔ ndukun-je-tɨ lə-si kɨ́ sɔbɨ dɔ-si rəmə, to ta lə-si sə̰i ya. Ma̰ mꞌndigɨ gangta dɔ-tɨ al.» 16 Beɓa ḛ tubə-dé logangta-tɨ lé. 17 Rəmə dḛ lay ꞌɓukɨ-na̰ dɔ Sostḛn-tɨ kɨ́ njèkun dɔ kəykəwna̰ lə jipɨ-je lé, dꞌuwə-é ꞌtində-é logangta-tɨ lé ya, ngà Galiɔ̰ lé adɨ usɨ-é-tɨ al.
Pol təl ɔw ɓebo Antiosɨ-tɨ gogɨ
18 Go né-je-tɨ kinlé, Pol isɨ ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ ndɔ-je asɨ tatɨ ya ɓəy, ɓá ḛ in̰ə njékadmḛḛ-je ə adɨ Prisil-je kɨ̀ Akilasɨ dꞌal siə mḛḛ bato-tɨ kdɔ kadɨ dꞌɔw dɔnangɨ Siri-tɨ. Lokɨ ꞌtḛḛ Sankré-tɨ rəmə, Pol ndisə dɔ-é, kdɔtalə ḛ un mindɨ-é adɨ Lubə dɔ né-tɨ madɨ. 19 Lokɨ dꞌɔw ꞌtḛḛ ɓebo Epɛjɨ-tɨ lé, Pol in̰ə madkullə-je liə, ɔw kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je ɔjɨ sə-dé ta. 20 Dḛ dəjɨ-é kadɨ isɨ sə-dé ndɔ n̰a̰ ɓəy. Ngà ḛ ndigɨ al. 21 Lokɨ ɔw kɨ̀ kin̰ə-dé lé, idə-dé panè: «[Ra na̰y kɨ́ gogɨ rangɨ-tɨ lé, lé ri-ri kàrè mꞌa ra ɓebo Jorijalḛm-tɨ.] 18:21 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. Kinə Lubə ndigɨ rəmə, mꞌa təl ree rɔ-si-tɨ.» 22 Beɓa ḛ ḭ mḛḛ ɓebo Epɛjɨ-tɨ ɔw Sejare kɨ̀ bato. Lokɨ Pol ur nangɨ mḛḛ ɓebo Sejare-tɨ lé, ḛ ɔw ra lapiya njékəwna̰-je, ngá ɓá ɔtɨ ɔw mḛḛ ɓebo Antiosɨ-tɨ.
Mba kɨ́ njèkungɨ mutə kɨ́ Pol ɔw kdɔ mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ
23 Pol ra ndɔ asɨ tatɨ nṵ ɓəy ɓá ḛ təl ɔw gogɨ. Ḛ ɔw dɔnangɨ Galati-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Priji-tɨ mbusɨ nja njéndó né-je lay.
Ta lə Apolosɨ mḛḛ ɓebo Epɛjɨ-tɨ kɨ̀ mḛḛ ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ
24 Jipɨ káre bè ri-é lə Apolosɨ ə to dow kɨ́ mḛḛ ɓebo Alegjandri-tɨ ɓá ree mḛḛ ɓebo Epɛjɨ-tɨ. Ḛ to dow kɨ́ ɔw kɨ̀ gosɨ pa ta rəm, gə mbete kɨ́ aa njay majɨ n̰a̰ rəm tɔ. 25 Ə to dow kɨ́ ꞌndó-é rəbɨ lə ꞌƁaɓe majɨ, ḛ ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ rəm, ḛ ndó dow-je ta lə Jeju kɨ̀ gangɨ-é berere-berere kɨ̀ rɔ tungə-é pilingɨ rəm, ya ngà batḛm lə Ja̰ ya par ɓá ḛ gə. 18:25 Knj 19:3 26 Ḛ ulə gin pa ta lə Lubə kɨ̀ mḛḛ kɨ́ ndaka̰y mḛḛ kəykəwna̰-tɨ lə jipɨ-je. Lokɨ Prisil-je kɨ̀ Akilasɨ dꞌoo ta liə kɨ̀ mbi-dé lé, dḛ ꞌɓa-é kɨ rɔ-dé-tɨ dꞌɔr-é gin ta lə Lubə majɨ berere-berere. 27 Lokɨ ḛ ndigɨ kɔw dɔnangɨ Akay-tɨ lé, njékadmḛḛ-je dꞌulə dingəm mḛḛ-é-tɨ kadɨ-é ɔw, ɓá ꞌndàngɨ mbete dꞌulə-né dꞌadɨ njéndó né-je kɨ́ dɔnangɨ Akay-tɨ lé, kdɔ kadɨ dꞌuwə-é kɨ rɔ-dé-tɨ majɨ. Lokɨ ḛ ree tḛḛ lé, ḛ təl njéra kullə kɨ́ majɨ rɔ njékadmḛḛ-je-tɨ, kɨ̀ takul ramajɨ lə Lubə. 28 Beɓa ḛ pa ta kɨ̀ jipɨ-je ndaa-tɨ rəsɨ kɨ̀ ta-je kɨ́ dum najɨ. Ḛ tɔjɨ-dé mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay adɨ ꞌgə kɨ́ Jeju lé, to Kristɨ.

*18:2 18:2 Knj 11:28

18:5 18:5 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

18:5 18:5 Knj 17:15

§18:6 18:6 Mar 6:11

*18:8 18:8 Knj 16:15

18:21 18:21 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

18:25 18:25 Knj 19:3