Mbete kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Epɛjɨ-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Epɛjɨ-je
Pol à ka̰ dangay-tɨ ɓebo Rɔm-tɨ je bè ɓá ndàngɨ-né mbete kin. Dɔkaglo-tɨ kɨ́ káre-rè kin ya ḛ ndàngɨ-né mbete adɨ njékəwna̰-je kɨ́ Kolosɨ-tɨ rəm, adɨ Pilemɔ̰ rəm. Pol ndàngɨ mbete adɨ Epɛjɨ-je kdɔ kadɨ-dé ꞌgə kɨ́ dḛ lé, ꞌnam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ rəm, kadɨ ꞌgə né-je kɨ́ dꞌingə kɨ̀ takul ramajɨ lə Lubə, ə kadɨ dꞌadɨ panjiyə-dé nəl Lubə.
Kɔ̰ ta-je kɨ́ boy-boy ra joo mḛḛ mbete-tɨ kin. Kun lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1-3 lé, Pol pa ta kɨ́ dɔ né-je-tɨ kɨ́ dow à koo rɔ njèkadmḛḛ-tɨ, kɨ́ né-je kɨ́ ḛ à kubə majɨ-é. Kun lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 4-6 lé, Pol ulə dingəm mḛḛ njékadmḛḛ-je-tɨ kadɨ kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə-dé ɔw natɨ kɨ̀ majɨ kɨ́ Lubə ra sə-dé kin.
Pol isɨ ɓebo Epɛjɨ-tɨ kaglo-je n̰a̰, ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ-je, ra né-je kɨ́ tò ɓəl-ɓəl-je, ndó né njékadmḛḛ-je (Knj 19). Mbete kinlé, ꞌpanè Pol ulə-né adɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ gay-gay n̰a̰ kɨ́ dɔnangɨ Epɛjɨ-tɨ ɓɨ adɨ dḛ kɨ́ ɓebo Epɛjɨ-tɨ ya par al. Mbete kinlé sɔbɨ dɔ kutɨ njékəwna̰-je kɨ́ gin káre-rè par al, ngà pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ panjiyə njékadmḛḛ-je kɨ́ Lubə ndigɨ sar ndɔ-je-tɨ kɨ́ ɓone.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ Lapiya kɨ́ ra
1:1 Knj 18:19-21; 19:1Ma̰ Pol, njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ kɨ́ go mḛḛ ndigɨ-tɨ lə Lubə, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i njékaa njay-je, njéka̰ dɔ ndi-si-tɨ mḛḛ nam-tɨ kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ kɨ́ isi [Epɛjɨ-tɨ.]* 1:1 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. Kadɨ Bɔbɨ-ji Lubə dḛ kɨ̀ ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ dꞌadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə-dé nà̰y sə-si.
Kɔsgajɨ kɨ dɔ Lubə-tɨ kɨ́ to Bɔbɨ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kɨ́ adɨ-ji né-je lay kɨ́ majɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ́ à ra kɨ̀ ndil-ji, kdɔ nam kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ. 1:3 Rɔm 8:15-17,28-30 Lubə mbətɨ-ji kɨ̀ takul-é kete nɔ̰̀ kində gin dɔnangɨ-tɨ, kdɔ kadɨ jꞌtoi dow-je kɨ́ jꞌaai njay rəm, ɓá kadɨ ta goto dɔ-ji-tɨ takəm-é-tɨ rəm tɔ. Ndigɨ kɨ́ ḛ ndigɨ-ji lé ɓá ḛ uwə-né dɔ-ji kete low nṵ, kadɨ jꞌtəli-né ngan-é kɨ̀ takul Jeju Kristɨ. Nəl-é n̰a̰ kadɨ né kinlé tò bè, kdɔ to mḛḛ ndigɨ liə, kadɨ jꞌɔsi-né gajɨ-é kdɔ ramajɨ liə kɨ́ to ramajɨ kɨ́ riɓa-é tò; majɨ kinlé ḛ ra sə-ji kɨ̀ takul ngon-é kɨ́ to dow kɨ́ ḛ ində-é dan kəm-é-tɨ. 1:7 Kol 1:14Məsɨ-é ɓá to kəm rəbɨ kɨ́ Lubə taa-ji-né ilə-ji taá rəm, in̰ə-né go majal-je lə-ji kɔgɨ kɨ́ go ramajɨ-tɨ liə kɨ́ n̰a̰ kin rəm tɔ. Majɨ lé, Lubə ra sə-ji mbing ya adɨ-ji gosɨ lay rəm, ɓá adɨ-ji négə lay rəm tɔ. Ḛ adɨ jꞌgə ndigɨ liə kɨ́ ndɔkɨ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ, adɨ to kɔjra kɨ́ majɨ kɨ́ ḛ ɔjɨ mḛḛ-é-tɨ kdɔ ra kɨ̀ takul Kristɨ 10 ə kadɨ nꞌra né-é dɔkaglo-tɨ kɨ́ ta mɔngɨ lo-tɨ, adɨ to ta lə kəw né-je lay kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ-tɨ kadɨ tò gin tɔ́gɨ-tɨ lə dow kɨ́ ꞌboy káre-rè kɨ́ to Kristɨ kɨ́ Lubə mbətɨ-é. 11 Kɨ̀ takul-é lé ya tɔ ɓá Lubə uwə-né dɔ-ji kete low ə ində-ji-né tagay ɓá adɨ-ji-né né-je lay kɨ́ go kɔjra-tɨ liə, ḛ kɨ́ to Njèra né-je lay kɨ̀ mḛḛndigɨ liə; 12 kadɨ jə̰i kɨ́ jꞌindəi mḛḛ-ji dɔ Kristɨ-tɨ kete lé, jꞌɔsi gajɨ-é kdɔ riɓa liə. 13 Lokɨ ooi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ to Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ à kajɨ-si lé, sə̰i kàrè ꞌnami kàdɨ̀-é-tɨ ya tɔ. Sə̰i adi-é mḛḛ-si ə Lubə adɨ Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ un mindɨ-é kdɔ kadɨ-si lé, isɨ mḛḛ-si-tɨ titɨ pɔ̰ kɨ́ ɔsɨ-si-né bè. 14 Ə ḛ kin ya to né kɨ́ taá mɔkɨ kɨ́ tɔjɨ néndubə lə-ji, ndɔ taa kilə taá-tɨ lə dow-je kɨ́ Lubə adɨ ꞌto ꞌliə kadɨ dꞌɔsɨ gajɨ-é kdɔ riɓa liə.
Ta kɨ́ Pol pa kɨ̀ Lubə kdɔ njékəwna̰-je
15 Gin-é kin ɓá, ma̰ kàrè lokɨ mꞌoo ta lə kadɨ kɨ́ sə̰i adi mḛḛ-si ꞌƁaɓe Jeju rəm, mꞌoo ta lə ndigɨ kɨ́ sə̰i ꞌndigi njékaa njay-je kɨ́ rangɨ lay rəm lé, 16 mꞌra oiyo Lubə taá-taá kdɔ-si rəm, ɓá mḛḛ ta-je-tɨ kɨ́ mꞌisɨ mꞌpa siə kàrè mꞌilə ri-si dan-tɨ rəm tɔ. 17 Kadɨ Lubə lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ, kɨ́ to Bɔbɨ-ji kɨ́ njèriɓa lé adɨ Ndil-é adɨ-si gosɨ rəm, adɨ kəm-si ijə dɔ-é-tɨ adɨ ꞌgəi-é majɨ rəm, 18 kadɨ adɨ kəm-si ijə dɔ nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ ḛ ɓa-si kdɔ kin rəm, kadɨ adɨ kəm-si ijə dɔ néndubə-tɨ liə kɨ́ to né riɓa kɨ́ n̰a̰ kɨ́ à kadɨ-si natɨ kɨ̀ njékaa njay-je kɨ́ rangɨ kin rəm, 19 ɓá kadɨ adɨ kəm-si ijə dɔ tɔ́gɨ-tɨ kɨ́ al dɔ lo kɨ́ ḛ ra-né sə-ji jə̰i njékadmḛḛ-je kin rəm tɔ. Tɔ́gɨ kɨ́ n̰a̰ kɨ́ itə tɔ́gɨ-je lay kinlé, 20 ḛ tɔjɨ lokɨ adɨ Kristɨ tɔsɨ-né ndəl ində lo tḛḛ rəm, un-é-né adɨ-é isɨ dɔ jikɔl-é-tɨ dɔra̰-tɨ rəm, 21 adɨ Kristɨ isɨ-né dɔ ndil-je-tɨ kɨ́ majɨ al lay, kɨ̀ dɔ malayka-je-tɨ lay, kɨ̀ dɔ tɔ́gɨ-je-tɨ lay, kɨ̀ dɔ kɔ̰ɓe-je-tɨ lay rəm, adɨ ri-é ɓa itə dow-je lay kɨ́ ri-dé ɓa kaglo-tɨ kɨ̀ nè kin rəm; ngà dḛ kin par al, ḛ adɨ ri-é ɓa itə dow-je lay kɨ́ ri-dé à ɓa kaglo-tɨ kɨ́ à ree gogɨ kin rəm tɔ. 22  1:22 Kol 1:18Né-je lay kinlé Kristɨ ya Lubə adɨ tò gin tɔ́gɨ-é-tɨ rəm, ɓá adɨ-é to burə dɔ njékəwna̰-je lay 23 kɨ́ ꞌto dajɨ rɔ-é kin rəm tɔ. Kristɨ lé taa lo dan njékəwna̰-je-tɨ pəl-pəl rəm, ɓá taa lo kɨ́ dɔra̰-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ-tɨ nè pəl-pəl rəm tɔ.

1:1 1:1 Knj 18:19-21; 19:1

*1:1 1:1 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

1:3 1:3 Rɔm 8:15-17,28-30

1:7 1:7 Kol 1:14

1:22 1:22 Kol 1:18