2
Kajɨ kɨ̀ takul ramajɨ
Kol 2:12-13; 3:1-3; Tit 3:3-8
2:1 Kol 2:13Ə sə̰i lé, ndɔkɨ oyi koy kaldɔta-je, kɨ̀ koy majal-je lə-si, ndɔkɨ isi ꞌrai ɓə lə né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kin kɨ́ to kullə ra ꞌboy kɨ́ njèkɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dan yə́l-tɨ, kɨ́ to ndil kɨ́ majɨ al kɨ́ njèra kullə mḛḛ njémbatɨ təl rɔ-dé go ta-tɨ. Jə̰i lay ya ndɔkɨ jꞌtoi kɨ́ dan-dé-tɨ tɔ, adɨ ndɔkɨ jꞌin̰əi rɔ-ji yakɨ mḛḛ né-je-tɨ kɨ́ majɨ al majɨ al kɨ́ ɓo-é ra-ji, jꞌrai né-je kɨ́ nəl dajɨ rɔ-ji, kɨ̀ né-je kɨ́ mḛḛ-ji ndigɨ, adɨ jꞌtoi dow-je kɨ́ kojɨ-ji-tɨ nṵ ya wɔngɨ ra Lubə dɔ-ji-tɨ titɨ kɨ́ wɔngɨ ra-é-né dɔ ndəgɨ dow-je-tɨ kin bè tɔ.
Ngà Lubə lé to njèkoo kəmtondoo kɨ́ n̰a̰; ndigɨ kɨ́ ḛ ndigɨ-ji n̰a̰ kinlé ɓá ra adɨ, lokɨ jə̰i jꞌoyi koy kaldɔta-je lə-ji ya kàrè, ḛ adɨ jꞌtəli jꞌisi kəm kdɔ nam kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ – Sə̰i lé, aji kɨ̀ takul ramajɨ – Ḛ adɨ jꞌtɔsi jꞌndəli natɨ kɨ̀ Kristɨ rəm, ɓá adɨ jꞌisi dɔra̰-tɨ natɨ kɨ̀ Jeju Kristɨ, kdɔ nam kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀-é-tɨ kin rəm tɔ. Bè kdɔ kadɨ kaglo-tɨ kɨ́ à ree kinlé, ḛ tɔjɨ dow-je majɨ kɨ́ al dɔ lo kɨ́ ḛ ra sə-ji kɨ̀ takul mḛḛmajɨ liə, kdɔ nam kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ. Kdɔtalə sə̰i aji kɨ̀ takul ramajɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kadmḛḛ. Né kinlé ḭ rɔ-si sə̰i-tɨ al, ngà to kadkare lə Lubə. Né-é kinlé ree kɨ̀ takul kullə ra-si-je al, adɨ dow à kində-né kàdɨ̀-é al. 10 Kdɔtalə jꞌtoi kullə ra ji Lubə; ḛ ra-ji kɨ̀ takul nam kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ, kdɔ kadɨ jꞌrai né-je kɨ́ majɨ-majɨ kɨ́ ḛ uwə dɔ-é kete kdɔ kadɨ to kullə ra-ji.
Təl kɨ́ káre kɨ̀ takul Kristɨ
Əbr 10:19-22
11 Beɓa adi mḛḛ-si ole dɔ né-tɨ kin: Ndɔkɨ lé né kɨ́ tò rɔ-si-tɨ ya tɔjɨ kɨ́ ꞌtoi jipɨ-je al, adɨ jipɨ-je kɨ́ ꞌto dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ ꞌɓa-si dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al. Dḛ lé to rɔ-dé ɓá dow-je dꞌijə. 12 Dɔgangɨ-é-tɨ kinlé, Kristɨ, dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é lé, ndɔkɨ sə̰i ꞌgəi-é al rəm, ɓá né kɨ́ sɔbɨ dɔ Israyel-je kàrè ꞌgoti mḛḛ-é-tɨ rəm, kulənojɨ-je kɨ́ Lubə dɔɔ natɨ kɨ̀ Israyel-je ə un-né mindɨ-é adɨ-dé lé kàrè ꞌgoti mḛḛ-é-tɨ rəm, kisɨ-si dɔnangɨ-tɨ nè kin kàrè ndɔkɨ nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-si goto rəm, ɓá ꞌgəi Lubə al rəm tɔ. 13 Ngà ɓone bè kinlé, sə̰i kɨ́ ndɔkɨ a̰i ngərəngɨ kɨ̀ Lubə lé, məsɨ Kristɨ ra adɨ ꞌreei wur-wur rɔ Lubə-tɨ kɨ̀ takul nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ. 14 Kdɔtalə ḛ ɓá to gin lapiya kɨ́ mbunə̰-ji-tɨ; ndògɨ bɔr kɨ́ gangɨ-ji dana̰ təl-ji njéba-je-tɨ lə-na̰ lé, Kristɨ lé ɓá ree tujɨ kɔgɨ kɨ̀ takul koy-é ə ra adɨ gin dow-je kɨ́ joo kinlé ꞌtəl-né dow-je kɨ́ káre. 15  2:15 Kol 2:14Ḛ bujuru ndukun-je kɨ̀ kújɨ ra-é-je lay kdɔ kadɨ gin dow-je kɨ́ joo kinlé ꞌtəl-né kubru rɔ kɨ́ káre kɨ́ to gin dow-je kɨ́ sigɨ kɨ́ lapiya tò dan-dé-tɨ kɨ̀ takul nam kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀-é-tɨ. 16  2:16 Kol 1:20Adɨ to takul koy-é kagdəsɨ-tɨ kinlé ɓá, ḛ bujuru-né ba kɨ́ tò dan-dé-tɨ rəm, ulə-dé-né nojɨ natɨ kɨ̀ Lubə adɨ dḛ kɨ́ gin joo lay kin ya ꞌtəl-né dow-je kɨ́ káre-rè. 17 Kristɨ ree ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ lapiya adɨ-si sə̰i kɨ́ ndɔkɨ a̰i ngərəngɨ kɨ̀ Lubə rəm, ɓá adɨ-ji jḛ kɨ́ ndɔkɨ jꞌa̰ ngɔsi kɨ̀ Lubə rəm tɔ. 18 Kɨ̀ takul Kristɨ lé ɓá Ndil kɨ́ aa njay ra adɨ jə̰i kɨ́ gin joo lay kin ya jꞌingəi kəm rəbɨ jꞌreei-né ngɔsi rɔ Bɔbɨ-ji-tɨ.
19 Gin-é kin ɓá sə̰i ꞌtoi-né mba-je al rəm, ɓá ꞌtoi-né njéndumə̰ ɓe-je al rəm ngá, ngà ꞌtoi ngan njéɓe-je natɨ kɨ̀ njékaa njay-je, adɨ ꞌtoi dow-je lə Lubə. 20 Sə̰i lé, ꞌtòi kɨ kəy kɨ́ dꞌində gin-é dɔ njékɔwkulə-je-tɨ, kɨ̀ dɔ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ə Jeju Kristɨ ya to ər kɨ́ sul-é-tɨ. 21 Kɨ̀ takul Kristɨ lé ɓá ər isɨ-né dɔ-na̰-tɨ kɨ̀ gangɨ-é berere-berere kdɔ təl kəy kɨ́ aa njay kɨ́ to kəy lə ꞌƁaɓe. 22 Sə̰i kàrè, kɨ̀ takul-é lé, ꞌtòi kɨ kəy kɨ́ dꞌində kadɨ to kəy kisɨ Lubə kɨ̀ takul Ndil-é tɔ.

2:1 2:1 Kol 2:13

2:15 2:15 Kol 2:14

2:16 2:16 Kol 1:20