4
Rɔ kɨ̀ ɓo né-je kɨ́ majɨ al
1Pi 5:5-9
Ta-je kɨ̀ kɔl-na̰-je kɨ́ tò dan-si-tɨ lé ḭ rá wa? To ɓo né-je kɨ́ majɨ al kɨ́ mḛḛ-si-tɨ ya ɓá ɔsɨ-si ɓɔ̰y-ɓɔ̰y ɓukɨ-si dɔ-na̰-tɨ tin al wa? Sə̰i ꞌrai kəmnda né ə ingəi al; rəmə ꞌtoi njétɔl dow-je kɨ̀ njéra-na̰ jangɨ-je; né kɨ́ ingəi mḛḛ-é-tɨ goto. Sə̰i ꞌtoi njéra-na̰ ta-je kɨ̀ njékɔl-na̰-je. Né kɨ́ ꞌndigi lé, sə̰i ingəi al, kdɔ ꞌgəi dəji né Lubə al. ꞌDəji né ə ingəi al, kdɔ ꞌdəji kɨ̀ tagɨr kɨ́ majɨ al, ꞌdəji kdɔ tində sane kɔgɨ dɔ ɓo né-je-tɨ kɨ́ majɨ al kɨ́ mḛḛ-si-tɨ. Sə̰i njérakaya-je kan! Sə̰i ꞌgəi kɨ́ ra kəmnda né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ lé, to kɔsɨ ta kɨ̀ Lubə ya al wa? Adɨ dow kɨ́ ra kəmnda né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé to njèba lə Lubə. Ta kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa lé, sə̰i adi to ta kɨ́ kare wa? Mbete kɨ́ aa njay panè: Ndil* 4:5 Ndilkɨ́ ta-é tò nè kinlé dow-je kɨ́ ꞌná̰-je ꞌpanè to Ndil kɨ́ aa njayə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè to ndil dow. kɨ́ Lubə adɨ-é isɨ mḛḛ-ji-tɨ lé jangɨ ra-é dɔ-tɨ. Ngà ramajɨ lə Lubə lé al dɔ lo; kdɔ mbete kɨ́ aa njay panè: Lubə ɔsɨ ta njékində kàdɨ̀-dé-je, ngà ḛ ramajɨ kɨ̀ njésɔl dɔ-dé-je. Ə́n ə́ uləi dɔ-si gin tɔ́gɨ-tɨ lə Lubə; a̰i gərərə nɔ̰̀ Sú-tɨ ə à ka̰y-si ka̰ sa̰y nṵ. ꞌReei ngɔsi kɨ rɔ Lubə-tɨ ə à ree ngɔsi kɨ rɔ-si-tɨ tɔ. Sə̰i njéramajal-je, ꞌtɔri ji-si né kɨ́ majɨ al-tɨ; sə̰i kɨ́ mḛḛ-si ra joo, adi mḛḛ-si aa njay. Kadɨ ꞌgəi kɨ́ ꞌtoi dangɨ-tɨ-je, ꞌndingəi ndoo, ꞌnɔ̰i, adi kogɨ lə-si təl nɔ̰ ə adi rɔnəl lə-si təl mḛḛkɔ̰̀. 10 ꞌSɔli dɔ-si nɔ̰̀ ꞌƁaɓe-tɨ ə à kitə dɔ-si taá.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ gangta dɔ-na̰-tɨ
11 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ꞌpai ta kɨ́ majɨ al dɔ-na̰-tɨ al. Dow kɨ́ pa ta kɨ́ majɨ al dɔ ngonkɔ̰-é-tɨ əse gangta dɔ-é-tɨ lé, ḛ pa ta kɨ́ majɨ al dɔ ndukun-tɨ lə Lubə rəm, ɓá gangta dɔ ndukun-tɨ lé rəm tɔ. Ngà kinə i ꞌto njègangta dɔ ndukun-tɨ rəmə, i ꞌto njègangta ɓɨ ꞌto njètəl rɔ-i go ndukun-tɨ al. 12 Kdɔ Lubə ya kɨ̀ kár-é ə́ to njèkadɨ ndukun rəm, ɓá to njègangta rəm; ḛ ya asɨ kajɨ dow rəm, asɨ tɔl dow rəm tɔ. Ngà i ə ꞌto ná̰ ɓá ꞌgangta dɔ dow madɨ-i-tɨ wa?
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kində kàdɨ̀
13 Ooi majɨ! Sə̰i kɨ́ isɨ ꞌpainè: Ɓone əse bore ə jꞌa kɔw ɓebo-tɨ kɨ́ bè kin, jꞌa ra ɓal káre, jꞌa ra gatɨ ə jꞌa kingə là. 14 Sə̰i ꞌgəi né kɨ́ à tḛḛ dɔ-si-tɨ ndɔ-tɨ kɨ́ bore al! Kdɔ sə̰i lé ꞌtiti-na̰ kɨ̀ mum kɨ́ usɨ sḛ bè ya ə sane kin bè. 15 Ngà ta kɨ́ lé a pai ə́n: Kinə ꞌƁaɓe ndigɨ rəmə, jꞌa kisɨ kɨ̀ dɔ-ji taá ə jꞌa ra né kɨ́ bè əse né kɨ́ bè kin. 16 Ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, sə̰i isi ɔsi gajɨ rɔ-si kɨ̀ ta-je kɨ́ al dɔ-si. Ko kɔsɨ gajɨ rɔ kɨ́ bè kinlé majɨ al. 17 Kinə dow gə ra majɨ ya ɓá ra al lé, dowbé kin ra majal.

*4:5 4:5 Ndilkɨ́ ta-é tò nè kinlé dow-je kɨ́ ꞌná̰-je ꞌpanè to Ndil kɨ́ aa njayə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè to ndil dow.