3
Jeju kɨ̀ Nikodḛm
Mat 18:3; Ja̰ 1:12-13; 1Pi 1:3,23
Ngà dow káre dan Parisi-je-tɨ* 3:1 Parisi-je, ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰. kɨ́ to káre dan ꞌboy-je-tɨ lə jipɨ-je kɨ́ ri-é lə Nikodḛm ree rɔ Jeju-tɨ ndɔɔ idə-é panè: Njèndó dow-je né, jḛ jꞌgə kɨ́ i lé, ꞌto njèndó dow-je né kɨ́ Lubə ya ulə-i; kdɔtalə dow kɨ́ Lubə nà̰y siə al lé, à kasɨ ra nékɔjɨ-je kɨ́ i ꞌra ꞌra kin al. Jeju ilə-é-tɨ panè: «ꞌOo majɨ, mꞌa kidə-i rəsɨ; dow kɨ́ dꞌojɨ-é sigɨ al lé, à kasɨ koo kɔ̰ɓe lə Lubə al.» Rəmə Nikodḛm dəjɨ-é panè: Dow ɓugə ngá lé, dꞌa təl kojɨ-é sigɨ ban ɓəy wa? Se à təl kur mḛḛ kɔ̰-é-tɨ gogɨ kadɨ dꞌojɨ-é nja joo ɓəy wa? Jeju təl idə-é panè: «ꞌOo majɨ, mꞌa kidə-i rəsɨ; kinə dꞌojɨ dow kɨ̀ kəm rəbɨ lə man al rəm, kɨ̀ kəm rəbɨ lə Ndil kɨ́ aa njay rəm al lé, dowbé à kɔw kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə al. Dow kɨ́ dow ɓá ojɨ-é lé, rɔ-é to dow ya tɔ; ngà dow kɨ́ Ndil ɓá ojɨ-é lé to ndil ya tɔ. Ta kɨ́ mꞌidə-i mꞌpanè: “Dꞌa təl kojɨ-si sigɨ gogɨ ɓane kinlé, adɨ ɔr ndil-i al.” Yə́l lé, lo kɨ́ ndigɨ kulə-tɨ ya ḛ ulə-tɨ ə i ꞌoo ká-é, ngà i ꞌgə lo kɨ́ ḭ-tɨ al rəm, ɓá ꞌgə lo kɨ́ isɨ ɔw-tɨ al rəm tɔ. Dow kɨ́ Ndil ojɨ-é lé, to bè ya tɔ.» Rəmə Nikodḛm təl dəjɨ-é ya ɓəy panè: «Né-é kinlé, à ra né ban-ban wa?» 10 Beɓa Jeju təl ilə-é-tɨ panè: «I kɨ́ ꞌto njèndó dow-je né dɔnangɨ Israyel-tɨ lé ya ꞌgə né kin al ɓəy wa! 11 ꞌOo majɨ, mꞌa kidə-i rəsɨ; né kɨ́ jꞌgə ɓá jꞌpa ta dɔ-tɨ, ə né kɨ́ jꞌoo kɨ̀ kəm-ji ɓá jꞌpa ta dɔ-tɨ, ngà sə̰i ooi ta lə-ji adi to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al. 12 Né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ya mꞌpa-né sə-si ta ə sə̰i adi mḛḛ-si al bè lé, lokɨ mꞌa pa sə-si ta dɔ né-je-tɨ kɨ́ dɔra̰-tɨ lé, a kadi mḛḛ-si ban wa? 13 Dow kɨ́ ɔw dɔra̰-tɨ goto, ngà Ngon lə dow [kɨ́ ḭ dɔra̰-tɨ] 3:13 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. ree dɔnangɨ-tɨ kin ya káre. 14 Titɨ kɨ́ ndɔkɨ Moiyijɨ lḛ-né ꞌningə́kasɨ adɨ to li ə un taá diləlo-tɨ lé, Ngon lə dow kàrè dꞌa kun-é taá bè ya tɔ ɓane, 15 kdɔ kadɨ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ adɨ-é mḛḛ-é rəmə, isɨ kəm ya sartagangɨ. 16 Kdɔ Lubə ndigɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè n̰a̰, ɓá adɨ-dé-né ngon kàl liə, kdɔ kadɨ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ adɨ-é mḛḛ-é rəmə oy al, ngà kadɨ isɨ kəm ya sartagangɨ. 17 Kdɔ Lubə ulə Ngon-é dɔnangɨ-tɨ kdɔ kadɨ-é gangta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ al, ngà kadɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè dꞌajɨ kɨ̀ takul-é. 18 Dow kɨ́ adɨ-é mḛḛ-é lé, ta kɨ́ gangɨ ɔr dɔ-é-tɨ; ngà dow kɨ́ adɨ-é mḛḛ-é al rəmə, ꞌgangɨ ta dɔ-é-tɨ ngá; kdɔtalə ḛ adɨ mḛḛ-é Ngon kàl lə Lubə al. 19 Gin ta kɨ́ gangɨ lé ə́n: Lo kɨ́ ndógɨ ree dɔnangɨ-tɨ rəmə, londul ɓá dow-je ꞌndigɨ ɓɨ ꞌndigɨ lo kɨ́ ndógɨ lé al; kdɔtalə kullə ra-dé-je majɨ al. 20 Kdɔ dow kɨ́ to njèra majal lé, à kɔsɨ ta lo kɨ́ ndógɨ rəm, à kɔw lo kɨ́ ndógɨ-tɨ al rəm; ḛ à ɓəl panè, lo à ndógɨ dɔ kullə ra-nꞌḛ̀-je-tɨ kɨ́ majɨ al kin kadɨ dow-je dꞌoo. 21 Ngà dow kɨ́ njèra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, ḛ à ka̰ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ, kdɔ kadɨ lo ndógɨ dɔ kullə ra-é-je-tɨ kɨ́ majɨ lé kadɨ dow-je dꞌoo, kdɔ to kullə-je kɨ́ nəl Lubə.»
22 Go-tɨ, Jeju dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə dꞌɔw natɨ dɔnangɨ Jude-tɨ; ḛ isɨ sə-dé nɔ̰ɔ̰ rəm, ɓá ra dow-je batḛm rəm tɔ. 23 Ja̰ kàrè ra dow-je batḛm Enɔ̰ kɨ́ tò ngɔsi kɨ̀ lo kɨ́ Salim-tɨ tɔ; kdɔtalə to lo kɨ́ man n̰a̰-tɨ; dow-je n̰a̰ dꞌɔw rɔ-é-tɨ adɨ ra-dé batḛm. 24  3:24 Mat 14:3; Mar 6:17; Luk 3:19,20Kdɔ kaglo-é-tɨ kinlé, dꞌilə Ja̰ dangay-tɨ al ɓəy.
 
25 Ngà njéndó né-je lə Ja̰, dḛ kɨ̀ jipɨ káre ꞌnajɨ-na̰ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kəm rəbɨ togɨ rɔ kdɔ kaa rɔ dɔ majal-tɨ. 26 Go-tɨ, njéndó né-je lə Ja̰ dꞌɔw rɔ Ja̰-tɨ dꞌidə-é ꞌpanè: Njèndó dow-je né, ꞌoo, dow kɨ́ ndɔkɨ a̰ rɔ-i-tɨ gidɨ ba jurdḛ-tɨ kɨ́ i ꞌpa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ adɨ-ji lé, ḛ kàrè a̰ ra dow-je batḛm tɔ; adɨ dow-je lay ya dꞌɔw rɔ-é-tɨ. 27 Beɓa Ja̰ idə-dé panè: Kinə Lubə adɨ né dow al lé, né kɨ́ dow à kingə kɨ̀ dɔ rɔ-é ya goto. 28  3:28 Ja̰ 1:20«Ma̰ ɓá mꞌto Kristɨ 3:28 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé al, ngà Lubə ulə-m kete nɔ̰̀ dowbé-tɨ.» Ta kinlé, mꞌpa mꞌadɨ sə̰i ya ooi kɨ̀ mbi-si. 29 Njètaa dené lé, ḛ ya to ngɔw dené; ngà nam ngɔw dené lé, ḛ a̰ mbɔ́-é-tɨ nè, a̰ oo ndi-é; lokɨ oo ndi nam-é lé, rɔ-é nəl-é n̰a̰; ma̰ kàrè rɔ-m nəl-m bè ya tɔ ə to rɔnəl kɨ́ n̰a̰. 30 Jeju lé ɓá tò kadɨ ɔw kɨ kete-kete ə ma̰ tá jè mꞌtəl kɨ gogɨ. 31 Njèkḭ dɔra̰-tɨ lé, ḛ ya ɔ̰̀ ɓe dɔ né-je-tɨ lay. Dow kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, ḛ to ꞌlə dɔnangɨ adɨ ḛ pa ta titɨ kɨ́ ḛ to-né dow kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè tɔ. Njèkḭ dɔra̰-tɨ lé, ḛ ya ɔ̰̀ ɓe dɔ né-je-tɨ lay, 32 ḛ pa ta dɔ né-je-tɨ kɨ́ oo kɨ̀ kəm-é rəm, ta-je-tɨ kɨ́ oo kɨ̀ mbi-é rəm, ngà dow kɨ́ oo ta liə adɨ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya goto. 33 Beɓa dow kɨ́ oo ta liə kɨ́ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəmə, dowbé gə kɨ́ Lubə to njèpata kɨ́ tɔgrɔ-tɨ; 34 kdɔtalə dow kɨ́ Lubə ulə-é lé, ḛ pa ta-je kɨ́ ta Lubə-tɨ, kdɔ Lubə adɨ Ndil-é rusɨ mḛḛ-é. 35  3:35 Mat 11:27; Luk 10:22Lubə kɨ́ Bɔbɨ ndigɨ Ngon-é adɨ in̰ə né-je lay mḛḛ ji-é-tɨ. 36 Dow kɨ́ adɨ mḛḛ-é Ngon lə Lubə lé, isɨ kəm ya sartagangɨ. Dow kɨ́ təl rɔ-é go ta-tɨ lə Ngon al lé, à kisɨ kəm nda̰ al, ngà wɔngɨ à ra Lubə dɔ-é-tɨ bè-bè ya.

*3:1 3:1 Parisi-je, ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰.

3:13 3:13 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

3:24 3:24 Mat 14:3; Mar 6:17; Luk 3:19,20

3:28 3:28 Ja̰ 1:20

3:28 3:28 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

3:35 3:35 Mat 11:27; Luk 10:22