2
Jeju ra man adɨ təl yibɨ nduu
Ndɔ joo go-tɨ, taana̰ tò mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Kana̰ dɔnangɨ Galile-tɨ. Kɔ̰ Jeju a̰ lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ rəm, ɓá Jeju kɨ̀ njéndó né-je liə kàrè ꞌɓa-dé lo-é-tɨ tɔ. Yibɨ nduu tingə, rəmə kɔ̰ Jeju idə-é panè: «Yibɨ nduu goto ngá.» Jeju ilə-é-tɨ panè: «Dené* 2:4 Ɓa kɨ́ Jeju ɓa kɔ̰-é «dené» lé to nədɨ ɓá nədɨ-é al. Kdɔ Jeju to njèkilə kujɨ ɓɨ à nədɨ kɔ̰-é al., ta ri lə-ji jḛ sə̰i wa?» Dɔkàdɨ̀ lə-m asɨ al ɓəy. Kɔ̰-é idə njérakullə-je panè: «Né lay kɨ́ à kidə-si ya ꞌrai.» Lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ lé, jo ər kɨ́ boy-boy mɛkḛ tò-tɨ ə jo káre ya à kun man litɨr ɓu-je bè ə to jo-je kɨ́ man tò-tɨ kdɔ kadɨ jipɨ-je ꞌtogɨ-né rɔ-dé kadɨ dꞌaa njay takəm Lubə-tɨ. Jeju idə-dé panè: «Ungi man rusɨ jo-je kinlé. Rəmə dꞌungɨ man-tɨ adɨ rusɨ tḛnḛnḛ-tḛnḛnḛ.» Təl idə-dé panè: «Ɔdi ɔwi-né adi njèkoo go nékuso» ə dḛ dꞌɔdɨ dꞌɔw-né dꞌadɨ-é ya tɔ. Lokɨ njèkoo go nékuso na̰ man kɨ́ ꞌtəl-é yibɨ nduu-tɨ lé rəmə, ḛ gə lo kɨ́ ḭ-tɨ al, ngà njérakullə-je kɨ́ dꞌɔdɨ man lé ɓá ꞌgə majɨ. 10 Njèkoo go nékuso ɓa njètaa dené lé ə panè: Dow-je lay lé, yibɨ nduu kɨ́ majɨ ɓá ꞌləbɨ kete-kete ə ḛ kɨ́ majɨ n̰a̰ al ɓá dꞌin̰ə gogɨ adɨ yibɨ ra dow-je ɓá ꞌləbɨ ɓəy. Ngà i rəmə, yibɨ nduu kɨ́ majɨ ɓá i in̰ə gogɨ sar ngɔsnè ɓəy wa? 11 Nékɔjɨ-je kɨ́ Jeju ra lé, ḛ kin ɓá to kɨ́ dɔsa̰y. Ḛ ra mḛḛ ɓe-tɨ Kana̰, dɔnangɨ Galile-tɨ tɔjɨ-né tɔ́gɨ-é ndaa-tɨ rəsɨ ə njéndó né-je liə dꞌadɨ-é mḛḛ-dé. 12  2:12 Mat 4:13Go né-je-tɨ kinlé, Jeju ɔw mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Kapɛrnayim natɨ kɨ̀ kɔ̰-é-je kɨ̀ ngankɔ̰-é-je, kɨ̀ njéndó né-je liə, ngà kisɨ ɓá dꞌisɨ-tɨ ndɔ n̰a̰ al.
Jeju tubə njéragatɨ-je takəy-tɨ lə Lubə
Mar 11:15-18; Mat 12:38-40; Luk 19:45,46
13 Lokɨ ndɔ ra na̰y Pakɨ lə jipɨ-je nà̰y ngɔsi lé, Jeju ɔw mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ. 14 Ə ɔw takəy-tɨ lə Lubə rəmə, ingə njéra gatɨ batɨ-je, kɨ̀ mangɨ-je, kɨ̀ də-je kɨ̀ njémbəl-na̰ là-je 2:14 Jipɨ-je kɨ́ dꞌḭ dɔ ɓe-je-tɨ kɨ́ rangɨ ɓá ꞌree Jorijalḛm lé ꞌree kɨ̀ là kɨ́ dɔ ɓe mba-tɨ adɨ dꞌa mbəl la-je lə-dé lé ɓá dꞌa ndogɨ-né nékul-je kdɔ pole-né Lubə rəm, kdɔ kugə-né lambo-je kɨ́ sɔbɨ dɔ kəy lə Lubə rəm.. 15 Beɓa Jeju pətɨ kulə ndəy-tɨ tubə-né dow-je kin lay takəy-tɨ lə Lubə ə tubə-né batɨ-je, kɨ̀ mangɨ-je, ɓá sane ka̰ là lə njémbəl-na̰ là-je ə titə tablə-je lə-dé tilə. 16 Ə idə njéra gatɨ də-je panè: «ꞌSaai né-je kin rangɨ lo kin-tɨ. Kəy lə Bɔbɨ-m lé, ꞌrai-é kɨ kəy ra gatɨ al!» 17 Mḛḛ njéndó né-je ole dɔ ta-tɨ kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa panè: «Kəy lə-i lé ta-é ɔ̰̀ mḛḛ-m tokɨ pər bè.» 18 Beɓa jipɨ-je ꞌpa siə ꞌpanè: «Nékɔjɨ ri ɓá ꞌa ra kadɨ jꞌoo ɓá jꞌa gə-né kɨ́ to tó-é kadɨ i ꞌra-né né kinlé bè wa?» 19  2:19 Mat 26:61; 27:40; Mar 14:58; 15:29Jeju təl ilə-dé-tɨ panè: «ꞌTɔɔi kəy lə Lubə kin ə ndɔ mutə ya ma̰ kində gogɨ lay.» 20 Jipɨ-je lé dꞌidə-é ꞌpanè: «Kəy lə Lubə kin kɨ́ jꞌində ɓal kɔrsɔ gidɨ-é mɛkḛ lé ya i kan ɓá ꞌpanè ndɔ mutə-rè ya ꞌa kində gogɨ lay!» 21 Ngà ḛ lé, ḛ pa ta lə kəy lə Lubə kɨ́ to dajɨ rɔ-é ḛ ya. 22 Ndɔ kɨ́ Jeju tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ ngá ɓá mḛḛ njéndó né-je liə ole dɔ ta-tɨ kinlé ə dḛ dꞌadɨ mḛḛ-dé mbete kɨ́ aa njay rəm, dꞌadɨ mḛḛ-dé ta kɨ́ Jeju pa lé rəm tɔ.
Jeju gə ta kɨ́ mḛḛ dow-je-tɨ
23 Mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ Jeju a̰-né lo ra na̰y Pakɨ-tɨ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ kinlé, dow-je n̰a̰ ya dꞌadɨ-é mḛḛ-dé kdɔ koo kɨ́ dꞌoo nékɔjɨ-je kɨ́ ḛ ra ra. 24 Ngà Jeju nda mḛḛ-é rɔ-dé-tɨ al, kdɔ ḛ gə mḛḛ dow-je lay. 25 Ḛ ɔw ndoo kadɨ dow madɨ pa ta kɨ́ dɔ dow-tɨ adɨ-é al ngá, kdɔ ḛ gə ta kɨ́ mḛḛ dow-je-tɨ lay.

*2:4 2:4 Ɓa kɨ́ Jeju ɓa kɔ̰-é «dené» lé to nədɨ ɓá nədɨ-é al. Kdɔ Jeju to njèkilə kujɨ ɓɨ à nədɨ kɔ̰-é al.

2:12 2:12 Mat 4:13

2:14 2:14 Jipɨ-je kɨ́ dꞌḭ dɔ ɓe-je-tɨ kɨ́ rangɨ ɓá ꞌree Jorijalḛm lé ꞌree kɨ̀ là kɨ́ dɔ ɓe mba-tɨ adɨ dꞌa mbəl la-je lə-dé lé ɓá dꞌa ndogɨ-né nékul-je kdɔ pole-né Lubə rəm, kdɔ kugə-né lambo-je kɨ́ sɔbɨ dɔ kəy lə Lubə rəm.

2:19 2:19 Mat 26:61; 27:40; Mar 14:58; 15:29