Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́
Ja̰
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ kɨ́ Ja̰ ndàngɨ
Ja̰ ndàngɨ mbete kin kdɔ kadɨ dow ndó ə adɨ-né mḛḛ-é kɨ́ Jeju to Kristɨ dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é, to Ngon lə Lubə, adɨ dow adɨ-é mḛḛ-é rəmə, isɨ kəm kɨ̀ ri-é (ꞌNdó 20:31). Ḛ ɔsɨ kagɨ dɔ to-tɨ kɨ́ Jeju to Lubə, ngà ḛ tɔjɨ-é kɨ́ to dow kɨ́ oy dɔ kagdəsɨ-tɨ kdɔ kadɨ njéra majal-je dꞌisɨ-né kəm kisɨ kɨ́ sartagangɨ rəm tɔ.
Ja̰ to kɨ́ káre dan njéndó né-je-tɨ lə Jeju kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo, adɨ né-je kɨ́ ra né kɨ́ ta-é tò mḛḛ mbete-tɨ kinlé, ḛ a̰ lo-é-tɨ. Né-je kinlé, ḛ ɔsɨ go-na̰-tɨ kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é adɨ tò gay kɨ̀ mbete-je kɨ́ mutə kɨ́ dꞌɔr poy kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə Jeju. Ja̰ ɔr poy nékɔjɨ-je siri kɨ̀ ta-je kɨ́ Jeju pa nja siri kɨ́ tɔjɨ-né kɨ́ nꞌto Lubə: Jeju panè: «Ma̰ ya mꞌto nékuso kɨ́ njèkadɨ dow-je dꞌisɨ kəm» ( 6:35,48), «mꞌto londógɨ lə dɔnangɨ» ( 8:12; 9:5), «mꞌto tarəbɨ» ( 10:7,9), «mꞌto njèkul batɨ-je kɨ́ majɨ» ( 10:11,14), «mꞌto njèkadɨ dow-je ꞌtɔsɨ ndəl rəm, mꞌto njèkadɨ dow-je dꞌisɨ kəm rəm» ( 11:25), «mꞌto rəbɨ, mꞌto ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, mꞌto kiskəm rəm» ( 14:6), «mꞌto kagɨ nduu kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ( 15:1,5).»
Lo tum gin mbete-tɨ kinlé Ja̰ panè «Ta isɨ nɔ̰ɔ̰» ə «Ta» lé to Jeju kɨ́ isɨ natɨ kɨ̀ Lubə lo tum gin né-je-tɨ, adɨ kɨ̀ takul-é ɓá Lubə ra-né né-je lay. «Ta» kinlé, təl dow. Kadɨ Ja̰ tɔl-né ta mbete liə kinlé, ḛ ɔr poy né-je kɨ́ bɛtɨ-bɛtɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ koy Jeju kɨ̀ tɔsɨ kɨ́ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ, kɨ̀ tɔjɨ kɨ́ tɔjɨ rɔ-é njéndó né-je liə go tɔsɨ-tɨ kɨ́ ḛ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dḛ-tɨ kɨ́ dꞌoy.
1
Kulə gin ta
Lo kulə gin né-je-tɨ ya, Ta isɨ nɔ̰ɔ̰ ngá. Ta isɨ natɨ kɨ̀ Lubə ə Ta lé to Lubə. Ta isɨ natɨ kɨ̀ Lubə lo kulə gin né-je-tɨ nṵ. Lubə ra né-je lay kɨ̀ takul Ta ə né kɨ́ ḛ ra kɨ̀ takul Ta al ya goto. Ə mḛḛ Ta-tɨ kinlé ɓá kiskəm tò-tɨ ə kiskəm to londógɨ lə dow-je. Lo kɨ́ ndógɨ ndógɨ londul-tɨ, ngà londul ɓá uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ al.
1:6 Mat 3:1; Mar 1:4; Luk 3:1,2Lubə ulə dow káre kɨ́ ri-é lə Ja̰. Ja̰ lé to njékoo né ə kidə dow-je ta kɨ́ dɔ-tɨ; adɨ ḛ ree kadɨ nꞌpa ta kɨ́ dɔ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ, kdɔ kadɨ dow-je lay ya dꞌadɨ mḛḛ-dé kɨ̀ takul nꞌḛ̀. Ḛ ɓá to lo kɨ́ ndógɨ lé al, ngà ḛ ree kdɔ pa ta kɨ́ dɔ-tɨ kadɨ dow-je. Londógɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé ree dɔnangɨ-tɨ ə ndógɨ adɨ dow-je lay dꞌoo-né lo. 10 Lubə ra dɔnangɨ kɨ̀ takul Ta ə Ta lé ree dɔnangɨ-tɨ nè; rəmə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ ꞌgə-é al. 11 Ḛ ree rɔ dow-je-tɨ liə ya rəmə, ꞌmbatɨ kuwə-é kɨ rɔ-dé-tɨ; 12 ngà dḛ lay kɨ́ dꞌuwə-é kɨ rɔ-dé-tɨ ə dꞌadɨ-é mḛḛ-dé lé, ḛ adɨ-dé tarəbɨ kadɨ ꞌtəl ngan lə Lubə. 13 Dḛ lé ꞌto ngan lə Lubə kɨ́ Lubə ya ojɨ-dé, ɓɨ kojɨ kinlé to kojɨ kɨ́ dow ɓá ojɨ-dé al, ɓá to ndigɨ lə dow al rəm tɔ. 14 Ta lé, təl rɔ-é dow-tɨ ə ra ɓe dan-ji-tɨ rəm, to njèra majɨ n̰a̰ rəm, to njèta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm tɔ. Jꞌoo né riɓa liə, kɨ́ to riɓa kɨ́ ḛ ingə kdɔ to kɨ́ to Ngon kàl kɨ́ ḭ rɔ Bɔbɨ-é-tɨ ya. 15 Ja̰ pa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ adɨ dow-je ə pa kɨ̀ ndi-é kɨ́ boy panè: «To ḛ kinlé ɓá mꞌpa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ mꞌpanè: Ḛ kɨ́ njèree go-m-tɨ lé to dow kɨ́ ꞌboy itə-m, kdɔ ḛ to dow kɨ́ kete nɔ̰̀-m-tɨ.» 16 Ə jə̰i lay ya ramajɨ liə kɨ́ al dɔ lo kinlé nduy dɔ-ji pitɨm, ɓá jꞌubəi majɨ-é kɨ kete-kete rəm tɔ. 17 Kdɔtalə Lubə adɨ ndukun kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ Moiyijɨ-tɨ ə ramajɨ, kɨ̀ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓá ree kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ Jeju Kristɨ-tɨ tɔ. 18 Lubə lé, dow oo-é nja káre al; ngà Ngon kàl kɨ́ to Lubə, njèkisɨ mbɔ́ Bɔbɨ-é-tɨ lé ya ɓá adɨ kəm dow-je ijə dɔ Bɔbɨ-é-tɨ.
Kullə-je kɨ́ Jeju ra takəm dow-je-tɨ rəsɨ
Ta kɨ́ Ja̰ pa dɔ Jeju-tɨ
Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luk 3:15-18; Ja̰ 5:33-36
19 Ndɔ káre bè, jipɨ-je dꞌulə njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ dow-je kɨ́ gin kojɨ-tɨ lə Lebi kɨ́ ꞌto njéra sə-dé dɔ kullə-tɨ, adɨ dꞌḭ ɓebo Jorijalḛm-tɨ ꞌree ꞌdəjɨ ta Ja̰ ꞌpanè: I lé, ꞌto ná̰ wa? Beɓa Ja̰ pa ta kɨ́ dɔ né-tɨ kɨ́ ḛ oo. 20 Lokɨ ꞌdəjɨ-é ta kin bè lé, ḛ najɨ al ya idə-dé rəsɨ panè: Ma̰ mꞌto Kristɨ* 1:20 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. 1:20 Ja̰ 1:41 al. 21 Dḛ ꞌtəl ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Ngà i ꞌto ná̰ wa? Sé i ꞌto Eli wa? Ḛ ilə-dé-tɨ panè: Mꞌto Eli al. Dow kɨ́ jꞌisɨ jꞌngəbɨ-é kɨ́ to njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ lé, sé to i wa? Ḛ ilə-dé-tɨ panè: Ma̰ mꞌto dowbé kinlé al. 22 Rəmə ꞌtəl ꞌdəjɨ-é ya ɓəy ꞌpanè: Ngà i lé ꞌto ná̰ ya wa? I ya ꞌidə-ji ta kɨ́ dɔ-i-tɨ kadɨ jꞌɔw jꞌidə njékulə-ji-je lé ɓane. 23 Ḛ panè:
Titɨ kɨ́ Ejay njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa-né lé,
ma̰ mꞌto dow kɨ́ ndi-é ɓa diləlo-tɨ panè:
ꞌRai rəbɨ lə ꞌƁaɓe adi a̰ njururu-njururu.
 
24 Dow-je kɨ́ dꞌulə-dé rɔ Ja̰-tɨ lé ꞌto Parisi-je 1:24 Parisi-je, ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰.. 25 Ja̰ a̰ ra dow-je batḛm ɓá dḛ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Kinə i ꞌto Kristɨ lé al rəm, ꞌto Eli al rəm, ɓá ꞌto njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ lé al rəm, ngà kdɔ ri ɓá ꞌra dow-je batḛm wa? 26 Ja̰ ilə-dé-tɨ panè: Ma̰ mꞌra dow-je batḛm mani; ngà dow káre isɨ dan-si-tɨ nɔ̰ɔ̰ ya ə́ sə̰i ꞌgəi-é al. 27 Dowbé lé à ree go-m-tɨ nɔ̰ɔ̰. Ə ma̰ kinlé kulə saba liə ya kàrè mꞌtuwə kadɨ mꞌtutɨ al.
28 Ta-je kinlé dḛ ꞌpa kɨ̀ na̰ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Betani, ta ba Jurdḛ-tɨ kəl-é-tɨ kɨ́ lokubə kàdɨ̀-tɨ kɨ́ Ja̰ ra dow-je batḛm-tɨ lé.
29 Lo aa go-tɨ, Ja̰ oo Jeju ɔw ree rɔ-é-tɨ ə panè: Ooi, Ngonbatɨ lə Lubə kɨ́ njèkɔr majal dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ lé ə́ ɔw ree ɔngɨ. 30 To ḛ kɨ́ ɔw ree kɔngɨ lé ɓá mꞌpa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ mꞌpanè: Ḛ kɨ́ njèree go-m-tɨ lé to dow kɨ́ ꞌboy itə-m, kdɔ ḛ to dow kɨ́ kete nɔ̰̀-m-tɨ. 31 Ə ma̰ kàrè kete mꞌgə-é al, ngà mꞌree mꞌra dow-je batḛm mani bè kdɔ kadɨ Israyel-je ꞌgə-é-né tɔ. 32 Ja̰ oo né ə pa ta dɔ-tɨ rəsɨ panè: Mꞌoo Ndil kɨ́ aa njay ḭ dɔra̰-tɨ ree titɨ-na̰ kɨ̀ dəngɔdnda bè ree isɨ dɔ Jeju-tɨ; 33 ə ma̰ mꞌgə-é al, ngà njèkulə-m kadɨ mꞌra dow-je batḛm mani lé ɓá idə-m panè: Ḛ kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay à kḭ dɔra̰-tɨ ree kisɨ dɔ-é-tɨ kadɨ ꞌoo-é kinlé, ḛ ɓá à ra dow-je batḛm kɨ̀ Ndil kɨ́ aa njay. 34 Ma̰ mꞌoo né-é kɨ̀ kəm-m, ɓá mꞌpanè: Ḛ kɨ́ ɔw kɔngɨ lé ɓá to Ngon lə Lubə.
Njéndó né-je kɨ́ dɔsa̰y
Mat 4:18-22; Mar 1:16-20; Luk 5:1-11
35 Lo aa go-tɨ kàrè, Ja̰ kɨ̀ dow-je joo dan njéndó né-je-tɨ liə dꞌisɨ lo-é-tɨ kinlé ya ɓəy. 36 Beɓa lokɨ oo Jeju ɔw dəə lé ḛ panè: Ooi, Ngonbatɨ lə Lubə lé ə́ ɔw ɔngɨ. 37 Lokɨ njéndó né-je kɨ́ joo kin dꞌoo ta-je kinlé bè rəmə, dḛ dꞌḭ dꞌun go Jeju. 38 Jeju təl kəm-é ə oo-dé go-é-tɨ rəmə dəjɨ-dé panè: Ri ɓá ꞌsangi wa? Dḛ ꞌɓa-é: Rabi adɨ kɔr mḛḛ-é to njèndó dow-je né ə ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: I ꞌisɨ rá wa? 39 Jeju ilə-dé-tɨ panè: ꞌReei ə a kooi. À to kàdɨ̀ kɨ́ sɔ kɨ́ losɔlɔ je bè. Beɓa dḛ dꞌɔw dꞌoo lo kisɨ-é ə dꞌisɨ rɔ-é-tɨ ndɔ-é-tɨ kinlé.
40 Dingəm-je kɨ́ joo kɨ́ dꞌoo ta-je lə Ja̰ ə dꞌun go Jeju lé, ḛ káre to Andre kɨ́ ngonkɔ̰ Simɔ̰ Piyər. 41 Ḛ ɔw ingə ngonkɔ̰-é Simɔ̰ lé ya kete idə-é panè: Jꞌingə «Mesi» – kɔr mḛḛ-é to Kristɨ (dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é). 42 Go-tɨ, ɔw kɨ̀ Simɔ̰ lé rɔ Jeju-tɨ. Beɓa Jeju oo-é ya rəmə panè: I ꞌto Simɔ̰ kɨ́ ngon lə Jonasɨ. Dꞌa ɓa-i Sepasɨ (kɔr mḛḛ-é to ər).
43 Lo aa go-tɨ, lokɨ Jeju ɔjɨ kadɨ nꞌɔw dɔnangɨ Galile-tɨ lé ḛ ingə dow káre kɨ́ ri-é lə Pilipɨ ə idə-é panè: ꞌUn go-m. 44 Pilipɨ dḛ kɨ̀ Andre, kɨ̀ Piyər lé ꞌto dow-je kɨ́ ɓebo Betsayda-tɨ.
45 Go-tɨ, Pilipɨ ingə dow káre kɨ́ ri-é lə Nataniyel ə idə-é panè: Dow kɨ́ ndukun lə Moiyijɨ, kɨ̀ mbete-je lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ꞌpa ta liə lé jꞌingə-é; to Jeju kɨ́ Najarɛtɨ-tɨ, ngon lə Jojepɨ. 46 Nataniyel idə Pilipɨ lé panè: Né kɨ́ majɨ à kḭ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Najarɛtɨ tɔ ɓan wa? 47 Rəmə Pilipɨ təl idə-é panè: ꞌRee ꞌoo. Lokɨ Jeju oo kɨ́ Nataniyel isɨ ree rɔ-é-tɨ lé, ḛ pa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ panè: Ooi, Israyel kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ kədkəm dow-je goto rɔ-é-tɨ ə́ ɔw ree ɔngɨ. 48 Ə Nataniyel dəjɨ-é panè: I ꞌgə-m rá wa? Jeju ilə-é-tɨ panè: Lokɨ ꞌa̰-né gin kote-tɨ kin ya mꞌoo-i pá ɓá Pilipɨ ɓa-i ɓəy. 49 Nataniyel təl ilə-é-tɨ panè: Njèndó dow-je né, i lé ꞌto Ngon lə Lubə rəm, ɓá ꞌto ngar lə Israyel-je rəm tɔ. 50 Beɓa Jeju idə-é panè: Kidə kɨ́ mꞌidə-i mꞌpanè mꞌoo-i gin kote-tɨ kin ɓá i adɨ-m-né mḛḛ-i tin! Né-je kɨ́ tò ɓəl itə né-je kin ya ꞌa koo ɓəy. 51 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; a kooi ta dɔra̰ kɨ́ tḛḛ ə a kooi malayka-je lə Lubə kɨ́ dꞌa kḭ dɔ Ngon lə dow-tɨ kdɔ kɔw dɔra̰-tɨ rəm, ɓá dꞌa kḭ dɔra̰-tɨ təl ree dɔ-é-tɨ rəm tɔ.

1:6 1:6 Mat 3:1; Mar 1:4; Luk 3:1,2

*1:20 1:20 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

1:20 1:20 Ja̰ 1:41

1:24 1:24 Parisi-je, ꞌto kutɨ dow-je madɨ kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ kɨ́ njékində kəm-dé go ndukun-tɨ lə Moiyijɨ kadɨ nga̰ n̰a̰.