24
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ tɔsɨ kɨ́ Jeju tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ
Mat 28:1-10; Mar 16:1-11; Ja̰ 20:1-10
Ndɔ Dimasɨ kɨ̀ ndɔge ratɨ ya dené-je ꞌtḛḛ kɨ̀ ubɨ-je kɨ́ ətɨ majɨ-majɨ kɨ́ ꞌra kete lé, ji-dé-tɨ dꞌɔw-né dɔɓadɨ-tɨ, rəmə dꞌoo kɨ́ ər kɨ́ dꞌutɨ-né ta ɓadɨ lé tokɨ ꞌnduburu kilə rangɨ. Beɓa lokɨ dꞌandɨ ɓe nin-tɨ rəmə, dꞌoo nin ꞌƁaɓe Jeju lé al. Lokɨ dꞌa̰ kɨ́ lo ta igɨ-dé sə́l ɓəy ya rəmə, dingəm-je joo kɨ́ dꞌulə kubɨ-je kɨ́ ndɔ̰y ngilingɨ-ngilingɨ rɔ-dé-tɨ ꞌtḛḛ sə-dé busɨ, adɨ ɓəl ində bandɨ-dé batɨ gangɨ ə dꞌulə dɔ-dé nangɨ; ngà dingəm-je lé dꞌidə-dé ꞌpanè: Dow kɨ́ isɨ kəm lé, kdɔ ri ɓá ꞌsangi-é dan nin-je-tɨ wa? 24:6 Mat 16:21; 17:22,23; 20:18,19; Mar 8:31; 9:31; 10:33,34; Luk 9:22; 18:31-33[Ḛ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ, adɨ ḛ goto nè ngá.]* 24:6 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. Adi mḛḛ-si ole dɔ ta-tɨ kɨ́ ndɔkɨ idə-si lokɨ ḛ isɨ-né dɔnangɨ Galile-tɨ ɓəy lé. Ndɔkɨ ḛ panè: Tò kadɨ dꞌa kilə Ngon lə dow ji njéramajal-je-tɨ, kadɨ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ, ə ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə lé, à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ. Beɓa mḛḛ dené-je lé ole dɔ ta-je-tɨ lə Jeju.
Dḛ dꞌɔsɨ təl dɔɓadɨ-tɨ, dꞌɔw dꞌɔr poy né-je kinlé lay dꞌadɨ njéndó né-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é káre lé rəm, ɓá dꞌadɨ ndəgɨ dow-je kɨ́ rangɨ rəm tɔ. 10 Dené-é-je lé, to Mari kɨ́ Magdala, kɨ̀ Jan, kɨ̀ Mari kɨ́ kɔ̰ Jakɨ ɓá dené-je madɨ kɨ́ dꞌa̰ sə-dé natɨ lé, dꞌɔr poy-é dꞌadɨ njékɔwkulə-je lé tɔ. 11 Ngà ta-je kɨ́ dené-je ꞌpa lé, njékɔwkulə-je dꞌoo kɨ̀ ta mbə́ bè, adɨ ꞌtaa ta lə-dé al. 12 Ngà Piyər ubə nangɨ ḭ taá a̰y ngɔdɨ ɔw dɔɓadɨ-tɨ, ə lokɨ ɗugɨ nangɨ gɔ̰ lo ɓe nin-tɨ rəmə, takubɨ-je ya par ɓá ḛ oo. Né kɨ́ ra né kinlé, ra adɨ lo ta igɨ-é sə́l adɨ ḛ ɔsɨ yɔrɔrɔ ya təl ɔw ɓee.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó né-je kɨ́ joo dꞌisɨ dꞌɔw kɨ Emayusɨ
Mar 16:12-13
13 Mḛḛ ndɔ-é-tɨ kɨ́ káre kinlé ya, dow-je joo dan njéndó né-je-tɨ lə Jeju dꞌisɨ dꞌɔw kɨ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é Emayusɨ kɨ́ to ɓe kɨ́ kḭ ɓebo Jorijalḛm kɔw-tɨ lé, à kasɨ kulə mɛtər dɔgɨ gidɨ-é joo je bè. 14 Njéndó né-je kɨ́ joo kinlé, ꞌpa-na̰ ta dɔ né-je-tɨ lay kɨ́ ra né lé taá-taá dɔ rəbɨ-tɨ. 15 Ə lokɨ dꞌɔw ꞌpa-na̰ ta-je lé taá-taá ꞌnajɨ-né-na̰ ta-tɨ bè-bè rəmə, Jeju ya ingə-dé ə uwə sə-dé rəbɨ natɨ. 16 Ngà kəm-dé ijə dɔ-é-tɨ al. 17 Jeju dəjɨ-dé panè: To ta ri ɓá ɔwi ꞌnaji-na̰-tɨ taá-taá bè wa? Ə dḛ ꞌtəl dꞌa̰ nangɨ kɨ̀ rɔkatɨ kana̰na̰. 18 Ngà ɓá ḛ kɨ́ káre kɨ́ ꞌɓa-é Kléopasɨ pa siə panè: ꞌDé! I ya kɨ̀ kár-i-rè ꞌto dow kɨ́ ꞌisɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ nè ya ə́ i ꞌpanè ꞌgə né kɨ́ ra né mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ nè kinlé al! 19 Ḛ dəjɨ-dé panè: To ri ɓá ra né wa? Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: To ta lə né kɨ́ tḛḛ dɔ Jeju-tɨ kɨ́ to dow kɨ́ Najarɛtɨ-tɨ kɨ́ to njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ, kɨ́ ḛ ɔjɨ tɔ́gɨ-é mḛḛ kullə ra-é-je-tɨ, kɨ̀ mḛḛ ta pa-é-je-tɨ takəm Lubə-tɨ rəm, takəm dow-je-tɨ lay rəm. 20 Ya rəmə dow-je lə-ji kɨ́ ꞌto njèkun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ ꞌboy-je lə-ji dꞌilə-é ji Pilatɨ-tɨ adɨ gangta koy dɔ-é-tɨ adɨ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ lé! 21 Jḛ jꞌində mḛḛ-ji dɔ-é-tɨ kɨ́ ḛ ɓá à taa Israyel-je kilə-dé taá; lay bin ya rəmə né-je kin ra né ɓone to ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə ngá tin! 22 Bè ya kàrè, dené-je madɨ kɨ́ dan-ji-tɨ, ꞌree ꞌpa ta kɨ́ ɔr ndil-ji ɓəy tɔ. Dené-je lé, ꞌtḛḛ kɨ̀ ndɔge ratɨ ya dꞌɔw dɔɓadɨ-tɨ; 23 ngà dꞌingə nin-é al. Rəmə ꞌtəl ꞌree dꞌidə-ji ꞌpanè malayka-je ꞌtḛḛ sə-dé busɨ ə dꞌidə-dé ꞌpanè Jeju lé, isɨ kəm.
24 Lokɨ ꞌpa bè lé, dow-je kɨ́ ná̰-je dan-ji-tɨ dꞌḭ dꞌɔw dɔɓadɨ-tɨ ə dꞌoo né-je titɨ kɨ́ dené-je ꞌpa-né lé ya. Ngà ḛ rəmə, dḛ dꞌoo-é al. 25 Beɓa Jeju idə-dé panè: Əiyəə, sə̰i dow-je kɨ́ négə lə-si goto kan! Sə̰i kɨ́ ꞌtadi ti-ti dɔ ta-je-tɨ lay kɨ́ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ꞌpa kan! 26 Tò kadɨ Kristɨ 24:26 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé, à kingə kɔ̰̀-je kin ɓá à kingə-né riɓa ya al wa?
27 Go-tɨ, Jeju ḭ dɔ ndukun-je-tɨ lə Moiyijɨ sar tḛḛ-né dɔ mbete-je-tɨ lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ya ɔr-dé mḛḛ ta-je lay kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa sɔbɨ-né dɔ-é.
28 Ngà lokɨ ꞌree ꞌtḛḛ ngɔsi kɨ̀ ngonɓe kɨ́ njéndó né-je kɨ́ joo dꞌisɨ dꞌɔw-tɨ lé, Jeju ra né tokɨ dow kɨ́ ɔw kɨ̀ dəə taá bè. 29 Ngà dḛ dꞌɔgɨ-é nangɨ ꞌpanè: «ꞌIsɨ sə-ji nè, kdɔtalə, kàdɨ̀ ɔw dɔ kur-tɨ, adɨ ndɔ kàrè ɔw kil rəm ngá. Beɓa ḛ ɔw kəy isɨ sə-dé.»
30 Lokɨ isɨ sə-dé ta nékuso-tɨ rəmə, un mbə̀ ra oiyo Lubə ɓá uwə gangɨ dana̰ ə adɨ-dé. 31 Beɓa kəm-dé ijə yərərə adɨ ꞌgə-é ya rəmə, ḛ goto jeke dan-dé-tɨ. 32 Ə dḛ ꞌdəjɨ-na̰ ta ꞌpanè: «Kete kɨ́ ɔw pa ta adɨ-ji dɔrəbɨ-tɨ ɔr-ji-né mḛḛ ta-je kɨ́ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé, mḛḛ-ji ole wutɨ-wutɨ titɨ-na̰ né kɨ́ to pər ɓá ɔ̰̀-tɨ bè ya al wa?»
33 Beɓa dꞌḭ tajinatɨ nè ya dꞌɔsɨ təl dꞌɔw ɓebo Jorijalḛm-tɨ gogɨ ə dꞌingə njéndó né-je kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é káre natɨ kɨ̀ madɨ-dé-je kɨ́ ꞌkəw-na̰. 34 Dḛ dꞌidə dḛ kɨ́ joo lé ꞌpanè: «Tɔgrɔ-tɨ ya, ꞌƁaɓe tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ ə tɔjɨ rɔ-é adɨ Simɔ̰ oo-é!»
35 Beɓa njéndó né-je kɨ́ joo lé dꞌɔr poy né kɨ́ tḛḛ dɔ-dé-tɨ rebəə rəm, gə kɨ́ ꞌgə Jeju lokɨ ḛ gangɨ-né mbə̀ adɨ-dé lé rəm tɔ.
Jeju tḛḛ busɨ dɔ njéndó né-je-tɨ liə
Mar 16:14-18; Ja̰ 20:19-29
36 Lokɨ njéndó né-je kɨ́ joo lé, dꞌisɨ pa ta-je kin bè-bè ya rəmə dajɨ rɔ Jeju ya tḛḛ busɨ dan-dé-tɨ ə pa sə-dé panè: «Kadɨ lapiya nà̰y sə-si.» 37 Rəmə ɓəl ində bandɨ-dé batɨ gangɨ, kdɔ dḛ ꞌgɨr kɨ́ to ꞌmə̰́ dow ɓá dꞌoo-é. 38 Ngà Jeju pa sə-dé panè: Kdɔ ri ɓá dɔ-si təl-né bè wa? Kdɔ ri ɓá mḛḛ-si ra joo bè wa? 39 Ooi ji-m-je kɨ̀ nja-m-je lé ə́n, to ma̰ ya; ɔdi rɔ-m ə ooi. ꞌMə̰́ dow lé, tal rɔ-é kɨ̀ singə rɔ-é goto. Ngà ma̰ lé, sə̰i ooi majɨ kɨ́ tal rɔ-m kɨ̀ singə rɔ-m tò nè. 40 Ḛ pa ta kin bè tɔjɨ-dé-né ji-é-je kɨ̀ nja-é-je. 41 Rəmə rɔ-dé nəl-dé mbing adɨ dꞌoo kɨ́ né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al ɓəy, ɓá ndil-dé tḛḛ sa̰y adɨ Jeju dəjɨ-dé panè: Ɔwi kɨ̀ nékuso nè nɔ̰ɔ̰ wa? 42 Beɓa dꞌun dəbɨ kanjɨ kɨ́ nungə dꞌadɨ-é. 43 Ḛ taa ə uso takəm-dé-tɨ nè ya.
44 Go-tɨ, idə-dé panè: Kɨ́ ndɔkɨ mꞌisɨ-né sə-si ɓəy lé, mꞌidə-si mꞌpanè: «Ta-je lay kɨ́ ꞌndàngɨ sɔbɨ dɔ-m mḛḛ mbete ndukun-je-tɨ lə Moiyijɨ, kɨ̀ mḛḛ mbete-je-tɨ lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ, kɨ̀ mḛḛ mbete pa-je-tɨ lé, tò kadɨ né-é à ra né ya.» 45 Beɓa ḛ tḛḛ kəm-dé adɨ ꞌgə-né mḛḛ ta-je kɨ́ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay; 46 ə idə-dé panè: Ooi, ta kɨ́ ꞌndàngɨ ə́n: Kristɨ à kingə kɔ̰̀, à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ kɨ̀ ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə; 47 ə ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kin̰ə panjiyə-je kɨ́ majɨ al kadɨ Lubə in̰ə-né go majal-je lə dow-je kɔgɨ lé, dꞌa kulə gin-é dɔ ɓebo Jorijalḛm-tɨ ya dꞌa kilə mbḛ-é kɨ̀ ri Jeju kadɨ gin dow-je lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè. 48 Sə̰i ya ꞌtoi njékoo né-é-je kɨ̀ kəm-si kdɔ kadɨ ꞌpai ta-é. 49  24:49 Knj 1:4Ə kɨ́ sɔbɨ dɔ-m ma̰ lé, kadkare kɨ́ Bɔbɨ-m un mindɨ-é kadɨ nꞌadɨ-si lé, mꞌa kulə siə kadɨ-si. Ngà sə̰i rəmə, isi ɓebo Jorijalḛm-tɨ nè ya sar kadɨ ingəi tɔ́gɨ kɨ́ à kḭ dɔra̰-tɨ ree dɔ-si-tɨ kin ɓəy ɓane.
Kɔw Jeju dɔra̰-tɨ
Mar 16:19-20; Knj 1:4-12
50  24:50 Knj 1:9-11Beɓa Jeju ɔr-dé ɔw sə-dé gidɨ ɓebo-tɨ ngɔsi kɨ̀ ɓe kɨ́ Betani, ɓá ɔy ji-é kɨ taá ə tɔr ndi-é dɔ-dé-tɨ. 51 Lokɨ ḛ a̰ tɔrndi-é dɔ-dé-tɨ bè ya ɓəy rəmə, ḛ in̰ə-dé ə Lubə un-é ɔw siə dɔra̰-tɨ. 52 Ngà dḛ rəmə lokɨ dꞌɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ lé, ꞌtəl dꞌɔw ɓebo Jorijalḛm-tɨ gogɨ kɨ̀ rɔnəl kɨ́ n̰a̰, 53 ə dḛ dꞌisɨ takəy-tɨ lə Lubə kɨ̀ dɔkaglo-je lay ya ꞌtɔ́y Lubə.

24:6 24:6 Mat 16:21; 17:22,23; 20:18,19; Mar 8:31; 9:31; 10:33,34; Luk 9:22; 18:31-33

*24:6 24:6 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

24:26 24:26 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

24:49 24:49 Knj 1:4

24:50 24:50 Knj 1:9-11