23
Dꞌɔw kɨ̀ Jeju nɔ̰̀ Pilatɨ-tɨ
Mat 27:2,11-14; Mar 15:1-5
Ja̰ 18:28,33-38
Beɓa dꞌḭ kɨ̀ kosɨ-dé lay ya dꞌɔw kɨ̀ Jeju nɔ̰̀ Gubərnər Pilatɨ-tɨ. Lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ɓá dḛ ꞌtilə ta-je dɔ-é-tɨ ꞌpanè: Dingəm kanlé, né kɨ́ a̰ ra ɓá jꞌuwə-é dɔ-tɨ ə́n: Ḛ a̰ sulə gin dow-je lə-ji kadɨ ꞌra dɔnga̰, kadɨ dꞌadɨ lambo Sejar ngar kɨ́ boy lé al rəm, ɓá a̰ dɔ-tɨ panè: Nꞌḛ̀ ya nꞌto Kristɨ* 23:2 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é., adɨ nꞌto ngar. Pilatɨ dəjɨ-é ta panè: «ꞌTo ngar lə jipɨ-je wa?» Jeju ilə-é-tɨ panè: «Ta ya tḛḛ ta-i-tɨ tin.»
Beɓa Pilatɨ idə njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ kosɨ dow-je lé panè: Né kɨ́ majɨ al káre kɨ́ dingəm kanlé ra kɨ́ kadɨ mꞌgangɨ-né ta dɔ-é-tɨ ya mꞌoo al. Ngà dḛ ꞌpa par-par ꞌpanè: Ḛ ulə gin-é dɔnangɨ Galile-tɨ nṵ ya sulə dow-je mḛḛ néndó-je-tɨ liə, ree un-né dɔnangɨ Jude latɨ-latɨ, ɓá ree-né njal rɔ-ji-tɨ nè tin. Lokɨ ꞌɓa ri dɔnangɨ Galile rəmə, Pilatɨ dəjɨ-dé panè: Sé dingəm kanlé, to dow kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ wa? Lokɨ Pilatɨ oo kɨ́ Jeju to dow kɨ́ mḛḛ ɓekɔ̰-tɨ lə Erodɨ lé, ḛ ulə siə rɔ-é-tɨ, kdɔtalə mḛḛ ndɔ-é-je-tɨ kinlé Erodɨ kàrè, isɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ nɔ̰ɔ̰ tɔ.
Dꞌɔw kɨ̀ Jeju nɔ̰̀ Erodɨ-tɨ
Lokɨ Erodɨ oo Jeju lé, rɔ-é nəl-é n̰a̰ kdɔtalə low nṵ ya ḛ ndingə kadɨ nꞌoo-é, kdɔ dow-je ꞌpa ta liə dꞌadɨ-é oo, adɨ ḛ ində mḛḛ dɔ-tɨ kadɨ nꞌoo Jeju lo ra nékɔjɨ-je-tɨ. Erodɨ dəjɨ Jeju ta-je n̰a̰ ya, ngà Jeju ilə-é-tɨ al. 10 Njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ njéndó dow-je ndukun-je dꞌa̰ lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ə ꞌtilə ta dɔ Jeju-tɨ kɨ̀ rɔtungə-dé n̰a̰. 11 Erodɨ kɨ̀ asgar-je liə dꞌənjɨ Jeju dḛḛ. Dḛ ꞌsɔkɨ-é, dꞌulə kubɨ kɨ̀ majɨ n̰a̰ rɔ-é-tɨ ə ꞌsɔkɨ-é rəm, ngá ɓá dꞌulə siə rɔ Pilatɨ-tɨ gogɨ. 12 Ndɔ-é-tɨ kin ya Pilatɨ-je kɨ̀ Erodɨ kɨ́ ꞌto njéba-je lə-na̰ lé, ꞌtəl-né nam-na̰-je. 13 Pilatɨ kəw njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ ꞌboy-je lə jipɨ-je, kɨ̀ kosɨ dow-je ə idə-dé panè: 14 Dingəm kanlé, sə̰i ꞌpainè to njèsulə dow-je kadɨ ꞌra dɔnga̰ ɓá sə̰i ꞌreei-né siə rɔ-m-tɨ. Ngà, ooi bè, mꞌdəjɨ-é ta-je takəm-si-tɨ nè ə né-je kɨ́ sə̰i ꞌtiləi ta-é dɔ-é-tɨ lé, né kɨ́ majɨ al káre ya kɨ́ ḛ ra kàrè mꞌoo al. 15 Erodɨ kàrè oo né kɨ́ majɨ al kɨ́ dingəm kanlé ra al tɔ. Kdɔtalə ḛ ə́ təl ulə siə rɔ-ji-tɨ nè gogɨ tin. Yən, dingəm kanlé, né kɨ́ ḛ ra kɨ́ asɨ koy-é ya goto. 16 Beɓa mꞌa kadɨ ꞌtində-é kɨ̀ ndəy marɔw ya ə mꞌa kilə-é taá. 17 [Ndɔ ra na̰y Pakɨ-je lay ya, lé ri-ri kàrè Pilatɨ à kilə dangay káre taá kadɨ-dé.] 23:17 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 18 Ngà dow-je lay ya dꞌur kɔɔl natɨ boy ꞌpanè: «ꞌTɔl dow kan ə ilə Barabasɨ taá adɨ-ji.» 19 Barabasɨ lé, dꞌuwə-é kdɔtalə ndɔkɨ sulə dow-je adɨ ꞌra wɔngɨ mḛḛ ɓebo-tɨ rəm, ɓá dꞌuwə-é kuwə tɔl dow rəm tɔ. 20 Pilatɨ ndigɨ kilə Jeju taá, adɨ ḛ təl pa sə-dé ta dɔ-tɨ ya ɓəy.
21 Ngà dḛ ꞌtur kɔɔl mbitɨ-mbitɨ ꞌpanè: «ꞌƁə-é kagdəsɨ-tɨ! ꞌƁə-é kagdəsɨ-tɨ!» 22 Pilatɨ lé, təl dəjɨ-dé kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə panè: «Ə to majal ri ya ɓá Jeju lé ra wa?» Né kɨ́ ḛ ra kɨ́ asɨ kadɨ dow tɔl-é-né ya ma̰ mꞌoo al. Adɨ mꞌa kadɨ ꞌtində-é kɨ̀ ndəy marɔw ya ə mꞌa kilə-é taá. 23 Ngà dḛ ꞌtur kɔɔl boy-boy, ꞌdəjɨ-é-né par-par kadɨ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ kɨ ɓə ya, adɨ ndi-dé ɓa nduy-é pitɨm. 24 Rəmə, Pilatɨ un ndu kadɨ tokɨ ꞌra né kɨ́ dḛ ꞌdəjɨ lé dꞌadɨ-dé. 25 Beɓa dow kɨ́ dꞌuwə-é kdɔtalə wɔngɨ kɨ́ ndɔkɨ ḛ sulə dow-je adɨ ꞌra mḛḛ ɓebo-tɨ rəm, kdɔtalə to kɨ́ ḛ to njètɔl dow rəm lé ɓá Pilatɨ ilə-é taá, kdɔ ḛ ɓá dḛ ꞌdəjɨ kadɨ ilə-é taá. Rəmə Jeju ɓá ḛ ilə-é ji-dé-tɨ kadɨ ꞌra siə né kɨ́ mḛḛ-dé ndigɨ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ɓə Jeju kagdəsɨ-tɨ
Mat 27:31-56; Mar 15:20-41; Ja̰ 19:16-37
26 Lokɨ dꞌisɨ dꞌɔw kɨ̀ Jeju lé, dingəm káre bè kɨ́ ɓebo Sirḛn-tɨ, ri-é lə Simɔ̰ ḭ ndɔrɔ, ya rəmə dꞌuwə-é gə̀sə̀sə̀ ya dꞌində kagdəsɨ dɔ-é-tɨ dꞌadɨ-é utɨ go Jeju-tɨ. 27 Kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy ya dꞌun go Jeju; ə dené-je kɨ́ dan-dé-tɨ ꞌtində kàdɨ̀-dé, ꞌndingə rɔ-dé kdɔ ta liə. 28 Beɓa Jeju təl kəm-é kɨ rɔ dené-je-tɨ lé idə-dé panè: Mandɨ-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ, ꞌnɔ̰i-mi al; sə̰i ya ꞌnɔ̰i rɔ-si ə ꞌnɔ̰i ngan-si-je tɔ. 29 Kdɔtalə ndɔ-je ɔw ree nɔ̰ɔ̰ kɨ́ dow-je dꞌa panè: Kujdené-je ɓá ꞌto njénékumə̰-je! Dené-je kɨ́ dꞌojɨ ngan-je al, kɨ̀ dḛ kɨ́ ngon il mbà-dé al ɓá ꞌto njénékumə̰-je! 30  23:30 Ntd 6:16Ndɔ-é-tɨ kinlé, dow-je dꞌa kidə mbal-je panè: ꞌTusi dɔ-ji-tɨ! Ə dꞌa kidə mbal-je kɨ́ gɔjɨ panè: Uti dɔ-ji! 31 Kdɔtalə, kinə dow-je ꞌra né-je kɨ́ bè kin kɨ̀ kagɨ-je kɨ́ mbəl lé, kagɨ-je kɨ́ tutɨ ə jè à tana̰ ban ngá ə́n wa?
32 ꞌRee kɨ̀ bɔkaya-je joo kɨ́ dꞌa tɔl-dé natɨ kɨ̀ Jeju tɔ.
33 Lokɨ dꞌɔw ꞌtḛḛ lo-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é «lo ka dɔ dow» lé, ꞌɓə Jeju kagdəsɨ-tɨ lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ rəm, ɓá bɔkaya-je kɨ́ joo lé kàrè, ꞌɓə-dé kagdəsɨ-je-tɨ tɔ. ꞌƁə ḛ kɨ́ káre dɔ jikɔl-é-tɨ ə ḛ kɨ́ káre ɓá ꞌɓə-é dɔ jigəl-é-tɨ tɔ. 34 Jeju panè: Bɔbɨ-m, ꞌin̰ə go kɔgɨ adɨ-dé, kdɔtalə né-je kɨ́ dꞌa̰ ꞌra kinlé, gə ya ɓá ꞌgə al. Dḛ ꞌləbɨ-na̰ kubɨ-je liə kɨ̀ kəm rəbɨ mbare kɨ́ kɔsɨ. 35 Dow-je dꞌa̰ ɗingɨ-ɗingɨ lo-é-tɨ kinlé, dꞌa̰ dꞌoo né-je kɨ́ isɨ ra né lé. Ngà ꞌboy-je lə jipɨ-je ꞌsɔkɨ Jeju ꞌpanè: Dow-je kɨ́ rangɨ ɓá ḛ ajɨ-dé; kinə ḛ to Kristɨ, dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é lé ngà ajɨ rɔ-é tɔ ngá nà̰. 36 Asgar-je kàrè ꞌsɔkɨ Jeju tɔ. Dḛ ꞌree kɨ̀ man nduu kɨ́ masɨ dꞌadɨ-é, 37 ə ꞌpanè: «Kinə ꞌto ngar lə jipɨ-je rəmə, i ya ꞌajɨ rɔ-i adɨ jꞌoo nà̰!» 38 ꞌNdàngɨ ta bəgrə-tɨ ꞌɓə dɔ-é-tɨ taá ꞌpanè: Ḛ kanlé, to ngar lə jipɨ-je.
39 Bɔkaya-je kɨ́ ꞌɓə-dé kagdəsɨ-je-tɨ lé, ḛ kɨ́ káre pa ta sɔkɨ-né Jeju panè: I ya ɓá ꞌto Kristɨ lé al wa? I ya ꞌajɨ rɔ-i ə jè ꞌajɨ-ji tɔ ngá nà̰! 40 Ngà ḛ kɨ́ káre lé ɓá ndángɨ-é panè: I lé, ꞌɓəl Lubə al wa? Ta kɨ́ ꞌgangɨ dɔ-i-tɨ kinlé, ḛ ya ꞌgangɨ dɔ-é-tɨ tɔ al wa? 41 Jḛ lé, ta kɨ́ ꞌgangɨ dɔ-ji-tɨ kinlé to tó-é ya, kdɔtalə to kullə ra-ji-je ya ɓá jꞌa̰ jꞌugə kurə-é tin. Ngà ḛ kanlé, né kɨ́ majɨ al káre ya kàrè ḛ ra al. 42 Go-tɨ, ḛ təl idə Jeju panè: Ndɔ kɨ́ à ree kɨ̀ kɔ̰ɓe lə-i rəmə, ꞌadɨ mḛḛ-i ole dɔ-m-tɨ. 43 Jeju ilə-é-tɨ panè: ꞌOo majɨ, mꞌa kidə-i rəsɨ; ɓone kin ya ꞌa kisɨ sə-m natɨ ɓe kisɨ majɨ-tɨ lə Lubə.
Koy Jeju
Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Ja̰ 19:28-30
44 Lokɨ kàdɨ̀ à ka̰ jam dɔ ɓe-tɨ je bè ya rəmə, lo ndul ndḭ-ndḭ dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lay sar ya kàdɨ̀ kɨ́ mutə kɨ́ losɔlɔ asɨ-né. 45 Né utɨ kəm kàdɨ̀ adɨ lo ndul ndḭ-ndḭ ə kubɨ gangɨ mḛḛ kəy lə Lubə til dana̰ lo joo. 46 Jeju ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ panè: «Bɔbɨ-m, mꞌulə ndil-m mḛḛ ji-i-tɨ.» Lokɨ Jeju pa ta kin bè ya rəmə, uwə ta-é natɨ. 47 Lokɨ njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓu oo né kɨ́ ra né kin bè lé, ɔsɨ gajɨ Lubə panè: «Tɔgrɔ-tɨ ya, dingəm kinlé, to dow kɨ́ njururu.»
48 Lokɨ kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy kɨ́ ꞌree dꞌa̰ lo né-je-tɨ kinlé, dꞌoo né-je kɨ́ ra né lé bè rəmə, ꞌtində kàdɨ̀-dé taá-taá ꞌtəl-né kɨ ɓee. 49  23:49 Luk 8:2,3Dow-je lay kɨ́ ꞌgə Jeju rəm, dené-je kɨ́ dꞌḭ siə dɔnangɨ Galile-tɨ nṵ ya ꞌdan-é ꞌree siə lé, dꞌa̰ ngərəngɨ ɓá dꞌa̰ dꞌoo né-je kɨ́ isɨ ra né lé.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dubɨ Jeju
Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Ja̰ 19:38-42
50 Dingəm madɨ isɨ nɔ̰ɔ̰ to kɨ́ káre dan ꞌboy-je-tɨ kɨ́ njégangta-je lə jipɨ-je, ri-é lə Jojepɨ, to dow kɨ́ majɨ, ɓá to dow kɨ́ njururu rəm tɔ. 51 Jojepɨ lé, ta-é asɨ-na̰ sə-dé dɔ ndu-tɨ kɨ́ dꞌun kinlé al rəm, ɓá ində rɔ-é natɨ sə-dé dɔ kullə ra-dé-je-tɨ kin al rəm tɔ. Ḛ to dow kɨ́ Arimate, ɓebo-tɨ lə jipɨ-je; ḛ isɨ ngəbɨ kɔ̰ɓe lə Lubə kɨ́ à ree. 52 Jojepɨ ɔw rɔ Pilatɨ-tɨ dəjɨ-é nin Jeju lé. 53 Beɓa ḛ ɔr-é kagdəsɨ-tɨ, ɓɨr-é kɨ̀ takubɨ ngá ɓá ɔw ilə-é ɓe nin-tɨ kɨ́ to mbal ɓá ꞌsɔkɨ. To lo kɨ́ dꞌilə nin-tɨ al ya ɓəy. 54 Ndɔ-é-tɨ kinlé, to ndɔ koo go né-je kdɔ ndɔ taakoo, adɨ lo aa ya rəmə à to ndɔ taakoo.
55 Dené-je kɨ́ dꞌḭ kɨ̀ Jeju dɔnangɨ Galile-tɨ nṵ ꞌree siə lé, ꞌdan Jojepɨ, ə dꞌa̰ dꞌoo ɓadɨ lé rəm, ꞌtən dꞌoo se nin Jeju lé tokɨ kilə ɓe-tɨ ban wa? 56 Dḛ ꞌtəl dꞌɔw ɓee lə-dé kdɔ koo go nɔ̰kagɨ-je, kɨ̀ ubɨ-je kɨ́ ətɨ majɨ-majɨ kdɔ ree kungɨ dɔ nin-tɨ lé. Ndɔ taakoo-tɨ lé, dḛ ꞌtaakoo titɨ kɨ́ ndukun lə Lubə ɔjɨ-né lé ya tɔ.

*23:2 23:2 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

23:17 23:17 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

23:30 23:30 Ntd 6:16

23:49 23:49 Luk 8:2,3