7
Mḛḛnga̰ lə ngankɔ̰ Jeju
Ja̰ 5:44; 15:18-19; Mat 10:16
Go-tɨ, Jeju njiyə gəkɨ lo kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ gəkɨ-gəkɨ. Ḛ ndigɨ kɔw dɔnangɨ Jude-tɨ al, kdɔtalə ꞌboy-je lə jipɨ-je ꞌsangɨ tɔl-é.
Ndɔ kɨ́ kadɨ jipɨ-je ꞌra-né na̰y kəykam-je 7:2 Mbl 23:34-44; Kni 29:12-39; Det 16:13-16; Jkr 14:16-19 lə-dé nà̰y ngɔsi. Beɓa ngankɔ̰ Jeju dꞌidə-é ꞌpanè: ꞌIn̰ə lo kɨ́ nè kin ə ꞌɔw dɔnangɨ Jude-tɨ kdɔ kadɨ njéndó né-je lə-i dꞌoo né-je kɨ́ isɨ ꞌra ra lé tɔ ɓane. Dow kɨ́ ndigɨ tɔjɨ rɔ-é kadɨ dow-je ꞌgə-é lé, ɓɔyɔ rɔ-é ra né al. Titɨ kɨ́ ꞌisɨ ꞌra-né né-je kinlé, ꞌtɔjɨ rɔ-i adɨ dow-je lay ꞌgə-i. Ngankɔ̰-é-je lé ꞌpa bè kdɔtalə dḛ ya kàrè dꞌadɨ-é mḛḛ-dé al rəm tɔ. Ḛ idə-dé panè: Ma̰ lé dɔkaglo-é lə-m nà̰y ɓəy; ngà sə̰i rəmə, dɔkaglo lə-si to kɨ̀ ndɔ-je lay. Sə̰i lé, dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè dꞌa kɔsɨ-si kɨ̀ ta al; ngà ma̰ rəmə dꞌa kɔsɨ-m kɨ̀ ta. Kdɔtalə kullə ra-dé-je kɨ́ majɨ al majɨ al lé mꞌpa ta dɔ-tɨ mꞌadɨ dow-je dꞌoo. Sə̰i ə ɔwi lo ra na̰y-tɨ lé. Ngà ma̰ ɓá mꞌa kɔw al, kdɔtalə kaglo kɔw-é lə-m asɨ al ɓəy. Lokɨ idə-dé ta-je kin bè lé, ḛ təl isɨ-né dɔnangɨ Galile-tɨ nɔ̰ɔ̰ ya.
Ka̰ Jeju ɓebo Jorijalḛm lo ra na̰y kəykam-je-tɨ
10 Lokɨ ngankɔ̰ Jeju-je dꞌɔtɨ dꞌɔw lo ra na̰y-tɨ lé rəmə, ḛ kàrè ɔtɨ njɔ̰y ya ɔw-tɨ tɔ.
11 Ndɔ-je-tɨ kɨ́ dꞌisɨ ꞌra-né na̰y kinlé, jipɨ-je ꞌsangɨ-é ə ꞌdəjɨ ꞌpanè: Ḛ lé a̰ rá wa? 12 Kosɨ dow-je ꞌyun ta dan-dé-tɨ n̰a̰ ꞌsɔbɨ-né dɔ-é. Dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: Ḛ to dow kɨ́ majɨ ə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: Kay! Ḛ to njèkur kosɨ dow-je wale. 13 Bè ya kàrè, ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-é lé, dow kɨ́ pa rəsɨ ya goto, kdɔ ꞌɓəl ꞌboy-je lə jipɨ-je.
14 ꞌRa na̰y lé dꞌa̰ dana̰ ngá ɓá Jeju ɔtɨ ɔw takəy-tɨ lə Lubə ə ndó dow-je né. 15 Néndó liə ɔr ndil jipɨ-je adɨ ꞌpanè: Dow kanlé, ingə néndó al rəm, ngà ra ban ɓá ḛ gə mbete lə Lubə bè wa? 16 Jeju ilə-dé-tɨ panè: Né kɨ́ mꞌndó dow-je lé, to né kɨ́ ma̰ ɓá mꞌun kɨ̀ dɔ-m al. Ngà to Lubə kɨ́ njèkulə-m ɓá adɨ mꞌndó-dé. 17 Dow kɨ́ ge ra né kɨ́ mḛḛ Lubə ndigɨ lé, kinə to Lubə ɓá adɨ-m mꞌndó né kinlé dow-je kàrè dowbé à gə rəm əse to né kɨ́ ma̰ ya mꞌun kɨ̀ dɔ-m ɓá mꞌndó-dé kàrè dowbé à gə rəm tɔ. 18 Dow kɨ́ un ta kɨ̀ dɔ-é ya pa pa lé, to dow kɨ́ isɨ sangɨ riɓa kɨ́ sɔbɨ dɔ-é ḛ ya. Ngà dow kɨ́ isɨ sangɨ riɓa lə njèkulə-é lé, ḛ ɓá to njèra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ə né ra kɨ́ njururu al goto rɔ-é-tɨ. 19 Moiyijɨ adɨ-si ndukun ya al wa? Ngà dow káre-rè kɨ́ kadɨ təl rɔ-é go-tɨ ya goto. Rəmə kdɔ ri ɓá ꞌsangi kadɨ ꞌtɔli-mi wa? 20 Beɓa kosɨ dow-je dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: I lé ꞌɔw kɨ̀ ndil kɨ́ majɨ al mḛḛ-i-tɨ nɔ̰ɔ̰. Ná̰ ɓá sangɨ kdɔ tɔl-i wa? 21 Jeju təl ilə-dé-tɨ panè: Mꞌra né káre-rè ɓəy ya ə́ sə̰i lay ya ndil-si tḛḛ sa̰y. 22 Moiyijɨ un ndu adɨ-si kadɨ ijəi ngan-si-je ganjangɨ ə to né kɨ́ dꞌulə gin-é dɔ Moiyijɨ-tɨ nè al, ngà to ka-ji-je kɨ́ low ɓá dꞌulə gin-é. Ə ndɔ taakoo ya sə̰i ijəi dow ganjangɨ. 23  7:23 Ja̰ 5:9Sə̰i ijəi dow ganjangɨ ndɔ taakoo-tɨ bè, kdɔ kadɨ ali-né dɔ ndukun lə Moiyijɨ al. Ngà kdɔ ri ɓəy ɓá dajɨ rɔ dow ɓikti ya mꞌadɨ-é lapiya ndɔ taakoo-tɨ rəmə, sə̰i adi wɔngɨ ra-si dɔ-m-tɨ ɓəy wa? 24 Ooi rɔ dow kɨ́ ndaa-tɨ nè ɓá ꞌgangi-né ta al; ngà ꞌgangi ta gangɨ kɨ́ njururu ɓane.
25 Dow-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ ꞌpanè: Dow kɨ́ ꞌboy-je lə jipɨ-je dꞌisɨ ꞌsangɨ-é kdɔ tɔl-é lé ya ɓan al wa? 26 Ooi, ḛ a̰ pa ta ndaa-tɨ rəsɨ takəm dow-je-tɨ ə ta káre ya kàrè dow pa siə dɔ-tɨ al rəm. Adɨ ꞌboy-je lə-ji ꞌndigɨ dɔ-tɨ kɨ́ ḛ kan ɓá to Kristɨ* 7:26 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé ya tɔgrɔ-tɨ wa? 27 Lokɨ Kristɨ à ree lé, dow kɨ́ à gə lo kɨ́ ḭ-tɨ ya goto. Ngà dow kanlé, jə̰i jꞌgəi lo kɨ́ ḭ-tɨ. 28 Jeju a̰ ndó dow-je né takəy-tɨ lə Lubə ya rəmə ḛ pa ta kɨ̀ ndi-é kɨ́ boy panè: Adɨ ꞌpainè ꞌgəi-mi rəm, ꞌgəi lo kɨ́ mꞌḭ-tɨ rəm al ɓan! Ma̰ lé, mꞌree kɨ̀ dɔ rɔ-m al. Njèkulə-m lé to njèra né kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, ngà gə ɓá sə̰i ꞌgəi-é al. 29 Ma̰ mꞌgə-é kdɔ mꞌḭ rɔ-é-tɨ ɓá mꞌree ma̰ tin rəm, ɓá to ḛ ɓá ulə-m rəm tɔ. 30 Beɓa dḛ ꞌsangɨ kadɨ dꞌuwə-é, ngà dow kɨ́ asɨ kadɨ uwə-é goto, kdɔtalə dɔ gangɨ lo kuwə-é nà̰y ɓəy.
31 Dow-je n̰a̰ dan kosɨ dow-je-tɨ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju lé ə ꞌpanè: Lokɨ Kristɨ lé, à ree rəmə, ḛ à ra nékɔjɨ-je n̰a̰ kitə dow kanlé ɓəy ɓan wa? 32 Ta-je kɨ́ dow-je ꞌpa n̰ɔ̰m-nɔ̰m ꞌsɔbɨ-né dɔ Jeju lé, usɨ mbi Parisi-je-tɨ. Beɓa njékun dɔ njégugné-je, kɨ̀ Parisi-je dꞌulə njéngəm takəy lə Lubə kadɨ dꞌɔw dꞌuwə-é.
33 Beɓa Jeju panè: «Mꞌa kisɨ sə-si ndḛ ɓəy ɓá mꞌa təl kɔw rɔ njèkulə-m-tɨ. 34 Lokɨ mꞌa kɔw lé, a sangi-mi ngà a kingəi-mi al rəm, ɓá lo kɨ́ mꞌa kɔw-tɨ lé kàrè a kasi kɔwi-tɨ al rəm tɔ.» 35 Rəmə jipɨ-je ꞌpa-na̰ ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: «Kɔw ə ḛ à kɔw rá ya ɓá jꞌa kingəi-é-né al lé wa? Ḛ à kɔw rɔ ngankɔ̰-ji-je-tɨ kɨ́ ꞌsane-na̰ dꞌisɨ ɓe lə grɛkɨ-je, kdɔ kadɨ nꞌndó né grɛkɨ-je wa? 36 Ḛ panè: “A sangi-mi, ngà a kingəi-mi al. Lo kɨ́ mꞌa kɔw-tɨ lé kàrè a kasi kɔwi-tɨ al. Ta kinlé kɔr mḛḛ-é tò ban wa?”»
37 Sɔ̰y ndɔ ra na̰y kəykam-je, adɨ to ndɔ kɨ́ boy n̰a̰ kin ɓá Jeju ḭ a̰ taá, pa ta kɨ̀ ndi-é kɨ́ boy panè: Dow kɨ́ kundə man ra-é rəmə, kadɨ-é ree rɔ-m-tɨ a̰y man. 38 Dow kɨ́ adɨ-m mḛḛ-é lé, man ba-je kɨ́ à kadɨ dow-je kiskəm ya à kḭ mḛḛ-é-tɨ lo bul-bul titɨ kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa-né bè. 39 Ta kinlé, Jeju pa sɔbɨ-né dɔ Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ dḛ kɨ́ dꞌadɨ-nꞌḛ̀ mḛḛ-dé dꞌa kingə. Dɔkaglo-é-tɨ kinlé Lubə adɨ Ndil kɨ́ aa njay al ɓəy, kdɔ Lubə tɔjɨ riɓa lə Jeju ndaa-tɨ rəsɨ al ɓəy.
40 Lokɨ dow-je kɨ́ dan-tɨ-je dan kosɨ dow-je-tɨ dꞌoo ta-je kinlé rəmə ꞌpanè: Dow kanlé to njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ ya tɔgrɔ-tɨ. 41 Dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: Dow kanlé to Kristɨ. Rəmə dḛ kɨ́ rangɨ ꞌpanè: Kristɨ lé à kḭ dɔnangɨ Galile-tɨ ɓan wa? 42 Mbete kɨ́ aa njay panè: Kristɨ lé, à tḛḛ gin kojɨ-tɨ lə Dabidɨ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Bɛtlekɛm kɨ́ to ɓe lə Dabidɨ. 43 Beɓa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju lé, ta dow-je asɨ-na̰ dɔ-tɨ al adɨ ꞌgángɨ-né-na̰. 44 Dow-je kɨ́ dan-tɨ-je dan-dé-tɨ ꞌndigɨ kuwə Jeju ya, ngà dow kɨ́ asɨ kadɨ uwə-é goto. 45 Njéngəm takəy lə Lubə lé, ꞌtəl dꞌɔw rɔ njékun dɔ njégugné-je-tɨ, kɨ̀ Parisi-je lé rəmə, ꞌdəjɨ-dé ꞌpanè: Kdɔ ri ɓá uwəi-é ꞌreei siə al wa? 46 Njéngəm takəy lə Lubə lé, dꞌilə-dé-tɨ ꞌpanè: Ta-je kɨ́ dingəm kin pa lé to ta kɨ́ dow pa nja káre al ya ɓəy! 47 Rəmə Parisi-je lé dꞌḭ sə-dé dɔ-tɨ ꞌpanè: Sə̰i lé ya kàrè adi-é ur-si wale ɓəy tɔ al ɓan! 48 Dow káre-rè kɨ́ dan ꞌboy-je-tɨ əse dan Parisi-je-tɨ adɨ-é mḛḛ-é adɨ ooi nɔ̰ɔ̰ ɓan wa? 49 Ngà kosɨ dow-je kanlé, to gə ɓá ꞌgə ndukun lə Lubə al. Dḛ ꞌto dow-je kɨ́ ndɔl uwə dɔ-dé. 50  7:50 Ja̰ 3:1,2Nikodḛm kɨ́ to káre dan ꞌboy-je-tɨ kɨ́ ndɔkɨ ree ingə Jeju lé idə-dé panè: 51 Kɨ́ go ndukun-tɨ lə-ji ya lé, ꞌa koo ta ta dow-tɨ al rəm, ꞌa gə né kɨ́ dowbé lé ra al rəm ya ꞌa gangta dɔ-é-tɨ wa? 52 Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: I ꞌɔw kɨ̀ to dow kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ tɔ ngá wa? ꞌNdó ndukun majɨ ꞌoo ə ꞌa gə kɨ́ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ à kḭ dɔnangɨ Galile-tɨ al. 53 [Go-tɨ, ná̰-ná̰ ya ɔtɨ ɔw ɓe liə-liə.

7:2 7:2 Mbl 23:34-44; Kni 29:12-39; Det 16:13-16; Jkr 14:16-19

7:23 7:23 Ja̰ 5:9

*7:26 7:26 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

7:50 7:50 Ja̰ 3:1,2