8
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dené kɨ́ dꞌuwə-é dɔ kaya-tɨ
Jeju ɔw dɔ mbal ka̰ kagɨ Olibiye-je-tɨ. Ngà kɨ̀ ndɔge ratɨ ya ḛ təl ree takəy-tɨ lə Lubə gogɨ ə dow-je lay ꞌree rɔ-é-tɨ. Beɓa ḛ isɨ nangɨ isɨ ndó-dé né. Rəmə njéndó dow-je ndukun-je, kɨ̀ Parisi-je dꞌuwə dené káre dɔ kaya-tɨ ꞌree siə rɔ Jeju-tɨ dꞌadɨ-é a̰ dan dow-je-tɨ dana̰. Ngá ɓá dꞌidə Jeju ꞌpanè: «Njèndó dow-je né, dené kanlé jꞌuwə-é dɔ kaya-tɨ. Ə mḛḛ ndukun-tɨ lé, Moiyijɨ un ndu adɨ-ji, kdɔ kadɨ ko dené-je kɨ́ bè kinlé jꞌtilə-dé kɨ̀ ər jꞌtɔl-dé kɔgɨ. Ngà i ə ꞌa pa ta dɔ-tɨ panè ri wa?» Dḛ ꞌdəjɨ-é ta kinlé bè kdɔ kingə-né ta madɨ ta-é-tɨ, kdɔ kadɨ dꞌilə-né ta dɔ-é-tɨ. Ngà Jeju ulə dɔ-é nangɨ ə isɨ tijə né nangɨ kɨ̀ ngon ji-é. Lokɨ ꞌdəjɨ-é ta kəm-dé kete-kete lé, ḛ ɔr dɔ-é taá idə-dé panè: «Dow kɨ́ dan-si-tɨ kɨ́ ra majal nja káre al ɓəy ya ə un ər ilə-né dené lé dɔsa̰y.» Ə Jeju təl ulə dɔ-é nangɨ gogɨ ə isɨ tijə né nangɨ ya ɓəy. Lokɨ dꞌoo ta-je kin bè lé [mḛḛ-dé uwə-dé kɨ̀ ta]* 8:9 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. adɨ dꞌḭ káre-káre, ḭ dɔ dḛ-tɨ kɨ́ ꞌtɔgɨ n̰a̰-tɨ ya [sar dɔ sɔ̰y-dé-je-tɨ.] Beɓa Jeju kɨ̀ dené lé ya par ꞌnà̰y dana̰ dan kosɨ-je-tɨ. 10 Rəmə Jeju ɔr dɔ-é taá ə dəjɨ dené lé panè: Dené, njékilə ta dɔ-i-tɨ-je lé dꞌɔw rá wa? Dow káre ya kàrè gangta dɔ-i-tɨ al wa? 11 Ə dené lé ilə-é-tɨ panè: ꞌƁaɓe, dow gangta dɔ-m-tɨ al. Beɓa Jeju idə-é panè: «Ma̰ kàrè mꞌgangɨ ta dɔ-i-tɨ al ya tɔ ə́ ɔw, ngà majal ɓá gogɨ rangɨ ꞌra al ngá.»] 8:11 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.
Jeju pa ta rəsɨ dɔ kullə-tɨ liə adɨ dow-je
12  8:12 Mat 5:14; Ja̰ 9:5Jeju pa ta kɨ́ rangɨ ya ɓəy adɨ dow-je panè: Ma̰ lé, mꞌto londógɨ lə dɔnangɨ. Dow kɨ́ un go-m lé à njiyə lo kɨ́ ndul-tɨ al, ngà à kingə lo kɨ́ ndógɨ kɨ́ to kiskəm. 13  8:13 Ja̰ 5:31Rəmə Parisi-je pa siə ꞌpanè: Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-i ɓá i ya ꞌa̰ ꞌpa adɨ dow-je kin ya rəmə tɔjɨ kɨ́ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al. 14 Beɓa Jeju ilə-dé-tɨ panè: Lé ma̰ ya mꞌpa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-m mꞌadɨ dow-je kàrè, ta kɨ́ mꞌpa lé to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya. Kdɔ ma̰ mꞌgə lo kɨ́ mꞌḭ-tɨ rəm, mꞌgə lo kɨ́ mꞌisɨ mꞌɔw-tɨ rəm tɔ. Ngà sə̰i rəmə, ꞌgəi lo kɨ́ mꞌḭ-tɨ al rəm, ɓá ꞌgəi lo kɨ́ mꞌa kɔw-tɨ al rəm tɔ. 15 Sə̰i ꞌgangi ta kɨ́ go lo koo-tɨ lə dow. Ngà ma̰, mꞌgangɨ ta dɔ dow-tɨ al. 16 Ə kinə ma̰ mꞌgangɨ ta kàrè, ta kɨ́ gangɨ lə-m ɔw natɨ kɨ̀ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Kdɔ ma̰ mꞌa̰ kɨ̀ kár-m al. Bɔbɨ-m kɨ́ njèkulə-m lé a̰ sə-m natɨ. 17 Mḛḛ ndukun-tɨ lə-si lé, ꞌndàngɨ ꞌpanè né kɨ́ dow-je joo ꞌpa ta dɔ-tɨ kinlé, né-é to tó-é. 18 Ma̰ mꞌpa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-m ma̰ ya mꞌadɨ dow-je rəm, ɓá Bɔbɨ-m kɨ́ ulə-m lé kàrè pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ-m adɨ dow-je rəm tɔ. 19 Rəmə ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Bɔbɨ-i lé a̰ rá wa? Ə Jeju ilə-dé-tɨ panè: Sə̰i ꞌgəi-mi al rəm, ɓá ꞌgəi Bɔbɨ-m al rəm. Kinə ꞌgəi-mi rəmə a gəi Bɔbɨ-m tɔ. 20 Jeju a̰ takəy-tɨ lə Lubə ngɔsi kɨ̀ lo kilə kadkare kadɨ Lubə a̰ ndó né dow-je ɓá pa-né ta-je kinlé. Dow ya kàrè uwə-é al, kdɔtalə dɔkàdɨ̀ liə asɨ al ɓəy. 21 Jeju təl idə-dé ɓəy panè: Mꞌa kɔw, sə̰i a sangi-mi ə sə̰i a koyi dan majal-je-tɨ lə-si. Lo kɨ́ mꞌa kɔw-tɨ lé, sə̰i a kasi kɔwi-tɨ al. 22 Jipɨ-je ꞌpanè ḛ ɔw kɨ̀ tɔl rɔ-é ɔbɨ. Kdɔ ḛ panè: Lo kɨ́ mꞌa kɔw-tɨ lé sə̰i a kasɨ kɔwi-tɨ al. 23 Jeju ilə-dé-tɨ panè: Sə̰i ꞌtoi kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè, ngà ma̰ mꞌto kɨ́ taá dɔra̰-tɨ. Sə̰i ꞌtoi kɨ́ ꞌlə dɔnangɨ, ngà ma̰ mꞌto kɨ́ ꞌlə dɔnangɨ al. 24 Gin-é kin ɓá mꞌidə-si-né mꞌpanè a koyi dan majal-je-tɨ lə-si. Kdɔ kinə adi mḛḛ-si kɨ́ ma̰ mꞌto njèkisɨ 8:24 Jipɨ-je ꞌgɨr kɨ́ Lubə ya kár-é à panè: Ma̰ mꞌto njèkisɨ (Tḛt 3:14). lé al rəmə, a koyi dan majal-je-tɨ lə-si ya. 25 Ə dḛ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: I ꞌto ná̰? Rəmə Jeju ilə-dé-tɨ panè: Ta kinlé lo kulə gin-é-tɨ nṵ ya mꞌidə-si! 26 Mꞌɔw kɨ̀ ta-je n̰a̰ kɨ́ sɔbɨ dɔ-si kadɨ mꞌpa rəm, kadɨ mꞌgangta dɔ-tɨ rəm. Ngà njèkulə-m lé to njèpata kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ə ta kɨ́ mꞌoo ta-é-tɨ ɓá mꞌpa mꞌadɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè. 27 Ta kɨ́ Jeju idə-dé lé dḛ ꞌgə kɨ́ to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Bɔbɨ-é Lubə al. 28 Beɓa Jeju idə-dé panè: «Lokɨ a kuni Ngon lə dow kɨ́ taá ɓá a gəi kɨ́ ma̰ lé mꞌto njèkisɨ rəm, mꞌra né kɨ̀ dɔ rɔ-m al rəm. Ngà né kɨ́ Bɔbɨ-m ndó-m ɓá mꞌidə dow-je. 29 Njèkulə-m lé a̰ sə-m natɨ. Ḛ in̰ə-m kɨ̀ kár-m al. Kdɔtalə ma̰ mꞌra né-je kɨ́ nəl-é kɨ̀ ndɔ-je lay.»
30 Lokɨ Jeju pa ta-je kin bè lé, dow-je n̰a̰ dꞌadɨ-é mḛḛ-dé. 31 Beɓa ḛ idə jipɨ-je kɨ́ dꞌadɨ-é mḛḛ-dé lé panè: «Kinə a̰i dɔ ta-tɨ lə-m njángɨ rəmə, sə̰i ꞌtoi njéndó né-je lə-m kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 32 Sə̰i a gəi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ à taa-si kilə-si taá.» 33  8:33 Mat 3:9; Luk 3:8Dḛ dꞌilə-é-tɨ panè: «Jḛ jꞌto nganka Abrakam ə jḛ jꞌto ɓə-je lə dow nja káre al, ngà ban ɓá i ꞌpanè ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ à taa-ji kilə-ji taá ɓəy wa?» 34 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ra majal lé to ɓə lə majal. 35 Ə ɓə lé ḛ à kisɨ mḛḛ kəy-tɨ lə ꞌɓa-é sar al, ngà ngon lə njékəy ɓá à kisɨ-tɨ sartagangɨ. 36 Beɓa kinə ma̰ Ngon lə Lubə ya mꞌtaa-si mꞌilə-si taá rəmə, a toi ɓə-je al ya tɔgrɔ-tɨ. 37 Mꞌgə kɨ́ sə̰i ꞌtoi nganka Abrakam ya ngà sə̰i ꞌsangi kdɔ tɔli-mi, kdɔtalə ꞌmbati ta lə-m. 38 Ma̰ mꞌpa ta dɔ né-tɨ kɨ́ mꞌoo rɔ Bɔbɨ-m-tɨ ə sə̰i kàrè ta kɨ́ ooi ta bɔbɨ-si-tɨ ɓá ꞌrai-né né tɔ.» 39 Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Jḛ jꞌto kɨ́ gin ka-tɨ lə Abrakam.» Ə Jeju idə-dé panè: Kinə ꞌtoi kɨ́ gin ka-tɨ lə Abrakam rəmə, ꞌrai kullə ra Abrakam tɔ ɓane§ 8:39 Ta kinlé, mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ lé ꞌpanè: Kinə ꞌtoi kɨ́ gin ka-tɨ lə Abrakam rəmə lé, a rai kullə ra Abrakam tɔ ɓane.. 40 Ngà kɨ́ ngɔsnè kinlé sə̰i ꞌndigi ꞌtɔli-mi, ma̰ kɨ́ mꞌidə-si ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ mꞌoo ta Lubə-tɨ. Né-é kin to né kɨ́ Abrakam ra al. 41 Ngà sə̰i lé ꞌrai kullə ra bɔbɨ-si. Dḛ dꞌidə-é panè: «Jḛ ꞌto ngan-je kɨ́ bɔbɨ-ji goto al. Bɔbɨ-ji ra káre-rè ə to Lubə.» 42 Jeju idə-dé panè: «Kinə Lubə ya to Bɔbɨ-si rəmə lé a ndigi-mi, kdɔ mꞌḭ rɔ Lubə-tɨ ɓá mꞌree; mꞌree kɨ̀ dɔ rɔ-m al, ngà to ḛ ɓá ulə-m. 43 Kdɔ ri ɓá sə̰i ꞌgəi mḛḛ ta lə-m al wa? Kdɔ sə̰i asi ndigi dɔ ta-tɨ lə-m al. 44 Sə̰i lé, bɔbɨ-si to Sú, adɨ sə̰i ꞌndigi rai né-je kɨ́ mḛḛ bɔbɨ-si ndigɨ. Ḛ to njétɔl dow-je lo kulə gin-é-tɨ nṵ ə ḛ a̰ dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al, kdɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ goto ta-é-tɨ. Lokɨ ḛ ədɨ ta lé, to ta-je liə kɨ́ mḛḛ-é-tɨ ya ɓá ḛ tḛḛ-né tin; kdɔ ḛ to njèkədta rəm, ɓá to bɔbɨ njékədta-je rəm tɔ. 45 Ngà ma̰ lé, sə̰i adi-mi mḛḛ-si al kdɔ mꞌpa ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 46 Ná̰ dan-si-tɨ asɨ tɔjɨ kɨ́ mꞌra majal wa? Kinə mꞌpa ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, kdɔ ri ɓá sə̰i adi-mi mḛḛ-si al wa? 47 Dow kɨ́ to kɨ́ lə Lubə lé oo ta lə Lubə. Sə̰i ooi ta lə Lubə al, kdɔ sə̰i ꞌtoi kɨ́ liə al.»
48 Jipɨ-je dꞌilə Jeju-tɨ ꞌpanè: «Pa kɨ́ jꞌpanè i ꞌto dow kɨ́ dɔnangɨ Samari-tɨ rəm, ꞌɔw kɨ̀ ndil kɨ́ majɨ al mḛḛ-i-tɨ rəm kinlé to tó-é ya al wa?» 49 Beɓa Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Mꞌɔw kɨ̀ ndil kɨ́ majɨ al mḛḛ-m-tɨ al. Ngà ma̰ mꞌto dow kɨ́ mꞌun ta Bɔbɨ-m, ngà sə̰i ɓá uni ta-m al. 50 Ma̰ mꞌsangɨ riɓa lə-m al; dow káre kɨ́ njèsangɨ riɓa lə-m kɨ̀ njèkadɨ najɨ ya isɨ nɔ̰ɔ̰. 51 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə dow təl rɔ-é go ta-tɨ lə-m lé, à koy nda̰ al.» 52 Beɓa jipɨ-je dꞌidə-é ꞌpanè: «Kɨ́ nè kinlé, jꞌgə kɨ́ ɔw kɨ̀ ndil kɨ́ majɨ al mḛḛ-i-tɨ nɔ̰ɔ̰. Abrakam oy, njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kàrè dꞌoy tɔ ə i panè: “Kinə dow təl rɔ-é go ta-tɨ lə-m lé, à koy nda̰ al.” 53 Sé i ꞌboy itə ka-ji Abrakam kɨ́ oy lé wa? Njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kàrè dꞌoy rəm, ngà i oo rɔ-i kɨ ná̰ ya wa?» 54 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Kinə ma̰ ya mꞌɔsɨ gajɨ rɔ-m rəmə, kɔsɨ gajɨ rɔ lə-m to né kɨ́ kɔgɨ kare. To Bɔbɨ-m ɓá ɔsɨ gajɨ-m ə ḛ ɓá sə̰i ꞌpainè to Lubə lə-si! 55 Ə sə̰i ꞌgəi-é al; ngà ma̰ mꞌgə-é. Kinə mꞌpanè mꞌgə-é al rəmə, mꞌa to njèkədta madɨ-si tɔ. Ngà mꞌgə-é rəm, ɓá mꞌtəl rɔ-m go ta-tɨ liə rəm. 56 Ka-si Abrakam ra rɔnəl n̰a̰, lokɨ ḛ gɨr kɨ́ nꞌa koo ndɔ ree lə-m. Ḛ oo ndɔ ree lə-m ə ra-né rɔnəl.» 57 Rəmə jipɨ-je ꞌpa siə ꞌpanè: «I kan, ꞌra ɓal kɔrmḭ al ɓəy ya rəmə i ꞌɓa rɔ-i njèkoo Abrakam al ɓan wa!» 58 Jeju idə-dé panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kete ɓá kadɨ Abrakam isɨ lé, ma̰ mꞌisɨ nɔ̰ɔ̰ ngá.» 59 Rəmə dḛ ꞌkote ər-je kdɔ tilə-é-né, ngà Jeju ɔtɨ ɓɔyɔ rɔ-é ə ɔtɨ rangɨ takəy-tɨ lə Lubə.

*8:9 8:9 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

8:11 8:11 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

8:12 8:12 Mat 5:14; Ja̰ 9:5

8:13 8:13 Ja̰ 5:31

8:24 8:24 Jipɨ-je ꞌgɨr kɨ́ Lubə ya kár-é à panè: Ma̰ mꞌto njèkisɨ (Tḛt 3:14).

8:33 8:33 Mat 3:9; Luk 3:8

§8:39 8:39 Ta kinlé, mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ lé ꞌpanè: Kinə ꞌtoi kɨ́ gin ka-tɨ lə Abrakam rəmə lé, a rai kullə ra Abrakam tɔ ɓane.