9
Jeju adɨ dingəm kɨ́ kəm-é tɔɔ lo kojɨ-é-tɨ oo lo
Mar 8:22-25; 10:46-52
Jeju isɨ dəə rəmə, oo dingəm kɨ́ kəm-é tɔɔ lo kojɨ-é-tɨ. Beɓa njéndó né-je liə ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Njèndó dow-je né, dingəm kanlé, njékojɨ-é-je ɓá ꞌra majal əse to dajɨ rɔ-é ya ɓá ra majal ɓá kəm-é tɔɔ-né lo kojɨ-é-tɨ bè wa? Jeju idə-dé panè: To ta lə majal liə əse majal lə njékojɨ-é-je ɓá kəm-é tɔɔ-né tin al; ngà tò bè kdɔ kadɨ Lubə ɔjɨ-né tɔ́gɨ-é ndaa-tɨ rəsɨ takəm dow-je-tɨ kɨ̀ takul-é. Kada nè kin ya adi jꞌrai kullə-je lə njèkulə-m; kdɔ kinə ndɔ il rəmə, dow à kasɨ ra kullə al ngá. 9:5 Mat 5:14; Ja̰ 8:12Lokɨ mꞌisɨ dɔnangɨ-tɨ nè ɓəy lé, mꞌto londógɨ lə dɔnangɨ.
Jeju pa ta kin bè ngá ɓá tubə man ta-é nangɨ lɔ̰y-né nangɨ, ɔr kəm njèkəmtɔ-tɨ lé ə idə-é panè: ꞌƆw ꞌtogɨ kəm-i man dangɨ-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é Silowe kɨ́ kɔr mḛḛ-é to: Ngonnjèkullə. Beɓa njèkəmtɔ lé ɔw dangɨ Silowe-tɨ lé ɔw togɨ kəm-é; ə lokɨ isɨ təl rəmə, oo lo. Beɓa njétakəy-je liə kɨ̀ dow-je kɨ́ kete dꞌoo-é kɨ́ to njèkisɨ kɔy né lé ꞌpanè: Ḛ kan ya ɓá to njèkisɨ kɔy né lé al wa? Dḛ kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: To ḛ ya. Dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: To dow kɨ́ tana̰ siə ɓɨ to ḛ al. Ə ḛ ya panè: To ma̰ ya. 10 Beɓa dḛ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Ra ban ɓá kəm-i lé oo lo wa? 11 Njèkəmtɔ lé ilə-dé-tɨ panè: Dingəm kɨ́ ꞌɓa-é Jeju ɓá lɔ̰y nangɨ ɔr kəm-m-tɨ ə idə-m panè: ꞌƆw ꞌtogɨ kəm-i man dangɨ-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é Silowe. Beɓa mꞌɔw mꞌtogɨ kəm-m ya rəmə kəm-m oo lo. 12 Dḛ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Dingəm lé a̰ rá wa? Ḛ kɨ́ kete to njèkəmtɔ lé panè: Mꞌoo lo kɨ́ ɔw-tɨ al. 13 Rəmə dḛ dꞌɔr ḛ kɨ́ kete to njèkəmtɔ lé dꞌɔw siə rɔ Parisi-je-tɨ. 14 Ə to ndɔ taakoo-tɨ lə jipɨ-je ɓá Jeju lɔ̰y-né nangɨ ɔr kəm-é-tɨ adɨ-é oo-né lo tin. 15 Beɓa Parisi-je lé kàrè ꞌdəjɨ ḛ kɨ́ kete to njèkəmtɔ lé se ra ban ɓá kəm-é lé oo lo wa? Ḛ idə-dé panè: Ḛ lɔ̰y nangɨ ɔr kəm-m-tɨ ə mꞌɔw mꞌtogɨ rəmə mꞌoo lo. 16 Lokɨ ḛ pa ta kin bè rəmə, Parisi-je kɨ́ ná̰-je ꞌpanè: To dow kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ al, kdɔtalə ilə kujɨ dɔ ndɔ taakoo-tɨ al. Ngà dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: Dow kɨ́ to njèramajal lé, à ra ban ɓá à ra nékɔjɨ-je kɨ́ titɨ-na̰ bè kin wa? 17 Ra adɨ gángɨ-na̰ tò dan-dé-tɨ. Beɓa dḛ ꞌtəl ꞌdəjɨ-é ɓəy ꞌpanè: I ya bè lé, ta ri ɓá i pa dɔ dow-tɨ kɨ́ adɨ kəm-i oo lo lé wa? Njèkəmtɔ lé ilə-dé-tɨ panè: Ḛ to njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ. 18 ꞌBoy-je lə jipɨ-je lé ꞌmbatɨ ndigɨ dɔ-tɨ kɨ́ dingəm kinlé kete to njèkəmtɔ ɓá ngɔsnè təl oo lo, adɨ dḛ ꞌɓa njékojɨ-é-je dꞌadɨ ꞌree. 19 Beɓa ꞌdəjɨ-dé ꞌpanè: Ḛ kanlé to ngon-si kɨ́ sə̰i ꞌpainè kəm-é tɔɔ lo kojɨ-é-tɨ lé ya ɓan wa? Ngà ra ban ɓá kɨ́ nè kin oo lo wa? 20 Njékojɨ-é-je lé ꞌpanè: Jḛ jꞌgə kɨ́ to ngon-ji ə kəm-é tɔɔ lo kojɨ-é-tɨ nṵ ya. 21 Ngà kəm rəbɨ kɨ́ ḛ oo-né lo ngá kin kàrè jꞌgə al rəm, ɓá dow kɨ́ adɨ kəm-é oo lo kin kàrè, jꞌgə-é al rəm tɔ. Sə̰i ya ꞌdəji-é ooi. Tɔgɨ gangɨ asɨ pa ta dɔ rɔ-é-tɨ. 22 Njékojɨ-é-je lé ꞌpa bè kdɔ dḛ ꞌɓəl ꞌboy-je lə jipɨ-je. Kdɔtalə ta-dé asɨ-na̰ kadɨ kinə dow kɨ́ rá-rá ya panè Jeju to Kristɨ* 9:22 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. rəmə, kadɨ ꞌtubə-é kɔgɨ kəykəwna̰-tɨ lə-dé. 23 Gin-é kin ɓá njékojɨ-é-je ꞌpa-né ꞌpanè: To dow kɨ́ tɔgɨ gangɨ ə́n ə́ ꞌdəji-é ooi. 24 Beɓa dingəm kɨ́ kete to njèkəmtɔ lé, Parisi-je ꞌtəl ꞌɓa-é ɓa kɨ́ nja joo ə dꞌidə-é ꞌpanè: ꞌPa ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ꞌɔsɨ-né gajɨ Lubə. Jḛ jꞌgə kɨ́ dingəm kinlé to njèramajal. 25 Ḛ ilə-dé-tɨ panè: Lé ḛ to njèramajal ya kàrè, ma̰ mꞌgə al. Ngà né káre kɨ́ mꞌgə ə́n: Kete mꞌto njèkəmtɔ ə ngɔsnè mꞌoo lo. 26 Dḛ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: Ri ɓá ḛ ra sə-i wa? Ḛ ra ban ɓá adɨ kəm-i lé oo lo wa? 27 Ḛ idə-dé panè: Ta kinlé mꞌpa kete ya sə̰i ooi al; ngà kdɔ ri ɓá sə̰i ꞌndigi kadɨ mꞌtəl mꞌidə-si ya ɓəy wa? Sə̰i kàrè ꞌndigi təli njéndó né-je liə tɔ wa? 28 Dḛ ꞌtajɨ-é ə ꞌpanè: I ɓá ꞌto njèndó né liə; jḛ jꞌto njéndó né-je lə Moiyijɨ. 29 Moiyijɨ lé, jḛ jꞌgə kɨ́ Lubə pa siə ta; ngà dow kanlé, jḛ jꞌgə lo kɨ́ tḛḛ-tɨ al. 30 Ḛ ilə-dé-tɨ panè: Ooi, né kɨ́ tò ɓəl ə́n: Jeju lé, sə̰i ꞌgəi lo kɨ́ ḭ-tɨ al ə ḛ ɓá adɨ kəm-m oo lo tin. 31 Jə̰i jꞌgəi kɨ́ Lubə oo ta lə njéramajal-je al. Ngà dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ ə ra né kɨ́ mḛḛ Lubə ndigɨ lé, dowbé kin ɓá Lubə oo ta liə. 32 Dow kɨ́ kəm-é tɔɔ lo kojɨ-é-tɨ ya dow adɨ kəm-é oo lo adɨ jꞌoo ta-é nja káre al ya ɓəy. 33 Dingəm kɨ́ adɨ kəm-m oo lo kinlé, kinə ḭ rɔ Lubə-tɨ al lé, né káre ya kàrè à kasɨ ra al. 34 ꞌBoy-je lə jipɨ-je dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: I kɨ́ ꞌto njèramajal kɨ́ kojɨ kəy kin ya ɓá ꞌɓa rɔ-i njèndó-ji né al ɓan! Beɓa ꞌtubə-é lo kəwna̰-tɨ lə-dé kɔgɨ. 35 Jeju oo ta tubə kɨ́ ꞌtubə-é lé ə lokɨ ingə-é rəmə dəjɨ-é panè: ꞌAdɨ mḛḛ-i Ngon lə dow wa? 36 Ḛ dəjɨ Jeju panè: ꞌƁaɓe, Ngon lə dow ə to ná̰ ɓá kadɨ mꞌadɨ-é mḛḛ-m wa? 37 Jeju idə-é panè: Ngon lə dow lé, i oo-é ngá, to ma̰ kɨ́ ma̰ mꞌpa sə-i ta nè kin ya. 38 Beɓa ḛ panè: Mꞌadɨ-i mḛḛ-m, ꞌƁaɓe, ə ɔsɨ dɔ-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ. 39 Go-tɨ, Jeju panè: Mꞌree dɔnangɨ-tɨ nè kdɔ gangta. Kdɔ kadɨ njékəmtɔ-je dꞌoo lo ə njékoo lo-je ꞌtəl njékəmtɔ-je tɔ. 40 Lokɨ Parisi-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ dꞌa̰ siə natɨ dꞌoo ta-je kin bè lé, ꞌpa siə ꞌpanè: Jḛ kàrè jꞌto njékəmtɔ-je tɔ wa? 41 Jeju ilə-dé-tɨ panè: Kinə ꞌtoi njékəmtɔ-je rəmə, lé majal lə-si à goto. Ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin sə̰i ꞌpainè: Jḛ jꞌto njékoo lo-je. Beɓa majal lə-si tò lo tò-é-tɨ tɔ.

9:5 9:5 Mat 5:14; Ja̰ 8:12

*9:22 9:22 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.