10
Njèkul batɨ-je kɨ́ majɨ
«Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə dow andɨ go batɨ-je-tɨ kɨ̀ tarəbɨ gali al, ngà al kɨ̀ dɔ gali kəl-é-tɨ kɨ́ rangɨ lé dowbé to njèɓogɨ, to bɔkaya. Ngà dow kɨ́ andɨ kɨ̀ tarəbɨ gali lé to njèkul batɨ-je. Njèngəm takəy tḛḛ tarəbɨ adɨ-é ə batɨ-je dꞌoo ndi-é. Rəmə batɨ-je kɨ́ ꞌto ꞌliə lé, ḛ ɓa-dé kɨ̀ ri-dé ri-dé, ə ɔr nɔ̰̀-dé tḛḛ sə-dé ndaa-tɨ. Lokɨ ḛ adɨ batɨ-je liə ꞌtḛḛ ndaa-tɨ lay rəmə, ḛ njiyə nɔ̰̀-dé-tɨ, ə batɨ-je lé ꞌndole go-é kdɔ dḛ ꞌgə ndi-é. Dow kɨ́ to mba lé, batɨ-je dꞌa ka̰y-é ka̰ ngərəngɨ ɓɨ dꞌa ndole go-é al; kdɔ dḛ ꞌgə ndi mba-je al.» Dow-je ꞌgə mḛḛ gosta kɨ́ Jeju pa sə-dé kinlé al. Beɓa Jeju təl pa ɓəy panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; ma̰ mꞌto tarəbɨ kəy lə batɨ-je. Dḛ lay kɨ́ ꞌree nɔ̰̀-m-tɨ kete lé, ꞌto njéɓogɨ-je kɨ̀ bɔkaya-je, adɨ batɨ-je dꞌoo ta lə-dé al. Ma̰ mꞌto tarəbɨ, adɨ kinə dow andɨ kɨ̀ tarəbɨ kɨ́ rɔ-m-tɨ rəmə, à kajɨ; ḛ à kandɨ rəm, à tḛḛ rəm, ɓá à kingə nékuso rəm tɔ. 10 Ngà njèɓogɨ lé, ḛ ree kdɔ ɓogɨ né rəm, tɔl né rəm, ɓá tujɨ né rəm. Ngà ma̰ mꞌree kdɔ kadɨ dow-je dꞌisɨ kəm ə kadɨ kiskəm lə-dé kinlé majɨ-é al dɔ lo rəm tɔ. 11 Ma̰ mꞌto njèkul batɨ-je kɨ́ majɨ. Njèkul batɨ-je kɨ́ majɨ lé, ilə rɔ-é kɔgɨ kdɔ batɨ-je liə. 12 Ngà njèrakullə là kɨ́ to njèkul batɨ-je kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al, adɨ ꞌto batɨ-je liə al rəm lé, lokɨ ḛ oo jagɨm isɨ ree rəmə, tusɨ batɨ-je in̰ə-dé a̰y adɨ jagɨm ree tuwə-dé ə sane ndəgɨ-é-je katɨ-katɨ. 13 Dow kinlé ra bè kdɔ ḛ to njèrakullə là adɨ usɨ-é dɔ batɨ-je-tɨ al. Ma̰ mꞌto njèkul batɨ-je kɨ́ majɨ. 14  10:14 Mat 11:27; Luk 10:22Mꞌgə batɨ-je lə-m rəm, batɨ-je lə-m kàrè ꞌgə-m rəm tɔ. 15 Titɨ kɨ́ Bɔbɨ-m gə-m-né lé, ma̰ kàrè mꞌgə Bɔbɨ-m tɔ ə mꞌilə rɔ-m kɔgɨ kdɔ batɨ-je lə-m. 16 Mꞌɔw kɨ̀ batɨ-je kɨ́ rangɨ nɔ̰ɔ̰, ngà goto ɓá ꞌgoto mḛḛ gali-tɨ nè ɓəy. Dḛ kinlé tò kadɨ mꞌree sə-dé; dḛ dꞌa koo ndi-m ə dꞌa to nékul-je kɨ́ káre-rè rəm, njèkul-dé à ꞌra káre-rè rəm tɔ. 17 Bɔbɨ-m ndigɨ-m kdɔ kilə kɨ́ mꞌilə rɔ-m kɔgɨ kdɔ kadɨ mꞌtəl mꞌisɨ kəm gogɨ. 18 Ma̰ ya mꞌilə rɔ-m kɔgɨ kɨ̀ mḛḛ ndigɨ lə-m ɓɨ dow à tɔl-m kɨ̀ dɔ rɔ-é al. Mꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kadɨ mꞌilə rɔ-m kɔgɨ rəm, ɓá mꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kadɨ mꞌtəl mꞌisɨ kəm gogɨ rəm; ḛ ɓá to ndu kɨ́ mꞌingə rɔ Bɔbɨ-m-tɨ.»
19 Ta-je kinlé ra adɨ gángɨ-na̰ tò dan jipɨ-je-tɨ rangɨ ya ɓəy. 20 Dow-je n̰a̰ dan-dé-tɨ ya ꞌpanè: «Ḛ ɔw kɨ̀ ndil kɨ́ majɨ al mḛḛ-é-tɨ rəm, to mbə́ rəm. Ngà kdɔ ri ɓá ooi ta liə wa?» 21 Dḛ kɨ́ madɨ-je ꞌpanè: «Ta-je liə to ta lə dow kɨ́ ɔw kɨ̀ ndil kɨ́ majɨ al mḛḛ-é-tɨ al. Sé dow kɨ́ ɔw kɨ̀ ndil kɨ́ majɨ al mḛḛ-é-tɨ lé à kasɨ kadɨ njèkəmtɔ oo lo tɔ wa?»
Jipɨ-je ꞌmbatɨ ta lə Jeju
22 Ndɔ káre bè ꞌra na̰y kəy lə Lubə mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ na̰y kul-tɨ. 23 Jeju njiyə ndó rɔ-é takəy-tɨ lə Lubə gin pal-tɨ lə Salomɔ̰. 24 Rəmə ꞌboy-je lə jipɨ-je dꞌilə-na̰ ꞌgəə dɔ-é ə dəjɨ-é ꞌpanè: «Kàdɨ̀ ban ɓá i a kadɨ mḛḛ-ji usɨ nangɨ wa? Kinə i ya ꞌto Kristɨ* 10:24 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé rəmə ꞌidə-ji rəsɨ.» 25 Jeju ilə-dé-tɨ ꞌpanè: «Ma̰ mꞌidə-si ya ngà sə̰i ooi kɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al. Kullə-je kɨ́ mꞌra kɨ̀ ri Bɔbɨ-m kin ya asɨ kadɨ ꞌgəi-mi-né. 26 Ngà sə̰i adi mḛḛ-si al kdɔ sə̰i ꞌtoi kɨ́ dan batɨ-je-tɨ lə-m al. 27 Batɨ-je lə-m dꞌoo ndi-m ꞌgə; ma̰ mꞌgə-dé ə dḛ ꞌndole go-m. 28 Ma̰ mꞌadɨ-dé kiskəm kɨ́ sartagangɨ; dḛ dꞌa koy nda̰ al rəm, ɓá dow à kasɨ taa-dé ji-m-tɨ al rəm tɔ. 29 Bɔbɨ-m kɨ́ adɨ-m-dé lé, tɔ́gɨ-é itə tɔ́gɨ-je lay ə dow kɨ́ asɨ taa-dé ji Bɔbɨ-m-tɨ ya goto. 30 Ma̰ lé, jḛ kɨ̀ Bɔbɨ-m jꞌto dow-je kɨ́ káre-rè.»
31 Nja káre ya ɓəy, jipɨ-je dꞌɔy ər-je kdɔ tilə-é-né tɔl-é. 32 Beɓa ḛ idə-dé panè: «Mꞌra kullə-je kɨ́ majɨ-majɨ n̰a̰ kɨ́ ḭ rɔ Bɔbɨ-m-tɨ mꞌadɨ ooi. Dan kullə-je-tɨ kɨ́ mꞌra kinlé ḛ kɨ́ rá ɓá ꞌndigi ꞌtiləi-mi kɨ̀ ər kdɔ wa?» 33 Ə ꞌboy-je lə jipɨ-je lé dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Jḛ jꞌndigɨ tɔl-i kdɔ kullə-je kɨ́ majɨ-majɨ kin al; ngà kdɔ i kɨ́ ꞌto dow ya rəmə ꞌɓa rɔ-i Lubə, adɨ ta kin to takɔbɨ!» 34 Jeju ilə-dé-tɨ panè: «Mḛḛ ndukun-je-tɨ lə-si lé ꞌndàngɨ panè: “Ma̰ Lubə mꞌpanè sə̰i ꞌtoi lubə-je.” 35 Dow-je kɨ́ Lubə pa sə-dé ta ya ɓá ndukun ɓa-dé lubə-je lé al wa! Ə ta kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa lé dow à kɔr kɔgɨ al rəm tɔ! 36 Ma̰ lé, Bɔbɨ-m ɔr-m ində-m tagay ə ulə-m dɔnangɨ-tɨ nè, rəmə sə̰i ꞌpainè: “Mꞌpa ta kɔbɨ dɔ Lubə-tɨ.” Kdɔ pa kɨ́ mꞌpanè: “Mꞌto Ngon lə Lubə.” 37 Kinə mꞌra kullə-je lə Bɔbɨ-m al rəmə, adi-mi mḛḛ-si al! 38 Ngà kinə kullə-je kɨ́ mꞌra lé to kullə-je lə Bɔbɨ-m ya, ə́ kinə ma̰ ɓá lé adi-mi mḛḛ-si al kàrè rəmə, adi mḛḛ-si kullə ra-m-je kinlé ɓəl ɓane. Beɓa a gəi majɨ yə́rə́rə́ kɨ́ Bɔbɨ-m to kɨ́ lə-m ə ma̰ mꞌto kɨ́ lə Bɔbɨ-m tɔ.» 39 Dḛ ꞌtəl ꞌsangɨ kadɨ dꞌuwə-é, ngà ḛ tḛḛ ji-dé-tɨ. 40  10:40 Ja̰ 1:28Beɓa Jeju təl ɔw gidɨ ba Jurdḛ-tɨ gogɨ, lo-tɨ kɨ́ Ja̰ ulə gin ra dow-je batḛm-tɨ ə ḛ isɨ-tɨ. 41 Dow-je n̰a̰ ya ꞌree rɔ-é-tɨ ə ꞌpanè: «Nékɔjɨ káre ya kàrè Ja̰ ra al, ngà ta-je lay kɨ́ Ja̰ pa dɔ dow-tɨ kinlé to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 42 Lo-é-tɨ kinlé dow-je n̰a̰ ya dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju.»

10:14 10:14 Mat 11:27; Luk 10:22

*10:24 10:24 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

10:40 10:40 Ja̰ 1:28