12
Kɔw Jeju mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Betani
Mat 26:6-13; Mar 14:3-9; Luk 7:36-38
Lokɨ nà̰y ndɔ mɛkḛ ɓəy ɓá ndɔ ra na̰y Pakɨ à kasɨ lé, Jeju ɔw mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Betani kɨ́ to ɓe lə Lajar kɨ́ ndɔkɨ oy adɨ ꞌdubɨ-é ɓá Jeju adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ lé. Lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ lé, ꞌra nékuso dꞌadɨ-é ꞌra-é-né mba. Martɨ ɓá to njèkoo go-dé ə Lajar isɨ kɨ̀ mba-je natɨ ta nékuso-tɨ. 12:3 Luk 7:37,38Beɓa Mari un ubɨ wale kɨ́ ꞌɓa-é nár kɨ́ yə́rə́rə́ adɨ ətɨ majɨ rəm, là-é n̰a̰ rəm ya ree ur nja Jeju-tɨ ɓá bɔr kɨ̀ bəl dɔ-é; ə ba̰y ubɨ lé taa mḛḛ kəy pəl-pəl. Ngà Judasɨ Iskariyotɨ kɨ́ to kɨ́ káre dan njéndó né-je-tɨ lə Jeju kɨ́ ḛ ɓá à to njèkun dɔ-é lé panè: Ubɨ kinlé kdɔ ri ɓá tokɨ taa-né là kɨ́ à kasɨ kəm kullə kɨ́ ndɔ ɓumutə ə ree ləbɨ njéndoo-je al wa? Ḛ pa bè lé, to ta ɓá ɔ̰̀ mḛḛ-é kdɔ njéndoo-je al, ngà kdɔtalə ḛ lé to njèɓogɨ; adɨ mbu là kɨ́ tò ji-é-tɨ lé, taá-taá isɨ ɓogɨ là mḛḛ-é-tɨ uso. Beɓa Jeju panè: ꞌIn̰ə dené lé jeke; ḛ ra né kin bè ngəbɨ-né ndɔ dubɨ-m. Njéndoo-je lé dꞌa kisɨ sə-si kɨ̀ ndɔ-je lay, ngà ma̰ lé, mꞌa kisɨ sə-si kɨ̀ ndɔ-je lay al. Lokɨ kosɨ jipɨ-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy dꞌoo poy Jeju kɨ́ isɨ mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Betani nɔ̰ɔ̰ lé, dḛ ꞌree kdɔ kadɨ dꞌoo Jeju rəm, kdɔ kadɨ dꞌoo-né Lajar kɨ́ ndɔkɨ oy ɓá ḛ adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ lé rəm tɔ. 10 Beɓa njékun dɔ njégugné-je dꞌun ndu-dé kadɨ ꞌtɔl Lajar tɔ. 11 Kdɔ ta liə ɓá jipɨ-je n̰a̰ ya dꞌin̰ə-dé-né ə dꞌadɨ-né mḛḛ-dé Jeju.
Kɔw Jeju ɓebo Jorijalḛm-tɨ
Mat 21:1-11; Mar 11:1-10; Luk 19:29-44
12 Lo aa go-tɨ lé, kosɨ dow-je kɨ́ ꞌtò nduy-nduy kɨ́ ꞌree lo ra na̰y Pakɨ-tɨ, dꞌoo poy Jeju kɨ́ isɨ ɔw kɨ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ. 13 Beɓa ꞌtə́tɨ balkəm tan-je ji-dé-tɨ ꞌtilə-né kəm-é ə ꞌpa ta kɨ̀ ndi-dé kɨ́ boy-boy ꞌpanè:
«Kɔsgajɨ kɨ dɔ-i-tɨ!
Kadɨ Lubə tɔr ndi-é dɔ dow-tɨ
kɨ́ njèree kɨ̀ ri ꞌƁaɓe kɨ́ to ngar lə Israyel-je.»
14 Jeju ingə ngon koro, ə al isɨ dɔ-é-tɨ titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè:
15 Ngonmandɨ kɨ́ ɓebo Siyɔ̰-tɨ,* 12:15 Ngonmandɨ kɨ́ ɓebo Siyɔ̰-tɨ lé tɔjɨ dow-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ (Jkr 9:9). ꞌɓəl al.
ꞌOo, ngar lə-i isɨ dɔ ngon koro-tɨ isɨ ree.
16 Dɔkaglo-é-tɨ kinlé, njéndó né-je liə ꞌgə mḛḛ né-je kɨ́ ra né kinlé al ɓəy; ngà lokɨ Lubə ulə riɓa dɔ-é-tɨ ɓəy ɓá mḛḛ-dé ole dɔ-tɨ titɨ kɨ́ né-je kinlé, ꞌndàngɨ ta-é mḛḛ mbete-tɨ ꞌsɔbɨ-né dɔ-é adɨ né-je kinlé, ꞌra kdɔ ta liə.
17 Kosɨ dow-je kɨ́ ndɔkɨ dꞌa̰ kɨ̀ Jeju natɨ ɓá ɓa-né Lajar ɓe nin-tɨ adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ lé, dꞌɔr poy-é dꞌadɨ dow-je. 18 Gin-é kin ɓá kosɨ dow-je ꞌtilə-né kəm Jeju; kdɔtalə koo kɨ́ dꞌoo poy nékɔjɨ kɨ́ ndɔkɨ ḛ ra lé. 19 Beɓa Parisi-je dꞌidə-na̰ ꞌpanè: Ooi, sə̰i a̰i kare ngá ɓan al! Dow-je lay ya dꞌun go-é.
Jeju pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ koy-é
20 Grɛkɨ-je madɨ dꞌɔw dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌɔw Jorijalḛm ndɔ ra na̰y Pakɨ-tɨ kdɔ kɔsɨ dɔ-dé nangɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ. 21 Beɓa dꞌɔw rɔ Pilipɨ-tɨ kɨ́ to dow kɨ́ Betsayda, dɔnangɨ Galile-tɨ ꞌdəjɨ-é ꞌpanè: «ꞌƁa-ji, jꞌndigɨ koo Jeju.» 22 Beɓa Pilipɨ ɔw idə Andre, adɨ dḛ joo lay dꞌɔw dꞌidə Jeju.
23 Jeju idə-dé panè: Dɔkaglo asɨ kadɨ Lubə ulə riɓa dɔ Ngon lə dow-tɨ ngá. 24 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kinə dow un ka̰a̰ ko dubɨ nangɨ adɨ oy al lé, à ra káre-rè; ngà kinə ꞌdubɨ nangɨ dꞌadɨ oy rəmə, à kubə kdɔ kandɨ n̰a̰. 25  12:25 Mat 10:39; 16:25; Mar 8:35; Luk 9:24; 17:33Dow kɨ́ ta rɔ-é to-é n̰a̰ rəmə à tujɨ rɔ-é, ngà dow kɨ́ ta rɔ-é to-é al dɔnangɨ-tɨ nè lé, à kajɨ rɔ-é kajɨ kɨ́ sartagangɨ tɔ. 26 Kinə dow ndigɨ ra kullə kadɨ-m rəmə, kadɨ dowbé un go-m ə lokɨ ma̰ mꞌisɨ-tɨ lé, lo-é ya ngonnjèkullə lə-m à kisɨ-tɨ tɔ. Kinə dow ra kullə adɨ-m lé, Bɔbɨ-m à kulə riɓa dɔ-é-tɨ tɔ. 27 Kɨ́ nè kinlé, dɔ-m təl wəksə. Əjè mꞌpanè ri ngá wa? Kadɨ mꞌpanè Bɔbɨ-m, ꞌajɨ-m dɔkaglo-tɨ kin wa? Ngà kɔ̰̀ kin ya ɓá ma̰ mꞌree kdɔ ɓá mꞌtḛḛ-né sar dɔkaglo-tɨ kin tin. 28 Bɔbɨ-m, ꞌadɨ ri-i ɓa!
Rəmə ndi dow ɓa mḛḛ dɔra̰-tɨ panè: Mꞌadɨ ri-m ɓa ə mꞌa təl kadɨ ri-m ɓa ya ɓəy.
29 Kosɨ dow-je kɨ́ dꞌa̰ lo-é-tɨ kɨ́ dꞌoo ndi dow lé, ꞌpanè to ndi ɓá ndàngɨ. Dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌpanè: To malayka ɓá pa siə ta. 30 Beɓa Jeju təl un ta panè: Ndi dow kinlé ɓa kdɔ ta lə-m al ngà ɓa kdɔ ta lə-si. 31 Kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, to dɔkaglo gangta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ngá; kɨ́ nè kinlé to dɔkaglo tubə njèkɔ̰ɓe 12:31 Njèkɔ̰ɓe kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kinlé to Sú. kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kɔgɨ ngá. 32 Ngà ma̰ rəmə, lokɨ dꞌa kun-m dɔnangɨ-tɨ nè kɨ taá lé, mꞌa kɔr dow-je lay go-m-tɨ. 33 Jeju pa bè kdɔ tɔjɨ-né kəm rəbɨ koy kɨ́ ḛ à koy. 34 Beɓa kosɨ dow-je ꞌpanè: Ndukun lə-ji ndó-ji kɨ́ Kristɨ 12:34 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. lé à kisɨ kəm sartagangɨ; ngà ban ɓá i ꞌpanè: Tò kadɨ dꞌa kun Ngon lə dow kɨ taá ɓəy wa? Ná̰ ɓá to Ngon lə dow lé wa? 35 Jeju idə-dé panè: Lo kɨ́ ndógɨ tò dan-si-tɨ nè kɨ mbɔr sḛ ɓəy. Lo kɨ́ ndógɨ kɨ́ ingəi kinlé, ꞌnjiyəi-tɨ kdɔ kadɨ londul ubə-si nangɨ busɨ al. Kdɔtalə dow kɨ́ njiyə londul-tɨ lé, ḛ gə lo kɨ́ isɨ ɔw-tɨ al. 36 Lokɨ lo kɨ́ ndógɨ tò dan-si-tɨ nè ɓəy lé, adi-é mḛḛ-si kdɔ kadɨ ꞌtəli-né ngan-je lə lo kɨ́ ndógɨ.
Jeju pa ta kin bè rəmə ɔtɨ ɔw ɓɔyɔ rɔ-é ngərəngɨ sə-dé.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ mḛḛnga̰ lə kosɨ dow-je
37 Jeju ra nékɔjɨ-je n̰a̰ takəm-dé-tɨ ya ngà, dḛ dꞌadɨ-é mḛḛ-dé al, 38 bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ Ejay kɨ́ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa lé, né-é ra né; ndɔkɨ Ejay panè: ꞌƁaɓe, ta-je kɨ́ jꞌidə-dé kinlé, ná̰ ɓá oo adɨ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ wa? Ə ná̰ ɓá ꞌƁaɓe tɔjɨ-é tɔ́gɨ liə adɨ-é oo wa? 39 Lo kadɨ dꞌadɨ mḛḛ-dé goto, titɨ kɨ́ ndɔkɨ Ejay pa-né ɓəy panè: 40 Lubə utɨ kəm-dé kdɔ kadɨ dꞌoo lo al rəm, ɓá Lubə adɨ mḛḛ-dé nga̰ kdɔ kadɨ lé dꞌoo ta kàrè ꞌgə mḛḛ-é al rəm; nè dꞌa kḭ kin̰ə panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ kdɔ kadɨ nꞌḭ nꞌajɨ-dé. 41 Ejay lé oo né riɓa lə Jeju kete ɓá ḛ pa ta kin bè sɔbɨ-né dɔ-é. 42 Bè ya kàrè, dan ꞌboy-je-tɨ lə jipɨ-je lé, dow-je n̰a̰ ya dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju tɔ; ngà ɓəl ɓá ꞌɓəl kidə dow-je, kdɔtalə Parisi-je kɨ́ dꞌa tubə-dé kɔgɨ kəykəwna̰-tɨ lə-dé. 43 Kdɔtalə Parisi-je lé, nəl-dé n̰a̰ kadɨ dow-je ꞌpitɨ-dé tɔy kadɨ Lubə ɓá pitɨ-dé. 44 Jeju ilə bɔbɨ ndi-é nangɨ panè: Dow kɨ́ adɨ-m mḛḛ-é lé, to ma̰ ɓá dowbé adɨ-m mḛḛ-é al, ngà to njèkulə-m ɓá ḛ adɨ-é mḛḛ-é tin. 45 Ə dow kɨ́ oo-m rəmə, oo njèkulə-m tɔ. 46 Ma̰ lé, mꞌto lo kɨ́ ndógɨ kɨ́ mꞌree dɔnangɨ-tɨ nè, kdɔ kadɨ dow kɨ́ adɨ-m mḛḛ-é ə isɨ londul-tɨ al ngá. 47 Kinə dow kɨ́ oo ta lə-m ɓá təl rɔ-é go-tɨ al lé, ma̰ ɓá mꞌa gangta dɔ-é-tɨ al; kdɔtalə ma̰ mꞌree kdɔ gangta dɔ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ al, ngà mꞌree kdɔ kajɨ-dé. 48 Dow kɨ́ mbatɨ-m rəm, təl rɔ-é go ta-tɨ lə-m al rəm lé, njègangta dɔ-é-tɨ ya isɨ nɔ̰ɔ̰. Ta-je kɨ́ mꞌpa kin ya à gangta dɔ-é-tɨ dɔbəy ndɔ-tɨ. 49 Kdɔtalə ta-je kɨ́ mꞌpa lé, mꞌun kɨ̀ dɔ-m ɓá mꞌpa al, ngà to ta-je kɨ́ Bɔbɨ-m kɨ́ njèkulə-m ɓá un ndu adɨ-m mꞌidə dow-je rəm, mꞌpa rəm. 50 Ma̰ mꞌgə kɨ́ ndukun lə Bɔbɨ-m lé, adɨ dow-je kiskəm kɨ́ sartagangɨ. Beɓa ta kɨ́ ma̰ mꞌpa lé, mꞌpa titɨ kɨ́ Bɔbɨ-m idə-m-né ya.

12:3 12:3 Luk 7:37,38

*12:15 12:15 Ngonmandɨ kɨ́ ɓebo Siyɔ̰-tɨ lé tɔjɨ dow-je kɨ́ ɓebo Jorijalḛm-tɨ (Jkr 9:9).

12:25 12:25 Mat 10:39; 16:25; Mar 8:35; Luk 9:24; 17:33

12:31 12:31 Njèkɔ̰ɓe kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kinlé to Sú.

12:34 12:34 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.