Sɔ̰y ta-je kɨ́ Jeju ɔjɨ kɨ̀ njéndó né-je liə
13
Jeju togɨ nja njéndó né-je liə
Mat 26:19-20; Mar 10:35-45; Luk 22:14-18,24-27
Ndɔ ra na̰y Pakɨ nà̰y ngɔsi ə Jeju gə kɨ́ dɔkàdɨ̀ asɨ kadɨ nꞌa kin̰ə dɔnangɨ kdɔ təl kɔw rɔ Bɔbɨ-nè-tɨ gogɨ. Jeju kɨ́ to njèndigɨ dow-je liə kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, ndigɨ-dé ndigɨ kɨ́ ɔr njutɨ. Kete ɓá kadɨ dꞌisɨ ta nékuso-tɨ ya rəmə Sú ulə ta mḛḛ Judasɨ-tɨ kɨ́ to ngon lə Simɔ̰ Iskariyotɨ kadɨ un dɔ Jeju. Jeju gə kɨ́ Bɔbɨ-nꞌḛ̀ in̰ə né-je lay ji-nꞌḛ̀-tɨ ə nꞌḛ̀ nꞌḭ rɔ Bɔbɨ-nꞌḛ̀ Lubə-tɨ adɨ nꞌa təl kɔw rɔ-é-tɨ gogɨ. Jeju ḭ ta nékuso-tɨ, tɔr kubɨ-je kɨ́ rɔ-é-tɨ ə un takubɨ dɔ-né ɓədɨ-é. Go-tɨ, ungɨ man mḛḛ ba̰y-tɨ ə togɨ-né nja njéndó né-je liə, rəmə bɔr kɨ̀ takubɨ kɨ́ dɔ-né ɓədɨ-é lé. Lokɨ ree tḛḛ dɔ Simɔ̰ Piyər-tɨ rəmə Simɔ̰ idə-é panè: «Dé! ꞌƁaɓe, kadɨ i ɓá ꞌtogɨ nja-m?» Jeju ilə-é-tɨ panè: «Né kɨ́ mꞌisɨ mꞌra kinlé, i a gə gin-é kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin al, ngà ꞌa ree gə ɓəy.» Piyər ilə-é-tɨ panè: «Bè al, ꞌa togɨ nja-m nda̰ al.» Jeju ilə-é-tɨ panè: «Kinə mꞌtogɨ nja-i al lé, i a to ꞌlə-m al.» Simɔ̰ Piyər idə-é panè: «ꞌƁaɓe, kinə tò bè rəmə, ꞌtogɨ nja-m par al, ngà ꞌtogɨ ji-m rəm, ɓá dɔ-m rəm tɔ!» 10 Jeju ilə-é-tɨ panè: «Dow kɨ́ ndogɨ man lé, rɔ-é lay ya aa njay ngá, adɨ [ɔw ndoo kadɨ togɨ nja-é ya par.] Sə̰i kàrè rɔ-si aa njay tɔ; ngà to sə̰i lay al.» 11 Kdɔtalə Jeju gə dow kɨ́ à kun dɔ-é ɓətɨ. Gin-é kin ɓá ḛ pa-né panè: «To sə̰i lay ɓá aai njay al.» 12  13:12 Luk 22:27Ngà lokɨ Jeju togɨ nja njéndó né-je liə lay ə təl tulə kubɨ-je liə rɔ-é-tɨ gogɨ lé, ḛ təl isɨ ta tablə-tɨ ə idə-dé panè: «Né kɨ́ mꞌra sə-si kinlé ꞌgəi mḛḛ-é ɓan wa? 13 Ɓa kɨ́ sə̰i ꞌɓai-mi “Njèndó dow-je né” rəm, “ꞌƁaɓe” rəm lé, to tó-é ya kdɔ mꞌto njèndó dow-je né rəm, ɓá mꞌto ꞌƁaɓe rəm. 14 Beɓa kinə ma̰ kɨ́ mꞌto ꞌƁaɓe rəm, mꞌto Njèndó dow-je né rəm ya mꞌtogɨ nja-si lé, sə̰i ya kàrè tò kadɨ a togi nja-na̰ tɔ. 15 Kdɔtalə mꞌra néndajɨ kin bè kdɔ kadɨ sə̰i kàrè ꞌrai titɨ kɨ́ mꞌra-né sə-i kin bè tɔ. 16  13:16 Mat 10:24; Luk 6:40; Ja̰ 15:20Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; ngonnjèkullə à to ꞌboy kitə ꞌɓa-é al rəm, ɓá njèkɔwkulə à kitə njèkulə-é al rəm tɔ. 17 Kinə ꞌgəi mḛḛ né kin ə ꞌtəli rɔ-si go-tɨ rəmə, ꞌtoi njénékumə̰-je. 18 Mꞌpa ta kin kdɔ ta lə-si lay al; dḛ kɨ́ mꞌmbətɨ-dé lé, mꞌgə-dé. Ngà ta kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé, tò kadɨ né-é à ra né ya. Mbete kɨ́ aa njay panè: “Njèkuso sə-m né ya à təl gidɨ-é kadɨ-m.” 19 Ngà kɨ́ nè-tɨ kin ya mꞌidə-si kete ɓá kadɨ né-é ra né ɓəy. Beɓa lokɨ né-é à ra né rəmə, sə̰i a kadi-mi mḛḛ-si kɨ́ Mꞌto njèkisɨ ya. 20  13:20 Mat 10:40; Mar 9:37; Luk 9:48; 10:16Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dow kɨ́ uwə dow kɨ́ mꞌulə-é kɨ rɔ-é-tɨ lé, ḛ uwə-m kɨ rɔ-é-tɨ tɔ ə dow kɨ́ uwə-m kɨ rɔ-é-tɨ kin rəmə, to njèkulə-m ɓá dowbé uwə-é kɨ rɔ-é-tɨ tɔ.»
Ta lə kun kɨ́ Judasɨ à kun dɔ Jeju
Mat 26:21-25; Mar 14:18-21; Luk 22:21-23
21 Go ta-je-tɨ kɨ́ Jeju pa kinlé, mḛḛ-é ḭ puu adɨ panè: «Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dow káre dan-si-tɨ à kun dɔ-m.» 22 Rəmə njéndó né-je ꞌgɔ̰-na̰ ə ꞌdəjɨ-na̰ ta, se to ná̰ ɓá Jeju pa ta kin sɔbɨ-né dɔ-é wa? 23 Káre dan njéndó né-je-tɨ kɨ́ Jeju ndigɨ-é, isɨ mbɔ́ Jeju-tɨ ngɔsi ta nékuso-tɨ. 24 Simɔ̰ Piyər pa siə kɨ̀ dɔ kəm-é panè: «ꞌDəjɨ Jeju adɨ jꞌoo sé ḛ pa ta kinlé sɔbɨ-né dɔ ná̰ wa?» 25 Beɓa njèndó né kinlé tò kàdɨ̀ Jeju-tɨ ə dəjɨ-é panè: «ꞌƁaɓe, dowbé lé to ná̰ wa?» 26 Jeju ilə-é-tɨ panè: «Dow kɨ́ mꞌa gangɨ mbə̀ dana̰ kulə dan ná̰y-tɨ kadɨ-é kin ɓá à to njèkun dɔ-m.» Rəmə Jeju ulə mbə̀ kɨ́ gangɨ dana̰ lé dan ná̰y-tɨ ə adɨ Judasɨ kɨ́ to ngon lə Simɔ̰ Iskariyotɨ. 27 Lokɨ Judasɨ taa mbə̀ lé rəmə, tajinatɨ nè ya Sata̰ ur mḛḛ-é-tɨ. Ngá ɓá Jeju idə Judasɨ lé panè: «Né kɨ́ ɔw kɨ̀ ra lé ꞌra kalangɨ.» 28 Ngà njéndó né-je kɨ́ dꞌisɨ ta nékuso-tɨ kɨ̀ Jeju lé ꞌgə né kɨ́ Jeju pa ta-é lé al. 29 Ə Judasɨ lé ɓá to njèngəm là, adɨ dḛ kɨ́ madɨ-je dan-dé-tɨ ꞌgɨr kɨ́ Jeju à kidə-é panè: «ꞌƆw ꞌndogɨ né kɨ́ jꞌa rai-né na̰y», al rəmə à kidə-é panè: «ꞌƆw adɨ né njéndoo-je.» 30 Judasɨ taa mbə̀ kɨ́ gangɨ dana̰ lé rəmə, tajinatɨ nè ya ḛ tḛḛ ndaa-tɨ. Ə to ta kɨ́ ndɔɔ ngá.
Ndukun kɨ́ sigɨ
31 Lokɨ Judasɨ tḛḛ ndaa-tɨ rəmə Jeju panè: «Kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin ya Ngon lə dow ingə riɓa ə Lubə tɔjɨ riɓa liə kɨ̀ takul Ngon lə dow tɔ. 32 Kinə ri Lubə ɓa kɨ̀ takul Ngon lə dow rəmə, Lubə à kadɨ ri Ngon lə dow ɓa kɨ̀ takul-é tɔ ə à kadɨ ɓa kɨ́ tajinatɨ nè ya. 33  13:33 Ja̰ 7:34Ngan-m-je, mꞌa kisɨ sə-si dɔkaglo sḛ bè par ə go-tɨ rəmə a sangi-mi. Ngà titɨ kɨ́ ndɔkɨ mꞌidə-né jipɨ-je mꞌpanè: Lo kɨ́ mꞌisɨ mꞌɔw-tɨ lé dḛ dꞌa kasɨ kɔw-tɨ al kinlé, sə̰i kàrè, mꞌidə-si bè ya tɔ. 34  13:34 Ja̰ 15:12,17; 1Ja̰ 3:23; 2Ja̰ 1:5Mꞌadɨ-si ndukun kɨ́ sigɨ: ꞌNdigi-na̰. Titɨ kɨ́ ma̰ mꞌndigɨ-si-né lé, ꞌndigi-na̰ bè tɔ. 35 Kinə ꞌndigi-na̰ rəmə, dow-je lay ya dꞌa gə kɨ́ sə̰i ꞌtoi njéndó né-je lə-m ya.»
Jeju idə Piyər panè nꞌa najɨ kɨ́ nꞌgə-nꞌḛ̀ al
Mat 26:31-35; Mar 14:27-31; Luk 22:31-34
36 Simɔ̰ Piyər dəjɨ Jeju panè: «ꞌƁaɓe, i a kɔw rá wa?» Jeju ilə-é-tɨ panè: «Lokɨ mꞌa kɔw-tɨ lé, i a kasɨ kun go-m kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin al, ngà ndɔ madɨ ɓá ꞌa kun go-m ɓəy.» 37 Rəmə Piyər idə-é panè: «ꞌƁaɓe, mꞌa kun go-i kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin al kdɔ ri wa? Mꞌa kilə rɔ-m kɔgɨ kdɔ ta lə-i!» 38 Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè: «Adɨ ꞌa kilə rɔ-i kɔgɨ kdɔ ta lə-m wa! ꞌOo majɨ, mꞌa kidə-i rəsɨ; ꞌa najɨ panè ꞌgə-m al, ꞌgə-m al nja mutə ɓá kunjə à nɔ̰ ɓəy.»

13:12 13:12 Luk 22:27

13:16 13:16 Mat 10:24; Luk 6:40; Ja̰ 15:20

13:20 13:20 Mat 10:40; Mar 9:37; Luk 9:48; 10:16

13:33 13:33 Ja̰ 7:34

13:34 13:34 Ja̰ 15:12,17; 1Ja̰ 3:23; 2Ja̰ 1:5