14
Adi mḛḛ-si gangɨ man al. Adi mḛḛ-si Lubə ə adi-mi mḛḛ-si tɔ. Lokisɨ tò n̰a̰ mḛḛ kəy-tɨ lə Bɔbɨ-m. Kinə lé goto rəmə mꞌa kidə-si. Mꞌa kɔw ra lo kete kdɔ ta lə-si. Beɓa lokɨ mꞌɔw mꞌra lo lé, mꞌa təl ree kɔy-si kɔw sə-si, kdɔ kadɨ lo kɨ́ mꞌisɨ-tɨ ya sə̰i a kisi-tɨ tɔ. Ə lo kɨ́ mꞌisɨ mꞌɔw-tɨ lé sə̰i ꞌgəi rəbɨ kɨ́ ɔw-tɨ gɔw. Rəmə Tomasɨ idə-é panè: ꞌƁaɓe, lo kɨ́ isɨ ɔw-tɨ lé kàrè jꞌgə al rəm, ngà jꞌa ra ban ɓá jꞌa gə rəbɨ-é wa? Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè: Ma̰ ya mꞌto rəbɨ, mꞌto ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, mꞌto kiskəm. Rəbɨ kɨ́ rɔ-m-tɨ ya par ɓɨ rəbɨ kɨ́ rangɨ kɨ́ dow à kun kɔw-né rɔ Bɔbɨ-m-tɨ goto. Kinə ꞌgəi-mi rəmə, a gəi Bɔbɨ-m tɔ. Ə kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin ya ꞌgəi-é rəm, ooi-é rəm. Rəmə Pilipɨ idə-é panè: ꞌƁaɓe, Bɔbɨ-i lé ya ɔjɨ-ji ə ḛ kin ya asɨ-ji. Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè: Pilipɨ, adɨ kisɨ kɨ́ mꞌisɨ sə-si low nṵ kin ya, ꞌgə-m al ɓəy! Dow kɨ́ oo-m rəmə, oo Bɔbɨ-m tɔ ə́n. Ngà ra ban ɓəy ɓá i ꞌpanè mꞌɔjɨ-si Bɔbɨ-m wa? 10 Adɨ kisɨ-m mḛḛ Bɔbɨ-m-tɨ ə kisɨ Bɔbɨ-m mḛḛ-m-tɨ kinlé i ꞌoo kɨ́ ta kɨ́ kare wa? Ta-je kɨ́ mꞌidə-si mꞌidə-si kinlé, to ta-je kɨ́ mꞌun kɨ̀ dɔ rɔ-m bè ɓá mꞌidə-si al. Ngà to Bɔbɨ-m kɨ́ njèkisɨ mḛḛ-m-tɨ lé ya ɓá isɨ ra kullə-je liə tin. 11 Adi-mi mḛḛ-si kɨ́ ma̰ lé mꞌisɨ mḛḛ Bɔbɨ-m-tɨ ə Bɔbɨ-m isɨ mḛḛ-m-tɨ tɔ. Lé gangɨ-é-tɨ kin al kàrè, né-je kɨ́ mꞌra ra kin ya adi-mi-né mḛḛ-si ɓəl ɓane. 12 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dow kɨ́ adɨ-m mḛḛ-é lé, ḛ kàrè à ra né-je kɨ́ mꞌra ra kinlé rəm, ɓá à ra ḛ kɨ́ tò ɓəl itə kin ɓəy, kdɔ mꞌisɨ mꞌɔw kɨ rɔ Bɔbɨ-m-tɨ. 13 Ə né lay kɨ́ ꞌdəji kɨ̀ ri-m lé, mꞌa ra, kdɔ kadɨ ri Bɔbɨ-m ɓa-né kɨ̀ takul-m ma̰ Ngon-é. 14 Kinə ꞌdəji-mi* 14:14 Mḛḛ mbete-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé dɔsa̰y kɨ̀ ta grɛkɨ lé kɨ́ madɨ-je ꞌpanè: Kinə ꞌdəji né kɨ̀ ri-m lé, mꞌa ra né-é. né kɨ̀ ri-m lé, mꞌa ra né-é.
Kunmindɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ Ndil kɨ́ aa njay
1Ja̰ 5:3; 2:3-5; Ja̰ 16:5-15,33
15 Kinə ꞌndigi-mi lé, a təli rɔ-si go ndukun-je-tɨ lə-m. 16 Ə mꞌa pa ta kɨ̀ Bɔbɨ-m rəmə, à kadɨ-si njèsɔlmḛḛ kɨ́ rangɨ kɨ́ à kisɨ sə-si ya sartagangɨ. 17 Adɨ to Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ to njèkadɨ dow-je ꞌgə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ 14:17 To ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ ta lə Lubə.. Dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè dꞌa kasɨ ndigɨ kadɨ-é isɨ mḛḛ-dé-tɨ al, kdɔ dḛ dꞌoo-é al rəm, ɓá ꞌgə-é al rəm; ngà sə̰i lé, ꞌgəi-é kdɔ isɨ sə-si ngɔsi rəm, à kisɨ mḛḛ-si-tɨ rəm. 18 Mꞌa kin̰ə-si titɨ ngan al-je bè al; mꞌa təl ree rɔ-si-tɨ gogɨ. 19 Dɔkaglo sḛ ɓəy ə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè dꞌa koo-m al ya sar ngá; ngà sə̰i ɓá a kooi-mi kdɔ ma̰ mꞌisɨ kəm ə sə̰i kàrè a kisi kəm tɔ. 20 Mḛḛ ndɔ-é-tɨ kinlé ɓá a gəi kɨ́ ma̰ mꞌisɨ mḛḛ Bɔbɨ-m-tɨ rəm, sə̰i ꞌnami kàdɨ̀-m-tɨ rəm, ɓá ma̰ kàrè mꞌisɨ mḛḛ-si-tɨ rəm tɔ. 21 Dow kɨ́ ɔw kɨ̀ ndukun-je lə-m ə təl rɔ-é go-tɨ lé, ḛ ɓá to dow kɨ́ ndigɨ-m. Ə dow kɨ́ ndigɨ-m lé, Bɔbɨ-m à ndigɨ-é rəm, ma̰ ya kàrè mꞌa ndigɨ-é rəm, ɓá mꞌa kadɨ-é gə-m majɨ rəm tɔ. 22 Rəmə Judɨ (ɓɨ Judasɨ Iskariyotɨ al) dəjɨ-é panè: «ꞌƁaɓe, kdɔ ri ɓá ꞌa kadɨ ndəgɨ dow-je ꞌgə-i al, rəmə jḛ ɓá ꞌa kadɨ jꞌgə-i wa?» 23 Ə Jeju ilə-é-tɨ panè: Kinə dow ndigɨ-m lé, à təl rɔ-é go ta-tɨ lə-m ə Bɔbɨ-m à ndigɨ-é. Jḛ jꞌa kɔw rɔ dowbé-tɨ rəm, jꞌa ra ɓe mḛḛ-é-tɨ rəm tɔ. 24 Ngà dow kɨ́ ndigɨ-m al lé, à təl rɔ-é go ta-je-tɨ lə-m al. Ta kɨ́ sə̰i ooi ta-m-tɨ kinlé to ta lə-m al, ngà to ta kɨ́ ḭ rɔ Bɔbɨ-m-tɨ kɨ́ njèkulə-m lé ya. 25 Kɨ́ mꞌisɨ-né sə-si nè ɓəy kin ya mꞌidə-si ta-je kinlé bè. 26 Ngà njèsɔlmḛḛ, kɨ́ to Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ Bɔbɨ-m à kullə-é kɨ̀ ri-m lé, ḛ ɓá à ree ndó-si né-je lay rəm, ɓá à kole mḛḛ-si dɔ né-je-tɨ lay kɨ́ mꞌidə-si ta dɔ-tɨ lé rəm tɔ. 27 Mꞌin̰ə lapiya mꞌadɨ-si rəm, mꞌadɨ-si lapiya lə-m rəm. Ma̰ mꞌadɨ-si lapiya titɨ kɨ́ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ dꞌadɨ-né kin bè al. Adi mḛḛ-si gangɨ man al rəm, ꞌɓəli al rəm. 28 Kdɔ lé mꞌidə-si mꞌpanè: Mꞌa kɔw ə mꞌa təl ree rɔ-si-tɨ nɔ̰ɔ̰. Kinə ꞌndigi-mi rəmə, kɔw-m kɨ rɔ Bɔbɨ-m-tɨ kinlé à nəl-si. Kdɔ Bɔbɨ-m lé, to dow kɨ́ boy itə-m. 29 ꞌNgɔsnè-tɨ kin ya mꞌidə-si ta dɔ né-je-tɨ kinlé kete bè, kdɔ kadɨ lokɨ né-é-je ra né rəmə adi-né mḛḛ-si. 30 Mꞌa pa sə-si ta al ya sar ngá, kdɔ njèkɔ̰ɓe 14:30 Njèkɔ̰ɓe kinlé to Sú. kɨ́ dɔnangɨ-tɨ ɔw ree nɔ̰ɔ̰. Tɔ́gɨ kɨ́ ndḛ bè ya kàrè ɔw-né dɔ-m-tɨ al. 31 Ngà kadɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ꞌgə kɨ́ ma̰ mꞌndigɨ Bɔbɨ-m, adɨ né kɨ́ ḛ un ndu kadɨ mꞌra lé, mꞌa ra. Ḭi taá adi jꞌɔti kɨ rangɨ lo kin-tɨ.

*14:14 14:14 Mḛḛ mbete-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé dɔsa̰y kɨ̀ ta grɛkɨ lé kɨ́ madɨ-je ꞌpanè: Kinə ꞌdəji né kɨ̀ ri-m lé, mꞌa ra né-é.

14:17 14:17 To ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ ta lə Lubə.

14:30 14:30 Njèkɔ̰ɓe kinlé to Sú.