15
Kagɨ nduu-je kɨ̀ balkəm-é-je
Ma̰ mꞌto kagɨ nduu kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ə Bɔbɨ-m ɓá to ꞌɓa njènduu tɔ. Balkəm nduu kɨ́ rá-rá kɨ́ ubə dɔ-m-tɨ ə andɨ al lé, Bɔbɨ-m à tugə-é kilə-é kɔgɨ ə balkəm-é kɨ́ andɨ ɓá ḛ à tɔr ngan balkəm-é-je kɔgɨ kdɔ kadɨ andɨ n̰a̰ ɓəy. Ta-je kɨ́ mꞌilə mbi-si-tɨ kin ya ra adɨ ngan balkəm-si-je tokɨ tɔr ngá. ꞌTin̰əi kàdɨ̀-m-tɨ titɨ kɨ́ mꞌtin̰ə-né kàdɨ̀-si-tɨ tɔ. Balkəm nduu lé, à kandɨ kɨ̀ dɔ rɔ-é al. À ka̰ dɔ kagɨ-é-tɨ ɓá à kandɨ. Bè ya tɔ, sə̰i kàrè kinə ꞌtin̰əi kàdɨ̀-m-tɨ al lé, a kandi al tɔ. Ma̰ mꞌto kagɨ nduu ə sə̰i ꞌtoi balkəm-é-je. Dow kɨ́ tin̰ə kàdɨ̀-m-tɨ ə mꞌtin̰ə kàdɨ̀-é-tɨ tɔ lé, à kandɨ n̰a̰. Kdɔ kɨ̀ takul-m al lé, a kasi rai né madɨ al. Kinə dow tin̰ə kàdɨ̀-m-tɨ al lé, dꞌa kilə-é kɔgɨ titɨ balkəm nduu bè ə à tutɨ. Balkəm nduu-je kɨ́ tutɨ lé, dꞌa saa kungɨ pərəə kadɨ pər ɔ̰̀. Ngà kinə ꞌtin̰əi kàdɨ̀-m-tɨ ə ta lə-m tò mḛḛ-si-tɨ rəmə, ꞌdəji né lay kɨ́ mḛḛ-si ndigɨ ya ə a kingəi. Né kɨ́ ri Bɔbɨ-m à ɓa-né ə́n: Kadɨ andi n̰a̰, beɓa a ꞌtɔji kɨ́ ꞌtoi njéndó né-je lə-m. Titɨ kɨ́ Bɔbɨ-m ndigɨ-m-né lé, ma̰ ya kàrè mꞌndigɨ-si tɔ. A̰i mḛḛ ndigɨ-tɨ kɨ́ mꞌndigɨ-si kin ya. 10 Kinə ꞌtəli rɔ-si go ndukun-je-tɨ lə-m rəmə, a ka̰i mḛḛ ndigɨ-tɨ kɨ́ mꞌndigɨ-si, titɨ kɨ́ mꞌtəl-né rɔ-m go ndukun-je-tɨ lə Bɔbɨ-m ə́ mꞌa̰-né mḛḛ ndigɨ-tɨ kɨ́ ḛ ndigɨ-m kin tɔ. 11 Mꞌpa ta-je kin bè kdɔ kadɨ ga̰ rɔnəl lə-m kin ya tò mḛḛ-si-tɨ ə kadɨ rɔnəl lə-si ɔr njutɨ. 12  15:12 Ja̰ 13:34; 15:17; 1Ja̰ 3:23; 2Ja̰ 1:5Ndukun lə-m ə́n: ꞌNdigi-na̰ titɨ kɨ́ ma̰ mꞌndigɨ-si-né kin bè tɔ. 13 Dow ilə rɔ-é kɔgɨ kdɔ nam-é-je lé, ndigna̰ kɨ́ rangɨ kɨ́ à kitə-é ya goto ngá. 14 Kinə ꞌrai né-je kɨ́ mꞌun ndu kadɨ ꞌrai kinlé rəmə, sə̰i ꞌtoi nam-m-je. 15 Mꞌɓa-si ngannjékullə-je al, kdɔ ngonnjèkullə lé ꞌgə né kɨ́ ꞌɓa-é isɨ ra al. Mꞌɓa-si nam-m-je, kdɔ né-je kɨ́ mꞌndó rɔ Bɔbɨ-m-tɨ ya mꞌadɨ-si ꞌgəi. 16 Sə̰i ɓá ꞌmbəti-mi al, ngà to ma̰ ɓá mꞌmbətɨ-si ə mꞌində-si kdɔ kadɨ ɔwi ə kadɨ andi, rəmə kadɨ kandɨ-si tò sartagangɨ, kdɔ kadɨ né-je lay kɨ́ a dəji Bɔbɨ-m kɨ̀ ri-m ə adɨ-si. 17 Né kɨ́ mꞌndəjɨ-si dɔ-tɨ ə́n: ꞌNdigi-na̰.
Dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ dꞌɔsɨ ta Jeju kɨ̀ njéndó né-je liə
18 Kinə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ dꞌɔsɨ-si kɨ̀ ta rəmə, kadɨ ꞌgəi majɨ kɨ́ ma̰ ya dꞌɔsɨ-m kɨ̀ ta kete nɔ̰̀-si-tɨ. 19 Kinə ꞌtoi kɨ́ lə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè rəmə, lé dꞌa ndigɨ-si kdɔ dḛ lé dow-je lə-dé ɓá ndigɨ-dé. Ngà ma̰ mꞌmbətɨ-si dan dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè adɨ sə̰i ꞌtoi kɨ́ lə-dé al, gin-é kin ɓá dꞌɔsɨ-si-né kɨ̀ ta tin. 20  15:20 Mat 10:24; Luk 6:40; Ja̰ 13:16Adi mḛḛ-si ole dɔ ta-tɨ kɨ́ ndɔkɨ mꞌidə-si ꞌpanè: «Ngonnjèkullə à to kɨ́ ꞌboy kitə ꞌɓa-é al.» Ma̰ ya dꞌulə kəm-m ndoo kinlé, dꞌa kulə kəm-si ndoo ya tɔ. Ma̰ ya ꞌtəl rɔ-dé go ta-tɨ lə-m rəmə, dꞌa təl rɔ-dé go ta-tɨ lə-si ya tɔ. 21 Ngà dꞌa ra sə-si né-je kin lay bè kdɔ ta lə-m, kdɔ dḛ ꞌgə dow kɨ́ njèkulə-m al. 22 Kinə lé mꞌree al əse mꞌpa ta mꞌadɨ-dé al rəmə lé dꞌa to njéramajal-je al. Ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, ta lə majal ɔr dɔ-dé-tɨ al. 23 Dow kɨ́ ɔsɨ-m kɨ̀ ta lé, ɔsɨ Bɔbɨ-m kɨ̀ ta ya tɔ. 24 Né-je kɨ́ dow kɨ́ rangɨ ra al ya mꞌra dan-dé-tɨ kinlé, lé mꞌra al rəmə majal lə-dé à goto. Ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, dḛ dꞌoo né-é-je lé ya, ngà dꞌɔsɨ-m kɨ̀ ta rəm, dꞌɔsɨ Bɔbɨ-m kɨ̀ ta rəm tɔ. 25 Ngà tò bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete ndukun-je-tɨ lə-dé lé né-é ra né. Kdɔ ꞌndàngɨ ꞌpanè: «Dḛ dꞌɔsɨ-m ta kɨ̀ ndángɨ kare.» 26 «Lokɨ mꞌa kullə Njèsɔlmḛḛ, Ndil kɨ́ njèkadɨ dow-je ꞌgə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ à kḭ rɔ Bɔbɨ-m-tɨ ree lé, ḛ ɓá à pa ta kɨ́ dɔ-m-tɨ kadɨ dow-je. 27 Ə sə̰i kàrè a pai ta kɨ́ dɔ-m-tɨ kadɨ dow-je tɔ. Kdɔ sə̰i a̰i sə-m natɨ lo kulə gin-é-tɨ nṵ.»

15:12 15:12 Ja̰ 13:34; 15:17; 1Ja̰ 3:23; 2Ja̰ 1:5

15:20 15:20 Mat 10:24; Luk 6:40; Ja̰ 13:16