16
Mꞌidə-si ta-je kin bè kdɔ kadɨ né madɨ tugə-si jigɨ-tɨ al. Dꞌa tubə-si kɔgɨ mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə jipɨ-je; ə ndɔ-je ɔw ree nɔ̰ɔ̰ kɨ́ dow-je dꞌa tɔl-si rəmə, dꞌa gɨr kɨ́ to pole ɓá dꞌisɨ ꞌpole Lubə tin. Dꞌa ra né-je kinlé bè, kdɔtalə dḛ ꞌgə Bɔbɨ-m al rəm, ɓá ꞌgə-m al rəm tɔ. Ngà mꞌidə-si ta-je kin bè kdɔ kadɨ, lokɨ ndɔ-é ree rəmə jè mḛḛ-si ole-né dɔ-tɨ kɨ́ ndɔkɨ mꞌidə-si kete ngá. Ta kinlé, mꞌidə-si lo kulə gin-é-tɨ al, kdɔtalə mꞌisɨ sə-si natɨ nè ɓəy.
Kullə ra Ndil kɨ́ aa njay
Kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, mꞌisɨ mꞌɔw kɨ rɔ Njèkulə-m-tɨ ə dow káre dan-si-tɨ kɨ́ kadɨ dəjɨ-m panè: ꞌIsɨ ꞌɔw kɨ rá wa ya kàrè goto. Ngà sə̰i adi rɔ-si atɨ-si kana̰na̰ kdɔtalə ta-je kɨ́ mꞌidə-si kinlé. Bè ya kàrè, to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ə́ mꞌɔw kɨ̀ kidə-si tin: Mꞌɔw ɓá à majɨ sə-si, kdɔtalə kinə mꞌɔw al lé, Njèsɔlmḛḛ à ree kdɔ ta lə-si al; ngà kinə mꞌɔw rəmə mꞌa kulə siə kadɨ-si. Ə lokɨ ḛ à ree lé, à kuwə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kɨ̀ ta sɔbɨ dɔ majal rəm, sɔbɨ dɔ né ra kɨ́ njururu rəm, à tɔjɨ-dé kadɨ ꞌgə ta kɨ́ gangɨ lə Lubə rəm tɔ. À kuwə-dé kɨ̀ ta sɔbɨ dɔ majal, kdɔtalə dḛ dꞌadɨ-m mḛḛ-dé al rəm; 10 sɔbɨ dɔ né ra kɨ́ njururu, kdɔtalə mꞌa kɔw rɔ Bɔbɨ-m-tɨ adɨ sə̰i a kooi-mi gogɨ al rəm; 11 sɔbɨ dɔ ta kɨ́ gangɨ, kdɔtalə njèkɔ̰ɓe* 16:11 Njèkɔ̰ɓe kinlé to Sú. kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, ꞌgangɨ ta dɔ-é-tɨ ngá. 12 Mꞌɔw kɨ̀ ta-je n̰a̰ kadɨ mꞌidə-si ya ngà, to ta-je kɨ́ asɨ dɔ tɔ́gɨ-si-tɨ kɨ́ nè-tɨ kin al ɓəy. 13 Lokɨ Ndil kɨ́ njèkadɨ dow-je ꞌgə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ à ree lé, à kɔr nɔ̰̀-si kadɨ ꞌgəi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lay; kdɔtalə ḛ à kun ta madɨ kɨ̀ dɔ-é kdɔ pa al, ngà ta-je kɨ́ ḛ à koo ya ɓá à pa ə né-je kɨ́ à ra né lé, ḛ à kidə-si kete tɔ. 14 Ḛ à tɔjɨ riɓa lə-m, kdɔtalə ta kɨ́ ḛ oo ta-m-tɨ ɓá à kidə-si. 15 Né-je lə Bɔbɨ-m lay to kɨ́ lə-m tɔ. Gin-é kinlé ɓá mꞌpa-né mꞌpanè: Ta kɨ́ ḛ oo ta-m-tɨ ɓá à kidə-si.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kin̰ə-na̰ ə təl kingə-na̰ gogɨ
16 Jeju panè: «Dɔkaglo sḛ ɓəy ə a kooi-mi al, rəmə dɔkaglo kɨ́ rangɨ sḛ ɓəy ə a təli kooi-mi gogɨ.» [Kdɔtalə mꞌisɨ mꞌɔw rɔ Bɔbɨ-m-tɨ.] 16:16 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 17 Beɓa njéndó né-je liə kɨ́ dan-tɨ-je ꞌdəjɨ-na̰ ta ꞌpanè: Ta ri ɓá ḛ ndigɨ kidə-ji wa? Ḛ panè: «Dɔkaglo sḛ ɓəy ə a kooi-mi al, rəmə dɔkaglo kɨ́ rangɨ sḛ ɓəy ə a təli kooi-mi gogɨ.» Rəm panè: Mꞌisɨ mꞌɔw rɔ Bɔbɨ-m-tɨ. 18 Dḛ ꞌpanè: Ta kɨ́ Jeju panè: «Dɔkaglo sḛ ɓəy» kinlé, kɔr mḛḛ-é to ri wa? Ta kɨ́ ḛ pa lé, jꞌgəi mḛḛ-é al.
19 Lokɨ Jeju gə kɨ́ njéndó né-je ꞌndigɨ dəjɨ-é ta lé, idə-dé panè: Ta kɨ́ mꞌpanè: «Dɔkaglo sḛ ɓəy ə a kooi-mi al, rəmə dɔkaglo kɨ́ rangɨ sḛ ɓəy ə a təli kooi-mi gogɨ» lé ɓá isi ꞌdəji-na̰ kɔr mḛḛ-é wa? 20 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; a nɔ̰i rəm, a ndingəi rɔ-si rəm, ngà dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè dꞌa ra rɔnəl; a kisi kɨ̀ rɔkatɨ kana̰na̰ ya, ngà rɔkatɨ lə-si ɓá à təl rɔnəl. 21 Lokɨ dené ɔw kɨ̀ kojɨ ngon lé, rɔ-é atɨ-é kana̰na̰, kdɔ to kaglo rɔkatɨ liə ya ɓá ree; ngà lokɨ ojɨ ngon rəmə, mḛḛ-é oy dɔ rɔkatɨ-tɨ; rɔ-é nəl-é n̰a̰, kdɔtalə ngon kɨ́ ojɨ-é dɔnangɨ-tɨ. 22 Sə̰i kàrè, kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, rɔ-si atɨ-si kana̰na̰; ngà lokɨ mꞌa təl ree koo-si gogɨ lé, rɔ-si à nəl-si ə dow kɨ́ à kɔgɨ rɔnəl-é kin à goto. 23 Ə mḛḛ ndɔ-é-tɨ kinlé, né kɨ́ a dəji-mi ta dɔ-tɨ à goto ngá. Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; né kɨ́ ꞌdəji Bɔbɨ-m kɨ̀ ri-m lé, à ra kadɨ-si. 24 Sar ɓone kàrè, sə̰i ꞌdəji né kɨ̀ ri-m al ya ɓəy. ꞌDəji ə a kingəi kdɔ kadɨ rɔnəl lə-si ɔr-né njutɨ.
25 Beɓa ma̰ mꞌun gosta ɓá mꞌidə-si-né ta ta. Ndɔ-je ɔw ree nɔ̰ɔ̰ kɨ́ mꞌa pa sə-si ta kɨ̀ gosta al, ngà né kɨ́ sɔbɨ dɔ Bɔbɨ-m lé, mꞌa kidə-si rəsɨ-rəsɨ ya. 26 Mḛḛ ndɔ-é-tɨ kinlé, sə̰i a dəji né kɨ̀ ri-m ə mꞌa kidə-si panè ma̰ ɓá mꞌa pa ta kɨ̀ Bɔbɨ-m kdɔ ta lə-si al. 27 Kdɔ Bɔbɨ-m ya kɨ̀ dɔ-é ndigɨ-si, kdɔ sə̰i ꞌndigi-mi rəm, ɓá sə̰i adi mḛḛ-si kɨ́ ma̰ mꞌḭ rɔ Lubə-tɨ rəm tɔ. 28 Ma̰ lé, mꞌḭ rɔ Bɔbɨ-m-tɨ ɓá mꞌree dɔnangɨ-tɨ nè; ngà kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, mꞌa kin̰ə lo kɨ́ dɔnangɨ-tɨ ə mꞌa kɔw rɔ Bɔbɨ-m-tɨ gogɨ.
29 Beɓa njéndó né-je lə Jeju lé ꞌpanè: ꞌOo, kɨ́ nè kinlé i idə-ji ta rəsɨ-rəsɨ ɓɨ i ꞌpa ta kɨ̀ gosta al ngá. 30 Kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, jḛ jꞌgə kɨ́ i ꞌgə né-je lay, adɨ i ꞌɔw ndoo kadɨ dow ɓá dəjɨ-i ta al. Gin-é kin ɓá jḛ jꞌadɨ-né mḛḛ-ji kɨ́ i lé ḭ rɔ Lubə-tɨ ya. 31 Beɓa Jeju dəjɨ-dé panè: Adɨ sə̰i adi mḛḛ-si ngá ɓan…? 32 Ooi, ndɔ ɔw ree nɔ̰ɔ̰ ə ndɔ-é lé ree rəm ngá; ndɔ-é-tɨ kinlé, a ka̰yi-na̰ lay dɔ-m-tɨ, ná̰-ná̰ ya à kɔw lo liə ə a kin̰əi-mi kɨ̀ kár-m; ngà mꞌa ka̰ kɨ̀ kár-m al, kdɔtalə Bɔbɨ-m a̰ sə-m natɨ. 33 Mꞌidə-si ta-je kin bè, kdɔ kadɨ isi-né kɨ̀ lapiya kɨ̀ takul-m. A kingəi kɔ̰̀ dɔnangɨ-tɨ nè, ngà uwəi mḛḛ-si nga̰; ma̰ lé, mꞌtətɨ rɔ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè.

*16:11 16:11 Njèkɔ̰ɓe kinlé to Sú.

16:16 16:16 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.