17
Ta kɨ́ Jeju pa kɨ̀ Lubə
Əbr 7:24-28; 4:14-16
Lokɨ Jeju pa bè lé, un kəm-é kɨ taá dɔra̰-tɨ ə panè: Bɔbɨ-m, dɔkàdɨ̀ lé ree ngá. ꞌAdɨ ri Ngon-i ɓa kdɔ kadɨ Ngon-i kàrè adɨ ri-i ɓa tɔ. I ꞌadɨ-é tɔ́gɨ dɔ dow-je-tɨ lay, kdɔ kadɨ dḛ lay kɨ́ i adɨ-é lé, ḛ adɨ-dé dꞌisɨ kəm sartagangɨ. Ə kiskəm kɨ́ sartagangɨ lé, to ta kadɨ ꞌgə-i kɨ́ i ya kɨ̀ kár-i ꞌto Lubə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ɓá kadɨ ꞌgə Jeju Kristɨ kɨ́ i ulə-é rəm tɔ. Mꞌadɨ ri-i ɓa dɔnangɨ-tɨ nè; kullə kɨ́ ꞌadɨ-m kadɨ mꞌra lé, mꞌra mꞌtɔl ta-é. Bɔbɨ-m, kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin ya ꞌadɨ ri-m ɓa rɔ-i-tɨ, gangɨ-é-tɨ kɨ́ ndɔkɨ ɓa-né rɔ-i-tɨ kete nɔ̰̀ kində gin dɔnangɨ-tɨ kin ya. Dow-je kɨ́ ꞌadɨ-m-dé dan dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, mꞌadɨ ꞌgə-i. Dḛ ꞌto dow-je lə-i ɓá ꞌadɨ-m-dé ə dḛ ꞌtəl rɔ-dé go ta-tɨ lə-i. Ɓone bè kinlé, dḛ ꞌgə kɨ́ né-je lay kɨ́ ꞌadɨ-m kinlé to né kɨ́ ḭ rɔ-i-tɨ ya. Kdɔ ta-je kɨ́ i ꞌidə-m lé ya ɓá mꞌidə-dé ə dḛ ꞌndigɨ dɔ-tɨ ə ꞌgə majɨ kɨ́ mꞌḭ rɔ-i-tɨ rəm, ɓá dꞌadɨ-m mḛḛ-dé kɨ́ to i ya ɓá ulə-m rəm tɔ. Dḛ ɓá mꞌpa sə-i ta kdɔ-dé. Mꞌpa sə-i ta kdɔ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè al, ngà mꞌpa sə-i ta kdɔ dḛ kɨ́ ꞌadɨ-m-dé, kdɔtalə ꞌto dow-je lə-i 10 – ə né lə-m lay to né lə-i; ɓá né lə-i kàrè to né lə-m tɔ – dḛ lé, ꞌto dow-je kɨ́ dꞌadɨ ri-m ɓa. 11 Ma̰ mꞌto kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè al ngá; kdɔ mꞌisɨ mꞌɔw kɨ rɔ-i-tɨ nɔ̰ɔ̰; ngà dḛ ɓá dꞌisɨ dɔnangɨ-tɨ nè ɓəy. Bɔbɨ-m kɨ́ njèkaa njay, ri-i kɨ́ ꞌadɨ-m kin ya ꞌngəm-dé-né, kdɔ kadɨ ꞌto dow-je kɨ́ káre-rè tokɨ jḛ sə-i bè. 12  17:12 Ja̰ 13:18Lokɨ mꞌisɨ-né sə-dé ɓəy lé, ri-i kɨ́ ꞌadɨ-m kin ya ɓá mꞌngəm-dé-né; ə mꞌa̰y ngangɨ-dé kər-kər, adɨ dow káre ya kàrè tujɨ dan-dé-tɨ al. Ngà ḛ kɨ́ tò kadɨ tujɨ lé ya par ə tujɨ; bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa lé, né-é ra né. 13 Ɓone bè kinlé, mꞌisɨ mꞌɔw kɨ rɔ-i-tɨ ə ta-je kinlé mꞌpa dɔnangɨ-tɨ nè bè, kdɔ kadɨ rɔnəl lə-m kɨ́ to rɔnəl kɨ́ ɔr njutɨ kin tò-né mḛḛ-dé-tɨ. 14 Mꞌadɨ-dé ta lə-i ə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ dꞌɔsɨ-dé kɨ̀ ta, kdɔtalə dḛ ꞌto ꞌlə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ al titɨ kɨ́ ma̰ mꞌto-né ꞌlə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ al kin bè tɔ. 15 Mꞌdəjɨ-i kadɨ ꞌɔy-dé kɨ rangɨ dɔnangɨ-tɨ al, ngà ngəm ɓá kadɨ ꞌngəm-dé kadɨ Njèmḛḛndul tujɨ-dé al. 16 Dḛ ꞌto kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè al, titɨ kɨ́ ma̰ kàrè mꞌto-né kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè al kin bè tɔ. 17 I ya kadɨ ꞌində-dé tagay kɨ̀ takul ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Ə Ta lə-i to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 18 Ma̰ kàrè mꞌulə-dé dɔnangɨ-tɨ titɨ kɨ́ i ꞌulə-m-né dɔnangɨ-tɨ kin bè tɔ. 19 Ma̰ ya mꞌɔr rɔ-m mꞌində tagay kdɔ ta lə-dé, kdɔ kadɨ dḛ kàrè tò tagay kɨ̀ takul ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ tɔ. 20 Mꞌpa sə-i ta kdɔ ta lə-dé dḛ kan ya par al, ngà kdɔtalə dḛ kɨ́ dꞌa koo ta-je lə-dé ə dꞌa kadɨ-m-né mḛḛ-dé rəm tɔ. 21 Mꞌdəjɨ-i bè kdɔ kadɨ dḛ lay ya ꞌto dow-je kɨ́ káre-rè. Bɔbɨ-m, titɨ kɨ́ i ꞌisɨ-né mḛḛ-m-tɨ rəm, ma̰ mꞌisɨ-né mḛḛ-i-tɨ rəm kinlé, kadɨ dḛ kàrè [ꞌto dow-je kɨ́ káre-rè]* 17:21 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. ə dꞌisɨ mḛḛ-ji-tɨ tɔ; kdɔ kadɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ꞌgə-né kɨ́ to i ɓá ꞌulə-m. 22 Ə riɓa kɨ́ ꞌadɨ-m kin ya, ma̰ mꞌadɨ-dé tɔ; kdɔ kadɨ ꞌto-né dow-je kɨ́ káre tokɨ jḛ sə-i bè. 23 – Ma̰ mꞌisɨ mḛḛ-dé-tɨ ə i ꞌisɨ mḛḛ-m-tɨ tɔ – kdɔ kadɨ ꞌto dow-je kɨ́ mḛḛ kasɨ-na̰ lə-dé ɔr njutɨ, bè kdɔ kadɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ ꞌgə-né kɨ́ to i ɓá ꞌulə-m rəm, ɓá kadɨ ꞌgə-né kɨ́ i ꞌndigɨ-dé titɨ kɨ́ i ꞌndigɨ-m-né kin bè rəm tɔ. 24 Bɔbɨ-m, dḛ kɨ́ ꞌadɨ-m-dé lé, lo kɨ́ mꞌa kisɨ-tɨ ya mꞌndigɨ kadɨ dꞌisɨ-tɨ sə-m tɔ; kdɔ kadɨ dꞌoo riɓa kɨ́ i ꞌulə dɔ-m-tɨ kinlé kɨ̀ kəm-dé. Kdɔ kete nɔ̰̀ kində gin dɔnangɨ-tɨ nṵ ya i ꞌndigɨ-m. 25 Bɔbɨ-m kɨ́ njèra né kɨ́ njururu, dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ꞌgə-i al; ngà ma̰ mꞌgə-i rəm, ɓá dḛ kan kàrè ꞌgə kɨ́ to i ɓá ꞌulə-m rəm tɔ. 26 Ma̰ mꞌadɨ ꞌgə ri-i rəm, mꞌa kadɨ ꞌgə ya ɓəy, kdɔ kadɨ ga̰ ndigɨ kɨ́ i ꞌndigɨ-m kinlé tò mḛḛ-dé-tɨ rəm, ɓá kadɨ mꞌisɨ mḛḛ-dé-tɨ rəm tɔ.

17:12 17:12 Ja̰ 13:18

*17:21 17:21 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.