Koy kɨ̀ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lə Jeju
18
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kuwə Jeju
Mat 26:36-54; Mar 14:32-50; Luk 22:39-51
Lokɨ Jeju pa ta-je kin bè ngá ɓá, dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə ꞌtḛḛ dꞌɔw dꞌində wol man kɨ́ ꞌɓa-é Sedrɔ̰ ꞌgangɨ dꞌɔw kəl-é kɨ́ nṵ-tɨ. Lo-é kinlé, lo ndɔr tò-tɨ nɔ̰ɔ̰ ɓá dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə dꞌɔw-tɨ. Ə Judasɨ kɨ́ to njèkun dɔ Jeju lé, gə lo ndɔr kinlé tɔ. Kdɔtalə to lo kɨ́ Jeju dḛ kɨ̀ njéndó né-je liə dꞌɔw-tɨ low-low. Njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ Parisi-je dꞌɔr kosɨ asgar-je, kɨ̀ njéngəm takəy lə Lubə dꞌadɨ Judasɨ. Beɓa ḛ ɔr nɔ̰̀-dé ɔw sə-dé lo ndɔr-tɨ lé. Dḛ dꞌɔw kɨ̀ lampɨ-je, kɨ̀ pər ngəl-je, kɨ̀ nérɔ-je ji-dé-tɨ.
Jeju gə né-je lay kɨ́ à tḛḛ dɔ-é-tɨ; beɓa ḛ ree rɔ-dé-tɨ dəjɨ-dé panè: ꞌSangi ná̰ wa? Ə dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Jꞌsangɨ Jeju kɨ́ Najarɛtɨ-tɨ. Jeju idə-dé panè: Ma̰ ya mꞌa̰ nè tin. Rəmə Judasɨ kɨ́ njèkun dɔ-é lé a̰ sə-dé natɨ. Lokɨ Jeju idə-dé panè: Ma̰ ya ma̰ nè tin rəmə, asgar-je, kɨ̀ njéngəm takəy lə Lubə lé, ꞌtəl ꞌgɨr kɨ̀ go-dé ə ꞌtusɨ nangɨ. Beɓa Jeju təl dəjɨ-dé ya ɓəy panè: Ná̰ ɓá ꞌsangi-é wa? Dḛ ꞌpanè: Jꞌsangɨ Jeju kɨ́ Najarɛtɨ-tɨ. Jeju idə-dé panè: Mꞌidə-si mꞌpanè: Ma̰ ya mꞌa̰ nè tin. Kinə to ma̰ ɓá ꞌsangi-mi rəmə, in̰əi njéndó né-je lə-m kin adi dꞌɔw. Jeju pa ta kin bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ ndɔkɨ ḛ pa lé, né-é ra-né né; ndɔkɨ ḛ panè: «Bɔbɨ-m, dow-je kɨ́ ꞌadɨ-m-dé kinlé, kɨ́ káre ya kàrè mꞌin̰ə-é mꞌadɨ tujɨ kɔgɨ al.»
10 Simɔ̰ Piyər ulə kiyərɔ rɔ-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ə ɔr tugə-né mbi ngonnjèkullə lə burə dɔ njégugné-je lə Lubə. Rəmə tugə mbi-é kɨ́ dɔ jikɔl ndətɨ ya gangɨ. Ngonnjèkullə kinlé ri-é lə Malkusɨ. 11  18:11 Mat 26:39; Mar 14:36; Luk 22:42Rəmə Jeju idə Piyər lé panè: ꞌUlə kiyərɔ lə-i saba-é-tɨ gogɨ. Kɔ̰̀ kɨ́ Bɔbɨ-m ində dɔ-m-tɨ kadɨ mꞌingə lé, mꞌa kingə ya al wa?
Jeju a̰ nɔ̰̀ An-je-tɨ kɨ̀ Kayipɨ, Piyər najɨ panè nꞌgə Jeju al
Mat 26:57-75; Luk 22:54-65
12 Beɓa njèkun dɔ asgar-je, kɨ̀ kosɨ asgar-je, kɨ̀ njégəm né-je lə jipɨ-je dꞌuwə Jeju ꞌtɔ́-é. 13 Rəmə dḛ dꞌɔw siə ɓe lə An ya kete. An lé to məm Kayipɨ* 18:13 Kayipɨ lé ɓá taa ngon lə An kɨ́ dené.. Mḛḛ ɓal-é-tɨ kinlé, Kayipɨ ɓá to burə dɔ njégugné-je lə Lubə. 14  18:14 Ja̰ 11:49,50Ə Kayipɨ kinlé ɓá ndɔkɨ ɔjɨ ta jipɨ-je panè: «Dow káre-rè kɨ́ kadɨ oy ə jipɨ-je lay dꞌoy-né al lé to né kɨ́ majɨ n̰a̰.»
15 Ngà Simɔ̰ Piyər dḛ kɨ̀ njèndó né lə Jeju káre dꞌun go Jeju. Njèndó né lə Jeju kinlé, burə dɔ njégugné-je lə Lubə gə-é kete ə ḛ ɓá ɔw kɨ̀ Jeju natɨ mḛḛ ndògɨ-tɨ lə burə dɔ njégugné-je lé. 16 Ngà Piyər ɓá a̰ ndaa-tɨ tarəbɨ-tɨ ngɔsi. Rəmə njèndó né lə Jeju kɨ́ burə dɔ njégugné-je lə Lubə gə-é lé, tḛḛ pa ta kɨ̀ dené kɨ́ njèka̰ takəy-tɨ ə adɨ Piyər ree kəy. 17 Rəmə ngonnjèkullə kɨ́ dené kɨ́ njèka̰ takəy-tɨ lé, pa kɨ̀ Piyər panè: I ya kàrè ꞌto kɨ́ dan njéndó né-je-tɨ lə dingəm kanlé tɔ al wa? Ə Piyər panè: Kuy! Ma̰ mꞌto kɨ́ dan-dé-tɨ al. 18 Ngannjékullə-je lə burə dɔ njégugné-je lə Lubə dḛ kɨ̀ njéngəm takəy lə Lubə ꞌra pər dꞌa̰ ta-tɨ dꞌa̰ ꞌndibɨ kdɔtalə kul ɔ̰̀; Piyər kàrè a̰ sə-dé ta pər-tɨ lé a̰ ndibɨ tɔ.
19 Burə 18:19 Njèdəjɨ Jeju ta nè kinlé to An kɨ́ ndɔkɨ to burə dɔ njégugné-je kete. dɔ njégugné-je lə Lubə dəjɨ Jeju ta kɨ́ dɔ njéndó né-je-tɨ liə rəm, ɓá dəjɨ-é ta kɨ́ dɔ néndó-tɨ liə rəm tɔ. 20 Beɓa Jeju ilə-é-tɨ panè: Ma̰ mꞌpa ta rəsɨ-rəsɨ mꞌidə dow-je. Mꞌndó né dow-je mḛḛ kəykəwna̰-je-tɨ lə jipɨ-je, kɨ̀ takəy-tɨ lə Lubə kɨ́ to lo-je kɨ́ jipɨ-je ꞌkəw-na̰-tɨ; ə ta kɨ́ mꞌpa kɨ̀ gidɨ ngə̰y ya goto. 21 Ma̰ ə i ꞌdəjɨ-m ta kdɔ ri wa? ꞌDəjɨ dḛ kɨ́ mꞌndó-dé né lé ya ꞌoo se ri ɓá mꞌndó-dé wa? Né-je kɨ́ mꞌndó-dé lé, dḛ ꞌgə majɨ. 22 Lokɨ Jeju pa ta kinlé bè rəmə, kɨ́ káre dan njéngəm takəy lə Lubə ində mbɔ́-é ə panè: Burə dɔ njégugné-je lə Lubə lé ya ɓá i ꞌpa siə ta bè wa? 23 Jeju ilə-é-tɨ panè: Kinə ta kɨ́ mꞌpa lé majɨ al ə ꞌidə-m adɨ mꞌoo; ə kinə ta kɨ́ mꞌpa lé majɨ ə ꞌində-m kdɔ ri wa?
24 Beɓa An ulə kɨ̀ Jeju kɨ̀ ji-é kɨ́ dɔɔ lé bè ya rɔ Kayipɨ-tɨ 18:24 An ulə kɨ̀ Jeju rɔ Kayipɨ-tɨ kdɔ ɓal-é-tɨ kinlé, Kayipɨ ɓá to burə dɔ njégugné-je. kɨ́ to burə dɔ njégugné-je lə Lubə. 25 Ə Simɔ̰ Piyər lé rəmə a̰ ta pər-tɨ nɔ̰ɔ̰ a̰ ndibɨ. Beɓa ꞌpa siə ꞌpanè: I ya kàrè ꞌto kɨ́ dan njéndó né-je-tɨ liə tɔ al wa? Piyər najɨ panè: Kuy! Ma̰ mꞌto kɨ́ dan-dé-tɨ al. 26 Rəmə dow káre dan ngannjékullə-je-tɨ lə burə dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ́ to nojɨ dingəm kɨ́ Piyər tugə mbi-é gangɨ lé panè: «I kan, mꞌoo-i siə mḛḛ ndɔr-tɨ tɔ al wa?» 27 Piyər təl najɨ ya ɓəy rəmə, tajinatɨ nè ya kunjə nɔ̰.
Ka̰ Jeju nɔ̰̀ Pilatɨ-tɨ, Piyər təl najɨ kɨ́ nꞌgə Jeju al
Mat 27:1-2,11-30; Mar 15:1-9; Luk 23:1-25
28 Go-tɨ, ꞌboy-je lə jipɨ-je dꞌḭ kɨ̀ Jeju ɓee lə Kayipɨ kɨ̀ ndɔge ratɨ dꞌɔw siə mḛḛ ndògɨ-tɨ lə Gubərnər. Ngà dḛ ɓá dꞌandɨ mḛḛ ndògɨ-tɨ al, kdɔ kadɨ ꞌngəm rɔ-dé kadɨ dꞌaa njay kdɔ kɔw-né lo nékuso Pakɨ-tɨ.§ 18:28 Jipɨ-je ꞌmbatɨ kɔw mḛḛ kəy-tɨ lə gubərnər kdɔ ḛ to jipɨ al. Jipɨ kɨ́ ɔw mḛḛ kəy-tɨ lə dow kɨ́ to jipɨ al lé, à kuso né lo ra na̰y Pakɨ-tɨ al. 29 Beɓa Pilatɨ ɔw ingə-dé ndaa-tɨ dəjɨ-dé panè: Ta ri ɓá sə̰i iləi dɔ dingəm-tɨ kan wa? 30 Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Kinə ḛ ra né kɨ́ majɨ al al lé, jꞌa ree siə rɔ-i-tɨ nè al. 31 Beɓa Pilatɨ idə-dé panè: Sə̰i ya ꞌtaai-é ɔwi ꞌgangi ta dɔ-é-tɨ kɨ̀ ndukun lə-si. Dḛ jipɨ-je lé, dꞌidə-é ꞌpanè: Jḛ lé, jꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kɨ́ kadɨ jꞌtɔl-né dow al. 32  18:32 Ja̰ 3:14; 12:32Bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ Jeju pa sɔbɨ dɔ kəm rəbɨ koy-é lé, né-é ra-né né.
33 Pilatɨ təl ɔw mḛḛ ndògɨ-tɨ gogɨ ə ɓa Jeju dəjɨ-é panè: «Se i ya ɓá ꞌto ngar lə jipɨ-je lé wa?» 34 Jeju ilə-é-tɨ panè: «Ta kinlé, i ya ɔjɨ mḛḛ-i-tɨ ɓá ꞌpa, əse to dow-je kɨ́ rangɨ ɓá dꞌidə-i ta kɨ́ dɔ-m-tɨ wa?» 35 Pilatɨ ilə-é-tɨ panè: «Ma̰ mꞌto jipɨ tɔ wa? Dow-je lə-i ya dḛ kɨ̀ njékun dɔ njégugné-je lə Lubə ɓá ꞌree sə-i rɔ-m-tɨ nè; ə to ri ɓá i ꞌra wa?» 36 Jeju ilə-é-tɨ panè: «Kɔ̰ɓe lə-m to kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè al. Kinə kɔ̰ɓe lə-m to kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè rəmə, lé ngannjékullə-je lə-m dꞌa rɔ kdɔ ta lə-m, kdɔ kadɨ dow ilə-m ji jipɨ-je-tɨ al; ngà kɨ́ nè kinlé kɔ̰ɓe lə-m goto dɔnangɨ-tɨ nè.» 37 Beɓa Pilatɨ pa kɨ̀ Jeju panè: «ꞌAdɨ i ꞌto ngar ə́n nà̰?» Jeju ilə-é-tɨ panè: «Ta ya ꞌpa ta-i-tɨ tin, mꞌto ngar ya. Gin kojɨ kɨ́ dꞌojɨ-m, kɨ̀ ree kɨ́ mꞌree dɔnangɨ-tɨ nè lé, to ta lə kadɨ mꞌpa ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ mꞌadɨ dow-je. Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ to dow lə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəmə à koo ta lə-m.» 38 Pilatɨ dəjɨ-é panè: «Ri ɓá to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ wa?» Go ta-tɨ kinlé, Pilatɨ təl ɔw rɔ jipɨ-je-tɨ ndaa-tɨ idə-dé panè: «Né kɨ́ mꞌa gangɨ-né ta dɔ-é-tɨ ya mꞌoo al.» 39 Ngà to nékoɓe lə-si kadɨ ɓal-é ɓal-é ya kaglo ra na̰y Pakɨ rəmə, mꞌilə dangay káre taá mꞌadɨ-si lé, se ꞌndigi kadɨ mꞌilə ngar lə jipɨ-je taá mꞌadɨ-si wa? 40 Beɓa dḛ ꞌtəl dꞌur kɔɔl boy-boy ꞌpanè: «Barabasɨ ɓá ilə-é taá, ɓɨ dow kan al!» Ə Barabasɨ lé, to bɔkaya dow.

18:11 18:11 Mat 26:39; Mar 14:36; Luk 22:42

*18:13 18:13 Kayipɨ lé ɓá taa ngon lə An kɨ́ dené.

18:14 18:14 Ja̰ 11:49,50

18:19 18:19 Njèdəjɨ Jeju ta nè kinlé to An kɨ́ ndɔkɨ to burə dɔ njégugné-je kete.

18:24 18:24 An ulə kɨ̀ Jeju rɔ Kayipɨ-tɨ kdɔ ɓal-é-tɨ kinlé, Kayipɨ ɓá to burə dɔ njégugné-je.

§18:28 18:28 Jipɨ-je ꞌmbatɨ kɔw mḛḛ kəy-tɨ lə gubərnər kdɔ ḛ to jipɨ al. Jipɨ kɨ́ ɔw mḛḛ kəy-tɨ lə dow kɨ́ to jipɨ al lé, à kuso né lo ra na̰y Pakɨ-tɨ al.

18:32 18:32 Ja̰ 3:14; 12:32