19
Beɓa Pilatɨ adɨ dꞌuwə Jeju dꞌində-é kɨ̀ ndəy marɔw.
Asgar-je dꞌojɨ kɔn dꞌadɨ to jɔgɨ ngar dꞌulə dɔ-é-tɨ, ɓá dꞌulə kubɨ kɨ́ kər yəl-yəl kɨ́ là-é n̰a̰ rɔ-é-tɨ; ə dꞌɔtɨ kɨ rɔ-é-tɨ ꞌpanè: Lapiya ɓoo, ngar lə jipɨ-je! Lapiya ɓoo, ngar lə jipɨ-je! Ə ꞌtində mbɔ́-é tɔ.
Go-tɨ, Pilatɨ təl tḛḛ ndaa-tɨ idə jipɨ-je panè: Ooi, mꞌa təl ree siə ndaa-tɨ gogɨ kadɨ-si, kdɔ kadɨ ꞌgəi kɨ́ né kɨ́ mꞌa gangɨ-né ta dɔ-é-tɨ ya mꞌoo al. Beɓa Jeju tḛḛ ndaa-tɨ kɨ̀ jɔgɨ kun lé dɔ-é-tɨ rəm, ɓá kɨ̀ kubɨ kɨ́ kər yəl-yəl kɨ́ là-é n̰a̰ lé rɔ-é-tɨ rəm tɔ. Ə Pilatɨ idə-dé panè: Ooi dingəm lé ə́ a̰ tin!
Lokɨ njékun dɔ njégugné-je lə Lubə, kɨ̀ njéngəm takəy lə Lubə dꞌoo Jeju rəmə, ꞌtur kɔɔl boy-boy ꞌpanè: ꞌƁə-é kagdəsɨ-tɨ! ꞌƁə-é kagdəsɨ-tɨ! Beɓa Pilatɨ idə-dé panè: Sə̰i ya ꞌtaai-é ꞌɓəi-é kagdəsɨ-tɨ; kdɔtalə né kɨ́ mꞌa gangɨ-né ta dɔ-é-tɨ ya mꞌoo al. Rəmə jipɨ-je dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: Jḛ jꞌɔw kɨ̀ ndukun lə-ji káre nɔ̰ɔ̰ ə kɨ́ go ndukun-tɨ lə-ji kinlé, tò kadɨ Jeju oy, kdɔtalə ḛ ɓa rɔ-é Ngon lə Lubə.
Lokɨ Pilatɨ oo ta kin bè lé, ɓəl n̰a̰ ya ɓəy. Beɓa ḛ təl ɔw mḛḛ ndògɨ-tɨ gogɨ ə dəjɨ Jeju panè: I lé ꞌto dow kɨ́ rá wa? Ngà Jeju ilə-é-tɨ al. Beɓa Pilatɨ idə-é panè: 10 Ma̰ ɓá ilə-m ta-tɨ al wa? I ꞌgə kɨ́ mꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kadɨ mꞌilə-i taá rəm, mꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kadɨ mꞌɓə-i kagdəsɨ-tɨ rəm al wa? 11 Jeju ilə-é-tɨ panè: Kinə Lubə adɨ-i tɔ́gɨ al rəmə, tɔ́gɨ káre ya kàrè ꞌa kɔw-né dɔ-m-tɨ al. Gin-é kin ɓá, dow kɨ́ njèkilə-m ji-i-tɨ kinlé, ra majal kɨ́ al dɔ lo.
12 Gangɨ-é-tɨ kinlé, Pilatɨ sangɨ rəbɨ kadɨ nꞌilə Jeju taá. Ngà jipɨ-je ꞌtur kɔɔl boy-boy ꞌpanè: Kinə ꞌilə-é taá rəmə, i ꞌto nam Sejar al. Kdɔtalə dow kɨ́ rá-rá kɨ́ ɓa rɔ-é ngar lé, to njèta lə Sejar. 13 Lokɨ Pilatɨ oo ta-je kin bè lé, adɨ dꞌɔw kɨ̀ Jeju ndaa-tɨ ə isɨ dɔ kali gangta-tɨ, lo-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é gajɨ ər-je kɨ́ dꞌɔsɨ nangɨ kɨ́ ɓa-é kɨ̀ ta əbrə Gabata. 14 Ə to ndɔ ra go né-je kdɔ ra na̰y Pakɨ. To ta kɨ́ kàdɨ̀ à ka̰ jam dɔ ɓe-tɨ je bè ngá. Pilatɨ idə jipɨ-je panè: Ooi ngar lə-si! 15 Ngà dḛ ꞌtur kɔɔl boy-boy ꞌpanè: ꞌTɔl-é! ꞌTɔl-é! ꞌƁə-é kagdəsɨ-tɨ! Pilatɨ idə-dé panè: Kadɨ mꞌɓə ngar lə-si kagdəsɨ-tɨ wa? Rəmə njékun dɔ njégugné-je lə Lubə dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «Jḛ lé, Sejar ya kár-é to ngar lə-ji.» 16 Beɓa Pilatɨ in̰ə-é ji-dé-tɨ, kdɔ kadɨ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ. Beɓa dꞌuwə Jeju [dꞌɔw siə.]* 19:16 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.
ꞌƁə Jeju kagdəsɨ-tɨ
Mat 27:32-52; Mar 15:21-37; Luk 23:26-46
17 Jeju utɨ kagdəsɨ liə tḛḛ-né gidɨ ɓe-tɨ ɔw-né lo-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é: Ka dɔ dow ə ꞌɓa-é Golgota kɨ̀ ta Əbrə. 18 Ə ꞌɓə Jeju kagdəsɨ-tɨ lo-é-tɨ kinlé; ə ꞌɓə dow-je joo kagdəsɨ-tɨ natɨ siə tɔ; dow káre kagdəsɨ-tɨ kɨ́ dɔ jikɔl-é-tɨ ə dow káre dɔ jigəl-é-tɨ, adɨ Jeju a̰ dan-dé-tɨ dana̰.
19 Pilatɨ adɨ ꞌndàngɨ ta bəgrə-tɨ ꞌɓə dɔ kagdəsɨ-tɨ lé ꞌpanè: Jeju kɨ́ Najarɛtɨ-tɨ, ngar lə jipɨ-je. 20 Jipɨ-je n̰a̰ ya ꞌndó ta kɨ́ ꞌndàngɨ bəgrə-tɨ lé, kdɔ lo kɨ́ ꞌɓə Jeju titɨ lé, tò ngɔsi kɨ̀ ɓebo ə ta kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ bəgrə-tɨ lé, tò kɨ̀ ta əbrə rəm, kɨ̀ ta latḛ rəm, ɓá kɨ̀ ta grɛkɨ rəm tɔ. 21 Beɓa njékun dɔ njégugné-je lə Lubə ꞌpa kɨ̀ Pilatɨ ꞌpanè: I ꞌNdàngɨ Ngar lə jipɨ-je al; ngà kadɨ ꞌndàngɨ ꞌpanè: Ḛ panè nꞌto ngar lə jipɨ-je. 22 Ngà Pilatɨ ilə-dé-tɨ panè: Né kɨ́ mꞌndàngɨ ə mꞌndàngɨ ya ngá.
23 Lokɨ asgar-je ꞌɓə Jeju kagdəsɨ-tɨ lé, dḛ ꞌkay kubɨ-je liə lo sɔ ə ꞌləbɨ-na̰ káre-káre; ɓá dꞌun kubɨ kul liə kɨ́ to takubɨ kɨ́ káre-rè ya dꞌojɨ dꞌadɨ ḭ taá ree njal nangɨ kin tɔ; ɓá dꞌidə-na̰ ꞌpanè: 24 Kubɨ kul kinlé, adi jꞌuwəi jꞌgangi al, ngà adi jꞌɔsi-na̰ mbare dɔ-tɨ jꞌooi se ná̰ ɓá à to kɨ́ liə wa? Né kinlé tò bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ tò mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé, né-é ra-né né. ꞌNdàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: «ꞌLəbɨ-na̰ kubɨ-je lə-m ə dꞌɔsɨ-na̰ mbare dɔ kubɨ kul-tɨ lə-m.» Né-é ɓá asgar-je ꞌra tin.
25 Kɔ̰ Jeju dḛ kɨ̀ ngonkɔ̰ kɔ̰-é rəm, Mari kɨ́ ne Klopasɨ rəm, ɓá Mari kɨ́ Magdala rəm, dꞌa̰ taá ngɔsi kɨ̀ kagdəsɨ lé. 26 Lokɨ Jeju oo kɔ̰-é a̰ mbɔ́ njèndó né-tɨ kɨ́ ḛ ndigɨ-é n̰a̰ lé rəmə, idə kɔ̰-é panè: «Dené, ꞌoo ngon-i ə a̰ tin.» 27 Go-tɨ, idə njèndó né lé panè: «ꞌOo, kɔ̰-i ə a̰ tin.» Rəmə dɔkàdɨ̀-é-tɨ kin ya njèndó né lé ɔw kɨ̀ Mari ɓee rɔ-é-tɨ.
Koy Jeju
Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Ja̰ 19:28-30
28 Go né-je-tɨ kinlé, Jeju gə kɨ́ né-je lay asɨ ngá adɨ panè: «Kundə ra-m», bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé, né-é ra-né né. 29 Lo-é-tɨ kinlé man nduu kɨ́ masɨ tò mḛḛ ba̰y-tɨ rusɨ nɔ̰ɔ̰. Beɓa asgar-je dꞌun kagɨ kɨ́ ꞌɓa-é ijopɨ ə ꞌdɔɔ ndɔkrɔ ta-tɨ ɓá dꞌulə kəm man nduu-tɨ kɨ́ masɨ lé dꞌulə ta Jeju-tɨ. 30 Lokɨ Jeju njibɨ man nduu kɨ́ masɨ lé rəmə panè: «Né-je lay asɨ ngá.» Go-tɨ, Jeju ulə dɔ-é nangɨ rəmə in̰ə ndil-é adɨ tḛḛ. 31 Ndɔ-é-tɨ kinlé, to ndɔ ra go né-je kdɔ ndɔ taakoo lə jipɨ-je. Adɨ jipɨ-je ꞌɓəl kadɨ nin dow-je tò kagdəsɨ-tɨ ndɔ taakoo-tɨ lə-dé, kdɔtalə to ndɔ kɨ́ boy n̰a̰; gin-é kin ɓá dḛ ꞌdəjɨ Pilatɨ kadɨ adɨ ꞌtətɨ nja-dé ə dꞌɔr-dé nangɨ. 19:31 Dow-je kɨ́ ꞌɓə-dé kagdəsɨ-tɨ lé, ꞌtə́tɨ nja-dé kdɔ kadɨ dꞌoy kalangɨ. 32 Beɓa dow-je kɨ́ ꞌɓə-dé kagdəsɨ-tɨ kɨ̀ Jeju lé, asgar-je ꞌtə́tɨ nja ḛ kɨ́ dɔsa̰y rəm, ꞌtə́tɨ nja ḛ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo rəm tɔ. 33 Lokɨ ꞌree ꞌtḛḛ dɔ Jeju-tɨ rəmə, dꞌoo kɨ́ Jeju oy ngá, adɨ ꞌtə́tɨ nja-é al; 34 ngà dow káre dan asgar-je-tɨ ɓá ɔsɨ kàdɨ̀-é kɨ̀ ningə mbutɨ adɨ tajinatɨ nè ya məsɨ-je kɨ̀ man a̰y-tɨ. 35 Né-je kinlé, dow kɨ́ oo kɨ̀ kəm-é ɓá pa ta kɨ́ dɔ-tɨ tin; ə ta liə to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ; ḛ gə kɨ́ nꞌpa ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kdɔ kadɨ sə̰i kàrè adi-né mḛḛ-si tɔ. 36 Né kinlé ra né bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: «Singə-é káre ya kàrè dow à tətɨ al 19:36 Tḛt 12:46; Kni 9:12; Pa 34:21» kinlé né-é ra né. 37  19:37 Ntd 1:7Mbete kɨ́ aa njay pa lo kɨ́ rangɨ-tɨ ɓəy panè: Dꞌa koo ḛ kɨ́ dꞌɔsɨ kàdɨ̀-é kɨ̀ ningə ꞌmbutɨ lé kɨ̀ kəm-dé§ 19:37 Jkr 12:10.
ꞌDubɨ Jeju
Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Luk 23:50-56
38 Go né-je-tɨ kinlé, Jojepɨ kɨ́ ɓe liə to Arimate, kɨ́ to njèndó né lə Jeju ya, ngà tɔjɨ ɓá tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ al kdɔ ɓəl kɨ́ ḛ ɓəl ꞌboy-je lə jipɨ-je lé, ɔw dəjɨ Pilatɨ kadɨ nꞌɔr nin Jeju lé. Beɓa Pilatɨ in̰ə tarəbɨ adɨ-é, ngá ɓá ḛ ɔr nin Jeju lé ɔw-né. 39  19:39 Ja̰ 3:1,2Nikodḛm* 19:39 Ja̰ 3:1-2 kɨ́ ndɔkɨ ɔw rɔ Jeju-tɨ ndɔɔ lé, ree kɨ̀ ubɨ kɨ́ ꞌɓa-é mir kɨ́ ꞌpote natɨ kɨ̀ ubɨ kɨ́ ꞌɓa-é aloé kɨ́ à kasɨ litɨr ɓu je bè. 40 Ə dḛ joo lay dꞌun nin Jeju lé, ꞌndəm-é ubɨ kɨ́ ꞌra kɨ̀ putɨ kagɨ kɨ́ ətɨ majɨ ɓá ꞌɓɨr-é kɨ̀ kubɨ, titɨ kɨ́ jipɨ-je ꞌra-né low-low. 41 Rəmə, lokɨ ꞌɓə Jeju kagdəsɨ-tɨ titɨ lé, lo ndɔr tò-tɨ nɔ̰ɔ̰; ə ɓe nin kɨ́ ꞌra sigɨ, kɨ́ ꞌdubɨ dow-tɨ al ɓəy ya tò lo ndɔr-tɨ lé nɔ̰ɔ̰ tɔ. 42 Ɓe-é kinlé ɓá tò ngɔsi adɨ dꞌilə nin Jeju-tɨ, kdɔtalə to ndɔ kɨ́ jipɨ-je dꞌisɨ ꞌra-né go né-je kdɔ ndɔ taakoo.

*19:16 19:16 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

19:31 19:31 Dow-je kɨ́ ꞌɓə-dé kagdəsɨ-tɨ lé, ꞌtə́tɨ nja-dé kdɔ kadɨ dꞌoy kalangɨ.

19:36 19:36 Tḛt 12:46; Kni 9:12; Pa 34:21

19:37 19:37 Ntd 1:7

§19:37 19:37 Jkr 12:10

19:39 19:39 Ja̰ 3:1,2

*19:39 19:39 Ja̰ 3:1-2