20
Tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lə Jeju Kristɨ
Mat 28:1-10; Mar 16:1-8; Luk 24:1-12
Ndɔ Dimasɨ kɨ̀ ndɔge ratɨ kɨ́ lo aa lay al ya ɓəy, Mari kɨ́ Magdala ɔw dɔɓadɨ-tɨ. Ḛ oo kɨ́ ər kɨ́ boy kɨ́ dꞌutɨ-né ta ɓe nin lé tokɨ nduburu kilə rangɨ. Beɓa ḛ a̰y ngɔdɨ ɔw ingə Simɔ̰ Piyər-je kɨ̀ njèndó né káre kɨ́ Jeju ndigɨ-é n̰a̰, ə idə-dé panè: «Dꞌɔr ꞌƁaɓe ɓe nin-tɨ adɨ jꞌgə lo kɨ́ dꞌilə-é-tɨ al.» Piyər-je kɨ̀ njèndó né kɨ́ káre lé, ꞌtḛḛ dꞌɔw kɨ dɔɓadɨ-tɨ. Dḛ joo lay ya dꞌa̰y ngɔdɨ; ngà njèndó né kɨ́ káre lé a̰y itə Piyər, adɨ ḛ tḛḛ ta ɓe nin-tɨ lé kete. Ḛ ɗugɨ nangɨ rəmə, takubɨ-je kɨ́ tò nangɨ ɓá ḛ oo; ngà kandɨ ɓá ḛ andɨ ɓe nin-tɨ al. Rəmə Simɔ̰ Piyər kɨ́ ore go-é lé ɓá ree andɨ ɓe nin-tɨ ə oo takubɨ-je kɨ́ tò nangɨ lé. Takubɨ kɨ́ ꞌɓɨr-né dɔ Jeju lé tò natɨ kɨ̀ takubɨ-je kɨ́ ꞌɓɨr-é-né lé al, ngà tokɨ ɓɨr kilə gay. Go-tɨ, njèndó né* 20:8 Lokɨ njèndó né kinlé oo kɨ́ Jeju goto ɓe nin rəmə, ḛ adɨ-é mḛḛ-é ə gə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ Jeju lé tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ ya kɨ́ káre kɨ́ tḛḛ ta ɓe nin-tɨ kete lé, andɨ ɓe nin-tɨ lé tɔ. Ḛ oo né-je kinlé ə adɨ mḛḛ-é. Kdɔ ta kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa panè Jeju à tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy lé, njéndó né-je ꞌgə mḛḛ-é al ɓəy. 10 Go-tɨ, njéndó né-je ꞌtəl dꞌɔw ɓee lə-dé.
Jeju tḛḛ kɔy kɨ̀ Mari kɨ́ Magdala
Mar 16:9-11
11 Dɔgangɨ-é-tɨ kinlé, Mari a̰ ta ɓe nin-tɨ ndaa-tɨ a̰ nɔ̰ ə ɗugɨ nangɨ kdɔ kadɨ nꞌoo ɓe nin rəmə, 12 oo malayka-je joo dꞌulə kubɨ kɨ́ nda rɔ-dé-tɨ dꞌisɨ-né lo-tɨ kɨ́ dꞌilə nin Jeju-tɨ lé. Malayka kɨ́ káre isɨ lo-tɨ kɨ́ dɔ-é-tɨ, ə ḛ kɨ́ káre isɨ lo-tɨ kɨ́ nja-é-tɨ tɔ. 13 Dḛ ꞌdəjɨ Mari lé ꞌpanè: «Dené, i ꞌnɔ̰ kdɔ ri wa?» Ḛ ilə-dé-tɨ panè: «Dꞌɔr ꞌƁaɓe lə-m adɨ mꞌoo lo kɨ́ dꞌilə-é-tɨ al.» 14 Lokɨ ḛ a̰ pa ta kin bè ya rəmə təl kəm-é ə oo Jeju a̰ taá nè. Ngà gə ɓá ḛ gə kɨ́ to Jeju al. 15 Jeju lé dəjɨ-é panè: «Dené, i ꞌnɔ̰ kdɔ ri wa? Ná̰ ɓá i ꞌsangɨ-é wa?» Ḛ gɨr kɨ́ to njèndɔr lé, adɨ ḛ idə-é panè: «ꞌƁa-m, kinə to i ɓá ɔr-é rəmə, ꞌidə-m lo kɨ́ ilə-é-tɨ ə mꞌa kɔw kun-é.» 16 Jeju panè: «Mari!» Beɓa Mari təl kəm-é rəmə, pa siə ta kɨ̀ ta Əbrə panè: «Rabuni», adɨ kɔr mḛḛ-é to Njèndó dow-je né! 17 Jeju idə-é panè: «ꞌƆdɨ rɔ-m al, kdɔ mꞌɔw rɔ Bɔbɨ-m-tɨ al ɓəy. Ngà kɔw ɓá ꞌɔw rɔ ngankɔ̰-m-je-tɨ, ə ꞌidə-dé kɨ́ mꞌisɨ mꞌɔw kɨ rɔ Bɔbɨ-m-tɨ kɨ́ to Bɔbɨ-si tɔ, mꞌisɨ mꞌɔw kɨ rɔ Lubə-tɨ lə-m kɨ́ to Lubə lə-si tɔ.» 18 Mari kɨ́ Magdala lé ɔw idə njéndó né-je kɨ́ nꞌoo ꞌƁaɓe ə idə-dé ta-je kɨ́ ḛ pa adɨ-é.
Jeju tḛḛ busɨ rɔ njéndó né-je-tɨ liə
Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Luk 24:36-49
19 Ndɔ Dimasɨ-é-tɨ kin ya, lokɨ ndɔ isɨ il rəmə, njéndó né-je kɨ́ ꞌkəw-na̰ mḛḛ kəy-tɨ lé, dꞌutɨ takəy-je ta-dé-tɨ, kdɔ dḛ ꞌɓəl ꞌboy-je lə jipɨ-je. Ə Jeju ree a̰ taá dan-dé-tɨ ɓá idə-dé panè: «Kadɨ lapiya nà̰y sə-si!» 20 Go ta-tɨ kɨ́ ḛ pa kinlé, ḛ tɔjɨ-dé ji-é-je kɨ̀ kàdɨ̀-é-je. Lokɨ njéndó né-je dꞌoo ꞌƁaɓe rəmə, rɔ-dé nəl-dé n̰a̰. 21 Jeju təl pa sə-dé ta nja káre ya ɓəy panè: «Kadɨ lapiya nà̰y sə-si. Titɨ kɨ́ Bɔbɨ-m ulə-m-né lé, ma̰ kàrè mꞌulə-si tɔ.» 22 Go ta-je-tɨ kinlé, ḛ tó koo puu kɨ dɔ-dé-tɨ ə idə-dé panè: «ꞌTaai Ndil kɨ́ aa njay. 23  20:23 Mat 16:19; 18:18Dow-je kɨ́ a kin̰əi go majal-je lə-dé kɔgɨ lé, majal-je lə-dé à tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ tɔ. Ə dow-je kɨ́ a kin̰əi go majal-je lə-dé kɔgɨ al lé, majal-je lə-dé à tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ al ya tɔ.»
Jeju tɔjɨ rɔ-é Tomasɨ
24 Lokɨ Jeju tḛḛ dɔ njéndó né-je-tɨ liə lé, Tomasɨ kɨ́ ꞌɓa-é Ndungə kɨ́ ḛ to kɨ́ káre dan njéndó né-je-tɨ kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo lé goto. 25 Beɓa ndəgɨ njéndó né-je dꞌidə-é ꞌpanè: «Jꞌoo ꞌƁaɓe!» Ngà Tomasɨ idə-dé panè: «Kinə mꞌoo tó dò pɔ̰ḭtɨ-je kɨ́ ji-é-tɨ al rəm, mꞌulə ngon ji-m tó dò pɔ̰ḭtɨ-tɨ al rəm, ɓá kinə mꞌulə ji-m kàdɨ̀-é-tɨ al rəm lé, mꞌa kadɨ mḛḛ-m nda̰ bè al.» 26 Ndɔ jinà̰y joo go-tɨ lé, njéndó né-je lə Jeju ꞌtəl ꞌkəw-na̰ mḛḛ kəy-tɨ, ə Tomasɨ isɨ sə-dé natɨ. Dḛ dꞌutɨ takəy-je ya rəmə, Jeju tḛḛ a̰ taá dan-dé-tɨ ə idə-dé panè: «Kadɨ lapiya nà̰y sə-si!» 27 Go-tɨ, ḛ idə Tomasɨ lé panè: «ꞌUlə ngon ji-i nè, ə ꞌoo ji-m. ꞌUlə ji-i kɨ kete, ə ꞌulə kàdɨ̀-m-tɨ lé. ꞌIn̰ə mḛḛnga̰ lə-i, ə ꞌadɨ mḛḛ-i!» 28 Beɓa Tomasɨ ilə-é-tɨ panè: «ꞌƁaɓe lə-m, Lubə lə-m!» 29 Ə Jeju idə-é panè: «Kdɔ koo kɨ́ i ꞌoo-m ɓá i adɨ-né mḛḛ-i. Dow-je kɨ́ dꞌoo-m al ya dꞌadɨ mḛḛ-dé kin ɓá ꞌto njénékumə̰-je.» 30 Jeju ra nékɔjɨ-je kɨ́ rangɨ n̰a̰ ya ɓəy takəm njéndó né-je-tɨ liə, ngà ta-é ɓá to kɨ́ ndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kinlé al. 31 Ngà nékɔjɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ ta-é mḛḛ mbete-tɨ kinlé, tò bè kdɔ kadɨ adi-né mḛḛ-si kɨ́ Jeju to Kristɨ 20:31 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é., to Ngon lə Lubə, adɨ kinə adi-é mḛḛ-si rəmə, a kisi kəm kɨ̀ ri-é.

*20:8 20:8 Lokɨ njèndó né kinlé oo kɨ́ Jeju goto ɓe nin rəmə, ḛ adɨ-é mḛḛ-é ə gə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ Jeju lé tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ ya

20:23 20:23 Mat 16:19; 18:18

20:31 20:31 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.